Dokumentumok
Nyomtatóbarát változat
Cím:
A Közösségfejlesztők Egyesülete első 10 éve
Szerző:
Ország:
Magyarország
A kiadás helye:
Budapest
A kiadás éve:
Kiadó:
Közösségfejlesztők Egyesülete
Terjedelem:
Nyelv:
magyar
Tárgyszavak:
Közösségfejlesztők Egyesülete
Állomány:
Legalább ennyit a közösségfejlesztésről
Forditas:
Megjegyzés:
Annotáció:
Leltár:
Raktári jelzet:
E


Az első tíz év

Egyesületünk 1989 márciusában azért alakult, hogy széleskörű demok-rácia építő és fejlesztő mozgalmat szervezzen szerte az országban, s ezzel párhuzamosan szakmailag is fejlessze a közösségfejlesztést, amely--nek célja a helyi közösségi kez-deményezés és cselekvés inspirá-lása, a részvétel erősítése, a képessé tétel, a partnerkapcsolatok építése.
Ennek elérése érdekében az egye-sület – és annak magja, amely a meg-alakulás előtt is évekig együtt műkö-dött, a ‘80-as évek elejétől – több száz helyi civil szerveződés meg-ala-kulását segítette életre helyi pro-jektjei keretében.
A Közösségfejlesztők Egyesü-lete 10 éves működésének legfon-tosabb eseményei a következők voltak:

1989
– március: megalakult a Közös-ség-fejlesztők Egyesülete, hogy moz-galmat szervezzen a közösségfej-lesz-tés szemlélete és módszerei mi-nél szélesebb körű elterjedése érde-ké-ben, nem csak a szakma, hanem a ci-vil társadalom körében is
– Révfülöpi Találkozó: a szabad-művelődési tanácsok (a helyi kulturális önkormányzatok) létrejöttét szorgal-mazó szakmai fórum
– középfokú közösségfej-lesztői szak--képzési tematika kidolgo-zása
– a közösségfejlesztés első kö-zépfokú szakképzése Hajdú-Bihar me--gyében, a fejlesztés helyszíne a Hajdu-Bihar megyei Nagyrábé
– helyi társadalom-helyi tájé-koz-ta-tás és nyilvánosság lehető-sé-geinek elemzése és közösségi mód-sze-reinek kidolgozása

1990
– útjára indul a közösségfejlesztés lapja, a PAROLA (megjelenik évente négyszer, néha hatszor). A hosszabb tanulmányokat a Parola-füzetekben jelentetjük meg. Eddig 16 ilyen füze-tet adtunk ki
Az egyházak és a közösségfej-lesztés – szeminárium Szécsényben
– A szociális munka és a közös-ség-fejlesztés – konferencia Debre-cen-ben

1991
alternatív gazdálkodás – a kor-szerű munkahelyteremtés lehe--sé-gei. Közösségfejlesztés és gazda-sági fejlesztés – szeminárium Buda-pes-ten
– Az új közigazga-tási, önkor-mány-zati, népképviseleti szervező-dések ki-alakulásáról és mű-ködési feltéte-lei-ről – szakmai konfe-rencia Bu-dapes-ten
– A közösségi rádiózás, mint a közösségi fejlődés lehetősége – szak--mai konferencia Tatabányán
– Közösségfejlesztők Egyesülete és a CEBSD Combined European Bureau for Social Development közös szemi-náriuma Budapesten és Gyulajon
– „80 falu” konferencia Budapes-ten – 80 helyi projekt bemutatása – A helyi társadalmi-kulturális fejlesztés példái
– szakmai tanulmányút a katalán közösségi és népjóléti rend-szer meg-is-merésére
– „Képzők képzője” program – kö-zös-ségfejlesztési „mesteriskola”

1992
– A Közösségszolgálat Alapítvány létrehozása. Közösségszolgálatok ki-épí-tése kistájanként, 12 helyen az or-szágban. A 12 közösségfejlesztő szak--ember feladata helyi projektek vezetése, partnerkapcsolatok épí-tése, a helyi kezdeményezés nép-szerűsítése, kapcsolatszervezés, kép---zések vezetése stb.
– a Közösségi Kapcsolat Alapít-vány és a Közösségi Adattár létreho-zása – közhasznú információk tele-pülések, közösségek, valamint kultu-rális intézmények számára
– ICEA II. Nemzetközi konferenci-ája Budapesten: „Gazdaság, környe-zet, művelődés” címmel
– Egyesületek a munkanélküliség ellen – francia példák – szeminárium Pécsett
– A helyi fejlesztés francia útja – szeminárium Debrecenben és Buda-pesten
– Gyökérteres szennyvíztisztítás. Környezetbarát megoldás – kistér-ségi együttműködés, külföldi tanul-mányút és hazai szakmai tanács-kozás szervezése. Az első gyökér-teres szennyvíztisztító bemutatása Kacorlakon

1993
Identitás, filozófia, stratégia. El Taller és a Közösségfejlesztők Egye-sülete közös szeminárium az NGO-król Budapesten
– angol-magyar szeminárium Szé--csényben a közösség-fejlesz-tés-ről, helyi fejlesztésről, „Közösségi mű-velődés Devonban” címmel
– A Civil Rádió, egy budapesti kö-zösségi rádió létrehozása. Mintegy 100 budapesti székhelyű civil szer-vezet hozta létre a Civil Rádiózásért Alapítványt. A kísérleti adások után a rendszeres adás 1995 szeptem-beré-ben indult meg
– a közösségi rádiózás hazai el-indulásának segítése: Budapest, Veszprém, Debrecen, Dunaújváros, Kecskemét, Jászszentlászló, Zala-eger-szeg, Tatabánya helyszíneken (tanácsadás, tapasztalatcserék szer-ve-zése hazai és külföldi rádiókkal, programcsere kezdeményezése, szak--irodalom feltárása)
– „Multikulturális együttélés helyi szinteken” – a Nyitott képzések Egye--sülete, a Közösségfejlesztők Egyesülete, valamint az International Federation of Settlements közös konferenciája Budapesten
– Gyermek-önkormányzatok – sze--minárium Budapesten
– 1993-95-ig Városi közösségfej-lesz-tői képzés – helyszíne Budapest

1994
Közösségfejlesztés vidéki tér-ségekben, angol-magyar szakmai pár-beszéd Hajóson
A közösségfejlesztés és a civil társadalom kapcsolatának elemzése, a közösségfejlesztés etikája és ér-téke. Konferencia Hajóson
– 1994–96-ig Szövetkezetfej-lesz-tési tan-folyam közösségi munkások-nak a Devon Cooperative Develop-ment Agency, U.K. vezetésével
– Maison Familiale Rurale – fran-cia példa egy új típusú szakkép-zésre, amelyet a szülők szerveztek meg – szeminárium Szécsényben
1994–97-ig módszerfejlesztés – kö-zösségi felmérés 20 településen (a projektet a PHARE Democracy Prog-ram szponzorálta)
– Közösségfejlesztői tantárgyfej-lesztő képzés a pécsi Janus Panno-nius Tudományegyetem Szociálpoli-tika Tanszéke keretében nappali ta-gozaton, választható fő szakirányban. A képzés 1994 őszi szemeszterétől az 1997 tavaszi szemeszterének végéig tartott, melynek során 14 hallgató ka-pott elsőként az országban fel-sőfokú közösségfejlesztői végzettséget és 5 Pécs-kör-nyéki kistelepülés kistérségi fejlesztési programja valósult meg
– Városi közösségfejlesztői kép-zés – folytatás

1995
– A Civil Kollégium Alapítvány lét-rehozása a cselekvő helyi állam-pol-gárok és közösségfejlesztők, kö-zös-ségi munkások képzése érde-ké-ben. Tanári kar verbuválása, tananyagok kidolgozása, leendő taná-rok felkészí-tése, képzések beindí-tása, koordi-nálása
– a Civil Kollégium bentlakásos képzési központjának megvásárlása, a felújítási munkálatok megkezdése a felső-kiskunsági Kunszentmiklós-Kun-bábonyban
Település, közösség, fejlesztés – konferencia Budapesten
– „A Fiatalok és a Demokrácia” projekt keretében magyar és dán helyszíneken tanulmányoztuk a fiata-lok részvételét a helyi politikai és köz-életben
– közösségfejlesztési képzés az ELTE TFK művelődésszervező sza-kán, nappali tagozat
– A szövetkezetfejlesztési tanfo-lyam folytatása
– közösségi felmérések 20 tele-pülésen – folytatás
– a pécsi JPTE nappali képzésé-nek folytatása
– Városi közösségfejlesztői kép-zés – folytatás

1996
– építkezés Kunbábonyban
– nemzetközi konferencia a part-nerség építésről a Prince of Wales Business Leaders’ Forum és a Kö-zös-ségfejlesztők Egyesülete közös szervezetésében Budapesten
– Kistérségi találkozó – partner-kapcsolatok építése a Civil Kollégium és közvetlen környezete, a Felső-Kis-kunság között
– a szövetkezetfejlesztési tanfo-lyam folytatása
– közösségfejlesztési képzés az ELTE TFK művelődésszervező sza-kán, nappali tagozat – folytatás
– közösségi felmérések 20 tele-pülésen – folytatás
– 1996–97-ig kísérleti projekt Bu-da-pest X. kerületében, Volwer-hampton és Kőbánya önkormány-zatának, a Save the Children Foun-da-tion, U.K., a Fővárosi Szociális Forrásközpont és a Közösségfejlesz-tők Egyesülete, valamint a Magyar Művelődési In-tézet együttműködé-sével (folya-mat-ban)
– a pécsi JPTE szociális munka, szociálpolitika szak nappali képzé-sé-nek folytatása

1997
a Civil Kollégium bentlakásos képzési központjának megnyitója és ünnepi nemzetközi találkozó Kun-bábonyban, a Civil Kollégium part-nerei, szponzorai, tanárai részvéte-lével
– kísérleti fejlesztőmunka meg-kez-dése a Felső-Kiskunságban (fo-lya-matban)
– A közösségfejlesztés szakmai profilja – szeminárium Budapesten a közösségfejlesztést alkalmazó külön-böző műhelyek részvételével
– Közösségfejlesztés és munka-hely-teremtés – szeminárium és pro-jekt-bemutató Kunbábonyban
– Közösségfejlesztés Európában – nemzetközi szeminárium Kunbá-bonyban
– Tanuljunk Demokráciát! – Tan-tárgyfejlesztő képzések civil szerve-zetek, választott képviselők és a helyi média képviselpi számára (a projek-tet a Westminster Foundation, U.K. támogatta)
– a pécsi JPTE Szociálpolitika és szociális munkás nappali képzésének befejezése és akkreditálása
– közösségfejlesztési képzés az ELTE TFK művelődésszervező sza-kán, nappali tagozat – folytatás
– közösségfejlesztési képzés a JPTE FEEFI művelődésszervező szaka levelező tagozatán

1998
– Közösségfejlesztés és munka-helyteremtés II. – nemzetközi szemi-nárium Kunbábonyban
– ICEA Projekt-hálózat – Ifjúsági koalíció – nemzetközi fórum Kun-bá-bonyban
– közösségfejlesztés és képzés, a „Közösségfejlesztés” c. Varga-Ver-cseg kézikönyv bemutatója – szemi-nárium Kunbábonyban
– A közösségi rádiózás hazai gya-korlata – szeminárium
– Közösségi Vállalkozásokat Se-gítő Szolgálat előkészítése és létre-hozása a Felső-Kiskunságban
– a „Tanuljunk Demokráciát” kép-zések folytatása
– közösségfejlesztési képzés az ELTE Szociálpolitika Tanszékének posztgraduális képzési formájában
– közösségfejlesztési képzés a JPTE FEEFI művelődésszervező szak levelező tagozatán, valamint a szociálpolitika-szociális munkás nap-pali képzésen – folytatás

1999
– Roma közösségi ház – képzési sorozat roma közösségi vezetők ré-szére, Kunbábony
– regionális konferenciák az Egye-sület alakulásának 10 éves év-for-dulóján, a közösségfejlesztés nép-szerűsítésére
– közösségfejlesztés akkredi-tá-lása a pedagógusok tovább-képzé-sében
– önálló szakképzés akkreditá-ciója (folyamatban)
– „Demokrácia és állampol-gári-ság”, 6 képzési modul kifejlesztése a demokráciáról, együttműködésben a Northern College-dzsal, U.K. – „Kép-zők képzője” program
– posztgraduális és nappali képzés az ELTE Szociálpolitika Tan-széke keretében
– közösségfejlesztési képzés a JPTE Szociálpolitikai Tanszék nap-pali szociálpolitikus és szociális munkás, valamint FEEFI művelődés-szervező szak levelező tagozatán – folytatás

Partnereink:
– ICEA International Community Education Association
– CEBSD Combined European Bureau for Social Development
– Community Development Foundation, Leeds, U.K.
– IACD International Association for Community Development

Legfontosabb szponzoraink:
British Council, Budapest
Brit Nagykövetség, Budapest
Demokratikus Jogok Fejlesztésé-ért Alapítvány, Budapest
Charity Know How
Levi Strauss Foundation
Magyar Művelődési Intézet
Magyar Országgyűlés
Mott Alapítvány
Nemzeti Kulturális Alap
Országos Foglalkoztatási Alap
PHARE programok
Rockefeller Alapítvány
Soros Alapítvány, Budapest


Dokumentumok