Közösségfejlesztés

Parola archívum
Kiadó: Közösségfejlesztők Egyesülete, Budapest 1011 Corvin tér 8., T:1/201-5728, kofe@kkapcsolat.hu, www.kozossegfejlesztes.hu


Cím:
Kistérségi összefogással falvainkért: Konferencia az MTA regionális központjában 1993. ősz
Folyóirat:
Parola
Év:
1994
Szám:
1
Oldalszám:
4. p.
Nevek:
Csomós József
Intézmények:
Csereháti Településszövetség
Települések:
Gagybátor
Tárgyszavak:
térségi településfejlesztés, településszövetség, térségfejlesztés


kisterse.txt

Kistérségi összefogással falvainkért

A fenti címmel rendezett konferenciát az MTA Regionális Kutatási Központjának Észak-Magyarországi Osztálya 1993 őszén. Az alábbiakban közöljük a konferencia egyik résztvevőjének nacionáléját, továbbá a tapasztalatcsere összegző megállapításait.

Csereháti Településszövetség
Alakulás ideje: 1989 június. Cím: Gagybátor, Főtér 1. tel: Gagybátor 6. Vezető: Csomós József református esperes. Tagok: 56 települési önkormányzat, 96 magánszemély, 9 egyéb jogi személy.
Célok:
A térség regionális érdekeinek képviseletére hivatott politikai, önkormányzati, vállalati, intézményi vezetők, valamint magánszemélyek (vállalkozók) tevékenységének összehangolása a terület fejlesztése érdekében.
Feladatok:
A Szövetség a meglévő intézményrendszerben nem, vagy nem kellő hangsúllyal megjelenő speciális régióérdekeket újszerű módszerekkel - de nem a meglévő intézményrendszer ellenében - kívánja képviselni, érvényre juttatni. A területi érdek képviselete mellett a régióhoz kötődő közös érdekeltségre, patriotizmusra alapozva végez gazdasági, kulturális és közösségi szervezőmunkát.
1. A tevékenység fő elemei:
- A térség érdekeinek képviselete más szervek, szervezetek előtt.
- Gazdasági, kulturális vállalkozási, igazgatási, szervezési kérdésekkel kapcsolatos ötletek, kezdeményezések összegyűjtése, rendszerezése, felkarolása.
- Gazdasági, kulturális vállalkozásokhoz az érdekazonosság alapján társak keresése, megnyerése, a potenciális társak egymásra találásának segítése.
- Szaktanácsadás megszervezése az egyéni és közösségi kezdeményezések beindításához, véghezviteléhez.
- Az ismeretterjesztés megszervezése, bonyolítása a térségen belül és azon kívül, kiadványok megjelentetésével, előadások, kiállítások szervezésével, pályázatok kiírásával és elbírálásával.
- A Szövetség céljának megvalósítását szolgáló feltáró, véleményező, javaslattevő tanulmányok készítése ill. készíttetése.
- A helyi társadalmak közösségfejlesztési tevékenységének ösztönzése a térség belső erőforrásainak erősítése, a helyi társadalmak önszerveződéseinek, revitalizációjának segítése, az önerős fejlődés társadalmi alapjainak megteremtése érdekében.
2. Az egyes kezdeményezések felkarolását, sorsát nem azok nagyságrendje, hanem hasznossága határozza meg.
3. A Szövetség - tagjain keresztül - keresi saját gazdasági forrásai bővítésének lehetőségét annak érdekében, hogy önmaga is önálló vállalkozássá váljon.
4. A Szövetség törekszik arra, hogy munkájában mindenekelőtt a térség belső szellemi erőforrásaira építsen, de a térségből elszármazott, a térséghez azonban szellemiekben, érzelmileg erősen kötődő, áldozatkész emberekre is nagymértékben kíván támaszkodni.
Eddigi tevékenység:
Komplex térségfejlesztés
- Csereháti Terület- és Gazdaságfejlesztési Központ alapítási koncepciójának kidolgozása, a beindítás szervezése
- kapcsolatok építése, külföldi és hazai vendégek fogadása (angol, holland)
Érdekvédelem
- jogszabálytervezetek véleményezése
- érdekegyeztető tárgyalásokon való részvétel
- telefonprogram ösztönzése, érdekképviselet
- országgyűlési képviselő interpellációra való felkészülésének segítése ,diófa" és ivóvízprogram ügyben
- falugondnokok működésének támogatási formáinak keresése
Infrastruktúrafejlesztés
- Kány-Buzita határátkelő megnyitásának szorgalmazása
- Hídvégardó-Torna határátkelő nemzetközivé nyilvánításának szorgalmazása
- Büttös-Szemerei út pályázatának előkészítése
- falugondnoki rendszer elindításában aktív közreműködés
- holland szakemberekkel játszótér építése Gagyvendégiben
- krasznokvajdai rendőrörs szervezésének segítése
Gazdaságfejlesztés
- méhészek szövetségének megalakulása
- tejprogram kidolgoztatása
- mezőgazdasági szakemberek dániai tanulmányútjának támogatása
Térségi propaganda
- Csereháti Füzetek 1-9. szerkesztése és kiadása
- Csereháti Turistatérkép kiadása
- Csereháti Útikalauz szerkesztőbizottságának megszervezése
- TV-felvételek:
SORSOK; Hazanéző; Európa falvai;
Napzárta
- konferenciákon, tanácskozásokon való részvétel előadással
Savaria Urbanisztikai Nyári Egyetem
Borsodiak Budapesti Baráti Köre
Falukonferencia I-II.
SEED Kisvállalkozásokat Segítő Alapítvány tanácskozása
- Újságcikkek sorozata
Közösségfejlesztés
Csereháti Plakátújság kiadása
általános iskolák hollandiai videolevelezésének megszervezése
Csereháti Sífutó Szakosztály szervezése
képzési program keretében a helyi értelmiségiekből álló ún. Csereháti Szakértői Kör létrehozása
Tervezés, programalkotás
falukutató tábor szervezése
- külföldi és hazai szakértők segítése, informálása
Pályázatok készítése
- Foglalkoztatási Alap
képzési program
- Közművelődési Alapítvány
hollandokkal közös program, csereháti újság, képzési program
- Jóléti Szolgálat
tanácsadói program
- Szerencsejáték Alapítvány
Csereháti Újság
Csereháti Tanulmánysorozat
- Soros Alapítvány
számítógép + fénymásoló
térségfejlesztési program
- Miniszterelnöki Hivatal
társadalmi szervezetek támogatása
- BAZ Megyei Önkormányzat Mecenas Alap
Falukutató tábor
Turistatérkép
Hollandokkal közös program
Vox Provincine Alapítvány
mezőgazdasági szakemberek tanulmányútja Dániába
- Lakitelek Alapítvány
Csereháti Újság
- Foglalkoztatási Alap
Csereháti Terület- és Gazdaságfejlesztési Központ
- Területfejlesztési Alap
Csereháti Terület- és Gazdaságfejlesztési Központ
Mecenatura, közvetítés
- Miskolci Fotókör - csereháti fotósorozat
- gadnai óvoda
- Szanticska
- encsi diákotthon honismereti köre
- természetjárók - turistaútvonalak felfestése
- Krasznokvajda - öregek napja
- edelényi munkaiskola
Önfenntartás
- adminisztráció
- gazdálkodás


A ,Kistérségi összefogással falvainkért" tapasztalatcsere összegző megállapításai

Az országban létrejött kistérségi szerveződések számára az MTA Regionális Kutatások Központja Észak-magyarországi Osztálya és a Csereháti Településszövetség által szervezett tapasztalatcserén részt vevő 15 térségi szövetség/társulás képviselői, valamint kistérségi szerveződésekkel foglalkozó szakemberek a következő megállapításokat tették:
- Megerősödött azon véleményünk, hogy a kistérségi szerveződéseknek ma helye, szerepe van, hiszen olyan hiányt pótolnak, melynek megszüntetésére jelenleg nincsenek a kormányzati és a helyi szintek számára egyaránt megfelelő koncepciók és intézmények és azt gondoljuk, hogy a térségi szerveződések alkalmasak ezen stratégiák kimunkálására.
- Ezen szerveződések általában perifériális területek fejlesztésére jöttek létre, céljaikat megfogalmazták s a megvalósítás eszközeit és partnereket keresnek.
- A problémák és feladatok hasonlósága igazolja, hogy az elmaradott térségek gondjainak kezelése többirányú, összehangolt, központi támogatással is megerősített módszerek kimunkálását és megvalósítását igénylik.
- Meggyőződésünk, hogy a térségi szerveződések kellő szakmai kidolgozottsággal működve sikeresen vehetnek részt a kormányzati, nem csak térségfejlesztési célra szánt források megszerzésében és legoptimálisabb felhasználásában.
A tapasztalatcserén résztvevők kifejezték jövőbeni együttműködési szándékukat s megegyeztek abban, hogy legközelebb Salgótarjánban, a Népjóléti Képzési Központban találkoznak, ahol egymás munkájának megismerésén túl elsősorban a területfejlesztés intézményrendszerére, ebben a kistérségi szerveződések helyére, szerepére vonatkozó koncepciókat kívánják megismerni, megvitatni.


Közösségi Kapcsolat Alapítvány - Közösségi Adattár