Közösségfejlesztés

Lemezújság archívum
Nyomtatóbarát változat
Cím:
Szocialista-e a kultúra?
Szerző:
Beke Pál
Folyóirat:
PC Lemezújság
Állomány:
Év:
1989
Szám:
10.szám
Oldalszám:
A cikkben lévő
Nevek:
Intézmények:
Települések:
Tárgyszavak:
kultúra, szocialista kultúra, szocializmus
Megjegyzés:
beke111.pcl
Annotáció:

"SZOCIALISTA"-E A KULTÚRA?
Ha erről tanultam valaha valamit, azt elfelejtettem. Nem lehettek nagyon magvas gondolatok azok sem, amiket olvastam róla, mert bizony azok magyarázatai sem élnek bennem tisztán, pontosan. Szöveget is hallgattam erről eleget, de úgy látszik, hogy azokat is maradandó értelmezés híján. No nem azokra gondolok, amelyek hemzsegtek/hemzsegnek a frázisoktól, hiszen azoktól az ember amúgy sem vár bölcs útmutatást. Kézikönyvekhez fordultam hát kiokosítandó ebben magamat.
A Magyar Értelmező Kéziszótár elég kurtán bánik a "szocialista" és a "szocializmus" szócikkek fogalmazásával, a "szocialista kultúráról" pedig egy szó sem esik benne. Az Idegen szavak és kifejezések szótára sem említi ez utóbbi szókapcsolatot, de magyarázatai bővebbek lévén, annak segítségével próbálom megérteni azt, hogy vajon e szókapcsolat jelzője miképpen és mennyire módosítja és teszi újjá a jelzett szó, a "kultúra" eredeti értelmét. Lássuk tehát!
"Szocialista = 1. a szocializmus híve". Ez nem elegendő magyarázat, hiszen a "kultúra" éppen úgy nem lehet híve valaminek, mint egy ágy vagy asztal. "2. a szocializmus elveit valló (vagy magáról ezt hirdető) párt tagja". Ez sem vonatkoztatható. Nézzük tovább! "3. a szocializmussal kapcsolatos, a szocializmus elvein alapuló". Aha! - tehát: szocialista az a kultúra, amely annak elvein alapul. Ez már valami! Keressünk tehát tovább.
"Szocializmus = 1. a termelési eszközök társadalmi tulajdonán és a kizsákmányolás megszüntetésén alapuló állami és társadalmi rendszer, amelyben az elosztás az egyén munkájának mennyisége és minősége szerint történik - írja forrásom a 816. oldalon. Ezek szerint "szocialista" az a kultúra, amely a termelési eszközök állami és társadalmi tulajdonán, a kizsákmányolás megszüntetésén alapul, és amelyben az elosztás (a kultúra elosztása? a kultúra anyagi támogatása?) a munka mennyisége és minősége szerint történik (kinek a, minek a munkája? - nem tisztázható). Hát ennek bizony nincs sok értelme. Már csak azért sincs, (hogy kölcsönözzem ugyanezen kézikönyv 474. oldalán értelmezett "kultúra" fogalmát), mert az emberi társadalom által létrehozott anyagi és szellemi javak" ha befolyásoltak is a tulajdonviszonyok által, összességük az ilyen történelmi ideiglenességeknél mélyebben gyökerezik. Az gyanítom tehát, hogy az emberi társadalmak által eleddig létrehozott anyagi és szellemi javainak együttese éppen hogy független az időszerű tulajdon- és elosztási viszonyoktól, mely utóbbiak az aktuálpolitika függő változói. Mint nálunk is éppen napjainkban!
A "kultúra" meghatározásánál azonban van még egy félmondat, amely szerint ez az anyagi és szellemi javak "egy adott korszakban való jellegzetes állapota". Ilyen értelemben a "szocialista" kultúra tulajdonképpen korunk kultúrája, gyaníthatóan az 1948-49-től kezdődő időszak óta létrehozott anyagi és szellemi javak együttesének (=kultúra) szinonimája lehet. Lehet?
Az említett szócikket tovább olvasva szűkebb értelmezéseket is találhatunk, mely szerint "2. a civilizációval szembeállítva: szellemi javak, műveltség". Ez annyit jelent, hogy szocialistán kultúrált az, akinek műveltsége, szellemi javai a termelési eszközök társadalmi tulajdonából, a kizsákmányolás megszüntetéséből fakadnak, és aki az elosztásból (vélhetően a kultúra javaiból) munkája mennyisége és minősége szerint részesül. Vagy ha másképpen ragozzuk: szocialistán kultúrált az, akinek műveltsége, szellemi javai a termelési eszközök társadalmi tulajdonán, a kizsákmányolás megszüntetésén alapulnak. Hm! Most lássuk az újabb variánst, mely szerint a kultúra "3. művelt állapot, művelt viselkedés; valakinek egyéni műveltsége". Szocialistán kultúrált az tehát, akinek művelt állapota, egyéni műveltsége a termelési eszközök társadalmi tulajdonából, a kizsákmányolás megszüntetéséből fakad (netán azon alapul). Nevelés? Élethelyzet? Családi környezet? Barátok? Életmód? Szocializáció? Szülők, tanárok magyarázata, mintája, netalán népművelők munkája? - ugyan, kérem! Ha a termelési eszközök államosítottak, ha a kizsákmányolás megszűnt, ha az elosztás a végzett munka mennyisége és minősége szerintt való, ez a szocialistán kultúrált vagy akár kultúráltan szocialista állapot magától bekövetkezik. A szocialista kultúra eszerint tehát a tulajdon- és elosztásviszonyok megváltoztatásával automatikusan létrejön.
Elnézem könyvespolcomat: szegény szerzők! Apáczai Csere Jánostól Zilahy Lajosig nem részesei a szocialista kultúrának, nem lévén közük ilyetén tulajdon- és elosztási viszonyokhoz! Dehát várjunk csak; többségüket az így jelzett időszak alatt adták ki! Gondolkodásmódjuk él és hat; korunk szellemi javait képezik ők is! Akkor talán mégis? Szomorúan néz rám a Leonardo-nyomat: nemhogy kizsákmányolás, hanem - mily rémséges! - még feudalizmus is volt, amikor eredetije készült, így hát ő is kiesett ebből a pikszisből. Vagy mégsem?! A kizsákmányolás megszüntetése után sokszorosította egy szocialista ország köztulajdonba vett nyomdája és én a munkám mennyisége és minősége szerinti javadalmazásomból megvásároltam egy, a kizsákmányolástól mentes, mert társadalmi tulajdonba vett üzletben; légy hát megnyugodva - mondanám, ha értené - szocialista vagy te is!
Hogy valóban az, fakuló színein látom. Ki kellene cserélni egy újra. Mint ahogy a vajmi keveset jelentő szókapcsolatokat is. Egyszerűen csak kultúrát kéne írnunk, mondanunk. Ködös, szűkítő jelző nélkül.
- bp -Lemezújság archívum
Közösségfejlesztés