Közösségfejlesztés

Lemezújság archívum
Nyomtatóbarát változat
Cím:
Felhívás Magyarország népművelőihez: Settlememt Magyarországon
Szerző:
Balipap Ferenc
Folyóirat:
PC Lemezújság
Állomány:
Év:
1989
Szám:
13.szám
Oldalszám:
A cikkben lévő
Nevek:
Hallgató Éva
Intézmények:
"Dombóvár, Művelődési Központ, Horváth Ádám Művelődési Központ
Települések:
Dombóvár
Tárgyszavak:
népművelő, közművelődési intézmény, felhívás, settlement intézmények létesítése
Megjegyzés:
balipa13.pcl
Annotáció:


Felhívás Magyarország népművelőihez
Szakmánk, intézményeink, az emberek művelődési tevékenysége és a kultúra - válságban lévő társadalmunk helyzetét egyre súlyosodó mértékben értékeli. Egyre kevésbé vagyunk képesek kivonni magunkat a széleskörű leértékelődés, a totális elbizonytalanodás hatásai alól. Ez idő szerint teljesen megsemmisülni látszik a közművelődési intézményeket életre hívó és rendszerbe szervező eszme. Miközben a korábbi hatalmi, politikai szervet általánosan elveszti legitimitását, szinte törvényszerűen szűnik meg a közművelődés intézményeit, szervezeteit és folyamatait irányítani akaró, tudó állami illetve politikai működés. Az intézmények elé állított céleszmék, továbbá kialakult finanszírozású szervezetük, működésük feltételei, valamint a bennük hivatásszerűen dolgozók munkája így az eddigi szabályozás és fenntartás irányából megkérdőjeleződik, általánosan leértékelődik. Ebben a helyzetben új módon, új feladatértelmezéssel és új célokat követve kell meghatároznia önmagát - részben saját korábbi torzulásai, egyoldalúságai, részben a közművelődést ért és ma is érő külső bomlasztó és ártó hatások miatt. A szabályozott vezérelv: állami népművelésről a szabad társadalmi művelődésre kell tennünk a szakma fő orientációját, s ezen belül a kulturális értékek vakhevületű terjesztése helyett, a közösségi értékek társadalmilag követni kívánt folyamatainak fejlesztésére működésének segítésére kell szakmaiságunknak irányulnia. A munkánkat jellemző tudatosságnak és hozzáértésnek ma a helyzet értékelésére, a valóságos emberi viszonyok megjavítására kell irányulnia, de nem elsősorban az egyének, vagy a közösségek elé vetített ideológiai eszmekonstrukciókon kell szövetkeznie. Ki kell mondanunk, hogy nem az állami, politikai struktúra és hierarchia, nem a bürokratikusan centralizált pártállami irányítás, nem a paternalista művelődési otthonok és egyéb művelődési intézmények változatlan működésében vagyunk érdekeltek, hanem a társadalom szabad működésében, a környezetünkben élő emberekkel történő határozott érdekszövetségben és együttműködésben. Szakmánk szükségszerűvé vált megújulása egyik meghatározó irányvonalának egy hazánkban eddig nem igazán kialakult és elterjedt szociális fejlesztői tevékenységterület fölvállalását tekintjük. Ennek meghatározó tartalmi elemeit a settlement, azaz az egyszerre szociális, kulturális fejlesztői munkát végző intézmény történetéből tekinthetjük megismerhetőnek és megújíthatónak. E munka lényeges mozzanata, hogy kiindulásával emberek adott szociális helyzetéhez kapcsolódik, alkalmazott eszközeihez pedig túlsúlyban vannak a kulturális jellegűek, illetve a társadalom és a közösségek fejlesztésére irányulók. Ilyen értelemben szakmaiságunknak ez az új irányzata, történelmi gyökereinek feltárása mellett épít a nyitott házakban alkalmazott eljárások alkalmazására, a külföldi közösségi-szociális munka, a közösség- és társadalomfejlesztő tevékenység tapasztalataira felhasználja ezek szakirodalmát. A settlemet szerű tevékenység kialakításához igénybe kívánjuk venni az állami forrásokat, mégpedig a kulturális fejlesztési és finanszírozási források mellett, a szociális fejlesztésre irányulókat is, de a helyi társadalom sokoldalú anyagi és gyakorlati kapacitálását is el kívánjuk végezni. Célunk a társadalmunkban élők biztonságának növelése, a veszélyeztetettség mérséklése, az életminőség a civilizációs és kulturális minőség megőrzése, és ahol szükséges javítása, emberek társadalmi tagságukból adódó tudása, jogai érvényesítésének elősegítése, a helyi társadalom közösségeinek közreműködésével. Békés, toleráns, má- sokkal együttműködni kész, érdekeit felismerni és érvényesíteni tudó, igazságosságra törekvő, az emberi értékeket nem a gazdaság piaci környezetének egyoldalúságában szemlélő egyének, társadalmi csoportok, nemzeti társadalom fejlesztését tartjuk tehát a népművelői szakma egyik lehetséges megújulási terepének, illetve irányának.
Felhívjuk népművelőtársainkat e settlement szerű intézményi működési elgondolások kialakítására, illetve gyakorlati megvalósítására csatlakozzanak hozzánk. Szövetségeseket keresünk.
Csatlakozni lehet felhívásunkhoz:
Dombóvár, Művelődési Központ Hunyadi tér 25. Dr. Balipap Ferenc
Horváth Árpád Művelődési Központ Debrecen, Süveg u. 3. Hallgató ÉvaLemezújság archívum
Közösségfejlesztés