Soros Alapítvány Évkönyv 1999
Nyomtatóbarát változat

<<Tartalom
<<Előző fejezet
FELSŐOKTATÁSI PROGRAMOK

A Soros Alapítvány k idolgozott egy programstruktúrát, amelyben a felsőoktatási programokat az 1999-től 2001-ig terjedő 3 éves idő-szakban megfogalmazza. A felsőoktatás jelenlegi átalakulási folya-matai sok olyan új problémát eredményeznek, amelyek kezelésére egyelőre nincs modell. Az eddigi programok áttekintése és értékelé-se nyomán felépített új programstruktúra keretében olyan támoga-tási modelleket kíván az Alapítvány kialakítani, és olyan próbálko-zások, kísérletek megvalósítását kívánja elősegíteni, amelyek a ké-sőbbiek folyamán mintaként szolgálhatnak. Az Alapítvány a programcsoport kialakításakor a következő három stratégiai célt tűzte ki:
A. A szakmai értelemben vett elitképzés formáinak, valamint olyan új képzési tartalmak és módszerek fejlesztésének támogatása, amelyek hozzájárulnak a felsőoktatás színvonalemeléséhez és az intézményi együttműködésben rejlő lehetőségek kihasználásához.
B. A hátrányba kerülők támogatása érdekében az egyéni és intézményi esélyegyenlőség elősegítése. A szociális helyzetből fakadó hátrányok csökkentését segítő programok és a tanuláshoz való könnyebb hozzáférést segítő nyitott képzési formák terjedésének támogatása, az érdekérvényesítés és az életvezetés nehézségeit segítő információáramlás biztosítása.
C. Hozzájárulás az európaiság modelljeinek és követelményeinek elterjesztéséhez, a magyar felsőoktatás nemzetközi megmérettetéséhez és beágyazódásához, valamint a Kelet- és Nyugat-Európa közötti sajátos helyzetből adódó kettős szerepnek való megfeleléshez: Nyugat-Európa számunkra, mi pedig a többi kelet-európai ország számára mutathatunk követhető mintákat.
Következő fejezet >>
Tartalom>>