Soros Alapítvány Évkönyv 1993
Nyomtatóbarát változat

<<Tartalom
<<Előző fejezet
HESP HIGHER EDUCATION SUPPORT PROGRAM

A Soros Alapítványok hálózatának e regionális programja a régióban zajló felsőoktatási reformtörekvéseket kívánja támogatni. A magyar HESP Kuratórium prioritásként jelölte meg az újdonságnak számító oktatási tevékenység elindítására, korszerűbb oktatási módszerek meghonosítására, kelet-nyugati tudományos kapcsolatok kiépítésére, valamint szakkollégiumi rendszer megújítására, elterjesztésére és továbbfejlesztésére vonatkozó pályázati programok támogatását. Az 1993/94-es tanévben 31 pályázatra összesen 260.604 $ (ebből 120.000 $-t forinttérítéssel) és 27.030.222 Ft támogatást szavazott meg a Kuratórium.
A támogatott pályázók a következők voltak:

BKE Rajk László Szakkollégium, Budapest
2.484.000 Ft
Hozzájárulásként a Szakkollégium 1993/94 tanévi programjainak költségeihez (oktatási, kutatási programok, konferenciák, kül- és belföldi vendégoktatók meghívása, óradíjak hallgatói kutatóösztöndíjak és tanulmányutak, 1 db 486-os computer és software)
és 9.905 $
BKE Széchenyi István Szakkollégium, Budapest
4.500.722 Ft
A Szakkollégium 1993/94 tanévi programjaira (új és régi oktató és kutató kurzusát, könyvtárbővítés, előadói óradíjak, hallgatói ösztöndíjak, fizetéskiegészítések, nyomdai költségek, 1 db fénymásológép)
BKE Társadalomelméleti Kollégium, Budapest
636.000 Ft
A szakkollégium 1993/94 tanévi programjaira (nyári tábor, könyvtárbővítés, konferenciák vendégelőadói tiszteletdíjak, kiadványok költségei, számítógép és fénymásológép)
és 2.700 $
ELTE BTK Amerikanisztika Szakcsoport, Budapest
198.000 Ft
A tanszék amerikanisztikai gyűjteményének katalogizálására és számítógépes adatbázis létrehozására (amerikai és magyar munkatárs ösztöndíjára 2 hónapra, software vásárlására)
ELTE BTK Általános Pszichológiai Tanszék, Budapest
200.000 Ft
A kognitív pszichológiai doktori program "Language and Identity" c. angol nyelvű posztgraduális szemináriumán amerikai vendégelőadó fizetésére, 1 szemeszterre
ELTE BTK Esztétika Tanszék, Budapest
72.400 $
"Média Szak" új, tízszemeszteres program elindításához (a program vezetőinek amerikai tanulmányútjára, valamint 12 külföldi vendégelőadó tiszteletdíjára 3 tanévre)
ELTE BTK Filozófiaoktatók Egyesülete, Budapest
100.000 Ft
Hozzájárulásként a "Filozófiai irányzatok a XX. században" c., középiskolai filozófiaoktatók számára szervezett konferencia költségeihez (előadói tiszteletdíjak és konferenciakiadvány)
ELTE BTK Filozófiai Posztgraduális és Intézeti Központ, Budapest
300.000 Ft
A "Cselekvés és társadalomtudomány" c. konferencia anyagainak kiadására
ELTE BTK Folklóré Tanszék, Budapest
2.000.000 Ft
Az "Artes Populares" c. idegennyelvű tanszéki évkönyvsorozat folytatásaként az 1989-ben Budapesten rendezett 9. Nemzetközi Folklóré Kongresszus anyagainak kiadására
ELTE BTK Gazdaság- és Társadalomtörténeti Tanszék, Budapest
345.000 Ft
Gazdaság- és társadalomtörténet mint új diszciplína bevezetésének támogatására (vendégoktatók, hallgatói külföldi tanulmányutak, adminisztráció, számítógépes tanfolyam)
ELTE BTK Központ Olvasóterem, Budapest
800.000 Ft
A könyvtári állomány kibővítésére, könyvrestaurálásra és újraköttetésre, valamint CD-ROM adatbázisok beszerzésére
ELTE BTK Kulturális Antropológia Program, Budapest
1.514.000 Ft
A Kulturális antropológia oktatási program folytatására (programvezetői, előadói és koordinátori díjak, hallgatói terepmunka, fotódokumentáció)
ELTE BTK Néprajz Szak, Budapest
1.000.000 Ft
Hozzájárulásként videotechnikai berendezés beszerzéséhez, videofelvételek készítésére néprajzi kutatómunkáról oktatási célokra
ELTE BTK Olasz Nyelv és Irodalom Tanszék, Budapest
560.000 Ft
Olasz anyanyelvű vendégtanár ittartózkodásának költségeire és előadói díjára a teljes tanévben
ELTE BTK Orosz Filológiai Tanszék, Budapest
600 $
A tanszék oktatóprogramjához szükséges orosz nyelvű szakkönyvek megvásárlására Moszkvából
ELTE BTK Szimbolikus Logika Tanszék, Budapest
800.000 Ft
A Logika Posztgraduális Program folytatására (hazai oktatók díjazása, külföldi vendégprofesszorok meghívása)
és 8.000 $
ELTE BTK Történeti Antropológiai Program, Budapest
745.000 Ft
Az oktatási program folytatására (belföldi oktatói óradíjak, útiköltségtérítés és adminisztráció)
ELTE BTK Tudományszervezési Csoport, Budapest
1.450.000 Ft
A korábban megkezdett doktori ösztöndíjas program befejezésére (4 hallgató ösztöndíjára 1993/94-es tanévben, valamint 7 hallgató számára tanulmányutak és a diplomamunka elkészítésének dologi költségeire)
ELTE Peregrinatio II Alapítvány, Budapest
A Peregrinatio II Alapítvány működtetésére forinttérítéses támogatás devizavásárlás céljai a hallgatók és fiatal oktatók külföldi tanulmányútjaihoz az 1993/94-es tanévben
forinttérítés
ellenében
120.000 $
ELTE Szociológiai Intézet, Budapest
327.500 Ft
Nemzetközi tanár-diák szeminárium költségeire az órai history módszertanáról (meghívott oktatók díjazása, kelet-európai diákok úti- és szállásköltségei, fénymásolás és postaköltségek
ELTE Szociológiai-Szociálpolitikai Intézet és Továbbképző Központ, Budapest
1.050.000 Ft
Posztgradulis képzési programhoz kortárs tudományos és módszertani alapkönyvek magyar nyelvű kiadásának költségeire
és 1.000 $
Gödöllői Agrártudományi Egyetem, Agrárközgazdaságtani Tanszék,
620.000 Ft
Egyetemi jegyzet megírására, szerkesztésére és kiadására 1500 példányban
JATE Bölcsészettudományi Kar, Szeged,
2.100.000 Ft
A korábban elkezdett doktori ösztöndíjas program befejezésére (10 doktorandusz és témavezetőik ösztöndíja ill. díjazása az 1993/94-es tanévben)
JATE Germanisztikai Intézet, Szeged,
1.000 $
Hozzájárulásként az Intézet által Szegeden szervezett "A vallásos irodalom formái Ausztriában 1949-1955 között" c. nemzetközi szimpozion költségeihez (amerikai vendégelőadó útiköltsége)
JATE Szláv Filológiai Tanszék, Szeged,
550.000 Ft
A képzés felzárkóztatására a nyugati egyetemeken folyó hasonló programokéhoz (nyel program, ortodoxiával foglalkozó konferencia szervezése, nyugati és keleti vendégoktatók meghívása)
JPTE Bölcsészettudományi Kar, Pécs,
45.000 $
3 nyugati vendégprofesszor meghívására teljes tanévre az Angol, a Német és az Olasz Tanszékre
JPTE BTK Irodalomtörténeti Tanszék,
1.650.000 Ft
Eszmetörténeti Szeminárium, Pécs
A spiritualitástörténeti program folytatására (oktató díjak és adminisztrációs költségek)
KLTE Társadalomelméleti Intézet, Filozófia Tanszék, Debrecen,
700.000 Ft
A tanszék filozófiai oktatóprogramjának támogatására (oktatói óradíjak)
Magyarországi Szakkollégiumok,
600.000 Ft
A hagyományos Szakkollégiumok Nyári Táborának 1993. évi megrendezéséhez (a meghívottak szállás- és étkezési költségei, fénymásolás, terembér, kulturális programok)
Miskolci Egyetem, Kulturális és Vizuális Antropológia Tanszék,
250.000 Ft
"A komplex kultúra kutatás dilemmái Magyarországon - az antropológia megközelítési esélyei" c. konferencia anyagának megjelentetésére
Török Sándor Waldorfpedagógiai Alapítvány, Budapest
1.000.000 Ft
Hozzájárulásként a nappali Waldorf-tanárképzés költségeihez (vendégoktatók meghívása, terembér, adminisztráció, külföldi hospitálás, dologi költségek)
Következő fejezet >>
Tartalom>>