Soros Alapítvány Évkönyv 1988
Nyomtatóbarát változat

<<Tartalom
<<Előző fejezet
TÖRTÉNELEM (Továbbá politikatudomány és régészet)
Pünkösti Árpád
500 dollár forinttérítés nélkül 1988-ban
Rákosi-könyv tanulmányút
A pályázó arra kapta a támogatást, hogy Bernben a Kelet-európai Könyvtárban anyagot gyűjtsön Rákosi Mátyásról szóló könyvéhez.

Benda Kálmán
190.000 forint 1988-ban
Marosvásárhelyi emlékkönyv
A bizottság a marosvásárhelyi református vártemplom 600 éves évfordulójára (1990-ben) készülő emlékkönyv megjelentetésére adta a támogatást. A kötetben szereplő írások a város és templom történetét mutatják be. Az emlékkönyv összeállításával a Református Egyház bízta meg a Ráday Gyűjtemény igazgatóját.

Ember Mária
231.000 forint 1987-ben
206.000 forint 1988-ban
A náci koncentrációs táborokról szóló emlékezések feldolgozása
Ember Mária munkacsoportja azokat a jegyzőkönyveket dolgozza fel, amelyeket a Deportáltakat Gondozó Országos Bizottság vett fel a náci koncentrációs táborok volt magyar foglyaival a háború után. A támogatás egynegyede dologi költség.

Dr. Komoróczy Géza
660 dollár 1988-ban
Konferencia-részvétel
Tel Avivban 1988 januárjában magyar-izraeli történész-találkozót tartottak. A támogatás az ott-tartózkodás költségeit fedezte.

Dr. Kovára László
200.000 forint 1988-ban
Magyarhomorogi temető
A támogatást a középkori temető ásatásainak befejezése céljára kapta. A magyarhomorog-kónyadombi X-XII. századi magyar köznépi temetőből 1961 és 71 között, majd 1985 és 87 között tártak fel sírokat. A munkálatok befejezéséhez szükséges költségeket fedezi a támogatás.

MTA Néprajzi Kutatócsoport
30.000 forint 1988-ban
Boszorkány-konferencia
1988 augusztusának és szeptemberének fordulóján a budapesti bölcsészkaron nemzetközi konferenciát rendeztek az európai boszorkány-mítoszokról, a boszorkánypraktikákról és a boszorkányüldözésekről. A támogatást a szervezés költségeire fordították.

Hanák Gábor
94.536 dollár forinttérítéssel 1986-ban
13.000 dollár forinttérítéssel 1987-ben
105.000 dollár forinttérítéssel 1988-ban
Történelmi videotár
A Széchenyi Könyvtárban létrehozott videointerjú-gyűjteményhez az alapítvány az első évben felvevő és editáló berendezést vásárolt, a második évben kazettákat. Az 1988-ban kapott támogatást olyan berendezésekre fordítják, amelyek segítségével külső forrásból át lehet venni anyagot a dokumentációba.

Granasztói György
12.000 dollár forinttérítéssel 1988-ban
Számítógépvásárlás
A pályázó az Informatikai módszerek a történettudományban c. téma oktatásához és történeti kutatómunkájához szükséges számítógépnek és tartozékainak megvásárlására kapott támogatást a bizottságtól.

Körösi Csorna Társaság
400.000 forint két évre 1988-ban
Évkönyv
A magyar orientalisták tudományos társasága Keletkutatás címen 1973-tól évkönyvet ad ki, 1986 óta évi két füzetben. A támogatást az évente kétszer megjelenő Keletkutatás című periodika kiadásához adta a bizottság.

Benedek Gábor és társai
500.000 forint két évre 1988-ban
Gazdasági elit-kutatás
A három pályázó a XIX. századi magyarországi gazdasági elit egy-egy csoportját vizsgálja (bankárok, vállakozók, köztisztviselők). A munka végső eredménye egy bevezető tanulmánnyal ellátott életrajzi lexikon lesz. A támogatás összegéből 487.200 forintot ösztöndíjakra, 12.800 forintot dologi kiadásokra fordítanak.

Földvári Sándor
10.000 forint 1988-ban
Görögkatolikus levéltári kutatás
A pályázó egy hosszabb időszakra tervezett kutatás első fázisaként az egri érsekségnél gyűjt anyagot a görögkatolikus egyház történetéről.

Laposa József
292.000 forint két évre 1988-ban
Dél-dunántúli tájtörténeti kutatás
A pályázó a dél-dunántúli szőlőhegyek esztétikai, történeti, termelési értékeinek változásáról készít monográfiát. A támogatás kétharmada ösztöndíj, egyharmada dologi költségeket fedez.

MTA Judaisztikai Kutatócsoport
528.000 forint két évre 1988-ban
Anyagrendezés
A támogatás segítségével elkészítik az Ószövetség szakirodalmának repertóriumát. Megjelentetik dr. Scheiber Sándor hagyatékából a magyarországi zsidó folyóiratok bibliográfiáját. Megkezdik továbbá az állami levéltárak judaica anyagának leltárszerű felvételét. 1988 őszétől rendszeres előadásokat szerveznek a zsidó tudományok és a magyarországi zsidóság története köréből. A bizottság egy szövegszerkesztő gépet is megszavazott a kutatócsoportnak: ez a kiadványok elkészítését és a dokumentációs tevékenységet hivatott szolgálni.

Óral History Archívum
750.000 forint 1985-ben
1.500.000 forint 1987-ben
5.300 dollár forinttérítéssel 1987-ben
1.924.000 forint 1988-ban
Történeti interjúk
A csoport az OSZK Kézirattárában helyezi el a közelmúlt történelmének “másodvonalbeli" szereplőivel készült életrajzi interjúk szövegét. Az archívum munkájának irányítására kuratórium alakult. 1987-88-ban nyolcvan interjú készült el, az előző évekkel együtt összesen mintegy kétszáz. Az 1988/89-es évre ötven új interjút terveznek és több tucat félig kész interjú befejezését. A támogatást azért emelte meg a bizottság, hogy fedezni lehessen a megbízási díjak bruttósítását, a köttetési és a névmutató-készítést.

MTA Történettudományi Intézet
1. 125.000 forint három évre 1986-ban
24.000 forint egy évre 1988-ban
Danubian Historical Studies
Az évente négy alkalommal megjelenő angol nyelvű folyóirat első száma 1988-ban jelent meg. Kiadásával a tervezettnél több munka van, a pótlólagos támogatást egy adminisztrátor tiszteletdíjára kapta a szerkesztőség.

Kákosy László
5.000 dollár 1985-ben
15.000 dollár 1986-88-ban
Thébai ásatások
A II. Ramszesz korabeli Dzsehutimes magtárfelügyelő sírjának belsejét feltárták, de hátra van még a külső felének feltárása.

MTA Történettudományi Intézet
30.000 forint és
2200 dollár forinttérítés nélkül 1986-ban
35.000 forint és
4.400 dollár forinttérítés nélkül 1988-ban
Magyar-amerikai történelmi kiadvány-sorozat
A Studies in Hungarian Social History címmel a Columbia egyetemmel közösen kiadott sorozat folytatására, további négy füzet megjelentetésére kapták a támogatást. A támogatást fordítási és kiadási költségekre fordítják.

JATE BTK Társadalomtudományi Kör és Dokumentációs Bázis
400.000 forint 1987-ben
440.000 forintot 1989-90-re
Előadások, dokumentumgyűjtemények, pályázat
A kör az első évben két előadássorozatot szervezett, valamint három kiadványt állított össze. A gyűjtemény 2200 tételnél tart. A bázisnak kétszáztizenkét beiratkozott hallgatója van. Az újabb támogatást egy időszakos filozófiai kiadvány megjelentetéséhez adta a bizottság két évre. 30.000 forintot ítélt oda a bizottság egy műfordítói és egy esszépályázat díjaira.

Vass Henrik
400.000 forint két évre 1988-ban
Történelmi elit-kutatás
A támogatást az 1944-48-as évek (elsősorban szociáldemokrata és kommunista) politikai elitjének szociológiai elemzését célzó kutatás személyi és dologi kiadásaira adta a bizottság. A kutatás eredményeit az OSZK-ban helyezik letétbe.

Csató Tamás
321.000 forint kölcsön 1988-ban
Tanulmánykötet a kisvállalatok történetéről
A pályázó a X. nemzetközi gazdaságtörténeti kongresszus (Leuven, 1990) egyik szekciójának szervezőjeként tanul-
mánykötet megjelentetéséhez kapta a támogatást. A kötet arról szól, hogyan alakult a kisvállalatok szervezete és stratégiája az ipari forradalom óta. A kölcsönt az árbevételből térítik meg.

Dizseri Eszter
220.000 forint 1988-ban
Hagyatékfeldolgozás
A támogatást Zsindely Ferencné Tüdős Klára szellemi hagyatékának felkutatására és feldolgozására kapta a pályázó. Tüdős Klára (1895-1980) sikeres jelmeztervező, divatszalon-vezető, filmrendező, a Református Nőszövetség elnöke, részt vett a NÉKOSZ megalakításában, továbbá irodalmi munkássága és aktív antifasiszta magatartása is közismert.

Szoboszlai György
650 dollár forinttérítés nélkül 1988-ban
Részvételi díjra
A pályázó a washingtoni Nemzetközi Politikatudományi Társaság XIV. Világkongresszusán (1988. augusztus 28-tól szeptember 4-ig) való részvételhez kapta a támogatást.

Makkal László és társai
100.000 forint 1988-ban egy évre
Technikatörténeti kutatás
A tekintélyes kutatókból álló négy tagú csoport a malomipar, a textilipar és a vaskohászat példáján a modernizáció hazai folyamatát vizsgálja, a középkortól a XX. századig. A támogatás kétharmada személyi, egyharmada dologi kiadásokat fedez.

Debreceni Református Kollégium
200.000 forint 1988-ban
Szimpózion költségeire
A Debreceni Református Kollégium 450 éves évfordulója alkalmából rendezett Nemzetközi Szimpózion a magyarországi protestáns iskolázás kezdetének történetét vitatta meg.

Tillmann József
360.000 forint 1988-ban
Fejlődés-tanulmányok
A bizottság 1986-ban két évre 600.000 forint támogatást adott a kiadványsorozat A jövő esélyei című 8., és A válság című 9. kötetéhez. Ezek bevételéből fedezték A hosszú béke című, (a militarizmusról szóló) kötet költségeit. Az újabb támogatást A tudományos-technikai világátalakítás arculata című kötet kiadására kapta a sorozat új szerkesztője.

Hajnal István Kör
300.000 forint három évre 1988-ban
Társadálomtörténeti konferenciák
Az 1988 márciusában alakult Hajnal István Kör a modern társadalomtörténeti kutatások előmozdítását és népszerűsítését tekinti céljának. Tagjai évente meg akarják rendezni a társadalomtörténészek konferenciáját, s ennek költségeire, továbbá a rendezvényekhez kapcsolódó kiadványok elkészítésére kapták a támogatást.

Hanák Péter
10.500 forint 1988-ban
Amerikai-magyar történész konferencia
Az MTA Történettudományi Intézete deficittel zárta a III. magyar-amerikai történész találkozót. A támogatás a nem intézeti tag előadók hozzászólásának fordítását, diafilmek készítését és az amerikai résztvevőknek ajándékozott kiadványok vételárát fedezte.
Következő fejezet >>
Tartalom>>