Soros Alapítvány Évkönyv 1990
Nyomtatóbarát változat

<<Tartalom
KÖZÉP-EURÓPAI EGYETEM (CEU)Szándéknyilatkozat

A Közép-Európai Egyetem létrejötte egyfajta válasz a Közép-Kelet-Európában az utóbbi időben végbement forradalmi változásokra. Az indíttatás olyan közép-európai értelmiségiektől származik, akik múltjuk megértésére törekszenek. Olyan nyugati értelmiségiek is lelkesen támogatták azonban az ügyet, akik aggodalmat éreznek Európa jövőjéért. Napjaink Közép-Európájában mindenki magas szintű, nyugati típusú oktatást akar. A CEU a legjobb nyugati oktatási színvonalnak megfelelő felsőfokú oktatást kívánja nyújtani a térség számára, és ezáltal a legjobb képességű hallgatókra számít. A CEU néhány olyan rendkívüli rátermettségű hallgató számára kívánja megadni a lehetőségeket, akik további tanulmányaikat valamely vezető nyugati egyetemen szeretnék folytatni.

A Közép-Európai Egyetem fő célkitűzései a következők:

A/ Olyan új tananyag kialakítása, amely a CEU-n és a térség más egyetemein egyaránt tanítható.

B/ Segítségnyújtás egy új közép-európai vezetői réteg képzésében.

C/ Az egész térség oktatási és kutatási színvonalának, módszereinek magasabb szintre emelése.

D/ A térség polgárai és nemzetei közötti együttműködés és megértés előmozdítása.

Az elsődlegesen érintett országok Lengyelország, Magyarország és Csehszlovákia, de a CEU az egykori szocialista tömb minden részére ki kívánja terjeszteni tevékenységét. A főbb tantárgyak: közgazdaságtan, politológia és szociológia, történelem, jog, európai tanulmányok, összehasonlító irodalom és európai kultúra, és végül, de nem utolsósorban, a környezettudományok, ideértve az ökológiát, a természetvédelmet és a komplex dinamikus rendszerek tanulmányozását. A CEU mindazonáltal kész arra, hogy egyéb területeket is felöleljen, amint erre lehetőség nyílik és igény mutatkozik. Az Egyetem olyan hallgatókkal kívánja megkezdeni működését, akik már rendelkeznek valamilyen egyetemi végzettséggel. A későbbiek folyamán az Egyetem ki fogja terjeszteni tevékenységét azokra is, akik már doktori címet szereztek, vagy akik egyetemi alapképzésben vesznek részt.
A CEU az eredeti szándékok szerint mindenekelőtt nyitott szerkezetű intézmény, növekedése és fejlesztése organikusan történik.
A CEU elsősorban inkább hozzá kíván adni az oktatási rendszerhez, mint elvenni abból. Ennek biztosítására a CEU a meglevő intézményekben folyó tanítást és kutatást éppúgy szponzorálni kívánja, mint saját továbbképző központjainak létesítését és működtetését. Támogatni kívánja a kimagasló képességű tudományos kutatókat is, hogy saját intézményeiken belül dolgozhassanak.
A CEU számos felsőfokú intézménnyel közvetlenül szándékozik együttműködni, ezek az Egyetem "társult tagjaivá" válnának. Ezen túlmenően a meglévő intézményekkel való bárminemű ellentét elkerülése érdekében a CEU nem kíván saját egyetemi diplomát adományozni, hanem a már működő egyetemekkel együttműködve teszi majd ezt. Ezek az együttműködő egyetemek olyan hálózatot alkothatnak, melyben a tagegyetemek tudományos hírnevét növelné az a tény, hogy társkapcsolatban vannak a CEU-val.
A CEU az egész térségben több helyen kívánja folytatni tevékenységét, prágai és budapesti központtal. Minden tevékenységet olyan nemzetközi gárda irányít majd, amelynek tagjait tudományos érdemeik alapján választották meg, függetlenül attól, hogy melyik országban működnek. A tanítás és a kutatás nyelve az angol lesz. Minden programban vezető közép-európai egyetemi tanárok szerepelnek, akik nyugati kollégáik mellett dolgoznak. A hallgatók a térség országaiból érkeznek. Ezáltal a CEU, jellegét tekintve, valóban nemzetközi és nyitott lesz. A jelenleg meglévő egyetemek egyikéhez sem kíván hasonlítani, inkább az egyetemeknek azt a hálózatát kívánja visszahozni, amely a kései középkorban virágzott, és amely egyetemek tudósai helyről helyre vándoroltak, a felvilágosodást keresve.
A helyi és nyugati tudósok közötti együttműködés két különálló módszer szerint fog megvalósulni. Az olyan tárgyak tekintetében, mint a történelem, szociológia és politológia, a közép-európai tudósok nyugati szakértőket hívnak majd meg: a Környezettudományi Tanszék vezetése olyan nyugati szakértők kezében lesz, akik szemléletmódjukat egy kelet-európai diákokból válogatott csoportnak igyekszenek átadni. Mindkét vázolt módszer komplex jellegű lesz és remélhetőleg élénk kölcsönhatásban állnak majd.
Összegezve, a CEU négy fő tevékenységi ágazattal indul, melyek a következők:

1. Társadalomtudományi Kar
A CEU a társadalomtudomány öt fő területén kíván egyetemi szemináriumokat indítani: közgazdaságtan, politológia és szociológia, történelem, jog, európai tanulmányok, összehasonlító irodalom és kultúra. E szemináriumok elsősorban egy olyan új tananyag kialakítását eredményezik, amely a CEU-n, és más egyetemeken is tanítható lesz. Ezt követően ezek a szemináriumok olyan egész éves szeminárium-programba olvadnak össze, amelyek az egyetemi továbbképzés részét fogják alkotni, és amelyek vagy egy nyugati vagy helyi egyetemen szerzendő magasabb tudományos fokozathoz, vagy a CEU által adományozott diplomához vezetnek. A CEU már kapcsolatban áll főbb nyugat-európai és amerikai egyetemekkel és folyik a további kapcsolatok kiépítése.

2. Környezettudományi Kar
Kiváló nyugati tudósok csoportja vállalta, hogy részt vesz a Tudományos Minősítő Bizottság munkájában. Egy nyolchetes nyári tanfolyam indul idén, maximum hatvan, természettudományi vagy matematikusi végzettséggel rendelkező fiatal diplomás számára. A program végén a hallgatók fele ösztöndíjat kap, ami azt jelenti, hogy vagy a Manchester-i Egyetem tanárképző tanfolyamán vehet részt, vagy a Bizottság valamely tagja mellett egy vagy két évig segédkutatóként folytathat kutatómunkát. A kutatás eredményei az azt követő nyári kurzusokon kerülnek majd bemutatásra. A második nyári kurzust követően, valószínűleg Budapesten, egy egész éves kutatási és oktatási program indul, és eközben az ösztöndíjas program is folytatódna.

3. Tudományos Kutatói Ösztöndíj Program
A CEU tudományos kutatói ösztöndíjat kíván adni a kulcsfontosságú kutatási programok résztvevői számára. A CEU ösztöndíjasai továbbra is saját intézeteikben fognak dolgozni, de a CEU-tól kapnak fizetést és kutatási támogatást. Ezek a munkatársak egy nyugati és közép-európai akadémikusok bevonásával végzett alapos pályázati vizsgálat során kerülnek kiválasztásra. Kutatási eredményeiket a CEU szemináriumain, megfelelő időben mutatják majd be. Kutatásuk eredményei bekerülnek a CEU tananyagába. Az ösztöndíjas munkatársak szükség esetén maximum évi hat hetet tölthetnek a CEU szemináriumain. Ez a program tudományos szempontból szervesen kapcsolódik a Társadalomtudományi Karhoz.

4. Külső Oktatási Program
A CEU támogatni kívánja azokat a más intézményekben tartott tanfolyamokat, amelyek az oktatás nyugati normáknak megfelelő szintre hozását szolgálják. A fő cél a negyed- és ö-tödéves hallgatók felkészítése arra, hogy tanulmányaikat vagy a CEU-n, vagy valamelyik nyugati egyetemen folytathassák. A támogatott programok felsőoktatási szempontból a CEU-tól függetlenek és a CEU csak a támogatást adó intézmény szerepét tölti be. Dr. Z. A. Pelczynski (Oxford-i Egyetem) most végzi az igények és lehetőségek felmérését. E vizsgálat eredménye alapján döntenek majd a támogatásról.
A Közép-Európai Egyetemet (CEU) Soros György alapítja. A Közép- és Kelet-Európát átszövő alapítványainak hálózatából logikusan következett az Egyetem megalapítása. Az alapító öt éven keresztül minimum évi 5 millió dollárt helyezett letétbe. A cseh kormány egy, 250 fő befogadására alkalmas épületet és évi 36 millió cseh korona összegű költségvetést biztosított e célra. Magyarország, Lengyelország és Szlovákia kormányai már jelezték hozzájárulási szándékukat és további támogatást keresnek Ausztriában, Olaszországban és az Európai Közösségben, valamint más nyugati alapítványoknál.
Független CEU alapítványokat hoztak létre Magyarországon és Csehszlovákiában és a megfelelő időpontban a projektumot olyan különálló nemzetközi alapítványnak adják majd át, amelynek székhelye a későbbiekben határozandó meg. Csehszlovákiában Vaclav Havel elnök, Magyarországon Göncz Árpád köztársasági elnök, Lengyelországban Bronislaw Geremek elnök már jelezte készségét, hogy az alapítvány Kuratóriumában szívesen részt vesz. A projektumot jelenleg a Tudományos Tervező Bizottság irányítja, melynek élén egy három fős Végrehajtó Bizottság áll. A Társadalomtudományi és a Környezettudományi Karon belül minden tantárgyi területnek saját irányító testülete van, melynek feladata tudományos programok és tananyagok kialakítása és kiértékelése. Az irányító testületek elnökei, akik között jelentős nyugati és közép-európai szakértők találhatók, szintén részt vesznek a CEU Tudományos Tervező Bizottságában. A pénzügyi ellenőrzés a Kuratórium hatáskörébe, a tudományos ellenőrzés egy majdani egyetemi rektor és egy olyan egyetemi tanács hatáskörébe fog tartozni, amely a mindenkori Tudományos Tervező Bizottság tagjaiból áll.
1991. március
Következő fejezet >>
Tartalom>>