Soros Alapítvány Évkönyv 1992
Nyomtatóbarát változat

<<Tartalom
<<Előző fejezet
KÖNYVKIADÁSI PROGRAM

Az Alapítvány 1992-ben a magyar könyvkiadás nehéz helyzetére való tekintettel első ízben írt ki könyvkiadási pályázatot, bár könyvek kiadására az egyéb programok keretében eddig is sor került. A pályázaton azok a könyvkiadók vehettek részt, melyek kész sorozattervekkel rendelkeztek a társadalomtudományok és a filozófia klasszikus és mai főműveinek megjelentetésére, illetve vállalták a hazai és világirodalom legkiemelkedőbb alkotásainak elérhető áron való megjelentetését, különös tekintettel a közoktatás és a felsőoktatás igényeire.
A felhívásra nagyszámú pályázat érkezett be. A könyvkiadási bizottság - a kuratórium intenciója szerint - a tankönyv, illetve oktatási háttéranyag kiadására vonatkozó sorozatterveket külön csoportban bírálta el. 1992-ben az alábbi könyvkiadók részesültek forinttámogatásban:

2000 Kiadó (Budapest) – 800.000 Ft
"Arany Közép Európa” sorozat, 2000 Könyvek és az „Europica Varietas” sorozat - hézagpótló tudományos művek térségünk történelmének átfogó bemutatására (szerzők többek között: Czeslaw Milosz, Oscar Halacki, T. Kondrotas, Lengyel László, Pörögi András)

Atlantisz Könyvkiadó Kft. (Budapest) – 5.000.000 Ft
A társadalomtudomány és a filozófia klasszikus és kortárs műveinek kiadására

Cserépfalvi Könyvkiadó (Budapest) – 2.500.000 Ft
"Kontextus” sorozat - magyar szerzők monográfiái a filozófia, pszichológia és társadalomtudományok köréből (Bakó Tihamér, Fehér Ferenc, Karátson Gábor művei)

Csokonai Kiadóvállalat (Debrecen) – 250.000 Ft
"Haza és haladás” sorozat - a Tiszától keletre fekvő területek fejlődésének, társadalmi és gazdasági régiótörténetének feldolgozása

DOXA Könyvtár (Budapest) – 1.000.000 Ft
Az MTA Filozófiai Intézetének idegen nyelvű periodikája, melyben monográfiák és tematikus tanulmánykötetek látnak napvilágot

Egyházfórum Alapítvány (Budapest) – 500.000 Ft
"Társadalom és teológia” sorozat - a modern teológia elsősorban társadalomtudományi irányultságú alapműveinek megjelentetése (többek között: Alois Müller: Kereszténység, Hans Küng: Örök élet?, Paul Zulehner: Együtt és egyedül)

Ész-Élet-Egzisztencia Szerkesztősége (Szeged) – 300.000 Ft
"A ráció és határai" sorozat - olyan történetfilozófiai művek kiadása, melyek a történeti megismerés problémáit vizsgálják, s az emberi létezés történelembe ágyazott mivoltát kívánják megvilágítani

Göncöl Kiadó (Budapest) – 1.000.000 Ft
A filozófia és pszichológia olyan jelentős, nagyhatású külföldi műveinek kiadására, amelyek eddig magyarul nem voltak hozzáférhetők (szerzők: Bertrand Russel, Sorén Kirkegaard)

História Alapítvány (Budapest) – 1.000.000 Ft
A História-monográfiák keretében megjelenő Hajnal István és Szűcs Jenő kötetek, valamint az Előadások a Történettudományi Intézetben című sorozat kiadására. Az Alapítvány támogatásával megjelent még: Anthony Giddens: Szociológia és Bojtár Endre: Közép-Európa vagy Kelet-Európa

Héttorony Könyvkiadó (Budapest) – 2.500.000 Ft
Szabó Zoltán életműsorozat, valamint a Tisztás sorozat kiadására, amely a határainkon túli magyar irodalom és művészet alkotásait ismerteti meg a magyarországi közönséggel

Jelenkor Irodalmi és Művészeti Kiadó (Pécs) – 2.000.000 Ft
Nádas Péter és Lengyel Péter műveinek folyamatos kiadására, valamint az Élő Irodalom sorozatra, melyben a magyar szépirodalom együtt szerepel a természetes közegét jelentő - művészeti-filozófiai tárgyú esszéműfajokkal (szerzők, többek között: Bertók László, Bodor Ádám, Györffy Miklós, Lengyel Péter, Nádas Péter, Tolnai Ottó)

József Attila Kör (Budapest) – 1.000.000 Ft
A JAK Füzetek az irodalom friss irányzatainak, csoportosulásainak bemutatására, kísérleti művek közreadására, irodalmi és politikai diskurzusok publikálására vállalkozik, s nem csupán elkészült művek megjelentetője, hanem új művek, irodalmi-kulturális mozgások inspirálója is

Katalizátor Iroda Kft. (Budapest) – 1.000.000 Ft
A Mercurius-könyvek - társadalomtudományi sorozat, és a Rejtett Dimenziók című sorozat - ökológiai, szociobiológiai, etológiái, tájrajzi kötetek kiadására

Liget Műhely Alapítvány (Budapest) – 2.800.000 Ft
Liget esszék - a művészet és a tudomány összekapcsolásával, interdiszciplináris jelleggel írott mai művek megjelentetésére (többek között: Balassa Péter: Szabadban, Lányi András: A kettészakított üstökös, Posler György: Találkozások, Szilágyi Ákos: A vágy titoktalan tárgya)

Magvető Kiadó (Budapest) – 650.000 Ft
Az életműsorozatban megjelenő Nemes Nagy Ágnes és Kálnoky László kötetek kiadására

MTA Filozófiai Intézet (Budapest) – 1.000.000 Ft
Religio könyvek - a vallástudomány és vallásfilozófia klasszikus forrásainak magyar fordításban való kiadására (Laki János: Megtérés és megértés, Canterbury Szent Anzelm: Miért lett Isten emberré?, Rucolf Ottó: A szent)

MTA Judaisztikai Kutatócsoport (Budapest) – 1.200.000 Ft
Hungarica Judaica sorozat - a magyarországi zsidóság története, szellemi életének emlékei és dokumentumai köréből részben tudományos, részben a szélesebb közönség számára eredeti és magyarra fordított munkák közzétételére (megjelent: Haraszti György: Magyar zsidó levéltári repertórium, Rasi: Két életrajz)

Nappali Ház (Budapest) – 250.000 Ft
"Fiatal írók kézikönyve” sorozat kiadására (esszék, interjúk, szövegek, képek), melyek speciális jellegük miatt kiszorulnak a hagyományos kiadói tervekből

Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet (Budapest) – 200.000 Ft
"Prospero” könyvek - az anyagi okok miatt szünetelő „Korszerű színház” sorozat folytatásaként a színházművészet és színháztudomány felsőfokú és posztgraduális képzéséhez szükséges alapvető művek kiadására

Pesti Szalon Könyvkiadó (Budapest) –1.100.000 Ft
"Napló Sorozat" - esszék, publicisztikák, naplók és dokumentumok közreadására (megjelent: Eörsi István: Üzenet mélyvörös levélpapíron, Nánay István: Harag Györgyr színháza)

Régió Kiadó (Budapest) – 400.000 Ft
"Kisebbségi Könyvtár” sorozat - a kisebbségi kérdéskör legaktuálisabb elméleti és gyakorlati problémáinak feltárására

T-Twins Kiadó (Budapest) – 1.500.000 Ft
Athenaeum Könyvek - az elmúlt évizedek legjelentősebb filozófiai és esztétikai törekvéseinek összefoglaló, monografikus jellegű munkái. Alternatívák sorozat - jeles magyar társadalomtudósok, filozófusok művei (szerzők többek között: Almási Miklós, F. Schelling, M. Heidegger)

Typotex Kiadó (Budapest) – 800.000 Ft
"Lélegzet Könyvek" kiadására - az egy évtizedes múltra visszatekintő hasonló nevű irodalmi mozgalom olyan részvevőinek munkái, akik az utóbbi 4 évben egyáltalán nem jutottak Magyarországon önálló kötet-publikációhoz (szerzők többek között: Mándy Stefánia, Surányi László, Isztrai Botond, Vörös László)

Vigília Kiadó (Budapest) – 1.200.000 Ft
A századunk legjelesebb keresztény gondolkodóit bemutató sorozat kiadására a kiválasztott szerzők egy-egy művének magyarra fordításával, egyes szerzők esetében életművükből kiválogatott szemelvényekkel


TANKÖNYV ÉS OKTATÁSI HÁTTÉRANYAG

Cserépfalvi Kiadó (Budapest) – 400.000 Ft
Eörsi István átdolgozott Shakespeare-fordításainak megjelentetéséhez

Holnap Kiadó – 400.000 Ft
A kiadó többnyire fiatal, illetve kísérletező írókat jelentet meg, akik a hagyományos magyar realizmustól különböznek - sorozatszerűen, de egyenköntös mellőzésével. A támogatást Bihari Péter: A XX. sz. története fiataloknak, és Egon Friedell: Az újkori kultúra története című kötetekre kapták.

Ikon Kiadó – 2.800.000 Ft
Középiskolásoknak szóló filozófiai kiadványsorozat kiadására bő kommentárokkal, kísérő magyarázatokkal és képekkel

Reáltanoda Alapítvány – 1.000.000 Ft
6 osztályos történelemkönyv első kötetének megjelentetésére

Tankönyvkiadó Vállalat – 2.300.000 Ft
Három könyvsorozat kiadására:
1.,,-tól, -ról sorozat" - egy-egy klasszikusunk teljes pályaképe;
2. Közös múlt, közös jelen - a határokon túli magyar kultúra, bemutatása;
3. Magyar utazók - hétrészes ismeretterjesztő sorozat illusztrációs anyagokkal
Következő fejezet >>
Tartalom>>