Soros Alapítvány Évkönyv 1988
Nyomtatóbarát változat

<<Tartalom
<<Előző fejezet
SZOCIOLÓGIA (Továbbá néprajz)


Dobó István Vármúzeum
120.000 forint 1987-ben
150.000 forint 1988-ban
Palóc monográfia
A múzeum munkatársai részben a bizottság támogatásával folytatták palócföldi kutatásukat. Ennek befejezéséhez és a Palócföld és népe című monográfia szerkesztési munkálataihoz kapták az 1987-es összeget. Az újabb támogatást a monográfia kiadásához adta a bizottság.

MTA Szociológiai Kutató Intézet
100.000 forint 1986-ban
1.000 dollár forinttérítéssel 1987-ben
30.000 forint 1988-ban
1.080.000 forint két évre 1988-ban
Nemzetközi kapcsolatokra
Az 1986-ban kapott 100.000 forintot az Értékszociológiai Műhely nemzetközi konferenciájára fordították. Az 1987-ben kapott 1.000 dollárt a New York-i Szociális Munkásokat Képző Iskolák Nemzetközi Szövetségétől kapott szakkönyvek és folyóiratok hazaszállítására. 30.000 forint támogatást kaptak az 1988 áprilisában Balatonzamárdiban megrendezett “öregedés és rokonság" c. szeminárium megrendezéséhez. Az intézet társadalompolitikai osztálya 1988-ban két évre 1.080.000 forint támogatást kapott a Szociálpolitikai Értesítő hat számának megjelentetésére.

MKKE Szociológiai Turnék
700.000 forint 1985-ben
l.000.000 forint 1986-ban
l.300.000 forint 1987-ben
1.400.000 forint 1988-ban
Modernizáció-kutatás
A tanszék az első három évben adatfeldolgozásra és fiatal munkatársak bérére, a negyedikben két fiatal fizetésére és adatfelvételre fordította a támogatást.

Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület
l .000.000 forint két évre 1988-ban
Szociálpolitikai központ
Az ELTE Szociológiai Intézetében három év óta folyik posztgraduális szociálpolitikai szakképzés. A volt hallgatók egyesület keretében akarják folytatni a közös munkát, s az egyesület céljaira egy kis faluban “közösségi házat" rendeznek be: szemináriumokat, tanfolyamokat tartanak majd, továbbá rászoruló családok gyermekeit üdültetik benne. A támogatást a ház berendezésére, az egyesületi programok, kiadványok költségeire adta a bizottság.

Figler András és munkacsoportja
560.000 forint 1988-ban
Szociálantropológiai kutatás
A kutatócsoport a Sokoróalja délnyugati részének átfogó történettudományi és természettudományi vizsgálatára vállalkozott. A támogatás a kutatás személyi és dologi kiadásait fedezi.

Örkény Antal
200.000 forint 18 hónapra 1988-ban
Az 5O-es évekbeli vezetőképzés vizsgálata
A pályázó az ELTE Szociológiai Intézetének keretében vizsgálja azoknak az embereknek az életútját, akiket az ötvenes évek első felében gyorsított tanfolyamokon értelmiségi pályára vagy vezetői feladatokra képeztek ki.

Varga Károly
30.000 forint 1988-ban
Könyvfordítás
A szociológus arra kapta a támogatást, hogy “Fordulat és ember" című könyvét lefordíttassa németre. A könyv a Magyarországon küszöbön álló társadalmi változások szociálpszichológiai feltételeit elemzi.

Csákó Mihály
800 dollár forinttérítés nélkül 1988-ban
Kongresszusi részvételre
A számítástechnika szerepével foglalkozó szociológus egy olyan konferencián vett részt a támogatásból, amely a számítógépeknek az oktatásban való felhasználását vitatta meg. (Lausanne - 1988. július 24-29.).

Homokmégyi falukutató munkacsoport
150.000 forint 1988-ban
Kiadványra
Agrárszociológusok egy csoportja 1984-től kezdve három éven át kutatta a dél-magyarországi Homokmégy térségében öt falu történetét és jelenlegi helyzetét. A támogatást az összegyűjtött anyag rendezéséhez és a tanulmányok megjelentetéséhez kapták.

Tímár Éva
72.000 forint ösztöndíj egy évre és
30.000 forint dologi kiadásokra 1988-ban
Zsidó vallási textíliák kutatására
A textilművész az Országos Rabbiképző Intézetben felgyülemlett kb. 80-100 vallási és kegyeleti textília álagmegóvására és rendszerezésére kapta a támogatást.

Pálfy Gyula
200.000 forint 1988-ban
Néptánc és népi tánczene gyűjtése
Pálfy Gyula vezetésével egy alkalmilag együttműködő csoport (dr. Felföldi László, Fügedi János, Karácsony Zoltán, Teszáry Miklós és Vavrinecz András) arra kapta a támogatást, hogy a magyar nyelvterület keleti részén összegyűjtse, majd feldolgozza a néptánc és a népi tánczene még élő hagyományait.
Következő fejezet >>
Tartalom>>