Soros Alapítvány Évkönyv 1993
Nyomtatóbarát változat

<<Tartalom
<<Előző fejezet
A FÜGGETLEN ÖKOLÓGIAI KÖZPONT (FÖK) 1993. ÉVI TEVÉKENYSÉGE

50.000 §


A FŐK 1989. szeptemberében kezdte meg munkáját, mint a Kelet-Európai Független Környezetvédelmi Alapítvány titkársága. A FŐK alapításához a Soros Alapítvány készpénzzel, a Közművelődési Információs Központ pedig természetben (irodahelyiség és szolgáltatások biztosítása) járult hozzá. Tíztagú, természet- és társadalomtudósokból álló kuratórium (elnöke Dr. Sólyom László alkotmánybíró) felügyel programjainak működésére, és dönt a beérkező pályázatok ügyében.
A FŐK tevékenységét a Soros Alapítvány mellett számos nagy nyugati alapítvány támogatja (Rockefeller Brothers' Fund, Charless Mott Foundation, Germán Marshall Fund stb.).

I. Részvétel a nemzeti szintű környezetpolitikában

A FŐK 1991 nyarától vett részt a készülő környezetvédelmi törvény munkálataiban, társadalmi vitáiban és folyamatosan aktív szerepet vállalnak az előkészítésben, részben nemzetközi konferenciákon szerzett tapasztalataikra alapozva. A Központ szervezi az MTA által kidolgozott "Magyarország környezeti jövőképe" társadalmi vitái közül a civil környezetvédők számára rendezett találkozót.

II. Fenntartható Közösségek

Mosonmagyaróvár és Sátoraljaújhely
A FŐK által koordinált vermonti (USA) program keretében 1992-ben a két kisváros, Mosonmagyaróvár és Sátoraljaújhely Szakmai és Környezetpolitikai Bizottsága feltérképezte a városok környezeti állapotát, rangsorolta a problémákat és kiválasztotta a legsúlyosabb környezeti kockázatokat. 1993 elején a két város 4-4 fős delegációja Vermontban ismerkedett a szilárdhulladék kezelésének lehetőségeivel, és megfigyelhették a demokratikus döntéshozatal technikáit, a lakosság bevonásának különböző módszereit. Hazaérkezésük után, az amerikai tapasztalatokat felhasználva, kidolgozták az előzetesen feltérképezett környezeti problémák részletes bemutatását, elemzését tartalmazó akció- és végrehajtási tervet, mely egy kiválasztott probléma részletes, költségvetéssel ellátott terve. Sátoraljaújhelyen az Önkormányzat hozzájárulásával és a lakosság véleményének figyelembe vételével a szilárd hulladék problémájának megoldási tervét készítették el, felvázolva egy vermonti mintájú szelektív hulladékgyűjtési programot. A vermonti partnerintézet, az Institute for Sustainable Communities (ISC) a tervek elfogadása után a 25.000 dolláros céltámogatást 30.000-re emelte. Ebből a pénzből az újhelyiek elkezdték a program szervezését.
Mosonmagyaróvárott szintén elkészült és év végére elfogadást nyert a több elemből álló terv (környezeti nevelési program, vízparti sétány kialakítása, "Folyónap" szervezése). A program eredményeiről a FŐK szeptemberben megjelentetett két kiadványt. A Fenntartható Közösségek program további folytatásához szükséges pénzért pályázatokat nyújtottunk be nagy amerikai alapítványokhoz (Rockefeller Brothers, Charles Mott, German Marshall Fund). A pályázatok sikerétől függően egy vagy két kisvárosban tervezünk hasonló programot 1994-95-ben.
A program eredményeinek és reputációjának köszönhetően a Partners For Democratic Change szervezettel közösen nyertünk az USAID pályázatán egy további lehetőséget, amellyel Magyarországon a Konfliktuskezelő Központtal közösen képzési programot indítunk Borsod megyében. Mivel Sátoraljaújhely is ebben a megyében található, lehetőségünk nyílik egy közös magyar-szlovák képzés szervezésére.

Dörögdi Medence
Az 1992-ben környezetvédelmi népfőiskolával kezdődött organikus fejlesztési program a népfőiskola mentén megtalálta feladatait és szakmai partnereit is a Pagony Táj- és Kertépítész Iroda munkatársai személyében. 1993-ban kidolgozták a fejlesztési program alapjait és megnyerték terveiknek a helyi társadalom képviselőit és az önkormányzatot. A külföldi kapcsolatok megteremtésénél garancia volt a magyar kormányzat támogatása. A Forschungsinstitut für biologischen Landbau (Bem) 3 munkatársával közösen a svájci kormánynak a kelet-európai mezőgazdaság biológiai rekonstrukciójára létesített alapjához pályáztunk. Jelenleg a felmérés, a falu- és gazdafórumok megszervezésére, tanácsadásra és svájci tanulmányutakra gyűlik a pénz. További feladatok: a felmérés falufórumokon való ismertetése és megvitatása, a Dörögdi Medence Népfőiskolai Egyesület megalapításának előkészítése, valamint a biogazda oklevél megszerzésére szóló 20 órás, vizsgaköteles tanfolyam megszervezése.

III. Ültess fát utódaidnak!

A faültetéssel, aktív természetvédelemmel, környezeti neveléssel foglalkozó program 1993-ban működésének harmadik évébe lépett.
1993-ban a közvéleménynek a fák sorsa iránt érzékeny részét az állami erdők gyors privatizációja, az erdőkről és a természetvédelemről szóló törvények hiánya és a városi zöldterületek további zsugorodása foglalkoztatta. Az Ültess fát utódaidnak! program nem tudta megfordítani a negatív folyamatokat, de modellérték akciókkal, környezeti neveléssel és lobbizással megpróbálta megmutatni a jövő útját.
Az év számunkra karácsonyfa komposztálással kezdődött és azzal is fejeződött be. Az "Angyallátta komposzt" akció keretében 1993 elején számos budapesti iskolában a gyerekek összegyűjtötték az ünnepek után kidobált karácsonyfákat. Az értékes hulladékot a Fővárosi Közterület-fenntartó Vállalat a Fővárosi Kertészeti Vállalat komposzttelepére szállította. Az ágnyesedékkel, lehullott lombbal együtt feldolgozott karácsonyfák azóta már a budapesti fák talaját javítják. A kezdeményezésnek jó sajtója volt, ennek is köszönhető, hogy 1993-94 fordulóján a Fővárosi Önkormányzat támogatásával megismétlődött az "Angyallátta komposzt" akció.
Budapesten több lakóhelyi egyesülettel, helyi környezetvédő csoporttal, iskolával, óvodával az együttműködésünk rendszeressé vált. A Fővárosi Önkormányzat Környezeti Bizottságának támogatásával mintaérték faültetések megtervezéséhez, megszervezéséhez kivitelezéséhez nyújtottunk segítséget 1993-ban. Tavasszal a hagyományoknak megfelel a Budai-hegységben ismét sor került egy felhagyott bányaterület újraerdősítésére, amerikai World Natúré Association támogatásával a sas-hegyi természetvédelmi területi csatlakozó zöldterület megmentésén dolgoztunk. Az év során számos előadást tartottunk a magyarországi erdőkről, a zöldterületekkel kapcsolatos munkánkról. A közönség főképpen magyar iskolásokból állt, de Budape érkező külföldi egyetemisták is érdeklődéssel hallgatták helyzetelemzésünket. Az Ültess utódaidnak! szakmai segítséget ad a "Terézvárosi fák éve, 1994" megszervezéséhez. Decemberben több környezetvédelmi szervezettel közösen sajtótájékoztatót tartottunk magyarországi erdőprivatizáció visszásságairól.

IV. Környezetvédők kisebbségben

Még azokban a közép-európai országokban is, ahol a pártállami rendszerrel szembeni ellenállás során erős kohézióban tevékenykedtek a civil környezetvédelmi csoportok, rendszerváltás és a civiltársadalom számára jogilag-formailag megnyíló lehetőségek meglef ő módon nem kizárólag e szféra további erősödését vonták maguk után. A pluralizmussal csoportok belső összetartása szétzilálódott, a gyér erőforrások miatt egyfaj versenyhelyzetbe kerültek egymással. A gazdasági válság szintén közvetlenül és közvetve {is gyengítette a civil környezetvédők pozícióit. A gazdasági stabilitás megteremtése, privatizáció stb. kérdéskörével szemben a kormányzatok kevéssé voltak képesek környezetvédelem ügyét is beemelni a legfontosabb és legsürgősebb teendők közé. Mi rosszabb helyzetben vannak a környezetvédők azokban az országokban, ahol a régi rend során még csírájában sem létezett autonóm gondolkodás.
Ebben a helyzetben egy magyarországi "facilitátor", csoportmester segítségével egyidejűi több dimenzióban érhetőek el jó eredmények.

A Környezetvédők Kisebbségben (KK) program több dimenzió mentén dolgozik:

Hírlevél - A civil csoportok számára adódó kapcsolódó pontokról 15 hírlevél készült, átlagban 80 címre jutott el.

Kiadványok terjesztése - A környezetvédő kiadványok terjesztése a kisebbségben környezetvédők között roppant fontos, szinte alig jutnak szakirodalomhoz. Bármilyen könyvet, folyóiratot, nyomtatványt, amelyet a FÖK postán avagy konferencia stb. szerezni tud, minden duplumban lévő kiadványt a KK program mentén osztunk magyar és olykor angol nyelven. Ez a tevékenység két szálon futott, egyfelől tudományos irodalommal láttuk el azokat az egyéneket, akiknek munkájukhoz erre volt szükségük. (Pl. dr. Mócsy Ildikó, Kolozsvári Bolyai Egyetem). Másfelől nagyobb példányszámban juttatunk el terjesztésre olyan könyveket, amelyek a környezetvédelmi tudatformálás legjobb hazai eszközeinek bizonyultak. Ezeket nem egyéneknél, hanem csoportoknál helyeztük el, hogy egy-egy példányhoz a lehető legtöbben hozzáférhessenek.

Információátadás - Minden olyan pályázati lehetőséget, továbbá konferenciák, posztgraduális képzések lehetőségeit közvetítettük, amelyről tudomást szereztünk, egyfelől a Hírlevél, másfelől személyes kapcsolatok útján, konzultációk során a FŐK irodában, avagy telefonon, avagy az utazások során. Az információnyújtás kölcsönös, folyamatos a kisebbségi kiadványok, hírek, sajtó beáramlása.

Tréningek

Kékmező-i (Bükk-hegység) tréning
1993. augusztus 9-15. között a KK egyhetes tréninget szervezett 25 romániai, 2 felvidéki, 1 vajdasági és 12 hazai civil környezetvédő, illetve szociális munkás számára.
A tréning két fő témája a civil környezetvédelem lehetőségei és a környezetvédelem mint eszköz társadalmi problémák (marginalitás, stb) kezelésében volt. A tréning specifikuma volt, hogy a résztvevők egyúttal sokszor előadók is voltak, tehát a résztvevők műhelymunkaszerűen egymást informálták, ösztönözték.

Marosvásárhelyi tréning környezeti nevelőknek, 1993
A Budapestről induló tanárok útiköltségét fedezte a KK költségvetése.

Határon túli pályázatok figyelemmel kísérése

A Független Ökológiai Központ évenként, környezetvédelmi szervezetek számára kiírt pályázatán nyertes határon túli csoportok munkáját munkatársunk folyamatosan figyeli, illetve tanácsaival újabb lehetőségeket teremt az ottani környezetvédők számára.
Támogatást kaptunk Száraz Péter: Ember és környezet c., Magyarországon használatban lévő választható középiskolai tankönyv és tanári segédkönyv romániai adaptált változatának kiadására.
A KK program igyekezett fenti munkájához egyéb erőforrásokat is mozgósítani (könyvekre, könyvadaptálásra, szakmai találkozók szervezésére összesen 60.000 Ft és 16.000 $ támogatást nyertünk el).
A Központ munkatársa 1993-ban 5 erdélyi, 1 szlovákiai és 1 beregszászi utat tett, irodájában gyakran keresték fel őt a kisebbségben élő környezetvédők.

V. Környezeti nevelés

"Témahét"
A rendhagyó tanártovábbképzés 1993. évi, ötödik sorozata a "Csupasz majom? Az ember lehetőségei és határai" címen kidolgozott környezeti nevelési projekt. A FÖK "Ültess fát utódaidnak!" programja keretében faültető-oktató tanyanyagra pályázat nyertese, Béres Mária készítette el az "Az erdőből jöttünk" munkacímet viselő kiadás előtt álló első olyan tantervet, amely egy témahét alkalmával is jól használható volt. Két következő anyagot - "A víz" és "Az ember" címűt - az Apáczai Csere Alapítvány humánökológiai programjának keretein belül és támogatásával kezdett a FÖK kidolgozni, negyedik téma is szervesen kapcsolódik a FÖK eddigi munkájához. Az Európai Páriám Lisszabonban működő Észak-Dél Központja "Making One World" című környezeti nevelő oktatócsomag fordítására, kiadására és terjesztésére kaptunk megbízást. A FÖK az 1993/1994. tanévre a tanári munkacsoport segítségével és közreműködésével témahét, mint környezeti nevelési módszer bevezetésével foglalkozik. A Művelődési Közoktatási Minisztérium, valamint a Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium aláírt egy közös megállapodást a társadalom környezettudatának fejlesztését szolgáló feladatok megvalósítására. A végrehajtási terv a FÖK-nek is kijelöl a közművelődés területén feladatokat, különös tekintettel a Föld Napja megünneplésére. Eddig 15 (általános, szakközép- és közép-) iskola jelentkezett partnerül a témahét programba.

Holland oktatócsomag magyar adaptálása
A Milieukontakt Oosteuropa holland szervezet 40 darabból álló európai környezeti oktatócsomagot telepített a FÖK könyvtárához, azzal a feltétellel, hogy a hozzá mellékeIt Guide-ot magyarra fordítjuk, az anyag ismertetését, magyarországi terjesztését, szemlézését, fordítását, adaptálását ill. esetleges kiadását szervezzük. Az anyag adaptálásán szerkesztőség dolgozik, bevonva a Fővárosi valamint a Megyei Pedagógiai Intézetek erőforrásait.

VI. Zöld Könyvtár

A több mint 500 kötetes, video gyűjteménnyel is rendelkező Zöld Könyvtár lényegében FÖK külön gyűjteménye. Igyekszünk a könyvtárat, mint a nyilvánosság egyfajta eszközét is kihasználni, a zöld szervezeteket érdeklő folyamatok (környezetvédelmi, természetvédelmi törvény előkészítése, Nemzeti Alaptanterv munkái, stb.) dokumentumainak széleskörű gyűjtését megoldani.
Következő fejezet >>
Tartalom>>