Soros Alapítvány Évkönyv 1992
Nyomtatóbarát változat

<<Tartalom
<<Előző fejezet
FELSŐOKTATÁSI REFORMPROGRAM

42.814.000 Ft és 103.050 $

Az 1992-es évben a Soros György támogatta nemzetközi alapítványi hálózat új regionális programmal bővült. A Higher Education Support Program (HESP) a térség felsőoktatásának nyújt anyagi segítséget elsősorban a társadalom- és bölcsésztudományok területén. Fő célkitűzése, hogy támogatást biztosítson a régió egyetemeinek és felsőoktatási intézményeinek átalakulási és megújulási törekvéseihez, új tanszékek alapításához, külföldi vendégtanárok meghívásához, új oktatási programok indításához, tananyag készítéséhez, esetleg új felsőoktatási oktató- vagy kutatóközpont felállításához.
A HESP 1992-ben önálló pénzkerettel rendelkezett az alapítványi költségvetésen felül, melyből Magyarországon 38 pályázatot támogatott.EGYETEMEK TÁMOGATÁSA

EÖTVÖS LÓRÁND TUDOMÁNYEGYETEM, BUDAPEST

Történeti Antropológiai Program400.000 Ft
Magyar és külföldi oktatók által tartott előadások és szemináriumok a történeti antropológia területén, együttműködve a Kulturális Antropológia Szakkal

Szociálantropológiai Posztgraduális Képzés190.800 Ft
Társadalomnéprajzi, ill. szociálantropológiai kutatási irányzatok, adatfelvételi és feldolgozási technikák, módszerek, episztemológiai alapok és kutatásetikai kérdések intenzív, szeminárium-rendszerű oktatása

Amerikanisztika Program1.200.000 Ft
Amerikanisztika tanszéki kereteinek kiépítése, vendégtanár meghívása társadalom- és kultúrtörténet oktatására

Kulturális Antropológia Program1.362.000 Ft
Magyar és külföldi vendégelőadók meghívása antropológiai-etnológiai-irányzatok és módszerek oktatására, a kortársi társadalom városi, falusi, törzsi közösségeiben végzett terepmunka

Logika Posztgraduális Képzés660.000 Ft és 3.000 $
Magyar és külföldi vendégelőadók meghívása szimbolikus logika oktatására

Elméleti Nyelvészeti Program1.786.000 Ft
Előadók meghívása fonológia, szintaxis, szemantika, fonetika, logika, matematikai ismeretek, pszicholingvisztika, szociolingvisztika stb. oktatására, terepmunka

Régészeti oktatás megújítása500.000 Ft
Leletanyagok feldolgozása, publikáció előkészítésének dologi kiadásai, tanásatásokhoz kapcsolódó tematikus kurzusok és terepgyakorlatok, amelyet a nemzetközi programok keretében az ásatásra érkező, illetve egyénileg meghívott külföldi régészek vendégtanárként tartanak

Olasz Tanszék420.000 Ft
Vendégtanár meghívása, XX. századi olasz irodalom tanítására

Mai Magyar Nyelv Tanszék300.000 Ft
Az ókori klasszikus alapokon és a XX. századi amerikai retorikán nyugvó magyar nyelvű retorikai kézikönyv elkészítése, hermeneutika és pszicholingvisztika tanítása

Pszichológusképzés224.000 Ft
Vendégelőadók meghívása új kurzusok tartására a pszichoanalízis, marketingpszichológia, pszichoterápia és az individuálpszichológia területén

Gazdaság és Társadalomtörténeti Program295.000 Ft
Vendégelőadók meghívása kurzusok tartására

Angol Tanszék1.300.000 Ft
Külföldi vendégtanárok meghívása a közép-európai és amerikai kultúra összehasonlító oktatására

International Association for Scandinavian Studies kongresszusa400.000 Ft
A konferencia anyagának megjelentetése

Ausztrál Stúdiumok Programja60.000 Ft
Külföldi vendégtanár meghívása az ausztrál költészet oktatására

Egyetemi posztgraduális ösztöndíjak9.840.000 Ft
40 hallgató számára tanári irányítással és egyéni tanulmányi programmal posztgraduális tanulmányok folytatása a Kari Tanács által meghatározott szakterületeken, vendégtanárok meghívása

JANUS PANNONIUS TUDOMÁNYEGYETEM, PÉCS

Szépművészetek Tanszéke900.000 Ft
Egyetemi szintű rajz-vizuális nevelésbeli szakemberképzés, videó-animációs, valamint színdinamikai kísérleti műhelyeinek továbbfejlesztése

Vallástörténet/Spiritualitástörténet1.472.000 Ft
A kereszténység megjelenése utáni európai vallástörténet filozófiailag megközelíthető formáinak fogalmi elemzése, a filozófiai teológiák és ateizmusok jelentős formáinak feltérképezése és összevetése, latin-görög-héber nyelvek oktatása

Olasz Tanszék650.000 Ft
Vendégtanár meghívása olasz nyelv és kultúra oktatására

Dél Kelet Európa története360.000 Ft
A Balkán történetének főbb kérdései az V. századtól napjainkig, az oszmáni és a délszláv történeti források bemutatása, horvát, szerb és török nyelv oktatása

JÓZSEF ATTILA TUDOMÁNYEGYETEM, SZEGED

Újságíróképzés, posztgraduális ösztöndíjprogram2.340.000 Ft
Az Egyetemi Tanács által meghatározott szakterületeken 10 db ösztöndíj végzett hallgatók számára, mely lehetővé teszi, hogy az ösztöndíjasok elkészítsék doktori disszertációjukat a posztgraduális program által biztosított formális, illetve egyéni konzultációs keretek között

A Kárpát medence kultúrája a korai újkorban960.000 Ft
Speciális, a korszak kultúrtörténeti dokumentumainak megértését célzó nyelvi és paleográfiai kurzusok tartása, a kortárs európai szellemi áramlatok bemutatása, a befogadás-recepció útjainak, intézményeinek, mechanizmusának feltárása főként primer források alapján, diákok utazása, hazai és külföldi iskolázás

A filozófia oktatásának modernizálása300.000 Ft
Hazai és külföldi oktatók meghívása továbbképző szakmai kurzusok vezetésére

Szláv Kulturális Örökségünk Program340.000 Ft
Interdiszciplináris előadássorozat szervezése hazai és külföldi szakemberek részvételével, cseh, lengyel és szlovák nyelv oktatása

KOSSUTH LAJOS TUDOMÁNYEGYETEM, DEBRECEN

Niederlandisztika Program370.000 Ft
Az egyszakos képzés során különösen indokolt tudományos és képzési profil bővítése az általános germanisztika, ill. speciálisan a niederlandisztika irányában, a történelmi hagyományként ápolt hollandiai kapcsolatok erősítése, nyelvtanárok módszertani képzése

Társadalomtudományi képzés korszerűsítése990.000 Ft
Szakemberek meghívása az antik- és középkori filozófia, a vallásbölcselet és az esztétika területein

Pszichológusképzés250.000 Ft
Hivatásközpontú szakembernevelés, pályaszocializáció fejlesztés és hatékonyság-ellenőrző kutatás folytatása

Francia Tanszék60.000 Ft
Vendégtanárok meghívása a XX. századi francia irodalom és irodalomszemiotikai-irodalomelméleti előadások és szemináriumok tartására

Angol- Amerikai Intézet1.170.000 Ft
Amerikai irodalom- és kultúrtörténész professzor, valamint anyanyelvi lektor meghívása

Társadalomtörténeti program580.000 Ft
Történelemoktatás modernizálása, külföldi vendégprofesszori és hazai vendégoktatói meghívások, hallgatói kutatói műhelymunka

Egyetemi doktori ösztöndíjas program2.010.000 Ft
5 ösztöndíj kezdő tudományos kutatók számára doktori disszertációjuk elkészítéséhez, tudományos témavezetők szakmai irányításának támogatása, sabbatical year biztosítása 4 elismert kutató számára újabb tudományos eredményt felmutató könyv, disszertáció elkészítéséhez

EGYÉB

Eötvös Kollégium Angol- Amerikai Műhelye75.000 Ft
Amerikai vendégoktató meghívására

Gyógypedagógiai Pszichológiai Intézet, posztgraduális tanácsadó képzés500.000 Ft
Felkészítés az érzékszervileg, testileg-értelmileg sérült, életvitelében súlyosan akadályozott gyermekeket és felnőtteket nevelő és gondozó családok tanácsadással történő megsegítésére

Judaisztikai Kutatások1.000.000 Ft
Hebraisztika, klasszikus és mai héber nyelv oktatása, szakkatalógus összeállítása, levéltári rendezés

JATE Mikrobiológia Tanszék1.050 $
Könyvvásárlásra

Ösztöndíj Alapítvány Kuratóriuma, Budapest2.000.000 Ft
A szomszédos országokból érkező, hazánk felsőoktatási intézményeiben tanuló, magyar nemzetiségi talok ösztöndíjára

Pro Agricultura Hungáriae Alapítvány, Gödöllő7.549.000 Ft
A Gödöllői Agrártudományi Egyetem határainkon túl élő magyarok agrárképzési programjára (3. 980.000 Ft gépészmérnöki távoktatásra, 2.009.000 Ft agrárközgazdász képzésre, 1.560.000 Ft a gödöllői központ fejlesztésére)

Szakkollégiumok támogatása99.000 $
BKE Rajk László Szakkollégium, Budapest; BKE Széchényi István Szakkollégium, Budapest; ELTE Bibó István Szakkollégium, Budapest; Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola Szakkollégiuma, Eger; Németh László Szakkollégium, Szombathely
Következő fejezet >>
Tartalom>>