Soros Alapítvány Évkönyv 1994
Nyomtatóbarát változat

<<Tartalom
<<Előző fejezet
HESP - Higher Education Support Program


43.805.000Pt + 58.600 USD

A Soros Alapítványok hálózatának e regionális programja a régióban zajló felsőoktatási reformtörekvéseket kívánja támogatni. A magyar HESP Kuratórium 1994-ben újdonságnak számító oktatási tevékenység elindítására, korszerűbb oktatási módszerek meghonosítására, kelet-nyugati tudományos kapcsolatok kiépítésére, valamint a szakkollégiumi rendszer megújítására, elterjesztésére és továbbfejlesztésére vonatkozó pályázati programok támogatását jelölte meg prioritásként.
Az 1994/95-ös tanévre 482 pályázat érkezett, ebből 81 felelt meg a Kuratórium elvárásainak.

A pályázat nyertesei:

Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola. Szociológia és Politikatudományi Tanszék, Szombathely
Szociológia szakos képzés fejlesztése – hozzájárulásaz alapképzés költségeihez (előadói tiszteletdíjak, útiköltségek)
300.000 Ft
Bessenyei György Tanárképző Főiskola, Magyar Nyelvészeti Tanszék, Nyíregyháza
Speciálkollégium a kétnyelvűségről - 5 vendégelőadó meghívására Pozsonyból, Ungvárról, Kolozsvárról és Újvidékről
50.000 Ft
BKE Kisvállalkozás Kutató Csoport, Budapest
A vállalkozói ismeretek oktatásának fejlesztése tananyagfejlesztésére és tankönyv írására (honoráriumok)
400.000 Ft
BKE Makroökonómlai Tanszék, Budapest
A tanszék oktatási tevékenységéhez számítástechnikai bázis megteremtése - hozzájárulás két komplett számítógép konfiguráció beszerzéséhez
350.000 Ft
BKE Marketing Tanszék, Budapest
Új tankönyv megírása és kiadása a fogyasztói magatartás témakörében - hozzájárulás a szerkesztői és nyomdai költségekhez
600.000 Ft
BKE Rajk László Szakkollégium, Budapest
A szakkollégium oktatási, kutatási programjaira, ezen belül kurzusvezető tanárok fizetésére és tananyagok sokszorosítására, beszerzésére
2.000.000 Ft
BKE Széchenyi István Szakkollégium. Budapest
Hozzájárulás a Szakkollégium programjainak költségeihez
2.000.000 Ft
BME Műszaki Jogtudományi Osztály. Budapest
.Műszaki fejlődés, tudományos eredmények-jogi reflexió" -egyetemi jegyzet készítésére és külső óraadó tanárok dijára
800.000 Ft
Budapesti Tanítóképző Főiskola, Vizuális Nevelési Tanszék, Budapest
Vizuális nevelés tananyag megújító program – fakultációs oktatói és óraadó tanítói tiszteletdíjakra, dia- és videósorozatra, anyagok és eszközök beszerzésére
500.000 Ft
Csokonai Vitéz Mihály Tanítóképző Főiskola Társadalomtudományi
és Közművelődési Tanszék, Kaposvár
Drámapedagógia - Ifjúságsegítő Szakképzési Program tananyagfejlesztésre (szakértői díjakra és dologi kiadásokra)
500.000 Ft
ELTE AJK Állam- és Jogelmélet Tanszék, Budapest
Jogelméleti jogesetek gyűjteménye c. kiadvány összeállítása és oktatása - a kiadvány első változatának elkészítésére, oktatásban való kipróbálására és a végleges változat kiadására
525.000 Ft
ELTE Bibó István Szakkollégium, Budapest
A szakkollégium 1994/95 tanévi tevékenységére - az alapkurzusrendszerre, kiscsoportos tutorial önképzési formára, kurzusokra, előadásokra, kiadványokra és könyvtárbővítésre
2.500.000 Ft
ELTE BTK Általános Pszichológia Tanszék, Budapest
Kognitív pszichológiai és megismeréstudományi program hozzájárulás olvasókönyvek és jegyzetek elkészítéséhez, valamint vendégtanárok meghívásához
2.000.000 Ft
ELTE BTK Esztétikai Tanszék, Budapest
Média Szak - új, tíz szemeszteres program beindításának költségeire (USA tanulmányúthoz, technikai háttér megteremtéséhez, vendégelőadók tiszteletdíjára). A Tanszék összesen 72.400 $ összegű támogatást kapott 3 tanévre, a fenti összeg az adott tanévre jutó rész
24.000$
ELTE BTK Gazdaság- és Társadalomtörténeti Tanszék, Budapest
A gazdaság- és társadalomtörténet egyetemi szintű oktatásához szükséges tananyagok elkészítésére, tankönyvek és kézikönyvek kiadására, vendégelőadók meghívására
1.150.000 Ft
ELTE BTK Görög Nyelvi és Irodalmi Tanszék, Budapest
Görög adatbázis 5 éves használati jogára
900$
ELTE BTK Kulturális Antropológia Tanszék, Budapest
Amerikai típusú kulturális antropológia meghonosítása előadói díjakra és hallgatói terepmunka költségeire
1.000.000 Ft
ELTE BTK Mai Magyar Nyelvi Tanszék, Budapest
A XX. századi magyar költészet versesztétikai adattára egyszeri támogatás a feldolgozó munka befejezéséhez
400.000 Ft
ELTE BTK Metafizika Tanszék. Budapest
Analitikus Filozófiatörténeti Program - külföldi előadók költségeire
3.000$
ELTE BTK Művelődéstörténeti Tanszék, Budapest
Állandó zenetörténeti oktatás bevezetése - pianino, valamint zenetörténeti oktatási segédletek beszerzésére
500.000 Ft
ELTE BTK Művészettörténet Tanszék, Budapest
Kiemelkedő jelentőségű, külföldön élő magyar kutatók meghívására
345.000 Ft
ELTE BTK Művészettörténet Tanszék, Budapest
Kiállnásrendezés elsajátítása - hallgatói külföldi tanulmányutak költségeire, filmekre és videókazettákra
300.000 Ft
ELTE BTK Olasz Nyelv és Irodalom Tanszék, Budapest
A XX. századi olasz irodalom tanítása - olasz vendégtanár honoráriumára
600.000 Ft
ELTE BTK Orosz Filológiai Tanszék, Budapest
A tanszék egyetemi doktori programjainak és az ukrán-litván-lett nyelvoktatás fejlesztése - külföldi szakkönyvek vásárlására
1.000 $
ELTE BTK Orosz Filológiai Tanszék, Budapest
Egy vendégprofesszor meghívására a Novgorodi Állami Egyetemről
50.000 Ft
ELTE BTK Régészeti Tanszékcsoport, Budapest
Környezetrégészeti és archaeometriai oktatás bevezetése előadói és vendégprofesszori díjakra, oktatási segédanyag és szoftverbe szerzésére
600.000 Ft
ELTE BTK Társadalom- és Neveléspszichológiai Tanszék, Budapest
Történeti és politikai pszichológiai program feltételeinek megteremtése és indítása - oktatói bérre és társadalombiztosítási járulékra
800.000 Ft
ELTE BTK Társadalomfilozófia és Etika Tanszék Budapest
Lakatos Imre tudományfilozófiai műveiből készülő, tananyagként is használható kötet megjelentetése a szerkesztéssel és kiadással kapcsolatos költségekre
615.000 Ft
ELTE BTK Történeti Antropológia Program, Budapest
Történeti Antropológia Program folytatása - magyar és külföldi oktatók díjazására, programvezetői díjra és adminisztrációs költségekre
745.000 Ft
ELTE Eötvös József Kollégium, Angol-Amerikai Műhely, Budapest
Az 1990. óta sikeresen működő kollégiumi egyetemi elitképző szakműhely fenntartása és fejlesztése hozzájárulás a Műhely 3 féléves működéséhez
2.000.000 Ft
ELTE Germanisztika Intézet Jiddis Önálló Program, Budapest,
Jiddis Program - előadói és vendégprofesszori díjakra, könyvek és szoftver beszerzésére, valamint dologi költségekre (a program kezdete az 1995/96-os tanévre lett elhalasztva)
300.000 Ft
és 1.500 $
ELTE Jászi Oszkár Szakkollégium, Budapest
Újszerű szakkollégiumi szellemi műhely- a „Két elmaradott település válságkezelő stratégiái a rendszerváltás után" c. kutatókurzus költségeire ELTE Szociológiai Intézet,
220.000 Ft
Ethnic and Mlnority Studies Program, Budapest
Külföldi vendégelőadó honoráriumára, tutori és programasszisztensi feladatokra
330.000 Ft
ELTE Szociológiai Intézet. Városszociológiai alprogram, Budapest
Városszociológiai stúdiumok és Egyetemközi
Városszociológiai Oktatási Központ létrehozása - vendégprofesszorok meghívására és hallgatói terepmunkára
250.000 Ft
ELTE Szociológiai-Szociálpolitikai Intézet, Budapest
Középiskolai szociológia-tanári szakképzés - óradíjakra, könyvbeszerzésre, tananyagkészítésre és nyomdai költségekre
635.000 Ft
ELTE Szociológiai-Szociálpolitikai Intézet Szociológiaelméleti Tanszék, Budapest
Ifjúságszociológiai kutatószeminárium a politikai szocializáció körében - honoráriumokra, technikai felszerelésre és dologi költségekre
400.000 Ft
Hermeneutikai Kutatóközpont Budapest
Hermeneutikai kutatások integrálása a felsőoktatásba - a központ oktatói programjaira (előadói honoráriumokra és jegyzetkészítésre)
600.000 Ft
JATE AJK Politológiai Tanszék, Szeged
Korszerű államelmélettel integrált politológiai oktatás kidolgozása - könyv- és folyóiratbeszerzésre, könyvtári szolgáltatásokra, tankönyvek és oktatási segédanyagok megírására és kiadására
700.000 Ft
JATE BTK Angol Tanárképző Tanszéki Csoport Szeged
Angol szakvezetőtanár-képző tanfolyam - vendégelőadói honoráriumokra, kazettákra és dologi költségekre
130.000 Ft
JATE BTK Filozófia- és Szociológia Tanszék, Szeged
Szociológiai kutatások ereményeinek bemutatása az egyetem szociológus szakképzésében külföldi és budapesti vendégelőadók meghívására
450.000 Ft
és 600 $
JATE BTK Finnugor Nyelvtudományi Tanszék, Szeged
A kis finnugor nyelvek oktatásának megújítása nyelvkönyvek és szótárak megírására és kiadására
400.000 Ft
JATE BTK Irodalomelméleti Csoport, Szeged
Az Irodalomelmélet- és Interpretáció Tanszék és Szak létrehozása - hozzájárulás az oktatás és a jegyzetkészítés költségeihez (honoráriumokra)
1.000.000 Ft
JATE BTK Legújabbkori Magyar Történeti Tanszék, Szeged
Magyarország XIX-XX. sz-i történeti oktatásának korszerűsítése - külföldi vendégoktatók meghívására
2.500$
JATE BTK Magyar Történeti Tanszék, Szeged
„Magyarország a középkori Európában" c. oktatási és kutatási program - külföldi vendégoktatók meghívására
40.000 Ft
és 2.000 $
JATE BTK Szláv Filológiai Tanszék, Szeged
Az újonnan beindított szláv szakok (szerb, bolgár, ukrán) jegyzetekkel való ellátása - hozzájárulás a jegyzetek és szöveggyűjtemények elkészítéséhez és kiadásához
450.000 Ft
JATE BTK Új- és Legújabbkori Egyetemes Történeti Tanszék, Szeged
Kelet- Európa története minor szak és Mediterrán speciális képzés fejlesztése - hozzájárulás vendégtanárok meghívásához, jegyzet és szöveggyűjtemény készítéséhez, könyves folyóirat vásárláshoz
700.000 Ft
JATE Eötvös Lóránd Kollégium, Szeged
Szakkollégiumi tevékenység megújítása, továbbfejlesztése oktatói óradíjakra és útiköltségre, valamint könyvtárfejlesztésre
200.000 Ft
JPTE AJK, Pécs
Egyszeri támogatás új tankönyvek és jegyzetek megírásához és megjelentetéséhez
500.000 Ft
JPTE BTK Eszmetörténeti Szeminárium. Pécs
Spiritualitástörténeti Program - hozzájárulás előadói honoráriumokhoz
1.000.000 Ft
JPTE BTK Filozófia Tanszék Csoport, Pécs
Új perspektívák a filozófia oktatásban - vendégelőadók meghívására
400.000 Ft
JPTE BTK Kommunikációs Tanszék, Kulturális Antropológia Szeminárium, Pécs
Kulturális Antropológia Program - óraadói és vendégoktatói honoráriumokra, könyvtárfejlesztésre és hallgatói terepgyakorlat költségeire
1.000.000 Ft
JPTE BTK Néprajz Tanszék, Pécs
Néprajzi, kulturális és történeti antropológiai feltárás a magyar múzeumok fotóarchívumainak anyagából - diapozitív sorozatokra, fotófelszerelésre és anyagokra, valamint a kutatómunka lebonyolításának költségeire
500.000 Ft
JPTE BTK Nyelvtudományi Tanszék, Pécs
„Hungarológia társadalomtudományi keretben" - oktatási segédanyagok megírására és kinyomtatására
380.000 Ft
JPTE BTK Ókortörténeti és Régészeti Tanszék, Pécs
„A római feliratok világa" - hozzájárulás az egyetemi segédkönyv megírásának és kiadásának költségeihez
350.000 Ft
JPTE BTK Pszichológiai Tanszék, Pécs
„Emberi problémák felismerésével, konfliktusok megoldásával kapcsolatos hatékonyság fejlesztése kiscsoportos keretek között pszichológus hallgatóknál" c. oktatói program - oktatói és megbízási díjakra és 1 db duális pszichofizikai jelrögzítő műszerre
800.000 Ft
JPTE Közgazdaságtudományi Kar, Gazdaságelméleti Tanszék, Pécs
„Banküzemtan - Nemzetközi banküzemtan" - hozzájárulás jegyzetek készítéséhez
600.000 Ft
Juhász Gyula Tanárképző Főiskola. Szeged
A német nemzetiségi nyelvtanárképzés új modellje - a szak indításával kapcsolatos költségekre: könyv- és folyóiratbeszerzésre, tananyagkidolgozásra, vendégoktatói óradíjra, hallgatói kutatómunkára
1.000.000 Ft
Juhász Gyula Tanárképző Főiskola, Társadalomelméleti Tanszék, Szeged
Vallástudományi szakkollégium elindítása vendégelőadók, szemináriumvezető és szervezőtanár díjazására és útiköltségre
200.000 Ft
Kecskeméti Tanítóképző Főiskola, Idegennyelvi Tanszéki Csoport, Kecskemét
Német nyelvszakos tanítójelöltek képzését szolgáló új tantervi elem kifejlesztése
30.000 Ft
és 2.400 $
KLTE Francia Tanszék, Debrecen
Új oktatási programok - hozzájárulás tananyagelőkészítéshez, könyv, diapozitív, hanglemez beszerzéséhez, valamint vendégelőadók meghívásához
250.000 Ft
KLTE Germanisztika Intézet Német Tanárképző és Szakmódszertani Központ, Debrecen
Néderlandisztika B-szak indításához holland lektor bérkeretére
800.000 Ft
KLTE Közgazdaságtani Tanszék. Debrecen
Közgazdasági és üzleti képzés fejlesztése - hozzájárulás vendégelőadók meghívásához
6.000 $
KLTE Néprajzi Tanszék, Debrecen
Kulturális antropológiai tárgyak bevezetése - könyvtárfejlesztésre,terepmunkára, forditásgyűjteményre, technikai felszerelésre
340.000 Ft
és 2.500 $
KLTE Politológia Tanszék. Debrecen
A Politológia Szak elindítása, kiépítése - erdélyi vendégelőadó meghívására
100.000 Ft
KLTE Társadalomelméleti Intézet Filozófia Tanszék. Debrecen
Korszerű filozófiaoktatás - előadói honoráriumokra
800.000 Ft
KLTE Társadalomföldrajzi Tanszék, Debrecen
A Politikai földrajz c. új egyetemi tantárgy bevezetése – térképészeti szotfver vásárlására
150.000 Ft
KLTE Történelmi Intézet. Debrecen
A társadalom-, művelődés- és eszmetörténet új irányai, módszerei a XVI-XX. sz-ra vonatkozóan - egyszeri támogatás jegyzetek készítéséhez, külföldi könyv- és folyóiratbeszerzésre, hazai és külföldi vendégoktatók meghívására, szervezési és adminisztrációs költségekre
750.000 Ft
Miskolci Egyetem AJK, Bűnügyi Tudományok Tanszéke, Miskolc
A magyar büntetőjog általános elvei és intézményei c. egyetemi tankönyv megírásához
250.000 Ft
Miskolci Egyetem AJK, Európai Jogi Tanszék, Miskolc
Az európai jog mint új tantárgy oktatásának bevezetése – külföldi előadók meghívására
5.000 $
Miskolci Egyetem AJK, Jogelméleti ésJogszociológiai Tanszék. Miskolc
A modern angol-amerikai jogfilozófiai irányzatokat bemutató szöveggyűjtemény elkészítéséhez
600.000 Ft
Miskolci Egyetem AJK, Jogtörténeti Tanszék. Miskolc
A „Magyar közigazgatástörténet" c. egyetemi jegyzet összeállításának és megjelentetésének költségeire
200.000 Ft
Miskolci Egyetem AJK, Polgári Jogi Tanszék, Miskolc
„Magánjogi harmonizáció a polgári jog oktatásában"egyszeri támogatás jegyzetírásra
200.000 Ft
Miskolci Egyetem BTI,Kulturális és Vizuális Antropológia Tanszék, Miskolc
Hozzájárulás hallgatói terepmunka költségeihez
450.000 Ft
Miskolci Egyetem BTI, Szociológiai Tanszék, Miskolc
A Tömegkommunikáció Szociológiája c. új tantárgy oktatásának elindítása - a tananyagkészítést megelűző felmérő munkára (interjúkészítés, kérdőíves felmérés stb.) és az eredmények összegzésére
500.000 Ft
Miskolci Egyetem Számviteli és Statisztikai Tanszék, Miskolc
A korszerű (gyakorlatorientált) közgazdasági (üzleti) elemzési módszertan kifejlesztése, oktatása, gyakorlati alkalmazása - tankönyvek, szakkönyvek beszerzésére
1.000 $
Németh László Szakkollégium, Szombathely
Szakkollégiumi tevékenység megújítása és további működése- hozzájárulás a szakkollégium 1994. évi programjaihoz
1.200.000 Ft
Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK. Budapest
Hebraisztika oktatás bevezetése - oktatási segédanyag megjelentetésére és oktatási segédeszközökre (diavetítő, diapozitivek)
350.000 Ft
Pázmány Péter Katolikus Egyetem Műhely Szakkollégiuma, Budapest
Speciális tanfolyamhoz oktatók felkérésére, valamint külső tutorok,illetve vendégelőadókfelkérésére
600.000 Ft
Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Német Tanszék, Budapest
A „más"-ság mint magatartásforma a német irodalomban c. kurzus-külföldi előadók meghívására
200.000 Ft
Rendőrtiszti Főiskola, Társadalomtudományi Tanszék, Budapest
Korszerű szakmai etika (elsősorban rendőretika) tantárgy programjának, tematikájának, tananyagának kidolgozása és elkészítése - szakmai etikai szöveggyűjtemény összeállítására és kiadására
370.000 Ft
Zrínyi Miklós Katonai Akadémia, Szociológia Tanszék, Budapest
A hadügy szociológiája c. egyetemi program kidolgozása és bevezetése - két jegyzet és egy szöveggyűjtemény elkészítésének költségeire
500.000 Ft
Következő fejezet >>
Tartalom>>