Soros Alapítvány Évkönyv 1993
Nyomtatóbarát változat

<<Tartalom
<<Előző fejezet
KÖNYVKIADÁS PROGRAMAz Alapítvány a magyar könyvkiadás nehéz helyzetén való segítés céljából pályázatot hirdetett könyvkiadók részére. A pályázaton könyvsorozatok terveivel lehetett részt venni. Kuratórium előnyben részesítette az alábbi szempontok szerint tervezett sorozatokat:

- A társadalomtudományok és a filozófia klasszikus és mai főműveinek megjelentetése - magyar társadalomtudósok , filozófusok műveinek publikálása;
- A hazai irodalom és a világirodalom klasszikusainak, ill. legkiemelkedőbb alkotásainak elérhető áron való megjelentetése, tekintettel a közoktatás és a felsőoktatás igényeire is.

1993-ban a következő pályázók nyertek támogatást:

2000-ért Alapítvány, Budapest
1.500.000 Ft
Europica Varietas sorozat

Arthis Kiadó, Budapest
300.000 Ft
A modern magyar képzőművészet kiemelkedő alkotóinak monografikus bemutatása

Atlantisz Kiadó, Budapest
5.200.000 Ft
A filozófia és a társadalomtudományok klasszikus és kortárs műveinek kiadása nyolc tematikus
sorozatban, valamint Hommage a Márkus György c. kötetre

Bencés Kiadó, Pannonhalma
2.500.000 Ft
Filozófiai és vallástörténeti művek kiadására

Cherokee Kft, Budapest
300.000 Ft
Bárdos Lajos: Elemző írások a zenéről I-II. kötet

Cserépfalvi Könyvkiadó, Budapest
4.300.000 Ft
Prózasorozat - fiatal szerzők műveinek, és Karádi Viktor: Zsidóság, modernizáció
polgárosodás c. művek kiadására

Dharma Könyvkiadó
1.000.000 Ft
Lelki egészségünk - 5 kötetes sorozat

D.Q. Alapítvány, Budapest
1.000.000 Ft
Ókortörténeti sorozat 3 kötete

Editio Be-Ra Kiadó, Pécs
300.000 Ft
Zselici nyelvatlasz

ELTE BTK Filozófiai Posztgrad. és Inform. Központ, Budapest
1.000.000 Ft
Filozófiai figyelő kiskönyvtára

ELTE Szociológiai Intézet, Budapest
250.000 Ft
A "Nemzet által homályosan" c. könyv angol kiadása

Forrás Kiadó, Budapest
500.000 Ft
A századvég szellemi körképe - tanulmánysorozat

Gondolat Könyvkiadó Vállalat, Budapest
600.000 Ft
A pszichológia klasszikusai - sorozat a nemzetközi hatással működő magyar klasszikusokról

Héttorony Könyvkiadó, Budapest
2.500.000 Ft
A "Határon túli magyar irodalom" sorozatra

Interpopulart Könyvkiadó (Budapest)
2.000.000 Ft
Populart Füzetek - a magyar és a világirodalom legfontosabb műveinek rendszerbe foglalása

József Attila Kör, Budapest
1.000.000 Ft
JAK füzetek - fiatal magyar alkotók fóruma

Jelenkor Irodalmi és Művészeti Kiadó, Pécs
5.000.000 Ft
A kiadó korábban elindított "Élő Irodalom" c. sorozatának folytatásához (szépirodalmi művek,
valamint művészeti-filozófiai tárgyú esszékötetek többek között Zalán Tibortól, Marno Jánostól,
Balassa Pétertől, Radnóti Zsuzsától, Kántor Lajostól)

Kalligram Könyv- és Lapkiadó Kft, Bratislava
1.000.000 Ft
Korunk amerikai prózája sorozatra

Liget Műhely Alapítvány, Budapest
1.600.000 Ft
Esszékötet-sorozat

Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola, Budapest
1.000.000 Ft
A főiskola "Tudományos közleményei" sorozatára, ebből elsősorban Kroó György:
Szabolcsi Bence monográfiájára

Magvető Könyvkiadó, Budapest
800.000 Ft
Mándy Iván életműsorozat

Magyar Comenius Társaság, Sárospatak
350.000 Ft
Comenius születésének 400. évfordulója alkalmából megjelenő Bibliotheca Comeniana 2 kötetére

Magyar Műhely Lap- és Könyvkiadó, Budapest
200.000 Ft
A legmodernebb filozófiai, művészeti, nyelvfilozófiai és szépirodalmi művek sorozatban megjelenő
Petőfi Sándor János: Nyelvfilozófiai problémák c. kötetére

Magyar Shakespeare Bizottság - JATE, Szeged
300.000 Ft
ÚJ MAGYAR SHAKESPEARE TÁR kiadása

Makkabi Kiadó Kft, Budapest
1.000.000 Ft
Héber-magyar teljes kétnyelvű biblia kiadása

Miskolci Egyetem - Magyar Filozófiai Társaság
250.000 Ft
Előadások a magyarországi filozófia történetéből c. konferencia anyagának publikálása

Missionart Galéria, Miskolc
200.000 Ft
A nagybányai művészettelep története

MTA Filozófiai Intézet, Budapest
700.000 Ft
Vallástudományi Kiskönyvtár sorozat

MTA Könyvtára, Budapest
500.000 Ft
Budapest Orientál Reprints - a magyar orientalisztika klasszikusainak alkotásai

MTA Pszichológiai Intézet, Budapest
1.000.000 Ft
Scientia Humana sorozat

MTA Történettudományi Intézet, Budapest
1.200.000 Ft
Magyarország történelmi atlaszának, Váczy Péter: Tanulmányok a magyar történet korai
századaiból c., Kemény G. Gábor: Iratok a nemzetiségi kérdés történethez Magyarországén
c. művek, valamint a Quai d'Orsay első világháború utáni korszakára vonatkozó források kiadása

Orpheus Kiadó, Budapest
300.000 Ft
A nyugati magyar irodalom legszínvonalasabb alkotóinak munkásságát bemutató sorozat

Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet, Budapest
300.000 Ft
Színháztudományi könyvtár sorozat kiadása

Párbeszéd Kiadó, Budapest
200.000 Ft
Charles Rycroft: A pszichoanalízis kritikai szótára

Pesti Szalon Könyvkiadó, Budapest
3.500.000 Ft
Szazadeleji magyar korrajz-regények, Unicum-, Napló- és mesesorozat, Körösi Zoltán kötet,
Nagy felolvasókönyv, Dávid Katalin emlékkönyv, valamint a Kelet-Európai fejlődés-tanulmányok
kiadása a Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskolával közös kiadásban

Pro Pannónia Kiadói Alapítvány, Pécs
200.000 Ft
Pécsi Tudománytár sorozat megjelentetése

Replika Kör, Budapest
800.000 Ft
Hézagpótló szöveggyűjtemények a felsőoktatás számára

Re Kiadó, Felsőörs
500.000 Ft
E.Drewemann: Klerikusok, Grimm-mese elemzések kiadása

Savaria University Press, Szombathely
200.000 Ft
Az Átiratok sorozat Szalay Erzsébet kötetéhez

Századvég Könyvkiadó
9.000.000 Ft
és 2.200 $
A Századvég Alapítvány által működtetett könyvkiadó 1993-ban egy korszerű számítógépes
rendszer beszerzésén túl a következő sorozatok megjelentetésére kapott támogatást
a Soros Alapítványtól: A magyar költészet klasszikusai, Életmű sorozat, Jelenkori filozófiai iskolák,
Közgazdasági alaptankönyvek, Literatúra sorozat, Magyar Pingvin sorozat, Mittel-Európa sorozat,
Politika sorozat, Századvég-biográfiák, Tolsztoj sorozat

Szt. Domonkos Rendje - Ordo Praedicatorum, Budapest
1.000.000 Ft
Veritas sorozat: Aquinói St. Tamás Summa theologiae c. szintézise

Széphalom Könyvműhely, Budapest
800.000 Ft
A Szélrózsa - klasszikus és kortárs világirodalmi művek-, és a Dialógus - fiatal,
pályakezdő kritikusok, irodalomtudósok - sorozatokra

T-Twins Kiadó, Budapest
2.000.000 Ft
Alternatívák sorozat és a Szociálpolitikai értesítő kiadására

Táncsics Mihály Gimnázium, Budapest
200.000 Ft
XVIII. és XIX. századi magyar klasszikusok kéziratban megmaradt műveinek rendezett,
jegyzetelt kiadása

Typotex Elektronikus Kiadó, Budapest
800.000 Ft
Lélegzet könyvek - az egzisztenciális megismerő irodalom művelése

Új Művészetért Alapítvány, Budapest
400.000 Ft
Kismonográfia sorozat a kortárs képzőművészet legjelentősebb alkotóiról

Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest
1.000.000 Ft
Emberhalász-könyvek és Művészeti könyvsorozat

Vigflia Szerkesztőség, Budapest
1.000.000 Ft
Századunk legjelesebb keresztény gondolkodóit bemutató sorozat

A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága
1.000.000 Ft
Az "Iratok az igazságszolgáltatás történetéhez" c. sorozat 2. és 3. kötetének megjelentetésére

Eötvös Lóránd Fizikai Társulat
1.000.000 Ft
Richárd Rhodes: The making of the atomié bomb" c. könyvének magyarnyelvű megjelentetésére
Következő fejezet >>
Tartalom>>