Soros Alapítvány Évkönyv 2001
Nyomtatóbarát változat

<<Tartalom
<<Előző fejezet
Felsőoktatási Együttműködési és Programinnovációs Pályázat

43 664 237 Ft

A program célja az volt hogy támogassa a bölcsészet- és társadalomtudomány területén komplex, az oktatási és kutatási alapegységek széleskörű és szoros együttműködésén alapuló, tartalmukat és módszerüket tekintve pedig innovatív képzési programok kialakulását Az Alapítvány hozzá kívánt járulni a keresztirányú dialógushoz az azonos tudományterületeken tevékenykedő hazai és külföldi oktatók és kutatók között közelítve ezzel a hazai felsőoktatás színvonalát a nemzetközi normákhoz. Ezért olyan, több partner együttműködésén alapuló programok segítését határozta el, amelyek tartalmukban és módszereikben korszerűek, de a hagyományos szervezeti keretek között jelenleg nehezen találnának támogatót.
1999-ben három tanévre pályázhattak a hazai felsőoktatási intézmények oktatási egységei (tanszékek, tanszékcsoportok, oktatási intézetek) oly módon, hogy 2001-ben a nyertesek a harmadik, 2001/2002-es tanévre újíthatták meg pályázatukat A pályázók legalább még egy hazai vagy külföldi oktatási vagy kutatási intézmény hasonló egységével partnerkapcsolatot létesítettek.

Pályázni lehetett az alábbi tevékenységek támogatására:
a) hazai oktatás: kurzusok, előadások, tutoriális foglalkozások díjazása;
b) külföldi szaktekintélyek meghívása kurzusok, előadások tartására, valamint bel- és külföldi oktatócserék;
c) jegyzet, tankönyv, szöveggyűjtemény, egyéb oktatási segédanyag írása és kiadása, tudományos publikációk, könyvkiadás;
d) belföldi és külföldi tanulmányutak, szakmai továbbképzések;
e) részvétel belföldi és külföldi konferenciákon;
f) külföldi hallgatói csereprogramok;
g) infrastruktúra-fejlesztés, beszerzés;
h) egyéb (minden egyéb kérés, amely a fenti keretekbe nem illeszthető, de a kitűzött céllal szorosan összefügg).

Az első pályázati ciklusban (tanévben) a fentiek közül kötelezően választani kellett az a) elemet és legalább két másikat Az első tanévre elfogadott pályázatokat a második és a harmadik ciklusban lehetett bővíteni, variálni.

Az első tanévben a megpályázható támogatás felső határa 10 millió forint volt a másodikban 6 millió, a harmadikban pedig 4 millió forint A 2001/2002-es tanév pályázati mezőnye rendkívül színvonalas volt ezért a döntéshozó szakkuratórium szűkítette a támogatási sávot és minden pályázónak támogatást ítélt meg.

Mind a 25 pályázó támogatásban részesült.

Támogatott pályázok

BME GTK Filozófia és Tudománytörténet Tanszék, Budapest
Modem nagyváros, építészet, kultúra: elméleti és filozófiai megközelítések
2 500 000 Ft
Debreceni Egyetem BTK Filozófia Intézet Filozófiatörténet Tanszék, Debrecen
A hellénizmus és a kései antikvitás filozófiája és vallástörténete: komplex képzési program
2 000 000 Ft
Debreceni Egyetem Történelmi Intézet Ókortörténeti Tanszék, Debrecen
Ókortörténeti speciális program történelem, latin és ógörög szakos hallgatók számára
2 000 000 Ft
ELTE BTK Angol-Amerikai Intézet, Anglisztikai Tanszék, Budapest
A tanszék két posztgraduális programjának graduális szintű szakmai előkészítése, oktatási formáinak innovatív átstrukturálása
2 500 000 Ft
ELTE BTK Filozófia Intézet, Budapest
Az analitikus és kontinentális filozófia dialógusának fejlesztése a kutatásban és az oktatásban
2 000 000 Ft
ELTE BTK Magyar Irodalomtörténeti Intézet, Budapest
Bölcsészettudományi Informatika Önálló Program
1 500 000 Ft
ELTE BTK Művészettörténeti Intézet, Budapest
A műemléki topográfia-készítés elvi és gyakorlati oktatása
1 500 000 Ft
ELTE BTK Ókortudományi Intézet Egyiptológiai Tanszék, Budapest
Vallástörténet a hellenisztikus és római korban
1 500 000 Ft
ELTE BTK Összehasonlító Irodalomtudomány Tanszék, Budapest
Az irodalom antropológiai horizontjai, lehetőségei
2 500 000 Ft
ELTE BTK Pszichológiai Intézet, Budapest
A pszichológiai doktori képzés kognitív és szocializációs alprogramjainak fejlesztése
1 000 000 Ft
ELTE BTK Szociológiai és Szociálpolitikai Intézet Elmélettörténeti Tanszék, Budapest
Társadalmi és kulturális evolúció
1 000 000 Ft
ELTE BTK Szociológiai Intézet Humánökológia Szakirány, Budapest
Humánökológia graduális képzés egyetemközi együttműködéssel
2 500 000 Ft
ELTE BTK Szociológiai Intézet, Budapest
Nemek társadalmi konstrukciója: interdiszciplináris és egyetemközi együttműködés a felsőoktatás fejlesztéséért
2 000 000 Ft
ELTE Jiddis Önálló Program, Budapest
Oktatás és kutatás
1 500 000 Ft
ELTE Szociológiai Intézet és Továbbképző Központ, Budapest
A deviáns jelenségek intézményi kezelésének szociológiai és kulturális vonatkozásai
2 000 000 Ft
ELTE-MTA Elméleti Nyelvészet Kihelyezett Tanszéki Szakcsoport, Budapest
Egyetemközi Nyelvészháló
2 500 000 Ft
Országos Rabbiképző Intézet - Zsidó Egyetem, Művelődéstörténeti Tanszék, Budapest
Zsidó művelődéstörténeti szak — oktatás, kutatás, tankönyvkiadás, konferenciák
1 500 000 Ft
Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK Magyar Nyelvészeti Tanszék, Piliscsaba
Onomasztika program
1 000 000 Ft
Pécsi Tudományegyetem BTK Néprajzi Tanszék, Pécs
Vallás, mentalitás, narrac/d: vallásetnológiai és mentalitástörténeti kutatások az oktatásban
1 000 000 Ft
Szegedi Tudományegyetem BTK Irodalomelmélet Tanszéki Csoport, Szeged
Interaktív irodalomelmélet: az Interaktivitás, a dialogikusság és a multimédialitás lehetőségei az irodalomoktatásban és az irodalomtudományban
2 000 000 Ft
Szegedi Tudományegyetem BTK, Szeged
A vallástudomány szak megalapozása és fejlesztése hazai és nemzetközi együttműködésben
1 000 000 Ft
Szegedi Tudományegyetem Egészségügyi Főiskolai Kar Általános Szociális Munkás Szak, Szeged
Szociális munkások, pedagógusok, szociológusok képzése, akik képesek a kisebbség-többség társadalmi viszonyrendszer konfliktusainak felismerésére, kezelésére
1 500 000 Ft
Szegedi Tudományegyetem Pszichológia Tanszék Megismeréstudományi Csoport, Szeged
Megismeréstudományi Műhely a Szegedi Universitason
2 500 000 Ft
Vitéz János Római Katolikus Tanítóképző Főiskola Közművelődési Tanszék, Esztergom
Művelődésszervező-kommunikáció szakpár keretében értékközpontú filmterjesztő képzés alaptantervének tartalmi fejlesztése, modulokkal történő bővítése
1 500 000 Ft
Wesley János Lelkészképző Főiskola, Budapest
Szociális munkás szakmai képzésre épülő specializációk
1164 237 Ft
Következő fejezet >>
Tartalom>>