Kiadványok
Nyomtatóbarát változat
Cím:
TÉNY/SOROS - III. BELÜGYI JELENTÉSEK
Szerző:
Nové Béla
Sorozatcím:
A kiadás helye:
Budapest
A kiadás éve:
1999
Kiadó:
Balassi Kiadó
Terjedelem:
Nyelv:
magyar
Tárgyszavak:
Soros Alapítvány
Állomány:
Megjegyzés:
Annotáció:
ISBN:
963 506 265 6
ISSN:
Raktári jelzet:
E

III. BELÜGYI JELENTÉSEK


Alább az Alapítványra, Soros György, a kurátorok és a pályázók személyére vonatkozó belügyi titkos jelentések - ez idő tájt hozzáférhető - teljes anyagát közread-juk. A többféle keletkezési helyű (III/III, III/I, BRFK, megyei állambiztonsági appará-tusok) és különböző archiválási rendszerű dokumentumokat megpróbáltuk időrendben összesíteni, habár a másolatok gyatra minősége miatt a dátum sajnos nem mindenkor azonosítható. (Ezeket, más forrásokkal egybevetve azonban jó közelítéssel rekonst-ruálni lehet.)

A titokvédelmi törléseket és letakarásokat a szokásos [...] jelzi. Mivel az utólagos titkosítást sok esetben önkényesen túlzónak és kirívóan következetlennek találtuk, néhol kénytelenek voltunk élni a névfeloldás eszközével, hiszen különben az az abszur-ditás állt volna elő, hogy az alanytalan mondatokban majd' minden tulajdonnevet, így az Alapítvány nevének előfordulási helyeit is csak találgatni lehetne - nem beszélve a pályázókról, akiknek személyét már az egykori évkönyvek és a sajtóban közzétett pá-lyázati eredménylisták sem restelltek „dekonspirálni”.

A belügyi információk tartalmát nem minősítjük; forráskritikai megjegyzéseinket a főszöveg megfelelő részeire hagyva.


61.
III/III-224/3.
1981.

A New York Egyetem - G. Soros magyar származású USA állampolgár anyagi támo-gatásával - kulturális csereprogramot hozott létre.

A program célja, hogy kelet-európai írók, művészek (évente 8 fő) kapcsolatot teremt-hessenek az amerikai értelmiség kiemelkedő képviselőivel, megvitassák nézeteiket, és képet alkothassanak a nyugati életformáról.

A program tájékoztatóját eddig túlnyomó többségében a szerv ellenőrzése alatt álló, ellenséges személyeknek küldték be. Az információ forrása és tartalma megbízható.
Intézkedés:
- tájékoztató jelentést készítenek;
- az ügyben folytatják az ellenőrzést.


62.
III/III-186-212/4.
1983.

Deák István, a Columbia Egyetem professzora arról tájékoztatta Kovács Máriát (Bence György feleségét), hogy hivatalos megbízólevelet küldtek részére, amely fel-hatalmazza, hogy ő legyen az összekötő a Columbia Egyetemen lévő és az oda jelent-kező magyar ösztöndíjasok között.

Deák közölte továbbá, hogy a magyar „ellenzékieknek” nyújtandó ösztöndíjak ügyé-ben eszmecserét folytatott G. Soros USA állampolgárral és a hamarosan kinevezésre kerülő új amerikai nagykövettel, N. Salgóval. Az információ forrása megbízható, ellenőrzött, tartalma nem ellenőrzött.
Intézkedés: tájékoztatják a BM III/III Csoportfőnökséget;
- folytatják az ellenőrzést.


63.
III/III-14/7.
1984. január 19.

A bizalmas nyomozás alatt álló P[etri] György a G. Soros-féle Értelmiségi Csere-alapítvány meghívására 4 hónapra az USA-ba kíván utazni. Magánútlevél iránti kérelmét már beadta. Utazásának tervezett időpontja: február 1. Megjegyzés: nevezett kiutazásával kapcsolatban az USA-ban tartózkodó „Barát” fn. célszemély élénk érdeklődést tanúsít, és jelezte, hogy „már nagyon várják” E Györgyöt.
Az információ megbízható, ellenőrzött.
Intézkedés:
- az útlevélkérelem teljesítését nem kívánják akadályozni;
- tájékoztatják a BM III/III Csoportfőnökséget.


64.
III/III-19/4.
1984.

A New York Egyetem égisze alatt működő Soros-féle Értelmiségi Csereprogram igaz-gatója ösztöndíj megpályázására szóló meghívást küldött a bizalmas nyomozás alatt álló S[olt] Ottiliának.
A szerv adatai szerint nevezett a londoni School of Economics nevű intézmény nevében is kapott meghívást: egy angliai utazásra.
Az információ forrása megbízható, ellenőrzött;
tartalma részben ellenőrzött.
Intézkedés:
- nevezett várható útlevélkérelmét elutasítják;
- folytatják az ellenőrzést.


65.
III/II-30/6.
1984.

A Fiatal Művészek Klubjában [... ] fotós javasolta [... ] operatőrnek, hogy utazzon az USA-ba. Ennek érdekében írjon Konrád Györgynek, aki egy Soros nevezetű New York-i személytől anyagi támogatást szerezhet részére. Op. osztály megjegyzése:
A Fiatal Művészek Klubját újabban sok disszidens, volt magyar állampolgár látogat-ja, akik közül többen kábítószert fogyasztanak.
Intézkedés: A III/II-9. Osztály tájékoztatója a III/III. Csfsget.
Forrás: tmb.
Forrás minősítése: ellenőrzött
Információ: ellenőrzött
Keletkezési idő: 1984. II. 7.
Érvényességi idő: 1984. II.
Keletkezés szaka: felderítő-szűrő-kutató munka.


66.
III/III-47/3.
1984.

A BM III/III. Csoportfőnökség információja alapján január 19-én jelentettük, hogy a bizalmas nyomozás alatt álló P[etri] György a G. Soros-féle Értelmiségi Csere-alapítvány meghívására az USA-ba kíván utazni.
A BM III/II. csoportfőnökség értesülése szerint N. Salgo, az USA magyarországi nagykövete arról értesítette G. Sorost, hogy a tanulmányi ösztöndíjra általa kiválasz-tott személyeknek a magyar kormány nem ad kiutazási engedélyt. Salgo megígérte, hogy a jövőben segítségére lesz a jelöltek kiválogatásában.
Megjegyzés: A KKA-ban szereplő adatok szerint az 1981-ben létrehozott alapítvány kizárólag az „ellenzéki” személyek meghívásának legalizálására szolgál. Az információ nem ellenőrzött.


67.
III/III-51/6.
1984.

George Soros magyarországi hivatalos partnerei felé jelezte, hogy Miké Uretzky és Leslie E. Grayson angol állampolgárok társaságában 1984. március 11. és 16. között beutazik hazánkba a „Soros Alapítvány” aláírási aktusára, melyet március 15-re ter-veznek. Március 13-án 9 órára a Fórum Hotelba kérette a Budapesti Műszaki Egye-tem, a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem és az Országos Vezetőképző Központ korábban már vele kapcsolatba került képviselőit.
Az előzetes adatok szerint a három intézmény évente 500 000 USA dollár felett ren-delkezik szakemberek kiutaztatására. Az információ ellenőrzött. Intézkedés: tájékoztatják a BM III/III. Csoportfőnökséget.


68.
III/III-57/2.
1984.

A Soros-féle amerikai Értelmiségi Csereprogram keretében „Szeges” fn. [Kőszeg Ferenc] célszemély négy hónapos meghívást kapott. Az ösztöndíj 1985 elején vehető igénybe, de a meghívott ettől el is térhet. Kérték, közölje érkezésének várható idő-pontját és azt is, ha valakit vinni akar magával. Az információ megbízható, ellenőrzött.
Intézkedés:
- az információt felhasználják tájékoztatáshoz;
- folytatják az ellenőrzést.


69.
III/III-60/4.
1984.

A Wisconsin Egyetem szociológiai tanszékének vezetője (a „Professzor” fn. [Szelényi Iván] bizalmas nyomozás célszemélye) arról tájékoztatta egyik itthoni kapcsolatát, hogy G. Soros egyik alapítványa hajlandó finanszírozni magyar szociológusoknak az ő tanszékén folytatandó ösztöndíjas tanulmányútjait.
„Professzor” listát készített azokról, akiket 2-3 hetes, illetve 2-3 szemeszteres idő-szakra meghívnának. A jelöltek között több, a szerv által ellenőrzés alatt tartott személy van.
Az információ forrása megbízható, ellenőrzött; tartalma nem ellenőrzött. Intézkedés:
- az információt felhasználják tájékoztató jelentéshez;
- tájékoztatják a BM III/III. Csoportfőnökséget;
- folytatják az ellenőrzést.


70.
BRFK-73/5.
1984.

N. Salgo amerikai nagykövet február 17-én fogadást adott olyan személyek részére, akik közreműködő partnerként számításba jöhetnek a George Soros-féle alapítvány magyarországi ösztöndíjainak odaítélésében.
Jelen volt dr. Horváth László, az Országos vezetőképző Intézet igazgatója, dr. Csáth Magdolna, a OVK igazgatóhelyettese, Boros Zoltán, a Műszaki Egyetem gazdasági főigazgatója, Mózes László, a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem egyik intézetének igazgatója, valamint Nagy Bálint, a MÉM Mérnök- és Vezetőképző In-tézet munkatársa.
A megjelentek előtt Salgo kifejtette, hogy a lebonyolítást megkönnyítené, ha magyar személyre bíznának egyes feladatokat. Közölte, hogy a személyt illetően Eörsi Gyulá-ra, az ELTE rektorára gondolt, akivel igen jó személyes kapcsolata van. Az információ forrása megbízható, ellenőrzött; tartalma nem ellenőrzött.
Intézkedés:
- jelentik a BM III/III. Csoportfőnökségnek.


71.
III/III-86/6.
1984.

A „Professzor” [Szelényi Iván] fn. bizalmas nyomozás célszemélye (tanszékvezető az egyik amerikai egyetemen) tájékoztatta a „Sapkás” [Csákó Mihály] fn. célszemélyt, hogy az OSF (Soros György egyik alapítványa) 8000 dolláros ösztöndíjat ítélt neki, amit 1984 szeptemberétől az ő tanszékén vehet igénybe. Az információ forrása megbízható, ellenőrzött; tartalma nem ellenőrzött.
Intézkedés:
- tájékoztatják a BM III/III. Csoportfőnökségnek;
- folytatják az ellenőrzést.


72.
III/III-107/6.
1984.

Az MTA-Soros Alapítvány (közös) Bizottság megtartotta első ülését. Jelen volt
G. Soros, és állást foglalt a beérkezett kérelmek ügyében, továbbá ügyviteli és egyéb kérdésekben.
Döntést hoztak a Titkárság személyi kérdéseiben: a vezető F.[orgács] Pál nyugdíjas lett, a radikális ellenzéki csoportosulás fő szervezőinek szoros kapcsolata és segítője, a tagok között szerepel B[etlen] János, és a bizalmas nyomozás alatt álló „Toros” [Kardos László].
A következő ülésükön szándékukban áll kérésére meghallgatni egy Meda Mladek nevezetű személyt, arról, hogy szerinte milyen támogatást igényelnek az MNK-ban jelenleg nem támogatott művészek, alkotók.
Az információ megbízható, ellenőrzött.
Intézkedés:
- szignalizációt készítenek az MTA illetékes főtitkárhelyettesének.


73.
III/III-144/7.
1984.

A „Festő” fn. [Galántai György] bizalmas nyomozás célszemélye a közelmúltban ösztöndíjkérelemmel fordult George Soroshoz. Részletesen ismertette eddigi művé-szeti tevékenységét, rossz anyagi helyzetét, amely miatt önerőből képtelen az USA-ba utazni, hogy ott hozzá hasonló képzőművészekkel tapasztalatot cseréljen”. Az információ megbízható, ellenőrzött.
Intézkedés:
- folytatják az ellenőrzést, az intézkedéseket Soros válaszától függően határozzák meg.


74.
III/III-145/6., 7.
1984.

6. A Soros Alapítvány az ösztöndíjasok kiválasztásában igénybe veszi C. Gábor véleményét, személyi javaslatait.
C. Gábor arra ösztönzi F[ehér] Márta egyetemi oktatót - aki résztvevője a „Tanúk-körnek” -, hogy vegye igénybe az Alapítvány támogatását. Nevezett beleegyezett, hogy C. Gábor ajánlja őt - annak ellenére, hogy tanszéke korábban ellenezte, hogy megpályázza a Soros-ösztöndíjat. Az információ forrása megbízható, ellenőrzött.
Intézkedés:
- folytatják a bizalmas nyomozást.
7. A „Zsóka” fn. bizalmas nyomozás célszemélye szűk baráti körét tájékoztatta arról, hogy a közelmúltban Bécsben találkozott Deák Istvánnal. Deák tudomása szerint Soros György most már nem elsősorban vezető ellenzékiek ösztöndíjas utaztatására fog törekedni, hanem fiatal értelmiségieket, főleg közgazdászokat akar meghívni, akiket „majd ott megtanítanak a kapitalizmusra, tehát megpróbálják ellenzékiekké nevelni őket”.
Az információ forrása megbízható, ellenőrzött; tartalma nem ellenőrzött. Intézkedés:
- az információt ellenőrzik, tovább pontosítják;
- felhasználják a tájékoztató munkában.


75.
III/III-159/5.
1984.

F[encsik] Flóra arról tájékoztatta a bizalmas nyomozás alatt álló „Molnár” [Kis János]-t, hogy G. Soros amerikai állampolgár egy lapot készül indítani, melyben több-nyire azoknak a magyar szerzőknek az írásait közölné, akiknek egyébként nem lenne publikálási lehetőségük. Az újság vendégszerkesztője Vajda Miklós lesz. Az információ ellenőrzött.
Intézkedés:
- tájékoztatják a BM III/III. Csoportfőnökségnek;
- folytatják az ellenőrzést.


76.
III/III-204/5.
1984.

G. Soros amerikai állampolgár - aki a belső ellenzék aktív támogatójaként 1982 óta áll a szerv szoros ellenőrzése alatt - Magyarországra érkezett. Az MTA-Soros Bi-zottság magyar tagjainak esetleges változásáról fog tárgyalni az MTA illetékeseivel, és feltehetően ismét kapcsolatba lép „ellenzéki” személyekkel is. Az információ megbízható, ellenőrzött.
Intézkedés: - folytatják az ellenőrzést.


77.
III/III-211/5., 6.
1984.

A szerv adatai szerint G. Soros hazánkba érkezése óta a következő „ellenzéki” szemé-lyekkel vette fel a kapcsolatot: „Molnár” [Kis János], „Elvakult”, „Borsodi” fn. cél-személyek, valamint L[itván] György és D. Éva. G. Soros munkatársai önállóan is foglalkoznak egyes „ellenzéki” személyekkel. Kulturális tanácsadója, M. Mladek pél-dául néhány könyvet hozott K[laniczay] Júliának, és találkozót beszélt meg vele. „Kormos”-sal [Bence György] majd az USA-ban találkozik Soros, amikor „Kormos” kiutazik.
Az információ megbízható, ellenőrzött.
Intézkedés:
- folytatják az ellenőrzést.

6. Az MTA-Soros Alapítvány titkára, dr. K[ardos] László részletesen tájékoztatta a szerv hírforrását az alapítvány tevékenységéről. Elmondta többek között, hogy Sorosnak gondot okoz, hogyan hozza összhangba politikai és üzleti célkitűzéseit. A kialakult rend szerint ugyanis dollárösztöndíjért forintegyenértéket kell fizetni. Ezt a 2-3000 dolláros ösztöndíjak esetében csak intézmények tudják vállalni, magán-személyek nem. Arra viszont nem számítanak, hogy az intézményi keretbe „ellenzé-ki” személyek jussanak be, jóllehet korábban már meghívták őket. Dr. K. László szerint javaslatot készítenek elő arra, hogy Soros a „politikailag megfelelő” pályázókkal tegyen kivételt, engedje el a forintbefizetést. Az információ forrása megbízható, ellenőrzött; tartalma nem ellenőrzött.
Intézkedés:
- folytatják a bizalmas nyomozást.


78.
III/III-216/7.
1984.

G. Soros a következő személyeket hívta meg vacsorára október 23-ra a Margit-kertbe:
Csoóri Sándor, Vajda Miklós, Csurka István, Réz Pál, Vásárhelyi Miklós és Lónyai Mária.
Az információ forrása megbízható, ellenőrzött; tartalma nem ellenőrzött. Intézkedés:
- az ügyben az ellenőrzést folytatják.


79.
III/III-219/7.
1984.

Ideológiai, politikai diverzió
G. Soros évente ötmillió forintot kíván adni az íróknak ösztöndíjként. Szeretné, ha az elosztást végző bizottságnak Mészöly Miklós is tagja lenne, ő azonban nem bízik benne, hogy az illetékes szervek ehhez hozzájárulnának.
Az információ ellenőrzött.
Intézkedés:
- folytatják az ellenőrzést.


80.
III/III-B. 32.
1985. február 21.

„Jegyző” (b. ny.) [Szálai Pál] a Soros ösztöndíjbizottsághoz egy társadalom-tudományi, történeti pályamunkára vonatkozó kérelmet szándékozik benyújtani, amelyet anyagi ellenszolgáltatásért vállalna. Kérelméhez ajánlónak felkérte „Történészt” (b. ny) és a továbbiakban meg kívánja nyerni e célra [...] „F” dossziés személyt, vagy esetleg „Vakondok” (b. ny.) támogatását. Tart attól, hogy kérelmét nem fogadják el, mert azt az MTA-nak egy olyan [... ] csoportjához kell benyújtani, ahol „olyan emberek is vannak, akik őt utálják”. Az információ ellenőrzött. Intézkedés:
- szignalizáció végrehajtását tervezik, az MTA illetékeséhez.


81.
Komárom - 30-115/11.
1985.

[Vígh Károly] előzetes meghívás alapján 1985. június 11-én este látogatást tett [...] történész budapesti lakosnál.
Vígh - a nacionalista ellenzéki „vezérek” [Csoóri Sándor], Mészöly Miklós stb. - véleményére és megállapításaira alapozva - beszélt arról, hogy Aczél György külön-böző önkényes intézkedései miatt került ki a közvetlen politikai vezetésből, s további bukását korábbi érdemeire való tekintettel - az MSZMP főtitkára akadályozta meg.
[...] abban bíznak és arra számítanak, hogy idővel Berecz János lesz az MSZMP első, illetve főtitkára Pozsgay Imre pedig az ideológiai élet irányítója. [...] véleményt kért [...] akiről [...] közel álló körökben olyan hírek terjedtek el, miszerint az a román ÁB szervek ügynöke.
Vígh javaslatot és véleményt kért, továbbá az USA-beli ún. Soros Alapítvány követ-kező évi ösztöndíjának odaítélésére, de hozzátette, hogy ebben a végső szót Mészöly Miklós mondja ki, az Alapítvány hazai kurátora.
Nemzetiségi kérdésekről szólva Vígh Károly kifejtette, hogy csehszlovákiai viszony-latban szépen alakulnak a dolgok - például a Rákóczi-ház közös rendbehozatala, (de romániai viszonylatban - amíg Ceausescu lesz a vezér - kár is erőlködni.
Intézkedés:
- a BM III/III. 3. és 4. osztályokat tájékoztatjuk;
- [... ] operatív ellenőrzéséhez a folyamatos együttműködés során további segítséget nyújtunk.


82.
III/III-34/6., 7.
1985.

6. A Soros-féle ösztöndíjakat odaítélő bizottság évi 240 ezer forint támogatást ítélt meg „Festő” fn. [Galántai György] célszemély részére azzal a feltétellel, hogy össze kell állítaniuk egy tervezetet arra, hogy az általuk összegyűjtött anyag mikor és milyen módon kerül közgyűjteménybe. (A szerződéstervezetet egy ügyvéd február 5-én elkészítette, és ennek elfogadása után az ez évre esedékes pénzösszeg felvehető.)
„Hindu” szerint „Festő” fn. az „Alapítvány” kiadványsorozatra kapja a pénzt, és erre is fogja költeni.
Az információ megbízható, ellenőrzött.
Intézkedés:
- folytatják a bizalmas nyomozásokat.

7. GEORG SOROS - az eddigi negatív tapasztalatokra hivatkozva - előzetes nyelv-vizsga letételéhez kötötte az általa finanszírozott ösztöndíjas meghívások igény-bevételét. A jelölteknek a budapesti USA nagykövetség Menzies nevű diplomatájánál kell levizsgázni.
Az információ megbízható, ellenőrzött.
Intézkedés:
- szóban tájékoztatják a BM III/II. csoportfőnökség illetékes osztályát;
- az információt a bizalmas nyomozásokban hasznosítják.


83.
III/I-59/13.
1985.

A Columbia Egyetem Harriman Intézetében egyre növekszik a kiábrándultság a Soros-alapítvánnyal kiküldött magyar ösztöndíjasokkal kapcsolatban. Az intézetben többször kifogásolták az ösztöndíjasok tudományos felkészültségét, nyelvtudását és emberi-szakmai magatartását; választott témájukat esetenként nem értékelték közérdeklődésre számot tartónak, s a hazai kiválasztási lehetőségeket nem ismerve is úgy vélik, hogy csak egy szűk kör juthat hozzá az ösztöndíjakhoz. A Harriman Intézet mindezek miatt komolyan fontolgatja, hogy megszünteti a Közép- és Kelet-Európai Intézetet, amelyen keresztül a Soros Alapítvány tulajdonképpeni finanszírozása - főként az amerikai kurátor, Deák István révén - történik.
Deák jelenleg a megszüntetés elkerülése céljából a színvonal emelésével próbálkozik.
Ezért került sor Juhász Gyula történészprofesszor meghívására is.
Az információ forrása megbízható, ellenőrzött; tartalma nem ellenőrzött.
Intézkedés:
- tájékoztatják a BM III/II. és III/III. Csoportfőnökséget.


84.
III/I-62/4.
1985.

New Yorkban a Harriman Intézetből származó információ szerint a CIA védnökséggel működő Institute on International Change bizalmas előadásaira rendszeresen Soros-ösztöndíjasokat is meghívnak. A legutóbbi előadás-sorozatra március 7-én Kornai János közgazdászt hívták meg. Meghívtak ösztöndíjasokat a március 21-i előadá-sokra is.
A rendezvényekre csak a meghívottak mehetnek el. Erre utal, hogy [... ] részvételé-vel történt előadás-sorozatra [...] történészprofesszort nem engedték be. Az információ forrása megbízható; tartalma nem ellenőrzött.
Intézkedés:
- tájékoztatják a BM III/II. és III/III. Csoportfőnökséget.


85.
Csongrád - 62/4.
1985.

A szegedi JATE Móra Kollégiuma megpályázta a Soros Alapítványt, amelynek ered-ményeképpen két év időtartamra 720 ezer forintot kaptak, kelet-európai tárgyú stúdiumok és foglalkozások szervezése céljából. A pénzből 120 ezer forintot lehet munkabér címén kifizetni, a többit dologi kiadásokra kell költeni. A kollégium vezetése [...] a JATE Bk. egyetemi docensét kérte fel a program ki-alakítására, az előadások megszervezésére.
A „Soros” ösztöndíjra pályázók közül [...] és [...] nevei ismertek. Intézkedés: tájékoztatjuk a BM III/III-2.,4. osztályokat [...] - a „Szerkesztő” fn. bizalmas nyomozás célszemélye - szervező tevékenységét fokozottan ellenőrizzük.


86.
III/IIi-108/I.
1985. június 6.

A belső ellenzéket támogató New York-i Soros Alapítvány finanszírozásával készíti el Surányi András portréfilmjét Scheiber Sándorról, valamint Magyarországon, NSZK-ban, USA-ban, Izraelben és Romániában forgatandó Szombatosok című filmjét. Tekintettel arra, hogy Románia korábban nem járult hozzá a film forgatásához, így most a rendező - Surányi - a Szabad Egyházak delegációjával utazik oda és készíttet felvételeket, melyeket a Szombatosok c. filmhez kíván felhasználni.
A Soros Alapítvány ügyeit Budapesten Betlen János (Budapest, 1946) szerveink előtt ismert - ellenzéki körhöz tartozó újságíró intézi.
Intézkedés:
- A III/II-4. Osztály további felderítést végez az ügyben;
- a III/II-ll. Osztály tájékoztatja a II/I. és a III/III. Csoportfőnökséget
Forrás: tmb.
Forrás minősítése: ellenőrzött
Információ: nem ellenőrzött
Keletkezési idő: 1985. VI. 3.
Érvényességi idő: 1985.
Keletkezés szaka: felderítő-szűrő-kutató munka.


87.
III/II-112/5.
1985.

M[észöly] MIKLÓS „F” dossziés személy értesítést kapott az MTA-Soros Foundation Bizottság szépirodalmi kuratóriumától, miszerint 24 hónapi időtartamra 8000 forint havi ösztöndíjban részesítik, és felkérik az ezzel kapcsolatos szerződés aláírására. Az információ megbízható, ellenőrzött.
Intézkedés: - folytatják az ellenőrzést.


88 .
III/III-177/3.
1985.

„Lidi” fn. [Krassó György] célszemély közvetett úton felkérte „Kormos”-t [Bence György], hogy beszéljen G. Sorossal, akinek - szerinte - lehetősége van nyomást gyakorolni a magyar hatóságokra a REF-je ügyében.
Az információ forrása megbízható; tartalma nem ellenőrzött.
Intézkedés: - folytatják az ellenőrzést.


89.
III/III-228/13.
1985.

Czakó Gábor tájékoztatást kapott „Csókás”-tól [Csoóri Sándor] és Tárnok Zoltán újságírótól, hogy kétéves Soros-ösztöndíjat kapott, de ezt hivatalosan csak kb. egy hónap múlva teszik közzé.
Az információ forrása megbízható; tartalma nem ellenőrzött.
Intézkedés:
- ellenőrzik az információt;
- folytatják a bizalmas nyomozást.


90.
III/III-236/13.
1985.

Az MTA-Soros Alapítvány Bizottság létrehozta az Oral History Archívumot, melynek feladata, hogy életinterjúkat készítsen „a történelem második vonalában szerepet ját-szó személyekkel”, a hanganyagokat és a leírt szövegeket tárolja, majd az interjúadó személy által megszabott módon azokat nyilvánosságra hozza, vagy a nyilvánosságtól megóvja. A begyűjtött anyagokat titkosan kezelik.
A kutatás időtartamát öt évre határozták meg. A munkába több olyan személy bevonását is tervezik, akik a szerv ellenőrzése alatt állnak pl.: „Kurír” [Bába Iván] és „Szőlős” [F. Havas Gábor] fn. célszemélyek.
Az interjúalanyok első csoportja a tervek szerint: Fekete Gyula, Pap Endre, Vásárhelyi Miklós, Turczel Lajos, Gál Ernő, Széli Jenő, Benkő Zoltán, Czakó Gyula. Megjegyzés: az elképzelés jelenleg még csak szűk körben ismert, a munkák még nem kezdődtek meg.
Az információ forrása megbízható; tartalma nem ellenőrzött. Intézkedés:
- ellenőrzik, pontosítják az információt;
- tájékoztató jelentést készítenek;
- figyelemmel kísérik az előkészületeket.


91.
Hajdú Bihar - 10/22.
1985. október 1.

1. [Köteles Pál] író „f” dossziés személy az Élet és Irodalom című hetilap 1985. augusztus 23. számában meghirdetett Soros-ösztöndíjat kívánja megpályázni.
Az ösztöndíj támogatásával szeretne egy könyvet összeállítani azokból a vallomások-ból, melyekben felvidéki magyar papok, tanítók, jegyzők írnak arról, hogyan űzték el őket a 40-es évek végén szolgálati helyükről.
Az ösztöndíj megpályázásához ajánlónak [Csoóri] Sándort és [Csurka Istvánt] kérte meg. Csurka ajánlásában azt írja Kötelesnek, hogy az ösztöndíjra való erkölcsi jogo-sultságát abban a világos és vitathatatlanul nemes indítékú emberi és írói kiállásban látja, amivel az emberi jogok kérdése és ezen belül a magyarság sorskérdéseinek tragikus törzséhez odaláncolja magát.
[...] és [...] megbízásából [...] írt ajánló sorokat az ösztöndíj megpályázásához. Megjegyzés: tájékoztatjuk a BM III/III-4c. alosztályt.
2. [...] író „f” dossziés személy több ízben találkozott [...] Budapesten. [...] idegileg kimerült állapotban van, ezért csak a számára lényeges dolgokra koncentrál.
Véleménye az, hogy a kulturális fórum alkalmával vigyázni kell, nehogy a komoly hazai, független gondolkodók, összekeveredjenek az illegális és esetleg provokatív beépített elemekkel.
Azért csak néhányan vállalkoznak nyilvános, legális beszélgetésekre, baráti talál-kozókra, ezek névsorát előre közlik a nyugatnémet és angol delegációban helyet foglaló partnerekkel.
Az összeköttetést néhány idegen nyelven beszélő egyetemi hallgató, illetve fiatal író fogja biztosítani.
[...] 3 dokumentum sokszorosításáról is beszélt, ezek:
- Csoórinak ez év tavaszán-nyarán elhangzott beszéde (tanulmánya),
- [... ] írása a fegyelmi ügyről,
- a Bethlen Gábor Alapítvány alapszabálya és eddigi fontosabb tapasztalatai.
- Ezek idegen nyelvre fordított és magyar nyelvű példányait is tervezik a nyugati part-nereknek átadni.
Megjegyzés: a BM III/III-4c. alosztályt tájékoztatjuk.


92.
Bács-Kiskun - 30/145.
1986. március 11.

(Kézírással:) Göncz Árpád író, volt pol-i elítélt (ellenforradalmár) „F” dossziés. Lezsák Sándor pályázatot adott be, a „Soros” ösztöndíj elnyerésére. A pályázatot drámaírásra, valamint az írószövetség történetével kapcsolatos dokumentumok ren-dezésére kérte.
[...] budapesti lakos javasolta, hogy ne ösztöndíjat, hanem a társadalmi szakosz-tálytól kutatási támogatást kérjen a második témában. Készítse el a költségvetést azokkal az összegekkel, amelyeket már eddig az anyagra fordított és kérjen 2 éves időtartamra havi 8000 - forintos támogatást.
[...] havi 7000 forintot már biztosra ígért. A kérelmet [...] is támogatja. Intézkedés:
1. tájékoztatjuk a BM III/III-3. és 5. osztályt;
2. az információt [...] további ellenőrzéséhez használjuk fel;
jóváhagyom: [...] r. szds. tájékoztató tiszt
[...] r. ezredes,
[... ] megyei főkapitány,
állambiztonsági helyettese.


93.
III/III-17/28.
1986.

Szűrő-kutató ellenőrzés során tudomásunkra jutott, hogy [... ] ny. soproni tanár [... ] alatti lakos kapcsolatban áll Lónyai Máriával (10. Columbus Circle Suite 1230 Soros Alapítvány N. Y. 10019 New York), az Alapítvány igazgatónőjével. Rajta keresztül ajánlja fel a birtokában lévő Árpád-kori okleveles anyagot olyan magyar származású személynek, aki a Smith Intézetnek megvásárolná.
Intézkedés:
- [...] tevékenységét előzetes ellenőrzés keretében ellenőrizzük.
Jóváhagyom:[...] [...]
r. szds. értékelő tiszt.


94.
III/III-110.
1986.

Lukács János ismert amerikai állampolgár [...] (F-do) közbenjárását kérte abban, hogy [... ] nevű - Amerikában élő - történész ismerőse számára MTA-Soros ösztön-díjat szerezzen. H. T. szerint ezt [...] magyarországi kapcsolatai útján tudná csak elintézni, mivel elég nagy összegről - 15 000 dollár - van szó. [...] úgy foglalt állást, hogy az ügy a New York-i központra tartozik, de nem tartja valószínűnek annak ked-vező elbírálását.
Adataink szerint L. J. a századforduló magyar vonatkozású történelmi eseményeiről akar angol nyelven könyvet megjelentetni, és a megírásához szükséges dokumen-tumok tanulmányozása céljából kíván három hónapra Magyarországra utazni.
Intézkedés:
- az információ pontosítása, kiegészítése;
- G. A. ellenőrzése során hasznosítjuk.


95.
III/I-143/4.
1986.

A múlt év szeptembere óta ösztöndíjjal USA-ban tartózkodó Kőszeg Ferenc június 18-án cikket írt a The Wall Street Journalban „Magyarország nem érdemli meg, hogy kommunista modell-államnak tekintsék” címmel.
A cikk nagy megütközést váltott ki az amerikai magyar emigrációnak a hazánkkal jó kapcsolatokra törekvő szárnyában, akik azt is visszatetszőnek tartják, hogy az utób-bi időben a Soros-ösztöndíjak többségét ellenzéki személyeknek ítélték oda. Az információ forrása megbízható; tartalma nem ellenőrzött.
Intézkedés:
- tájékoztatják a BM III/III. csoportfőnökségét.


96.
III/III-183/9.
1986.

[...] állampolgár, a Magyar Baráti Közösség egyik bizottságának tagja George Soros anyagi támogatásával kerekasztal-beszélgetést szervez az USA-ban élő magyar szár-mazású újságírók számára, amelyen az emigráns sajtónak az ellenforradalom 30. évfordulójához kapcsolódó közös vonalát kívánják kidolgozni.
„Gyűjtő” fn. [Rainer M. János] célszemély - „Bogár” [Mécs Imre] kérésére - illegális anyaggyűjtést folytatott az ellenforradalomban való részvétel miatt kivégzett szemé-lyekről készítendő „dokumentumkötethez”, amelyet Lipták egy New Yorkban mű-ködő, angol nyelvű könyvkiadó révén akar megjelentetni.
- [...] ezek mellett a GNV megépítése ellen tiltakozók akcióját is segíteni akarja azzal, hogy igyekszik megszerezni nyugati szakmai és politikai körök támogatását tevékenységükhöz.
Az információ forrása megbízható; tartalma részben ellenőrzött. Intézkedés:
- pontosítják, kiegészítik az információt;
- folytatják a bizalmas nyomozást.


97.
III/III-186/7.
1986. szeptember 23.

Pártay Tivadar, az FKP volt főtitkárhelyettese elmondta [... ] István történésznek, hogy [Hegedűs István] a Soros Alapítvány megbízásából interjút készített vele. Ő csak az ifjúságáról beszélt [...], mert bizalmatlan volt vele szemben. [...] tájékoztatta [...] arról, hogy részben tudományos célú felvételek politikai hát-tere: pótolni akarják azt a hiányt, amit az okoz, hogy a hivatalos szervek csak a munkásmozgalmi személyiségekkel folytatnak beszélgetést. Megnyugtatta [...], és azt tanácsolta, hogy nyugodtan beszéljen, de a publikáláshoz csak az ő vagy utódai beleegyezésével járuljon hozzá. Az információ ellenőrzött.
Intézkedés: - folytatják az ellenőrzést.


98.
III/III-237/2.
1986.

George Soros november 29-én látogatást tett a jogász szakkollégiumban. Elége-dettségét fejezte ki amiatt, hogy az alapítványa által juttatott pénzt jól használták fel nyelvi és menedzserképzésre, valamint kiadványaikra. Néhány hallgatóval beszél-getve kifejezte, hogy igen jónak találja a szakkollégiumok rendszerét, de szívesen támogatna más „ifjúsági csoportokat” is.
Ez az elképzelés egybevág azokkal a korábbi információkkal, melyek szerint külön-böző nyugati személyek és szervezetek szorgalmazzák az „alternatív ifjúsági csopor-tok” létrehozását Magyarországon.
Az információ forrása megbízható, ellenőrzött; tartalma részben ellenőrzött. Intézkedés: - fokozott figyelemmel kísérik a Soros Alapítvány tevékenységét.


99.
III/HI-6/2.
1987.

„Nyüzsgő” (Miszlivetz Ferenc) és „Olasz” fn. célszemélyek aktív tevékenységet fejte-nek ki az egyetemek szakkollégiumaiban annak érdekében, hogy a Soros-ösztöndíj megpályáztatására ösztönözzék a hallgatókat. Sürgetik a jelentkezéseket, mert vár-hatóan 1987 februárjában születik döntés a díjak, támogatások elosztásáról. Kilátásba helyezték szakkollégiumi táborok pénzügyi támogatását, különféle kiad-ványok anyagi finanszírozását, sokszorosítógépek és más technikai eszközök biz-tosítását a kiválasztásra kerülők részére. Továbbá felmérést végeznek olyan fiatal értelmiségi csoportokról is, akik „valamilyen támogatásra szorulnak”. Az információ forrása megbízható; tartalma részben ellenőrzött.
Intézkedés:
- folytatják a bizalmas nyomozást;
- tájékoztatják az egyetemek illetékes vezetőit.


100.
III/I-18/5.
1987.

Az Egyesült Államokba kiérkező és ott ösztöndíjjal rövidebb-hosszabb ideig tanul-mányokat folytató magyar tudományos szakemberek biztonsági helyzete - az elmúlt években több ízben megtett, erre vonatkozó észrevételek, szignalizációk dacára - továbbra sem kielégítő, annak ellenére, hogy fontos kategóriáról van szó, s az érin-tettek létszáma egyre nő (jelenleg 4-500 fő).
Gyakran elmulasztják a washingtoni követségre történő bejelentkezést, ami a fel-készítés hiányosságainak tudható be. A nagy távolságok miatt a kapcsolattartás még a követség: nyilvántartásban szereplő kutatókkal is nehéz, körülményes, sok esetben csak formális adatszolgáltatásra korlátozódik. Emiatt fokozottabban érvényt kellene szerezni a BM és a KÜM közös törekvésének, hogy a kiküldő szervek alaposabb felkészítésben részesítsék a jelölteket, és az eddigieknél jobban segítsék őket főleg a megérkezés, beilleszkedés első időszakában.
Az utaztató szervek még azt az országismereti-biztonsági felkészítő anyagot sem ismertetik kellően, amely kb. 2 évvel ezelőtt készült a KB-határozat alapján a KÜM illetékes szerveivel közösen.
Az ösztöndíjasoknak esetenként komoly gondot jelentenek a megérkezésük idején felmerülő - jóllehet átmeneti - pénzügyi nehézségek! Ez abból adódik, hogy az ösztöndíjas kutatók csak az első hónap végén - mint letöltött idő után járó ellátmányt kapják kézhez (néha igen magas) ösztöndíjuk részarányos hányadát, s emiatt kölcsön-felvételre kényszerülnek környezetükben, sok esetben ez nehézségekbe ütközik, és jelzések vannak arra, hogy kiszolgáltatott helyzetük kiváló megközelítési állapotot teremt a helyzetet ismerő, speciális szolgálatoknak.
A fenti veszélyek csökkentése és a beilleszkedés megkönnyítése céljából igen fontos tehát az első hónapok megélhetési költségeinek valamilyen rendezett formában való biztosítása. Hazai valutakölcsön felvétele erre elégséges biztosítéknak látszik. Tekintettel arra, hogy - főleg az egyéni meghívásra utazóknál - az esetek nagy részében jelentősebb összegű ösztöndíjakról (20-30 ezer dollárról) van szó, egy 500-1000 dolláron - megfelelő kamatra adott - előzetes kölcsön nem terhelné túlsá-gosan országunk devizatartalékait. Erre egyébként egyes főhatóságoknál (pl. az MTA) már van példa:
Intézkedés: tájékoztatják a BM III/II. csoportfőnökséget azzal, hogy intézkedjenek a kiküldő szervek felé.


101.
Csongrád - 29.
1987. április 9.

A József Attila Tudományegyetem Bölcsésztudományi Karának történész diákfolyó-irata, az AETAS pályázatot tervez benyújtani a Soros Alapítványhoz. Szerkesztői pályázni akarnak egy félállású főszerkesztői státus finanszírozására és négy könyv kiadásához anyagi fedezet biztosítására. Két középkori okmánytárat, egy francia történeti szöveggyűjteményt és egy, a két világháború közötti romániai magyar kisebbséggel foglalkozó dokumentumkötetet kívánnak a Soros támogatásával kiadni. Ez utóbbit Bárdi Nándor [... ] V. éves történelem, Kelet-Európa története szakos hall-gató, Szeged, Retek u. 9/a szám alatti lakos válogatja és szerkeszti. A tervezett főszerkesztői státust Bellavics István [...] V. éves történelem, Kelet-Európa története szakos hallgató, Szeged, Budapesti krt. 24/b szám alatti lakos kívánja betölteni. Megjegyzés: Bárdi Nándort ellenzéki ellenséges tevékenysége miatt bizalmas nyo-mozás keretében ellenőrzés alatt tartjuk, Bellavics Istvánt szoros kapcsolataként ellenőrizzük.
Intézkedés:
- tájékoztatjuk a BM III/III-5. és a III/III-2. osztályokat.
- intézkedéseket teszünk, hogy a pályázat elnyerése esetén [... ] legyen a lap főszerkesztője;
- a kötetek összeállítását operatív figyelemmel kísérjük.
[...] hdgy [...] főkapitány áb. helyettes


102.
III/III-40/2.
1987.

[...] az USA-beli Rutgers Egyetem munkatársa értesítette [...] (F-do), hogy szeret-nének magyar tanszéket alapítani a jelzett intézmény keretein belül, melyhez az MTA-Soros Alapítványtól támogatást kérnek.
H. J. véleménye szerint a bloomingtoni és a torontói magyar tanszékek nem jól működnek, mivel túlságosan nagy a magyar állam beleszólása a tanárok kineve-zésébe. A jelzett függőségből adódó negatívumokat az általuk tervezett tanszék ala-pításakor már eleve szeretnék kikerülni. Intézkedés:
- az információ kiegészítése, pontosítása;
- az ellenőrzés folytatása.


103.
III/III-50/8.
1987.

A III/III. Csoportfőnökség információja alapján február 13-án jelentettük, hogy a szerv beosztottai - vezetői utasításra - beszélgetést folytattak [Vásárhelyi Miklós]-sal, ellenséges tevékenysége miatt, illetve az ezzel kapcsolatos utazásainak korlá-tozása céljából.
Újabb információ szerint Soros György, az MTA-Soros Alapítvány elnöke [... ] keresz-tül üzenetben fejezte ki nemtetszését az illetékeseknek. „Én ezt az ügyet nagyon komolyan veszem. Remélem elrendeződik, mert különben befolyásolná magyaror-szági tevékenységemet” - mondta. Az információ ellenőrzött.
Megjegyzés: Vásárhelyi Miklós látja el Soros György magyarországi képviseletét.
Intézkedés: - folytatják az ellenőrzést.


104.
III/III-55/7.
1987.

Az MTA-Soros Alapítvány Bizottság f. hó 5-én döntött a különböző nyugati konfe-renciákon, szimpóziumokon való részvétel céljából benyújtott pályázatok odaítélé-séről.
A Bizottság többek között elfogadta [...] „F” dossziés személy pályázatát is, melynek értelmében 500 USA dollár támogatást kapna, hogy július 24-augusztus 1. között részt vegyen az International Botanical nyugat-berlini kongresszusán. (Tekintettel arra, hogy nevezett jelenleg sorkatona, a fenti lehetőség igénybevétele részéről kizárt, így a valutát sem kaphatja kézhez.) Az információ ellenőrzött.
Intézkedés: - hasznosítják a tájékoztató munkában. (Kézírással:) Attól még az ösztöndíjat megkapja, (aláírás)
Megjegyzés: A BM III/III. Csoportfőnökség információi alapján február 19. óta több jelentésben foglalkoztunk [...] személyével, aki ismeretségi körében arról beszélt, hogy halasztást kér katonai szolgálatának megkezdésére, mert a kiépített nyugati kapcsolatainak megszakadásától tart. Halasztási kérelmében arra akart hivatkozni, hogy „fontos tudományos munkára kapna megbízást, amely jövőjének megalapozását jelentené”.


105.
III/III-58/8.
1987.

George Soros USA állampolgár közölte Vásárhelyi Miklós „F” dossziés személlyel, hogy március végére tervezett magyarországi útja elmarad, s helyette március 30-án egy Rhinesmith nevű amerikai diplomata érkezik hazánkba. Soros felhatalmazta Rhinesmith-t arra, hogy képviselje őt az Alapítvánnyal kapcsolatos tárgyalásokon. - Soros kifejtette elképzelését, mely szerint az Alapítvány tevékeny közreműködésé-vel ifjúsági csereakciókat bonyolítanának le. Ez 1987 nyarán indulna 50 fővel, majd ősszel több száz gyermek cseréjével folytatódna. Az anyagi és a szervezési feladatokat az Alapítvány vállalná.
Az információ forrása megbízható; ellenőrzött.
Intézkedés: - folytatják az ellenőrzést.


106.
III/I-63/8.
1987.

Az amerikai-magyar kulturális együttműködés kiszélesítésének előmozdítására már-cius 29-től április 3-ig Budapestre látogat Steven Rhinesmith nagykövet, az USIA szovjet és kelet-európai részlegének vezetője. A tárgyalásokra összeállított együttműködési témajavaslat a többi közt az alábbiakat tartalmazza:
- kb. ezer-ezer fős gimnazista csoportok cseréje a „People to people” elnevezésű diákcsere-szervezet lebonyolításában;
- középiskolai angol nyelvtanárok cseréje;
- középiskolások cseréje az American Field Service és az ÁISH közös programjaként;
- egyetemi kutatók, szociológusok cseréje a George Washington Egyetem és az ELTE között.
A 16-20 év közöttiek, tehát a középiskolás diákok és a kezdő egyetemisták cseréjének a Reagen-adminisztráció kiemelt jelentőséget tulajdonít, s ezért a szükséges pénzalap előteremtésére magánforrásokat is igénybe vesz. Magyar vonatkozásban az elsődleges finanszírozó a Soros Alapítvány lenne. A jelzett programok többségével az ame-rikai fél a teljes költséget hajlandó fedezni. Az információ ellenőrzött.


107.
III/III-65/5.
1987.

A BM III/III. Csoportfőnökség információja alapján március 23-án jelentettük, hogy a Soros Alapítvány ifjúsági csereüdültetést tervez ez év nyarától. A BM III/III. Cso-portfőnökség március 30-án felterjesztett információja szerint a diákcsere terve sze-repelt a Magyarországra utazó USA-delegáció témajavaslatai között. A BM III/III. Csoportfőnökség jelenti, hogy a részletek kimunkálása céljából hazánkba érkezett Kovács Zsolt, az Emberek az emberért elnevezésű polgárjogi szervezet megbízottja, aki részletes programot hozott magával. A tervezet szerint az első cso-port július 15-én érkezne az Egyesült Államokba, majd ezt követően háromnaponként minimum 400, maximum 800-1000 fő, 15-18 év közötti középiskolás venne részt a csereüdültetésben.
Soros György - előzetes tárgyalások alapján - úgy vélekedik, hogy kezdetben kisebb csoportokat kell indítaniuk, mert az ezres létszámok „ijesztőek” lesznek. Az információ ellenőrzött.
Intézkedés: - folytatják az ellenőrzést.


108.
III/III-67/5.
1987.

Soros György arról tájékoztatta Vásárhelyi Miklós „F” dossziés személyt, hogy L[ónyai] Máriát - az Alapítvány New York-i titkárságának vezetőjét - jelenlegi betegállományát követően nem akarja alkalmazni. [...] Soros - kijelentése szerint - az Alapítványban jelenleg fennálló krízishelyzetet azáltal is mielőbb rendezni sze-retné, hogy a „pesti szervezetet” megerősíti.
Az információ forrása megbízható, ellenőrzött; tartalma részben ellenőrzött.
Intézkedés:
- folytatják az ellenőrzést. (Kézírással.) Most kell egy jól átgondolt aktív intézkedés! (aláírás)


109.
III/III-75/4.
1987.

A BM III/III. Csoportfőnökség információja alapján 1985. december 3-án jelentettük, hogy az MTA-Soros Alapítvány Bizottság létrehozta az Élő történelem archívumát, melynek feladata, hogy életinterjúkat készítsen a „történelem második vonalában szerepet játszó személyekkel”. A munkába több olyan személyt is bevontak, akik szerveink ellenőrzése alatt állnak. („Szeges” [Kőszeg Ferenc], „Szőllős” [F. Havas Gábor] stb.). 1986. szeptember 23-án jelentettük, hogy Hegedűs András [helyesen: István] interjút készített Pártay Tivadarral, az FKP volt főtitkárhelyettesével. Újabb információ szerint „Szeges” tájékoztatta Vásárhelyi Miklós „F” dossziés sze-mélyt, Soros György magyarországi képviselőjét, hogy befejezték az [...] („F” dossziés, volt ellenforradalmár) készített interjút.
Mivel [... ]nak kételyei voltak az interjú további sorsát illetően, Vásárhelyi közölte vele, hogy az anyag a Széchényi Könyvtár archívumába kerül, ahova „már évek óta nem nézett senki”, közlésre pedig csak az interjút adó személy engedélyével kerülhet sor. Az információ megbízható, ellenőrzött.


110.
III/II-80/10.
1987. április 23.

Napi jelentéseinkben szerepelt, hogy az elmúlt hetekben magas rangú USA-delegáció tartózkodott Magyarországon a magyar-amerikai kulturális csereprogram reali-zálása céljából. Annak ellenére, hogy nem kötötték meg a szerződést, 1987-ben USA részről be akarják indítani a programot, a Soros Alapítvány támogatásával 1987. június 29. és augusztus 2. között - a Művelődési Minisztérium és a Soros Alapítvány megállapodása alapján - 75 magyar nyelvtanárt, 75 angol nyelv szakos egyetemi, illetve főiskolai hallgatót és 12 országos döntőbe került középiskolást fogadnak az USA-ban.
A MŰM és a Soros Alapítvány pályázati felhívást tesz közzé a napilapokban, a pályázat elbírálására bizottságot hoznak létre. Az információ ellenőrzött.
Intézkedés: a BM [...] és a III/III. Csoportfőnökséggel együttműködve figyelemmel kísérik a csereprogram alakulását, s a szükséges intézkedésekre javaslatot tesznek.


111.
III/III-98/3.
1987. május 20.

Soros György arról tájékoztatta [...] „F” dossziés személyt, hogy tervei szerint május 27-én érkezik Magyarországra, és június 2-3. körül utazik tovább a Szovjetunióba. Útjára elkíséri egyik barátja is.
Soros magyarországi tartózkodása során hivatalos személyiségekkel tervez megbe-széléseket, részt kíván venni a társadalomtudományi kuratórium ülésén, ezen kívül találkozni akar az „ifjúságiakkal” és a „management training”-gel (vezetőképzéssel kíván foglalkozni). Az információ ellenőrzött.
Intézkedés: folytatják az ellenőrzést.


112.
III/I-106/11.
1987. június 1.

11. A BM [...] Csoportfőnökség információja alapján március végén jelentettünk Steven Rhinesmith nagykövet - az USIA szovjet és kelet-európai részlege vezetője - március 29-től április 3-ig tartó budapesti tárgyalásaira összeállított együttműködési témajavaslatról, mely a többi közt középiskolások, nyelvtanárok, egyetemi kutatók cseréjére vonatkozott. A cserék elsődleges finanszírozója a Soros Alapítvány lenne. Újabb - USIA körökből származó - információ szerint mivel számítani lehet rá, hogy az USIA igazgatója hivatalával együtt meneszti Rhinesmith-t túlzott ambíciói miatt, ezért a megkezdett programok valószínűleg közvetlenül Soros irodájához kerül-nek át.
[... ] egyébként is óvatosságra intett a nagykövet Budapesten tett ígéreteivel kapcso-latban, mivel Rhinesmith hivatala teljes egészében a jelenlegi összetételű admi-nisztráció elképzeléseihez kötődik, és legkésőbb másfél év múlva, a legközelebbi elnökválasztás után valószínűleg megszűnik. (Rhinesmith-t szovjet részről nem te-kintették potenciális partnernek, és moszkvai látogatásakor érdemi tárgyalásokat nem folytattak vele.) Az információ megbízható, ellenőrzött.
Intézkedés: tájékoztatják a BM [...] Csoportfőnökséget.


113.
III/III-117/5.
1987. június 6.

SOROS GYÖRGY legutóbbi budapesti tartózkodása során elmondta, hogy VÁSÁRHELYI MIKLÓS nyugdíjaztatása esetén Litván Györgyöt megfelelőnek tar-taná arra, hogy a Soros Alapítvány magyarországi megbízottja legyen. Megjegyzés: az információt szolgáltató hivatalos kapcsolat véleménye szerint Soros György csak olyan személyt fogad el magyarországi megbízottnak, aki az „ellenzék” felé bizonyos kapcsolatokkal rendelkezik.
Intézkedés:
- az utódlással kapcsolatos fejleményeket figyelemmel kísérik;
- folytatják az ellenőrzést.


114.
III/III-111/4.
1987. június 8.

Soros György arról tájékoztatta [...] „F” dossziés személyt, hogy szándékában áll felméretni az alapítvány eddigi működését, hatékonyságát. A vizsgálat lefolytatására egy fiatalokból álló szociológuscsoportot kérne fel. Példaként a Rajk Kollégium kol-lektíváját említette.
A felmérés eredményeiről csak az alapítvány vezetőségét akarják tájékoztatni. Az információ megbízható, ellenőrzött.
Intézkedés: folytatják az ellenőrzést.


115.
Tolna-116/8.
1987. június 15.

A JAK f. hó 5-i taggyűlésen Kőrössi E. József beszámolt arról, hogy május végén a kor-mányszóvivő fogadta a JAK vezetőségét, és a többi közt szót váltottak a „Plusz 1” című, tervezett folyóiratról. A JAK vezetői a kormányszóvivő válaszait úgy értékel-ték, hogy hivatalosan sem elvi, sem személyi kifogás nincs a lap ellen. Ezért úgy döntöttek, hogy mecénást kell keresniük, aki vállalja a felelős kiadó sze-repét és anyagilag fedezi az előállítást. Kornis Mihály elmondta: Vásárhelyi Miklóssal megállapodott, hogy a Soros Alapítvány a próbaszámot követően 2-3 évre korlátlan anyagi támogatást biztosít, ha a JAK benyújt egy tervezetet, amely szerint a vál-lalkozás hosszabb távon rentábilis.
A taggyűlésen megállapodtak abban, hogy a „Plusz 1” próbaszáma egy dupla szám lenne, melynek egyik felét a Csengey Dénes vezette Dolog és szellem csoport állítja össze.
Az információ forrása megbízható, ellenőrzött; tartalma nem ellenőrzött.
Intézkedés: jelentik a BM III/III. Csoportfőnökségnek. (Tolna megye)


116.
III/III-117/4.
1987. június 16.

A BM III/III. Csoportfőnökség információja alapján 1986. július 29-én jelentettük, hogy „Elnök” fn. [Kenedi János] célszemély az 1984-ben elhunyt Szabó Zoltán iro-dalmi hagyatékának rendezése során Párizsban „érdekes helyszíni tudósításokat tar-talmazó írásokra bukkant 1956 októberével kapcsolatban”, melyeket szeretne meg-jelentetni.
A szerv újabb információja szerint „Elnök” július 1-jén ismét Franciaországba kíván utazni Szabó Zoltán hagyatékával kapcsolatos ügyek rendezése céljából. E munka elvégzésére a Soros Alapítványtól 5000 dollár áll „Elnök” rendelkezésére. Az információ megbízható, ellenőrzött; tartalma részben ellenőrzött. Intézkedés: - az útlevélkérelem beadása után javaslatot készítenek; - folytatják az ellenőrzést.


117.
III/III-121/3.
1987. június 22.

Vásárhelyi Miklós F-dossziés személy, a Soros Alapítvány magyarországi megbízottja arról tájékoztatta egy, az MTA-nál dolgozó kapcsolatát, hogy Soros György - saját számításai szerint - ebben az évben 4 millió dollárt adott alapítványa költségeire. Mivel tervei közt szerepel, hogy a Szovjetunióban is hasonló alapítványt létesít, ezért a magyarországi forinttérítéses dollárt a következő évtől 1 millióra akarja csökken-teni.Vásárhelyi ezt a lépést negatívan ítéli meg, véleménye szerint ugyanis a csökkentés következtében a magyar kormánynak és az MTA-nak „elmenne a kedve az egész alapítványtól”, mert részükről az volt a lényeges, hogy az országba minél több dollár jöjjön be.
Az információ forrása megbízható, ellenőrzött; tartalma részben ellenőrzött.
Intézkedés:
- pontosítják, kiegészítik az információt;
- folytatják az ellenőrzést;
- az alapítvánnyal kapcsolatos fejleményeket figyelemmel kísérik.


118.
III/III-121/4.
1987. június 22.

Az ELTE Jogász Szakkollégium 400 000 forintos támogatást kap a Soros Alapít-ványtól egy „Századvég” című kiadványsorozat elkészítésére. Ebben a sorozatban tervezik megjelentetni egyebek között Bába Iván „Trianon Csehszlovákiában” című munkáját és egy Bibóról szóló tanulmányt is. Az információ forrása megbízható; tar-talma részben ellenőrzött.
Intézkedés:
- folytatják a bizalmas nyomozásokat;
- tájékoztatják az egyetem vezetését.


119.
Csongrád - 121/5.
1987. június 22.

A Csongrád megyei RFK ab szerve április 9-én jelentette, hogy az „Aetas”, a József Attila Tudományegyetem Bölcsésztudományi Karának történész diákfolyóirata pályázatot tervez benyújtani a Soros Alapítványhoz egy főszerkesztői státus és négy könyv kiadása anyagi fedezetének elnyerésére.
A szerv újabb információja szerint az „Aetas” az Alapítványtól 370 000 forint támo-gatást kapott a főszerkesztői státusra és a tervezett könyvekre. Az egyik kötet - melynek szerkesztője Bárdi Nándor, V. éves szegedi történész hallgató - a romániai magyarság hátrányos helyzetét, az ellenük alkalmazott adminisztratív-diszkrimi-natív intézkedéseket kívánja feldolgozni.
Az információ forrása megbízható, ellenőrzött; tartalma nem ellenőrzött. Intézkedés: operatív úton információkat szereznek a jelzett könyv tartalmáról, for-rásanyagairól, és szükség esetén megakadályozzák a megjelentetését.


120.
III/I-131/2.
1987. július 6.

Dr. Ilia Mihály szegedi egyetemi docens társaságában június 13-án az amerikai Hustonból beutazott személyek keresték fel Lezsák Sándort, és pénzt adtak át neki Kecskés Tollas Tibor küldeményeként.
A hírforrás tudomása szerint Lezsák a közelmúltban féléves ösztöndíjat kapott az egyik washingtoni egyetemtől, amit valószínűleg Juhász László SZER-alkalmazott intézett el részére. Továbbá ismételten meghívás érkezett részére Svédországból, ahol előadó-körutazást tenne - ausztriai és nyugat-németországi programmal összekapcsolva. A körutazást ezúttal is ismert kapcsolata, Pap Iván, a Svédországi Magyarok Országos Szövetségének egyik vezetője, Kecskés Tollas barátja szervezi. A szerv hírforrása ismeretekkel rendelkezik arra vonatkozóan is, hogy Lezsák jó kapcsolatban van Vásárhelyi Miklóssal, a Soros Alapítvány titkárával, így befolyásol-ni tudja az ösztöndíjak elosztását, és tudomása van arról is, hogy állítólag Soros György hamarosan Magyarországra látogat egy kecskeméti gimnázium felszerelésé-vel kapcsolatos megbeszélések céljából, és ez alkalommal felkeresi Lezsákot. Az információ ellenőrzött.
Intézkedés: tájékoztatták a BM III/III. Csoportfőnökséget és a Bács-Kiskun megyei RFK ab szervét.


121.
III/II-145/6.
1987. július 24.

A Művelődési Minisztérium és a Soros Alapítvány újabb magyar-amerikai program-ban állapodott meg, amelynek költségeit a Soros Alapítvány fedezi:
- Az Oxfordi Egyetemen évenként 10-15 fő 10 hónapos, 10 fő pedig 6 hónapos képzésben részesülhet, illetve folytathat kutatómunkát.
- USA vagy más tőkés országban évi 15 fő részére (kutatómunkára) az alapítvány 3-10 hónapos ösztöndíjat biztosít.
A jelentkezőket pályázat útján választják ki a megfelelő nyelvtudással rendelkezők közül.
Megjegyzés: Az oxfordi 10 hónapos programra 14 fő, a 6 hónaposra 10 fő kiválasztása már megtörtént. A további kulturális cseretárgyalásokra július 28-31. között Magyar-országra utazik Rhinesmith amerikai nagykövet.
Intézkedés: tájékoztatják a BM III/III. Csoportfőnökséget.


122.
III/III-156/19.
1987. augusztus 10.

A „Bajcsy Zsilinszky Endre Baráti Társaság” a közeljövőben tervezi tisztújító köz-gyűlésének megtartását. Várható, hogy „Történész” fn. [Vígh Károly] célszemély is tagja lesz a 10 tagú vezető testületnek, amelyben már több, a szerv ellenőrzése alatt álló személy szerepel.
A társaság elsősorban a Soros Alapítványtól vár pénzt tevékenységének anyagi meg-alapozásához.
Az információ forrása megbízható, ellenőrzött; tartalma nem ellenőrzött. Intézkedés:
- figyelemmel kísérik a fejleményeket;
- folytatják az ellenőrzéseket.


123.
III/III-161/4.
1987. augusztus 17.

„Nyüzsgő” fn.[Miszlivetz Ferenc] célszemély szeptember 7-9. között előadás-soroza-tot szervez „Társadalmi értékek” címmel az MTA Szociológiai Intézetében. Az aka-démia nem nyújtott támogatást a rendezvényhez, ezért a célszemély a Soros Alapít-ványhoz fordult támogatásért, amit meg is kapott. Az előadás-sorozatra 25-30 külföl-di személyt is meghívott, köztük Don Watsot, az END egyik vezető aktivistáját. Az információ forrása megbízható, ellenőrzött; tartalma részben ellenőrzött.
Intézkedés:
- pontosítják, kiegészítik az információt;
- a rendezvény biztosítását megszervezik;
- a tájékoztató munkában hasznosítják.


124.
III/III-162/10.
1987. augusztus 18.

Soros György USA állampolgár közölte Vásárhelyi Miklós „F” dossziés személlyel, hogy 10 ezer dollár anyagi támogatást akar nyújtani egy Budapesten, 1987 októbe-rében megrendezendő Kelet-Nyugat Konferenciához, amelyet egy Alerdin nevű férfi szervez.
Soros a fentiek, valamint más fontos dolgok megbeszélése érdekében - Vásárhelyi kérésére - szeptember 6-án Budapestre érkezik.
Az információ forrása megbízható, ellenőrzött; tartalma részben ellenőrzött.
Intézkedés:
- pontosítják a konferenciára és a szervezőre vonatkozó adatokat...
(kézírással:) Az anyagi támogatás tényét célszerű konkretizálni, - ha lehet dokumentálni!
(olvashatatlan aláírás)
Főcsoportfőnök I. helyettes elvtárs utasítása: „ „


125.
III/III-168/2.
1987. augusztus 27.

„Remete” fn. [Nagy Bálint] célszemély az Atlantic Research and Publications igaz-gatói tanácsának meghívására f. hó 24-én 12 hónap időtartamra az USA-ba utazott. Az információ forrása megbízható, ellenőrzött; tartalma nem ellenőrzött.
Intézkedés:
- pontosítják az információt;
- a BM [... ] Csoportfőnökség illetékes osztálya segítségével ellenőrzik „Remete” amerikai tevékenységét.


126.
III/III-200/9.
1987. október 13.

Grószman György, debreceni egyetemi hallgató „Nyüzsgő” fn. [Miszlivetz Ferenc] cél-személy segítségét kérte egy Jászi-kör néven megvalósítandó, 40-50 fővel működő egyetemi szakkollégium alapításához.
„Nyüzsgő” támogatásáról biztosította és tanácsokkal látta el G. Györgyöt (többek között azt javasolta, hogy a Soros Alapítványtól kérjenek anyagi támogatást). Ki-fejtette stratégiai célkitűzését is, mely szerint egy „alternatív közösségi hálózatot” kellene létrehozni, „amely szellemi, politikai elitté válna”.
A Jászi-kör terveiben szerepel több, ellenőrzés alatt álló személy - „Nyüzsgő” fn. mel-lett „Molnár” [Kis János] és „Kurír” [Bába Iván] - meghívása előadás tartására. Az információ forrása megbízható, ellenőrzött; tartalma részben ellenőrzött.
Intézkedés:
- tájékoztatják a Hajdú-Bihar megyei RFK ab szervét;
- folytatják a bizalmas nyomozásokat.


127.
Győr-Moson-Sopron - 201/10.
1987. október 14.

A Tolna megyei RFK ab szervének információja alapján június 15-én jelentettük, hogy a JAK vezetői a „Plusz 1” című, tervezett folyóiratukról a kormányszóvivővel folytatott beszélgetésüket úgy értékelték, hogy nincs kifogás a lapindítás ellen, s a laphoz a Soros Alapítványtól várnak anyagi támogatást.
A Győr-Sopron megyei ab szervének információja szerint tovább folynak a viták a lapról és a címről is; a próbaszám - Kőrössi E. József szerint - csak tavaszra várható. A szerkesztőség négy frakcióból állna egy-egy főszerkesztővel (Kukorelly Endre, Szkárosi Endre, Csengey Dénes, Turcsány Péter) az élen; ezek a lapban - melyet a Magvető gondozásában adnának ki - 3-3 ívvel képviseltetnék magukat; a csúcs-fő-szerkesztő Csaplár Vilmos lenne. A lapot egyelőre „kis”, négy-ötezer példányszám-mal indítanák, s ebből is ezret maguk terjesztenének, a hivatal esetleges lapszám-csökkentő törekvésének kivédésére.
Soros György egy 40 000 dolláros szövegszerkesztő-szedő komjpúter beszerzésére tett ígéretet, de ennek feltételéül szabta az írószövetségi Hitel című lap nyomásának engedélyezését.
Az információ forrása megbízható, ellenőrzött; tartalma részben ellenőrzött.
Intézkedés: - jelentik a BM III/III. Csoportfőnökségnek.


128.
III/III-210/2.
1987. október 27.

„Székes” fn. [Demszky Gábor] célszemély továbbra is aktívan foglalkozik a szamizdat kiadással, árusítással, és minden reális vagy annak tűnő lehetőséget megragad ez irányú tevékenységének stabilizálása, szélesítése érdekében.
A célszemély újabban arról értesült, hogy az írószövetség „Hitel” című folyóiratának kiadásához a Soros Alapítvány nagy összegű támogatást fog adni. Tudomása szerint ebből egy „mini kiadót” és egy korszerű eszközökkel felszerelt nyomdát kívánnak létrehozni, amelyet kisszövetkezeti formában akarnak működtetni. Ezek ismere-tében „Székes” keresi annak lehetőségeit, hogy a leendő nyomda munkájába bekap-csolódva azt saját céljaira felhasználhassa. Az információ forrása megbízható, ellenőrzött.
Intézkedés:
- „Székes” ellenséges tevékenységének visszaszorítására javaslatot tesznek;
- felhasználják a tájékoztató munkában;
- folytatják az ellenőrzést
Megjegyzés: a Győr-Sopron megyei RFK ab szervének információja alapján f. hó 14-én jelentettük, hogy Soros György ígéretet tett egy 40 ezer dollár értékű szöveg-szerkesztő és szedő számítógép behozatalára a JAK részére, de ennek feltételéül szab-ta a „Hitel” megjelenésének engedélyezését.


129.
III/III-223/6.
1987. november 13.

A Szakkollégiumi Értesítő 1987/2. száma „Dokumentumok” rovatában teljes ter-jedelmében közli az ún. „százak levelét” az országgyűlési képviselőkhöz, egy rövidebb, 37 aláírást tartalmazó, általuk szerkesztett petíciót, amely mondanivalójában azonos az előbbivel, a Pápán 1987 augusztusában megfogalmazott ún. Bizalmatlansági nyilat-kozatot, továbbá a Haraszti-Miszlivetz-Holczer által bejegyzett nyilatkozatot, amely feltételeket szab az OBT-nak az END-hez csatlakozásával összefüggésben. A „Reform-deform” rovatban Balogh József szerkesztő Lakatos Ernőtől kér választ, hogy miért nem lehet a könyvtárból kikölcsönözni Bibó és a „Bibó Istvánok” műveit. Ugyanezen rovatban a lakiteleki tanácskozásról közölnek egy interjút Bilecz Endrével, aki arra a kérdésre, hogy lesz-e folytatása Lakiteleknek, a következőket válaszolja: „...a Fiatal Művészek Klubjában december 15-én lesz egy megbeszélés, amelynek egyik oldalon résztvevője lesz Csoóri Sándor, Csurka István, Csengey Dénes, az asztal másik oldalán pedig Kis János, Vásárhelyi Miklós és Konrád György. Ez is az egyeztetés, a közelítés szándékát jelzi.”
A lap impresszumában a következő szöveg olvasható: „az ELTE Jogász Társ.tud. Szakkollégium kiadványa. Készült az MTA-Soros Alapítvány támogatásával. Felelős Kiadó: Stumpf István.”
Intézkedés: - folytatják a szakkollégium kiemelt területenkénti ellenőrzését.


130.
III/III-230/11.
1987. november 24.

Soros György, az MTA-Soros Alapítvány elnöke - jelentős tőzsdei vesztesége ellenére - további 1 millió dollárt kíván folyósítani egy olyan magyarországi intézmény létre-hozására, melynek profilja a vezetőképzés lenne, később létrehozandó „vegyes vál-lalatok” számára. Első lépésként már megvették a majdani intézet épületének a budafoki Törley-kastélyt.
Az információ forrása megbízható, ellenőrzött; tartalma részben ellenőrzött.
Intézkedés: - folytatják az ellenőrzést.


131.
III/III-231/9.
1987. november 25.

Soros György értesítette a vele kapcsolatban lévő állami szerveket és intézményeket, hogy az MNK-val mindenfajta személyes kapcsolatot (részvétel, beutazás) felfüggeszt a következők miatt:
- a HVG-nek nem tették lehetővé, hogy nyilvánosságra hozza az MTA-Soros Ala-pítvány bizottsági döntéseit;
- a Művelődési Minisztérium körlevélben kérte fel saját intézményeit, hogy mielőtt az MTA-Soros Alapítvány Bizottságához benyújtanák pályázataikat, azt jelentsék be a minisztériumnak.
Soros György szerint e két dologban tiltakozása ellenére a mai napig nem történt vál-tozás, ezért döntött így, s egyben a történtekért teljes mértékben az illetékes hatósá-gokat teszi felelőssé.
Az információ forrása megbízható, ellenőrzött, tartalma nem ellenőrzött. Intézkedés:
- figyelemmel kísérik a fejleményeket;
- folytatják az ellenőrzést.


132.
III/III-243/4.
1987. december 11.

„Nyüzsgő” fn. [Miszlivetz Ferenc] célszemély erőteljesen szorgalmazza a jogász szak-kollégistáknál, hogy minél előbb szervezzék meg a Kelet-Nyugat Kör összejövetelét, és ebbe lehetőleg vonják be a többi szakkollégium hallgatóit is. Folyamatosan hang-súlyozza, hogy nem szeretné azt a látszatot kelteni, hogy „mindig ő akar valamit”, ezért kellene az ügyeket közösen intézni. Ugyanakkor azonban azt is kijelentette, hogy a készülő Kelet-Nyugat kiadvány szerkesztésébe az eddigieken kívül mást ne vonjanak be, mert ennek a területnek az irányítását meg szeretné tartani. - A Kelet-Nyugat kiadvánnyal kapcsolatban „Kurír” fn. [Bába Iván] célszemély arról tájékoztatta „Nyüzsgő”-t, hogy a Soros Alapítvány ezt a kiadványt anyagilag nem támogatja. A döntést szerinte az indokolja, hogy jelenleg a hivatalos szervek „haraglistáján” a lakiteleki társaság mögött közvetlenül a szakkollégiumok vannak a második helyen. „A demokratikus ellenzék csak a nyolcadik” - mondta. Az információ forrása megbízható, tartalma részben ellenőrzött.
Intézkedés: - folytatják a bizalmas nyomozásokat.


133.
III/III-245/8.
1987. december 15.

A BM III/III. Csoportfőnökség egyik célszemélyének kapcsolata elmondta: tudomása szerint Soros György kifogásolja az állami szervek „állandó beleszólását”, valamint azt, hogy meg akarják adóztatni az ösztöndíjakat. Ennek tisztázására Soros be akar utazni, s ha nem sikerül megegyezni, akkor nem foglalkozik tovább a magyar ügyek-kel, miután már a Szovjetunióban és Kínában is „érdekelt.” Az információ forrása megbízható, tartalma részben ellenőrzött.


134.
III/I-255/6.
1987. december 30.

Megbízható illetékes forrásból származó, nem ellenőrzött információk szerint:
- M. Palmer, az USA budapesti nagykövete 1988 őszén távozik hazánkból;
- várhatóan N. Tongour, az amerikai külügyminisztérium magyar referense is hama-rosan megválik jelenlegi posztjától (barbadosi kihelyezésére adott be pályázatot);
- Jewsberry - aki csak formálisan tartozik az USIA-hoz, de fizetését Georg Sorostól kapja - várhatóan január második felében Prágába és Budapestre látogat, költ-ségeit is Soros fedezi. Feladata az lesz, hogy érvényre juttassa az egyes prog-ramokat finanszírozó, illetve egyéb módon támogató magánszervezetek érdekeit.


135.
III/III-7/9.
1988. január 12.

Soros György az MTA-Soros Alapítvány további hatékony működtetése érdekében szükségesnek tartja, hogy a pályázati programok értékelésére egy „független bizott-ságot” hozzanak létre, és állítsanak fel egy titkárságot a támogatott pályázatok figyelemmel kísérésére, illetve azok megvalósulásának értékelésére. A személyi összetételre és a létrehozás idejére még nem keletkeztek adatok. Az információ ellenőrzött. Intézkedés: - folytatják az ellenőrzést;
- felderítik a „független bizottsággal” összefüggő elképzeléseket, terveket.


136.
Hajdú Bihar - 18/1.
1988.

A KLTE-n működő Bölcsész Szakkollégium előzetes ígéretek szerint a Soros Alapítványtól pályázat útján 540 ezer forintot fog kapni. [...] a KLTE Történeti Intézet könyvtárosa a szakkollégium és annak keretében működő Jászi Oszkár kör aktivistája panaszt tett az Alapítványnak, hogy a pénzből nem akarják támogatni a kör tevékenységét. 1988. január 8-án az Alapítvány részéről [...] járt tájékozódó megbeszéléseken az egyetemen, és ennek alapján a szakkollégiumot alapszabály kidolgozására kötelezte, lényegében ezzel biztosítani akarja az Alapítvány pénzéből a kör támogatását is.
Megjegyzés: A BM III/III-4-b alosztály tájékoztatása szerint [...] az Alapítvány titkár-ságán dolgozik, ellenzéki ellenséges beállítottságú személy. [... ] és a Jászi Oszkár kör néhány aktivistája szintén ellenséges, ellenzéki célokra akarja a szervezeteket fel-használni, ehhez ismert budapesti személyektől kapnak iránymutatást, azokat akar-ják programokra meghívni.
[...] könyvtáros, Debrecen[...] szám alatti lakos - 1987 [...]
Intézkedés: - tájékoztatjuk a BM III/III-4. osztályt, az ellenséges ellenzéki beállí-tottságú helyi aktivisták tevékenységének ellenőrzésére bizalmas nyomozást kezdeményeztünk, megfelelő tájékoztatást adunk az egyetemi, állami és pártvezetés-nek a személyek tevékenységének korlátozása érdekében,
kmf. [...] alezredes [...] százados
főkapitány ab. helyettes értékelőtiszt


137.
III/III-35/2.
1988.

K/3 útján jutott tudomásunkra, hogy [...] pályázatot nyújtott be a Soros Alapítvány magyarországi irodájához, [...] (Sárvár, 1956. 10. 29.) közgazdász, és dr. [...] Tatabánya (1951. 09. 08) [...] Bő község rk. plébánosa nevében. A fenti két személy a Vas megyei RFK III/III. Osztály ellenőrzése alatt áll. Megjegyzés: L. szervünk „F” dossziés célszemélye. A BM III/III-5. Osztály operatív lehetőségén keresztül megkíséreljük a pályázat témáját megismerni.
Intézkedés: Tájékoztatjuk a BM III/III-5. és a Vas megyei RFK III/III. Osztályt. L. „F” dossziés ellenőrzését folytatjuk.


138.
III/III-81/7.
1988. április 26.

Megjelent a Jogász Szakkollégium „Értesítő” című kiadványának legújabb száma, amelyben - egyebek mellett - közlik a Fidesz alapító nyilatkozatát, a rendőri intézkedésekről a Magyar Hírlapban megjelent kommentárt, Szájer József ismert, „Kommentár egy közleményhez” című írását. Részletesen foglalkoznak a Magyar Demokrata Fórum kisebbségi témájú rendezvényével; az önálló környezetvédők és környezetvédelmi csoportok” március 1-jei tanácskozásával.
A „Közlemények” rovatban hírt adnak arról, hogy három „öreg szakkollégista” belföldi ösztöndíjat kapott a Soros Alapítványtól, és kutatásaikat Bába Iván és Miszlivetz Ferenc vezetésével végzik. Intézkedés: tájékoztatják az egyetem vezetését.


139.
III/I-104/1.
1988.

Az MTA-Soros Alapítvány Kuratóriumának f. hó 23-i ülésén megvitatták a Soros és a Bethlen Gábor Alapítvány által „a határainkon túl élő és áttelepülő magyar értelmiségiek alkotómunkájának támogatására” létrehozandó közös ösztöndíj okmánytervezetét. Ösztöndíjat kaphatnak a szomszéd országokban élő nem magyar nemzetiségű értelmiségiek is, akik a kisebbségi sorban élők anyanyelvi fejlődését, kultúráját gazdagító vállalkozásba fognak.
A pályázatok elbírálását a két alapítvány képviselőiből alakítandó bizottság végezné, melynek tagja lenne Csoóri Sándor, Konrád György, Király Tibor, Benda Kálmán, Domokos Mátyás, Für Lajos, Vásárhelyi Miklós, Vásárhelyi Judit és Kiss Gy. Csaba. Az ösztöndíj keretösszege 1988-ban kb. 6-700 ezer forint, amelynek kilenctizedét a Soros Alapítvány, egytizedét a Bethlen Gábor Alapítvány adja. Az információ ellenőrzött. Intézkedés: tájékoztatják a III/III. Csoportfőnökséget.


140.
III/III-87/5.
1988. május 4.

Soros György f. hó 5-én felkeresi a Rajk László Szakkollégiumot, ahová a Jogász Szakkollégiumból .is várnak hallgatókat. A találkozón a fiatalok beszámolnak a kol-légium működéséről általában és az alapítványból kapott támogatás felhasználásáról. A Soros Alapítvány titkársága képviseletében jelen lesz Kardos László és Vásárhelyi Miklós. Kardos kívánsága, hogy a Jogász Szakkollégium képviselői között jelen legyen Kövér László és Orbán Viktor (mindketten a Fidesz szervezői) is. Az információ forrása megbízható; tartalma részben ellenőrzött. Intézkedés: megszervezik a találkozó operatív ellenőrzését.


141.
III/III-92/13.
1988. május 11.

A BM III/III. Csoportfőnökség információja alapján jelentettük, hogy Soros György f. hó 5-én felkeresi az MKKE Rajk László Szakkollégiumát, ahol a fiatalok közt jelen lesz a Fidesz két szervezője is.
Újabb információ szerint 5-én lezajlott a tervezett látogatás. A kollégisták tájékoz-tatták Sorost az alapítvány által nekik juttatott összegek felhasználásáról. A beszélgetés során felvetődött a Fidesz kérdése is. A fiatalok ismertették a meg-alakulás körülményeit, az eddigi tevékenységet, és felkérték Sorost, hogy nyújtson anyagi támogatást részükre. Soros ezt a kérést kategorikusan elutasította. Az információ ellenőrzött.
Intézkedés: folytatják az ellenőrzéseket.


142.
Csongrád - 36
1988. május 19.

[Király Zoltán] országgyűlési képviselő, az MTV szegedi körzeti stúdió szerkesztő-riportere tájékoztatta [...] Pécs, [...] egyetemi adjunktus, Szeged [...] sz. alatti lakost, ellenséges ellenzéki tevékenysége miatt „F” dosszié keretében ellenőrzött személyt, hogy valószínűleg realizálódni fog egy hosszabb USA-beli út a Soros Ala-pítvány pályázata alapján.
Király levelet kapott az USA nagykövetség első titkárától, hogy május 30-június 1. között látogatást tesz Budapesten James Cooney, a Soros-tanulmányutak programjá-nak igazgatója (the cca director ön gr. digit program s. Harvard University Kennedy School).
Cooney május 31-én szeretne találkozni [...] a jelölése ügyében. Megjegyzés: Király Zoltán pályázatát Soros-ösztöndíjra az év áprilisában személyesen beszélte meg Soros Györggyel, aki Budapesten tartózkodott.
Találkozójukra Soros György kezdeményezésére került sor. [...] a pályázat be-nyújtásánál: [...], a HNF főtitkára, [...] politológus és [...]
Intézkedés: - tájékoztatjuk a BM III/III-5. Osztályt
[...] r. fhdgy. [...] r. alezredes
főkapitány ab. helyettese


143.
III/III-157/7.
1988. augusztus 10.

Légrádi Tibor „F” dossziés személy, a Szárszó '88 emléktábor egyik szervezője arról tájékoztatta egy kapcsolatát, hogy soron kívül 300 ezer forintot kaptak a Soros Alapítványtól a tábor költségeire. Légrádi értékelése szerint „most már nyugodtan foglalkozhatunk azzal, hogy miként tudnánk markáns álláspontokkal jelentkezni a mai zűrzavaros politikai közéletben, amely addig ment, hogy vezéreink a nyugati gaz-dasági támogatásért cserébe elvben a többpártrendszert és a Varsói Szerződésből való kilépést is elképzelhetőnek tartják”.
A tábor szervezői Légrádi vezetésével augusztus 11-én az MKKE Rajk László szak-kollégium könyvtártermében „tartalmi kérdésekről” szóló megbeszélést tartanak. Az információ megbízható, ellenőrzött.
Intézkedés: - végrehajtják a jóváhagyott biztosítási tervben szereplő feladatokat.


144
III/III-178/9.
1988. szeptember 8.

Révész Sándor budapesti lakos „Okoskodó” [Solt Ottilia] és „Szőllős” fn. [F. Havas Gábor] célszemélyek részére megküldte a Plurális Vállalkozói Szocializmus Szerzői Munkaközösség létesítésére készített tervezetet és nyilatkozatot, amelyet idáig 9 fő írt alá, köztük Bácskai Tamás, Bokros Lajos, Lengyel László, Síklaky István. A munkaközösség alapítói - közgazdászok, pénzügyi kutatók - a nyilatkozat szerint a „tulajdoni reform” végrehajtása útján lehetőséget látnak a tulajdonviszonyok gyö-keres átalakulására, miszerint „a jelenlegi állami tulajdon vállalkozói-szocialista tulajdonná” alakulna. Ehhez több dolgot tartanak szükségesnek: mindenki számára társadalmi járadékként a létminimumot, egyszeri vállalkozói start-hitelgaranciát, megvalósított pluralizmust és szektorsemlegességet, s a vállalkozói szocializmussal összehangolt intézményrendszert.
A munkaközösség a témáról 1989 őszén könyvet akar megjelentetni. Munkájuk érdekében esetleg minden második hétfőn este találkoznának az alapítók és a később kooptálandók a HNF rakparti klubhelyiségében. Kiadásaik finanszírozására meg akarják pályázni a Soros Alapítvány támogatását.
Révész felkérte a két célszemélyt, hogy amennyiben a programtervezeteikkel egyetértenek, akkor ezt a kezdeményezést a csatolt nyilatkozat aláírásával vagy eset-leg más módon támogassák.
Az információ forrása megbízható; tartalma nem ellenőrzött. Intézkedés: - ellenőrzik, pontosítják az információt;
- a tájékoztató munka során felhasználják.


145.
III/III-186/4.
1988. szeptember 20.

Az SZKH, a Fidesz, a Duna Kör és a TDDSZ néhány képviselője - közös meg-beszélésen - úgy döntött, hogy ki-ki saját szervezetének javasolni fogja egy közös szervezésű nemzetközi konferencia összehívását, amelynek fő témája az egyesülési jog lenne. A november 25-26-ra tervezett konferenciára nemzetközi szervezeteket is meg akarnak hívni. (A rendezvény gondolata már f. hó 8-i megbeszélésen is fel-merült.)
A konferencia fő szervezői Bába Iván, Miszlivetz Ferenc, Németh Zsolt, Molnár Péter, Vásárhelyi Judit, Kövér László és Fodor Gábor, felmerült azonban, hogy a szervezést és lebonyolítást esetleg elvállaltatják az ELTE ÁJTK kari tanácsával azon a címen, hogy „profiljába tartozik a téma”.
Az anyagi fedezetet pályázat útján a Soros Alapítványtól próbálják megszerezni. Az információ forrása megbízható; tartalma részben ellenőrzött.
Intézkedés: - tájékoztató jelentést készítenek; - folytatják az ellenőrzést.

146
III/III-94/7.
1988. október 3.

Őry Csaba tájékoztatta Léderer Pált a TDSZ azon elképzeléséről, mely szerint a Hálózattal, a Fidesszel és az MDF-fel közösen lépnének fel az egyesületi és gyüle-kezési törvénytervezettel szemben.
Terveik között szerepel, hogy az országgyűlési képviselők befolyásolása érdekében nagy kampányt indítanak, s ennek keretében külön-külön állásfoglalást adnak ki, s megjelennek a különböző vitákon.
Ezen kívül november közepére közös szervezéssel egy nemzetközi jogászkonferencia megrendezését is tervezik, melynek anyagi támogatására az MTA-Soros Alapítvány-tól szeretnének pénzt kérni.
Az információ forrása megbízható; tartalma nem ellenőrzött.
Intézkedés:
- ellenőrzik az információt;
- folytatják a felderítést.


147.
III/III-205/11.
1988. október 18.

„Kurír” fn. [Bába Iván] célszemély a Jurta Színház helyzetét elemezve egy tervezetet készített, amelyben arra az eredményre jutott, hogy az épületet egy részvénytár-saságnak kellene megvennie, így elkerülhető lenne, hogy egy várható csődeljárás során a színház az állam kezébe kerüljön. A részvényesek főként külföldi magyarok lennének, és hozzájárulóként szeretnék megnyerni Soros Györgyöt is. A terv szerint a Jurta egy komplexumként működne: helyet kapna benne egy „Közép-Európa Intézet”, egy könyv- és lapkiadó, és ott lehetővé válna az egyre szaporodó független csoportok összejövetelének megrendezése, így mintegy a hazai ellenzék fel-legvárává válhatna a színház, tulajdonosi jogosítványokkal. Az információ forrása megbízható; tartalma részben ellenőrzött.
Intézkedés:
- az információt tovább pontosítják;
- folytatják az ellenőrzéseket.


148.
III/I-254/3.
1988. december 28.

Az Oxfordi Egyetem Magyar Társasága október-novemberben rendezvénysorozatot tartott, amelyen a közép-európai országok politikáját és kiemelkedő történelmi eseményeit értékelték. Az ún. Közép-Európa Sorozat keretében a következő előadá-sok hangzottak el:
- 1956 értelmezése (előadó: Krassó György);
- Prágai Tavasz '68 - a reformkommunisták stratégiája;
- Forradalom Lengyelországban - a földalatti szervezetek helyzetének alakulása;
- Kommunizmus és nacionalizmus - hivatalos és ellenzéki nacionalizmus Közép-Európában, a kritikus időszakokban.
A rendezvénysorozatot a Soros-ösztöndíjjal kint tartózkodó magyarok széles körű bevonásával tartották meg.
Néhány magyar ösztöndíjas részt vett az emigráció által október 30-án londoni nagykövetségünk előtt rendezett GNV-ellenes tüntetésen is. Szabó Kálmán fizikus például a külképviselet egyik rendezvényén azzal „büszkélkedett”, hogy mivel nem ért egyet az erőmű építésével, együtt tiltakozott az emigrációval a követség előtti tün-tetésen, de részt vett az azonos célú hazai megmozdulásokon is. Az információ megbízható, ellenőrzött.
Intézkedés: - tájékoztatják a BM III/III. Csoportfőnökséget.


149.
BRFK-78/8.
1989.

1989. május 7-től 15-ig Budapesten tartózkodik a Margitsziget Ramada Szállodában George Soros USA állampolgár a Soros Alapítvány elnöke.
George Soros a magyar politikai és gazdasági élet vezetőivel kíván tárgyalni.
Programtervezete:
Május 09. Kedd
19.00 Találkozás és vacsora Pozsgay Imrével a Margitsziget Ramada Szállodában.
Május 10. Szerda
13.00 Knopp János várja a Parlament VI. kapujánál, megbeszélés Nyers Rezsővel a Parlamentben.
15.00 Találkozás a Fidesz aktivistákkal a Szófia Étteremben.
17.15 Megbeszélés Járaynál (Deák F. u. 5.).
18.30 Megbeszélés Bartha Ferencnél a Nemzeti Bankban (Szabadság tér 8-9. III. 307)
20.00 Vacsora Sarlóssal a Fórum Szállodában.
Május 11. Csütörtök
12.00 Fidesz küldöttség fogadása a Ramada Szállodában.
13.00 Ebéd Horn Gyulával a Margitszigeten.
15.00 Fogel, Ránki és Csákival együtt látogatás a Management Centerben.
Május 12. Péntek
12.30 Ebéd Vásárhelyi Miklóssal a Margitszigeten.
14.00 Sajtófogadás a Margitszigeten. Vásárhelyi Miklós is jelen lesz. Terem lefoglalva.
Május 13. Szombat
8.30-9.30 Kerekasztal-megbeszélés a bankosokkal. Téma: a világ gazdasági helyzete.
Maximum 10 meghívott. D. Fogel, Ránki, Járay, Tardos Márton, Surányi György, dr. Forrai István (Economic Kisszövetkezet), Birman Erzsébet (innofmance).
10.00 Hajókirándulás
18.00-20.00 Néprajzi Múzeumban népzenei hangverseny.
Intézkedés: intézkedést nem igényel.
Láttam: [...] [...] alosztályvezető
Budapesti Rendőrfőkapitányság 79. sz. pecsét
Készült: 8 pld-ban
Kapja: 1. sz. pld. BM ÁB Minh. Titk.
Felterj: 2. sz. pld. Főkapitány Et-nak
Kapják: 3. sz. pld. III/II-l.O.
4. sz. pld. III/II-2.0.
5. sz. pld. III/III. 0.
6. sz. pld. Ill/l. Aló.
7. sz. pld. III/I. Aló.
8. sz. pld. irattár
G. B-né


150.
III/I-102/5.
1989.

A közelmúltban Soros György 1 millió dolláros támogatást ajánlott fel a Columbia Egyetemnek azzal a feltétellel, hogy beleszólása lesz az összeg felhasználásába (milyen professzorokat küldjenek Magyarországra, illetve onnan kiket fogadjanak). T. F. Dorian - egy washingtoni ügyvédi iroda vezető munkatársa, az egyetem Advisory Boardjának tagja - fenti értesülése az International School dékánjától származik, és elítélően, negatív példaként emlegetik (az egyetem egyébként az ajánlatot elutasí-totta).
Az említettek újabb adalékot szolgáltatnak Soros valódi szándékait és a „befektetett” pénz lehetséges forrásait illetően.
Intézkedés: - tájékoztatjuk a BM III/III. Csoportfőnökséget.


151.
III/III-58/10.
1989. március 23.

Az MTA-Soros Alapítvány részeként a közeljövőben várhatóan meghirdetésre kerül egy pályázat, amelynek célja a demokratikus, alternatív mozgalmak szellemi tevé-kenységének támogatása.
Vásárhelyi Miklós az ügyben már megbeszélést folytatott az MTA illetékeseivel, aki az elképzelést jónak tartja.
Az információ forrása megbízható; tartalma nem ellenőrzött.
Intézkedés: hasznosítják a tájékoztató munkában.


152.
III/III-64/5.
1989. április 1.

Magyar Bálint arról értesítette Mécs Imrét, hogy Soros Györgytől 1,6 millió forintot kaptak egy irodalmi lap létrehozására.
Mécs szerint a lapot hetilapként kellene „megszervezni”, Magyar Bálint azonban egy kft. létrehozását tartaná célszerűnek az SZDSZ, a Beszélő, valamint egy egyelőre még ismeretlen külföldi partner társulásával. (A kft. létrehozásával több más ellenzéki személy is egyetért.) A társulás adná ki a hetilapot, amelynek Hirschler Richárd lenne a főszerkesztője.
A lap megjelentetéséhez további támogatókat - pl. kisszövetkezeteket - akarnak meg-nyerni.
- Magyar és Mécs a választásokról szólva fontos feladatnak tartották a szervezési munkák jövőbeni szorosabb összehangolását a különböző csoportok között, hogy a választásokra már komoly apparátusuk legyen Az információ forrása megbízható; tartalma részben ellenőrzött.
Intézkedés: az információt hasznosítják a tájékoztató és feldolgozó munka során.


153.
III/III-76/3.
1989. április 20.

Soros György egymillió dollárt kíván szétosztani Magyarországon az alternatív szer-vezeteknek, s az összegből a pártok „árnyékszervezetei” is részesülnének. Hegedűs B. András és fia szerint ebből a pénzből a Fidesz 4-5 millió forinthoz jutna, és szeretnék, ha a TIB is részesülne 1 millió forint támogatásban. Az információ forrása megbízható.
Intézkedés:
- ellenőrzik az információt;
- felhasználják a tájékoztató munka során.


154.
III/III-80/3.
1989. április 26.

A Soros-ösztöndíjjal az USA-ban tartózkodó Demszky Gábor arról tájékoztatta egyik kapcsolatát, hogy megnyerte Soros György támogatását egy kiadóvállalat alapítá-sához. Soros javaslatot kér, amelynek tartalmaznia kell egy szerkesztőség fel-állításának költségét (irodabérleti díj, szerkesztők és alkalmazottak fizetése), a lap első számának összes költségét, a Héczei-féle nyomda korszerűsítésének és fejlesz-tésének tőkeigényét.
A Soros által nagyobb összeggel támogatott nyomdai vállalkozás egy MDF-hez közelálló számítógépes személy irányítása alatt működne, és nyomná az MDF napi-lapját is.
Gere Ádám nevű személy 1,5-2 millió forint értékű gépekkel hajlandó lenne beszáll-ni a közös üzletükbe.
Az információ forrása megbízható; tartalma részben ellenőrzött. Intézkedés:
- hasznosítják a feldolgozó és tájékoztató munka során.


155.
III/III-84/6.
1989. május 3.

A Fidesz április 29-i tanácsülésén bejelentették, hogy a szervezet választásokkal kapcsolatos „infrastrukturális bázisának megteremtése érdekében” pályázatot nyúj-tanak be a Soros Alapítványhoz. A pénzből - a tervek szerint - öt vidéki regionális központot akarnak létrehozni.
Ismertették továbbá, hogy a Fidesz XI. kerületi csoportja a „rendőrség demokratikus átalakítását” szorgalmazó felhívást (3. sz. melléklet) akar átadni a kerület ország-gyűlési képviselőinek, azzal a céllal, hogy a témában interpelláljanak a belügyminisz-terhez.
Az információ forrása megbízható, ellenőrzött; tartalma részben ellenőrzött.
Intézkedés:
- folytatják a felderítést;
- hasznosítják a tájékoztató munka során.


156.
III/III-87/3.
1989. május 8.

Május 3-án jelentettünk arról, hogy a Fidesz a „választásokkal kapcsolatos infra-strukturális bázisának megteremtése (írógépek, fénymásolók, szövegszerkesztők beszerzése) érdekében” pályázatot nyújt be a Soros Alapítványhoz. Újabb információ szerint Soros György találkozni akar a Fidesz Választmányával, hogy megbeszélést folytassanak a szervezet által benyújtott pályázatról. A Fidesz Iroda felszerelési tárgyainak beszerzésén túl feltehetően szóba kerül a Fidesz Press, a nyári tábor és egy Fidesz alkalmazott költségeinek esetleges finanszírozása is. Az információ forrása megbízható; tartalma részben ellenőrzött.
Intézkedés: folytatják az ellenőrzéseket.


157.
III/III-91/9.
1989. május 12.

A „Beszélő” című lap - George Soros és Gere Ádám anyagi segítségével - kft. for-májában hetilappá kíván alakulni.
Kőszeg Ferenc tájékoztatta Pap Máriát arról, hogy a lap főszerkesztője Hirschler Richárd lesz, a szerkesztőségben pedig helyet kap Eörsi János és Kőszeg mellett további 7-8 újságíró. Elmondta, hogy a lapot egy kft. keretében három jogi személy tulajdonaként kívánják bejegyeztetni: a Beszélő-ÁB egyesület (a lap szerkesztősége és Demszky Gábor), az SZDSZ, valamint a külföldi tőke (Soros, Gere). A „Beszélő” mel-lékleteként akarják megjelentetni a Szabad Demokratát. A lap kezdő példányszámát 50 ezerre tervezik, külalakja a Magyar Nemzetre hasonlítana, terjedelme pedig 12-16 oldal lenne, ebből 4 oldalt hirdetésekre tartanának fenn.
Kőszeg közölte továbbá, hogy emellett tervezik egy új folyóirat megjelentetését is, s annak egyik főmunkatársának Papot szeretné megnyerni. Az információ forrása megbízható; tartalma részben ellenőrzött. Intézkedés: hasznosítják a tájékoztató munkában.


158.
III/III-94/1.
1989. május 17.

A június 16-i Nagy Imre-temetésre a volt miniszterelnök leánya és férje, Vészi János megjelentetik az „Igazság” című, 1956 októberében kiadott lap emlékszámát. Ehhez - a szerv adatai szerint - a Soros Alapítványtól kaptak anyagi támogatást. - A Fidesz vezetőségének meghívására 1989. június 14-17. között Magyarországra érkezik a Lengyel Független Diákszövetség 12 tagja, abból a célból, hogy részt ve-gyenek Nagy Imre és társai temetésén.
Az információ forrása megbízható, ellenőrzött; tartalma részben ellenőrzött.
Intézkedés: - külön terv szerint.


159.
III/III-94/4.
1989. május 17.

Az Ellenzéki kerekasztal május 11-én megtartott megbeszélésén bejelentették, hogy a Soros Alapítvány egy képviselője megkereste a BZSBT-t, és felajánlotta anyagi támogatásukat. Arra kérte a társaságot, hogy gyűjtsék össze anyagi és felszerelési igényüket (az írószerektől a telefonig).
Az információ forrása megbízható, ellenőrzött; tartalma nem ellenőrzött. Intézkedés:
- jelentik a BM III/III. Csoportfőnökségnek.


160.
III/III-94/5.
1989. május 17.

A BM III/III. Csoportfőnökség információja alapján f. hó 3-án jelentettünk arról, hogy a Fidesz pályázatot nyújt be a Soros Alapítványhoz a „választásokkal kapcsolatos infrastrukturális bázisának megteremtése (írógépek, fénymásolók, szövegszerkesz-tők beszerzése) érdekében”.
Újabb adatok szerint Soros György a Fidesz pályázatával kapcsolatban kijelentette, hogy támogatja az összeg odaítélését, bármekkora is legyen az, mivel a szövetség kivételezett figyelmet élvez nála.
Az információ forrása megbízható; tartalma részben ellenőrzött. Intézkedés: folytatják a bizalmas nyomozást.


161.
III/III-95/11.
1989. május 18.

A BM III/III. Csoportfőnökség információi alapján f. hó 3. óta több jelentést ter-jesztettünk fel arról, hogy a Fidesz pályázatot nyújt be a Soros Alapítványhoz. Újabb adatok szerint Víg Mónika és Molnár Péter összeállította a Soros Alapít-ványhoz benyújtandó pályázatot. Ebben a tervezett öt regionális központ, valamint a budapesti iroda műszaki felszerelésére 5,5 millió forintot, a választásokkal kapcsolatos kiadásokra további 3 millió forintot kérnek az alapítványtól. Ezenkívül további összeget igényelnek a Fidesz közösségi házra, valamint a Fidesz táborokra is. Az információ forrása megbízható; tartalma nem ellenőrzött.
Intézkedés:
- folytatják a bizalmas nyomozást.


162.
III/III-97/6.
1989. május 22.

Molnár Tamás, az INDEX Független Hír és Sajtószolgálat vezetője pályázatot nyúj-tott be az MTA-Soros Alapítványhoz, amelyben közel 2 millió forint anyagi támo-gatást kér a sajtóiroda további fejlesztéséhez. Tervei között szerepel a már meglévő telefax-, telefonrendszerek mellett, telex- és sokszorosítógépek működtetése, komplex szolgáltatást nyújtva az alternatív társadalmi szerveződéseknek. Az iroda működését a továbbiakban hat alkalmazottal képzeli el. Az információ ellenőrzött.
Intézkedés:
- felhasználják a tájékoztató munkában;
- folytatják az ellenőrzést.


163.
III/III-105/9.
1989. június 1.

Az Inconnu vezetői - Molnár Tamás és társai - elhatározták, hogy Tájékoztató Szolgálat néven „ellenzéki kerekasztal hírközpontot” állítanak fel Budapesten. Tervük megvalósításához a Soros Alapítványtól és az USA külügyminisztériuma alá tartozó Fórum Alapítványtól kértek anyagi támogatást.
Molnárék levélben akarják tájékoztatni tervükről Pozsgay Imrét, kérve a kormány támogatását a Tájékoztató Szolgálat működéséhez, és esetleg irodahelyiség bizto-sításához.
Az információ forrása megbízható, ellenőrzött; tartalma nem ellenőrzött. Intézkedés:
- tájékoztatják a BM III/III. Csoportfőnökséget.


164
III/III-111/7.
1989. június 9.

Az 1988 augusztusa óta egyéves ösztöndíjjal az USA-ban tartózkodó Demszky Gábor nyomdát kap a Soros Alapítványtól. Jelenleg tanulmányozza a gépeket, elsajátítja kezelésüket, hogy hazatérésekor azonnal üzembe lehessen helyezni a nyomdát. Az információ forrása megbízható, ellenőrzött; tartalma nem ellenőrzött.
Intézkedés:
- tájékoztatják a BM III/III. Csoportfőnökséget.


165.
BRFK-8/107.
1989.

Mayer Vera USA állampolgár, az NBC NEWS TV társaság tudósítója 1989. június 18-tól a Ramada Szállóban lakott.
A Soros Alapítvány budapesti titkárságától telefaxon kapott egy értesítést, melyben tételesen felsorolták azokat az intézményeket és személyeket, amelyek, illetve akik az alapítványból valamilyen formában már részesednek.
Ebből az üzenetből azt is megtudtuk, hogy a hazánkban tartózkodó Soros György USA állampolgár meglátogatja Vásárhelyi Miklóst az Auróra Szállodában, a Balaton mellett.
(Vásárhelyi a veszprémi TV-találkozón vett részt.) Soros György is kapott két telefax üzenetet és egy köszönő levelet. A június 19-i üzenet több politikai és gazdasági információt tartalmaz. Például: a választásokról Nagy-Britanniában, az NSZK és Belga választásokról, Japán dollár-eladásáról stb.
A New York-i irodából küldött telefax is tartalmaz számunkra fontos információkat. Például: gazdasági és tőzsdei híreket.
A Fehér Ház Sajtószolgálatának közleménye az elnök lengyelországi és magyarorszá-gi látogatásának célját is tartalmazza. Az elnök szerint a két ország három dologban tér el egymástól:
1. Magyarország még nem tart ott a politikai reformokban, ahol Lengyelország.
2. Az USA-ban és más országokban élő lengyelek aktívabbak, mint a magyarok.
3. Magyarország gazdaságilag jobban áll, mint Lengyelország.
Intézkedés: A birtokunkba került dokumentumokat megküldjük a BM III/III-4. Osztálynak.
Az információ gazdasági vonatkozásáról tájékoztatjuk a BM III/II-8. Osztályt.
Láttam: [...] [...] alosztályvezető


166
III/III-119/4.
1989. június 21.

Az MTA-Soros Alapítvány Bizottság Titkársága értesítette Solt Ottiliát, hogy benyúj-tott pályázata alapján - a Társadalomtudományi Kuratórium javaslatát jóváhagyva - havi 12 000 Ft ösztöndíjat folyósítanak részére a szerződés megkötését követően 24 hónapon keresztül. Az információ ellenőrzött.
Intézkedés:
- hasznosítják a feldolgozó munka során.


167.
III/III-120/7.
1989. június 22.

A szerv egyik hírforrása megszerezte a Magyar Radikális Párt (MRP) program-nyilatkozatát (2. sz. melléklet), amelyben - helyenként szélsőséges hangvétellel - összefoglalják követeléseiket, a kibontakozásra vonatkozó elképzeléseiket.
Ezzel egy időben aktív szervező tevékenységbe kezdtek: a jelenlegi 60 fős tagságuk növelése céljából tárgyalásokat folytatnak az SZDSZ-szel mintegy 400 fő átjelent-kezéséről. Tervezik, hogy pályázatot adnak be az MTA-Soros Alapítvány anyagi támogatásának megszerzésére, ezenkívül előrehaladott tárgyalásokat folytatnak Morvai Ferenc kazángyártó vállalkozóval „komoly anyagi menedzselés” lehetősé-geiről.
(Horváth Józsefet, kérem szóban Borbély Gábor elvtársat tájékoztatni - aláírás olvas-hatatlan)
A forrás szerint az MRP bejelentette a Transznacionális Radikális Pártból való ki-lépését is.
Az információ forrása megbízható, ellenőrzött; tartalma részben ellenőrzött.
Intézkedés: - folytatják az ellenőrzést.


168
III/III-131/3.
1989. július 7.

BM III/III. Csoportfőnökség információja alapján márciusban jelentettünk az MTA-Soros Alapítvány részeként meghirdetésre kerülő pályázatról, melynek célja a demokratikus, alternatív mozgalmak szellemi tevékenységének támogatása.
A BRFK ab szervének információja szerint a felhívásra kb. 300 pályázat érkezett.
A pályázók körében az Alapítvány titkárságának munkatársai és Fodor Gábor fognak személyesen tájékozódni. Az ehhez alapul szolgáló „megfigyelési szempontok” szerint:
- pártok nem támogathatók, különösen azok nem, amelyek kezdettől pártként definiálták magukat (MSZDP, FKGP, sőt az MDF és SZDSZ is), viszont támogat-ható a Fidesz,
- csak az a tevékenység támogatható, ahol a „demokrata” jelző politikai-társadalmi tartalommal bír,
- felekezeti pályázó csak akkor támogatható, ha a hitélet mellett társadalmi-politikai tevékenységet is folytat.
Az információ ellenőrzött.
Intézkedés: - jelentik a BM III/III. Csoportfőnökségnek.


169.
III/III-139/6.
1989. július 19.

Az MTA-Soros Alapítvány Bizottsága több, ellenzéki szervezet által benyújtott pályá-zatot fogadott el:
- Kőszeg Ferencet értesítették, hogy elfogadták a Beszélőre vonatkozó pályázatukat. Támogatásként 1,5 millió forintot szavaztak meg részükre, s emellett a Soros Alapítvány 10 millió forint bankkölcsönre készpénzfizetési kezességet vállal.
- A Menedék Bizottság nevében Lengyel Gabriella által benyújtott pályázatra 436 ezer forintot szavaztak meg a működési feltételek megteremtéséhez.
- A TIB működéséhez, az 1956-os forradalom anyagainak feldolgozásához 1,8 millió forintos támogatást, valamint egy fénymásológépet és egy szövegszerkesztő prog-rammal ellátott számítógépet biztosítanak.
A támogatások átutalására, folyósítására a szerződések megkötését követően kerül-het sor, azok szövegének elkészítésére dr. Dornbach Alajos kapott megbízást. Az információ ellenőrzött.
Intézkedés:
- felhasználják az értékelő, elemző, tájékoztató munka során.


170.
III/III-147/1.
1989. augusztus 1.

A közelmúltban megalakult Beszélő-AB Kft. - a McArthur Alapítványtól kapott 5 millió dollár segítségével - szeptembertől legálisan megjelenteti a Beszélőt. A 12 tagú szerkesztő bizottság Kis János vezetésével dolgozik, és kiadványaikat az V. kerületi Váci utcában megnyíló Rabló-Pandúr nevű elárusítóhelyen akarják ter-jeszteni.
- Az „Unió” című folyóirat - amelynek Szász István a szerkesztője - a Soros Alapítványtól kap 2 millió dollárt tevékenységének folytatásához, és tervezi a „Páneurópa mozgalom” lapjának magyar kiadását is.
Az információ forrása megbízható, ellenőrzött; tartalma részben ellenőrzött.
Intézkedés: - hasznosítják a feldolgozó és tájékoztató munka során.


171.
III/I-144/3.
1989.

A „The Washington Post” 1989. augusztus 8-i száma interjút közöl Soros György New York-i üzletemberrel.
A kínai alapítvány létrehozója elmondja, hogy Pekingben a Közbiztonsági Minisz-térium letartóztatta és kihallgatta személyes képviselőjét, Liang Congijét. Elmondta, hogy másokat, akik kapcsolatban voltak az alapítvánnyal, ellenforradalmi tevékeny-séggel vádoltak. Csao Ce-jang támogatói kifejezték aggodalmukat, hogy a kormány megkísérli kapcsolatba hozni a Kínai Alapítványt a CIA-val, egy titkos kirakatperben bemutatva Csao és helyettesének, Bao Tongnak összejátszását az ellenforradalmi mozgalom külföldi elemekkel való kibővítése érdekében. Ha bűnösnek találják őket, Csaót és Baót kivégezhetik.
Egy telefoninterjúban Soros tagadta, hogy a CIA beépült volna a Kína Alapítványba. Elmondta, hogy a szervezet tevékenységét a kínai kormány korlátozta, és ezért le-velet küldött Kína rangidős vezetőjének, Teng Hsziao-pingnek augusztus 2-i dátum-mal, amelyben védelmébe vette az Alapítvány integritását. A gyanú eloszlatásának érdekében Soros felajánlotta Tengnek a lehetőséget az Alapítvány működésének rész-letes felülvizsgálatára.
Intézkedés: - csak a napi operatív tájékoztatásban jelentettük. [... ] főcsoportfőnök-helyettes


172.
III/III-149/4.
1989.

Lengyel Gabriella, a Menedék Bizottság egyik vezetője tájékoztatta Iványi Gábort és Czövek Olivért, hogy működési feltételeik javítására a Soros Alapítvány Bizottságtól anyagi támogatást kaptak.
Anyagi helyzetük változásával a közeljövőben állandó irodát kívánnak nyitni, és kéri ismerőseit, hogy amennyiben kibérelhető irodáról tudomással bírnak, értesítsék.
Intézkedés:
- a Menedék Bizottság új helyének felderítése,
- tájékoztató munkánkban hasznosítjuk.


173.
III/III-176/9.
1989. augusztus 8.

Soros György, Király Béla, Pásztor Péter és tizenkét magyar származású USA-beli egyetemi tanár december 13-án fogják megbeszélni, melyik amerikai egyetemen helyezzék el az ösztöndíjasként kiutazó magyar egyetemi hallgatókat. A megbeszélésen Soros - Jónás Pál egyetemi tanár ötlete alapján - szorgalmazni fogja tíz fiatal magyar politikus egyéves tanulmányútra történő meghívását az USA-ba. Erre a jelölteket különböző politikai szervezetekben (MSZMP, DEMISZ, SZDSZ, FKGP, MSZDP stb.) tevékenykedő személyek közül szeretnék kiválasztani. Az információ forrása megbízható, ellenőrzött; tartalma nem ellenőrzött.
Intézkedés: tájékoztatják a BM III/III. Csoportfőnökséget.


174.
III/III-162/4.
1989. augusztus 21.

Ez év szeptemberében Budapesten megkezdi működését egy környezetvédelmi köz-pont, amelyet SOROS GYÖRGY alapít. Az új központ beindításával kapcsolatban szeptember 11-19. között Budapestre érkezik Pat Charklan, aki férjével közösen irányítja, tanácsokkal látja el a környezetvédelmi szervezeteket. Vásárhelyi Judit a budapesti USA nagykövetség képviselőjével beszélgetve úgy értékelte, hogy Charklan nyugati értelemben nagyon otthon van a témában, de az itteni dolgokról keveset tud, ezért a „magyar dolgokkal” egy magyar személy fog foglalkozni.
Vásárhelyi beszámolt arról is, hogy az 1990/91. tanévre Fulbright-ösztöndíjjal egy fiatal nő jön majd a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemre, aki több dolog-gal is foglalkozni kíván, többek közt azzal, hogyan lehet a környezetvédelmet ame-rikai technológiával elősegíteni Magyarországon. Az információ forrása megbízható; tartalma nem ellenőrzött.
Intézkedés:
- ellenőrzik, pontosítják az információt;
- hasznosítják a tájékoztató munka során.


175.
III/III-166/4.
1989. augusztus 25.

Augusztus elején jelentettük, hogy az USA-ban tartózkodó Szájer József komoly külföldi támogatás megszerzését helyezte kilátásba a Fidesz szervezés alatt álló, ön-álló rádióadója létrehozásához.
Újabb információ szerint Szájer tájékoztatta Fodor Gábort, hogy a tervezett Fidesz-rádió költségeit - ha a hullámhossz-engedélyt megkapják - Soros György állja, és Király Béla is komoly anyagi segítséget ígért. Soros közbenjárására a NBC társaság egy tervet is összeállított az indítással kapcsolatban.
Az információ forrása megbízható, ellenőrzött; tartalma részben ellenőrzött.
Intézkedés:
- folytatják az ellenőrzést. (Kérem tájékoztatni a 7/7/5. osztályt - olvashatatlan aláírás)

Kiadványok