Kiadványok
Nyomtatóbarát változat
Cím:
A Józsefvárosi Tanoda
Szerző:
Szőke Judit dr.
Sorozatcím:
Soros oktatási füzetek
A kiadás helye:
Budapest
A kiadás éve:
1998
Kiadó:
Soros Alapítvány
Terjedelem:
50 oldal
Nyelv:
magyar
Tárgyszavak:
Józsefváros, roma, cigány, gyermekvédelem, oktatás
Állomány:
Soros oktatási füzetek
Megjegyzés:
Annotáció:
ISBN:
963 9049 21 2
ISSN:
1219-5278
Raktári jelzet:
E

A Józsefvárosi Tanoda

Letölthető:
A Józsefvárosi Tanoda.doc
A Józsefvárosi Tanoda.exe
Word 6.0/95 dokumentum (93 KB)
Önkicsomagoló tömörített dokumentum (61 KB)

TARTALOMJEGYZÉK

Bevezető
Kiindulási tételünk
A helyzet
Okok
A program általános jellemzői
A Tanoda működése
A célcsoport kiválasztása
A beindítás
A képzés tartalma
A tanodai szolgáltatások
1. Tanulássegítés
2. Szabadidős programok
A képzés szerkezete
A program személyi feltételei
A foglalkozások vezetői
A tanoda tényleges munkaerőigénye
Tutori rendszer
A program tárgyi feltételei
Költségvetés, finanszírozás
Mellékletek
1. Projekttervek
2. Versenyek
3. A diákok családi háttere szocializációja
Példák az esettanulmányra
Példák az időmérlegekre (mikor, mit, miképpen)

BEVEZETŐ

Az utóbbi tíz évben számtalan új iskolaprogram kezdte meg; működését. Szemtanúi és részesei lehetünk az alternativitás jegyében fogant új elképzelések megvalósulásának. Amennyiben valós igények kielégítésére alakulnak meg, egyre többen választják ezeket az új kezdeményezéseket. A két végletet képviselik azok a méregdrága magániskolák, amelyek igen költséges szolgáltatásokat kínálnak, illetve azok az iskolák, programok, amelyek a hátrányos helyzetű, szegény sorban élő vagy valami egyéb okból az általánostól eltérő igényeket megfogalmazó diákok számára nyújtanak oktatási és más szolgáltatást. A Józsefvárosi Tanoda ez utóbbihoz tartozik inkább, azzal a specialitással, hogy a gyerekeket nem emeli ki saját iskolájukból, hanem azzal együttmííködve kívánja iskolai eredményességüket elősegíteni.
A Józsefvárosi Tanoda délutáni programot nyújt a kerületben élő felsőtagozatos és már középiskolába járó cigány gyerekeknek és fiataloknak. Kultúraközvetítő iskolaként is felfogható, mely képességfejlesztő , értékközvetítő programjával az iskolai eredményességet kívánja növelni.
vissza a tartalomhoz

KIINDULÁSI TÉTELÜNK

A Józsefvárosi Tanoda koncepciójának kialakításakor abból indultunk ki, hogy jelenleg és az elkövetkező rövid távon milyen oktatási igényei vannak és lesznek a helyi cigánayságnak.

Megállapításunk szerint a józsefvárosi cigány családok ez idő szerint nem kívánják külön cigány (nemzetiségi, kisebbségi) iskolába járatni a gyerekeiket. Az okok között az első, hogy eddig az „elkülönítés" semmiféle fajtájával kapcsolatban nem voltak jó tapasztalataik. A jelenben zajlik a józsefvárosi iskolák harmadának „spontán elcigányosodása ". Az utóbbi 5-6 évben egyes iskolákban a Cigány gyerekek aránya a nem cigányokhoz képest megkétszereződött, néhol meghaladja a 80%-ot. Ezekben az iskolákban többek között a továbbtanulási mutatók is a legrosszabbak.

A szegregáció elutasítassa mellett viszont egyre inkább megfogalmazódik az igény, hogy valósuljanak meg a gyerekek iskolai sikerességét segítő programok. A családok többsége igényli a külső - ez idő szerint iskolán kívüli - segítséget.

A szülői igényeken túl, szakmailag is jobbnak tartjuk, hogy a gyerekek délelőtt „heterogén" közösségbe járjanak. Fontosnak tartjuk, hogy a kívánt tanulmányi sikereiket nem cigány és cigány társaik közösségében éljék meg, ami új perspektívát nyithat előttük akár társas kapcsolataikban is. Az természetesen más kérdés, hogy az optimális iskolai előmenetel szempontjából javasoljuk a családnak, hogy esetleg válasszanak a gyerek számára kedvezőbb adottságú iskolát.
vissza a tartalomhoz


A HELYZET

A VllI. kerületben - akárcsak ,az ország területén mindenhol - a középfokú oktatási intézményekben továbbtanuló cigány gyerekek száma alulreprezentált a tényleges arányukhoz képest. Annak ellenére, hogy eredmények mutathatók ki az általános iskola sikeres elvégzésében, ez a javulás nern mutatkozik meg a középfokú oktatási intézmények sikeres elvégzéséhen. A formális beiskolázási mutatók javultak, de a lemorzsolódás és a bukás már első évben jelentős.

1995. szeptemberében 123 józsefvárosi cigány gyereket (a nyolcadik osztályt végzett cigány gyerekek 93%-át) iskoláztak be középfokú oktatási intézménybe (a felmérést a Józsefvárosi Önkormányzat Önálló Cigány Kisebbségi Csoportja végezte ), az alá bbiak szerint:

Beiskolázás

Tanulók száma
Gimn.
Szakközép.
Szakm.
Szakink.
123
11%
22°
40%
27%

Első tanév végén a gyerekek iskolai eredményessége

Iskolatípus
Sikeres
Megbukott
Lemorzsolódott
Gimnázium
50%
28%
22%
Szakközépiskola
45%
22%
33%
Szakmunkásképző
28%
34%
38%
Szakiskola
25%
6%
69%


Sikeres: nem bukott meg, második osztályba léphet
Megbukott: pótvizsgára vagy tanévismétlésre köteles
Lemorzsolódott. be sem iratkozott vagy évközben kimaradt

A gyerekek 67%-a az első évfolyam végén vagy megbukott, vagy kimaradt az iskolából.
vissza a tartalomhoz

Okok

Az iskolai sikertelenség, armely végső soron a tanulmányi elégtelenségben jelenik meg, több egymást erősítő tényező következménye.

Az okok egyrészt a családban keresendők: sok esetben a család nem képes biztosítani azokat a feltételeket, amelyek segíthetik, ösztönözhetik gyerekeiket a középiskolai helyekért való versenyfutásban, illetve a középiskolai tanulmányok sikeres teljesítésében. Ritkábban arról van szó, hogy a család egyszerűen csak másképp gondolkodik a tanulás nyújtotta perspektíváról.Másrészt legalább ennyire meghatározónak tartjuk, hogy a kerület általános iskoláit az iskolázásban jelenleg perspektívát nem látó gyerekek oktatása, nevelése erejükön túl megterheli, az iskoláknak nem állnak rendelkezésükre olyan személyi, illetve tárgyi feltételek, amelyek segítségével a gyerekekhez alkalrnazkodó, problémáik komplexitásához kialakított hatékony oktatás megvalósítható lenne. („A cigányság problémavilága sokszorosan összetett. Három problémakör kombinációja: (-1) egy kisebbségi népcsoport, kultúra problematikus helyzete, (2) a kisebbséghez, illetve a többséghez tartozó társadalmi csoportok problematikus viszonya, társadalmi cso
portkonfliktus, (3) szociális problémák halmaza. A cigaínykérdés specifikuma a három problémakör egymásba játszása, egymást erősítő hatása. "Révész Sándor, kézirat)

Ugyanakkor a nagyarányú a cigányságot különösen sújtó munkanélküliség és a szakképzettség, ill. a tudás felértékelődése a munkaerő piacon szükségessé tette egy speciális, a középiskolákba való bejutást, illetve annak sikeres elvégzését segítő program levezetését.

A cigány gyerekek tanulmányi sikertelenségének hátterében nem egyszerűen a szükséges készségek és ismeretek hiánya áll, az okok másik csoportját a kisebbségi létből fakadó pszichológiai, szociálpszichológiai tényezők alkotják. A tanulás eredményes támogatása ezek együttes kezelésére épülhet.
Az iskolában ( józsefvárosi gyerekekről lévén szó, főleg a középiskolában) szembekerülnek egymással a különböző jövedelmi helyzetű rétegek. A rossz lakáskörülmények között élő, iskolázatlan, a napi megélhetést hajszoló szülők által nevelt gyerekek szegénysége és ezzel összekapcsolva cigány mivoltú személyes szégyenérzetté válik. Ezt a szégyenérzetet rminden „egészséges" gyerek oldani akarja. Ezek a „túlélési stratégiák" nem túl széles skálán mozognak. Az iskola világával és értékeivel szemben kialakított ellenidentitástól a szülők utolsó fillérjeiből kierőszakolt legdrágább márkás ruházati cikkek megvásárlásáig terjednek. De leggyakrabban az iskola elhagyásával végződnek.
vissza a tartalomhoz

A program általános jellemzői

Mivel mi nem gondoljuk a családok többségéről azt, hogy „visszahúzó, ingerszegény" környezetet teremtenek a bennük nevelkedőknek, a gyerekeket nem kívánjuk a családból kiszakítani, ezért a tanoda tagozatai csak félnapos, illetve hétvégi foglakoztatást nyújtanak.

Ez az intézmény nem jelenti a cigány gyerekek szegregálását sem - saját körzeti általános és középiskolájukba járnak délelőtt -, hanem megpróbálja mindazokat a lehetőségeket nyújtani, amelyek vagy szociális, vagy kulturális okokból az életüklól eddig kimaradtak, viszont az eredményes tanuláshoz, majd a továbbtanuláshoz nélkülözhetetlenek. Olyan stimuláló környezetet kívánunk nyújtani a gyerekeknek - akiknek ez otthon nem adatik meg-, amely a továbbtanulás irányába tereli őket, olyan intenzív értelmiségi légkört, amelynek hatására a tanulás érdekessé, fontossá válik.
Programunk tehát nem egyszerűen korrepetáló jellegű - bár természetesen igény szerint a napi iskolai tanulnivalóban képesített pedagógusok segítenek -, hanem mííveltségi területenként megszervezett fejlesztő és ismeretbővítő foglal kozásainkkal, valamint szakkör-, illetve klub kínálattal kívánjuk felhívni a gyerekek figyelmét a körülöttük lévő világ ismeretforrásainak gazdagságára, a tudásnak mint értéknek a jelentőségére. Emellett felkínáljuk az egyetemes és a magyaroszági cigány kultúrával való mélyebb meg
ismerkedés lehetőségét is. Az egyéniséget nemcsak az egyes emberrel, hanem az etnikai közösségekkel kapcsolatban is értéknek tekintjük. Azt szeretném; sugallni, hogy a „cigány mivolt" érték, ahogy minden etnikai másság az - egyáltalán a világ sokszínűsége érték, gazdaság. A kialakítandó könyvtár és médiatár felhasználása mellett számitunk a cigány értelmiségiek segítségére is.

A tanodai programban benne foglaltatik az értéközvetítés, a képességfejlesztés, a tanulási-míívelődési technikák kialakítása, a szabadidő-kultúra gazdagítása. Hogyan egészítheti ki a hasonló célokat kitűző iskolai tanulást a maga eszközeivel a Tanoda? Egyrészt azzal, amivel egy értelmiségi (középosztályi) csaldi környezet. A karnyújtásnyira lévő könyvekkel, megfelelő könyvek megfelelő időben történő ajánlásával. Olyan kulturális programokkal, amelyek a fent említett (a jól mííködő) családokban családi körben szerveződnek (múzeum, kirándulás, színház, filmek, tévéműsorok megbeszélése, társasjáték stb.). Fő céljaink között az intellektuális fejlesztés, illetve önfejlesztés, az önálló isrneretszerzés képességének kialakítása szerepel.

Mivel tevékenységünk közvetlenül kapcsolódik az iskolálban folyó oktatónevelő munkához, követelményrendszerünk a NAT-hoz, illetve a helyi tantervekhez igazodik.

Nagy hangsúlyt helyezünk az idegen nyelvi és a számítógépes foglalkozásokra, mint a magyarországi középosztály körében egyre inkább elterjedt szülői aspirációk tárgyaira - így gyerekeink viszonylag új, az iskolától némileg független területeken is felvehetik a versenyt gazdagabb, vagy más kultúrkörből származó társaikkal.

Összefoglalva a Józsefvárosi Tanoda kultúraközvetítő iskola, mely képességfejlesztő, értékközvetítő programja megvalósításával a társadalmi mobilizáció lehetőségét kívánja megteremteni. E programmal segítjük a szabad iskolaválaztás és az esélyegyenlőség elvének megvalósulását.
vissza a tartalomhozA TANODA MŰKÖDÉSE


A célcsoport kiválasztása

Az általános iskola egyik kulcsproblémája, hogy igen alacsony az eredményesen továbbtanuló cigány gyerekek száma. A középiskolában továbbtanulók jelentős része pedig lemorzsolódik, mert az iskola által igényelt, az eredményes tanuláshoz szükséges segítséget a család nem tudja megadni. E két problémának egy segítő programon belüli megoldására teszünk kísérletet.

Két koosztályra koncentrálunk: azokra a felső tagozatosokrat és középiskolásokra, akik tanulni szeretnének, de stitmuláló, segítő légkör hiányában nem juthatnának el a középiskolába, illetve az egyetemre, főiskolára. (Az új oktatási törvény által bevezetett intézményi strukturális változásokat a tanoda rugalmasan tudja követni, mivel az egész program lényege, hogy igazodik a továbbtanulás szempontjából a gyereknek kiszemelt iskolához.)

E két feladat összevonását az indokolja, hogy így a program a középiskola bemeneti és kimeneti szakaszában egyaránt segítséget tud nyújtani a kerületi cigány gyerekek oktatásában. Egyben a családok is két kritikus életszakaszban érzékelhetik a támogatást.

Azoknak a.felső tagozatos (6-7. [8.]) osztályos) cigány gyerekeknek kínáljuk fel ezt a lehetőséget, akik úgymond a „második vonalat" képviselik, azaz bár- jó képességűek, külön segítség nélkül nem lennének képesek eljutni a középiskola eredményes elvégzéséig, mivel ehhez nincsenek meg a tágabb értelemben vett eszközeik. 'Természetesen szükséges a szülők, a család együttműködése is, ezért a kezdeti években mindenképpen csak olyan gyerekekkel kezelünk el dolgozni, akiknek a családja ezt egyértelmííen igényli.

Azokat a kerületi cigány fiatalokat, akik már középiskolába járnak, azzal szeretnénk támogatni tanulmányaik sikeres befejezésének érdekében, hogy a program keretében megadunk nekik minden olyan háttérszolgáltatást, amelyet a középosztálybeli családok továbbtanulni szándékozó gyerekei megkapnak (egyéni felzárkóztatást, szakmai korrepetálást, könyvtárat, számítógépet, nyelvórákat, háttértudást, háttérismeretet gyarapító élményeket).

Ezzel, akárcsak a program egészével, azt kívánjuk elősegíteni, hogy azok a gyerekek, akiket családjuk a már önerejéből eljuttatott egy bizonyos szintre, ne kallódjanak el, legyenek képesek végigjárni a nekik való pályát.
vissza a tartalomhoz

A beindítás

A tanodában az eIső évben (1977. szeptember) negyvenöt fő (tizennyolc 6., öt 8. osztályos gyerek, valamint tizeneöt középiskolába járó fiatal) felvételét biztosítottuk.

A programot a kerület iskoláiban hirdetjük meg, jelezve ezzel is, hogy együttműkdést kívánunk kialakítani a gyerekeket délelőtt befogadó intézményekkel. A középiskolások esetében ez nem lehetséges, hiszen szétszórtan a főváros különböző iskoláiba járnak. Esetükben a középiskolát kezdő 8. osztályosok és az ösztöndíjazásban részesülők névsora és helyi ismereteink segítenek.

Tapasztalataink szerint a program leghatékonyabb propagálása az, amikor a velünk kapcsolatban álló, illetve az ide járó gyerekek és szüleik adják tovább a hírt tágabb családi környezetükben, illetve a szomszédságukban.

A meghirdetést követően az érdeklődőknek (gyerekeknek és szülőknek különböző programokat szervezünk a Tanodában, köztük egy három napos kirándulást. Szeptember elején felvételi beszélgetésen vesznek részt a gyerekek, melynek elsődleges célja annak megállapítása; mennyire reálisak elképzeléseik a programról, rnilyen motivációs állapotban, helyzetben vannak, rászorulónak tekinthetők-e.

Az általános iskolai tagozatra azokat a 6-7-8. osztályos tanulókat vesszük fel, akiknek az intézményünk által nyújtott segítséggel reális esélyük van a továbbtanulásra.

A középiskolai tagozat szolgáltatásait azoknak a cigány fiataloknak ajánljuk fel, akik valamely érettségit adó középiskolába járnak, esetleg felsőfokú tanulmányokra készülnek.
vissza a tartalomhoz

A képzés tartalma

A képzés tartalmát a lentiekben leírtaknak - a cigány gyerekel összetett problémáinak - megfelelően kíséreltük meg kialakítani.

Módszereink megválasztásakor abból indultunk ki, hogy a hagyományos iskolamodell csak meghatározott előfeltételeket teljesítő gyermeket tud kezelni, másokhoz nem képes alkalmazkodni. Ha ~„alkalmazkodik", az „de facto" a szegregációban és a szisztematikusan alacsony szintű nevelésben testesül meg. A cigányság hagyományos szóbeli kultúrája és az intézményesült polgári kultúra között egyenlőre nincs átjárás. Amennyire nem érvényesül a cigány gyerekek sajátos tudása, ismeretanyaga az iskolában, olyan végzetszerűen érvényesül` sajátos tudáshiányuk (magyar nyelvi ismereteik, absztrakciós készségük hiánya stb.)

Mivel programunk ez idő szerint az iskolákhoz való alkalmazkodást választja, ezt a tudáshíányt olyan módszerekkel kívánjuk megszüntetni, amely épít a gyerekek sajátos tudá sára.
vissza a tartalomhoz

A tanodai szolgáltatások

A Tanoda szolgáltatásaiból a diákok önállóan választhatnak. Több tantárgy esetében még arra is van lehetőségük, hogy meghatározzák azt a tanárt, aki foglalkozik velük. Az igények felmérése a tanév első hetében történik meg, ez alapján alakítjuk ki az egyéni órarendeket, és kezdődik el a munka. Két héttel később összeülnek a diákok és tanárok, és megbeszélik az eddigi tapasztalatokat. A gyerekek nyilatkoznak arról, hogy választásuk a gyakorlatban is jónak bizonyult-e (nem választottak-e túl sokat, vagy éppen keveset a foglalkozásokból, belefér-e az idejükbe, egyéb elfoglaltságaik közé a tanodai program stb.), a tanárok nyilatkoznak arról, tudnak-e a diákkal együtt dolgozni (elegendő-e a megjelölt óraszám, nem kell-e csoportot bontani, a diák, ha távol maradt, igazolta-e a hiányzását stb.).E megbeszélés után véglegesítjük az órarendeket.

A gyerekekel való foglalkozást két területen alakítjuk k.
1. tanulássegítés,
2. szabadidős programok
vissza a tartalomhoz

1. TANULÁSSEGÍTÉS

a ) Tanulószoba

A tanulószoba hétfőtőI csütörtökig 3-tól 5-ig áll a gyerekek rendelkezésére. Itt hat-hét fős csoportokban, tanári segítséggel készülnek a másnapi iskolai órákra. A tanulószoba keretében tanulás-módszertani ismereteket is átadunk a gyerekeknek. A tanulószobát vezető pedagógus mellett egyegy nap matematika-, illetve magyartanár tart „ügyeletet" a tanunó szobások segítésére.

b) A kiscsoportos és egyéni f'ejlesztésre abban az esetben kerül sor, ha a gyerek:

bizonyos tantargyak követelményeinek azért nem tud megfelelni, mert a korábban tanultak elsajátításában hiányosságai vannak, így a magasabb szintű tudásnak nincs mire építkeznie,
 az iskolában elhangzó magyarázat nem kielégítő számára,
 rövidebb idő alatt nagyobb anyagot kell átismételnie, megtanulnia,
hiányzás miatt lemaradásai vannak,
 nem túl szorgalmas, ösztönzésre, irányításra szorul,
kiemelkedően tehetséges,
felvételi vagy egyéb vizsgára készül.
Kiscsoportos (2-4 fő) fejlesztést minden évfolyamon és bármely tárgyból igényelhetnek a gyerekek. Ez a forma alkalmas a differenciált fejlesztésre, az egyénre szabott tanulásszervezés kialakítására. Az aktuális tananyag elsajátítása mellett lehetőség van az egyéni problémák és hiányok kezelésére.
Az egyéni fejlesztés többnyire házi tanítás formájában Valósul meg. A házi tanító a gyerek otthonába meghatározott ideig, meghatározott időpontoban kijáró szakképzett pedagógus, aki egyéni felzárkóztatást végez. A házi tanításra csak abban az esetlen kerül sor és csak addig tart, amennyiben és ameddig a gyerek előrehaladása érdekében szükséges.
Felmerülhet a kérdés, rni a szerencsésebb, ha a tanítvány jár a tanárhoz, vagy ha a pedagógus keresi fel a diákot a lakásán. Tapasztalatunk szerint eredményesebb, ha a gyermek otthoni környezetlen tanulhat. Otthon a szülő is figyelemmel kísérheti, hogy a kérdéses időpontban hol van a gyermeke, másrészt a „hazai pálya" nagyobb biztonságérzetet, oldottabb állapotot eredményez, s ez fokozhatja a tanulás hatékonyságát. Természetesen az oldott hangulat kialakításában nagy szerepe van a pedagógusnak, aki azáltal, hogy a család életének „részévé" válik, már önmagában jelzi a tanítvány és a család elfogadását. Sok múlik az ő habitusán, hozzáállásán. Alkalom nyílik arra, hogy a tanár megismerje a gyerek képességeit, érdeklődési körét, ambícióit, figyelembe vegye, ha az elfárad, a tanuló érdeklődésének megfelelően alakítsa - természetesen a lehetőségekhez képest az órát, tehát testre szabott módszert alkalmazzon. A szülők is rnagukénak érzik a közös munkát, ösztönzik gyermekeiket a tanulásban.
Tapasztalataink szerint a házi tanítás gyakorlatilag bármilyen (extrém helyzeteket kivéve) lakáskörülmények. között élő gyerek esetében megoldható. Szűkös körülmények között élőknél is abból indulunk ki, hogy a gyereknek egyébként is ezek között a feltételek között kell élnie, tanulnia. A család fizikai alkalmazkodása kisebb problémát jelenthet, mint az együttműködés ezen formájáról való lemondás. A pedagógusokat viszont fel kell készíteni az esetleges „rugalmas" megoldásokra.
A tanodai foglalkozások és a házi tanítás egymást erősítő, komplex egységet alkotnak.

c) Projekt programok

A projekt programok lényege, hogy a gyerekek a tanárral együtt kiválasztanak egy témát
(-történelmi, irodalmi, matematikai stb.), rögzítik a tevékenység célját, meghatározzák az altémákat és a feladatokat, kiválasztják a munkavégzés helyszíneit (tanoda és tanodán kívül), és rneghatározzák a munkaformákat. A munkát kiscsoportokban, belső munkamegosztással végzik. A projekt eredményeit a munkacsoportok együttesen vitatják meg, az eredményeket, illetve a tanulságokat összegzik, az elkészült objektivációkat bemutatják (tanodatársaiknak, szüleiknek, a nyilvánosságnak). A leginkább alkalrmzott eszköz a film- és újságkészítés,valamint a kiállítás-szervezés.
A projektmódszer segítségével véljük életközelbe hozni ~a tudnivalókat, s kiaknázni mint a szociális tanulás eszközét. Hiszen a közös feladat megoldása során gyakorolható a felelősségvállalás, az együttműködés, a kulturált vitatkozás, a konfliktusok kezelése, az érdekek egyeztetése_
Tehát a magyarázó - illusztráló - módszer helyett problémaközpontú tanításszervezést kívánunk alkalmazni, mert leginkább ez biztosíthatja a gyerekek aktivitását. Ebben az esetben a diák nemcsak új ismeretre tesz szert, hanem az ismeretszerzés módját is gyakorolja. A tanulás célja a problémamegoldó látásmód elsajátítása.
Az ismeretszerzés színesebbé tétele és a differenciált tanodai foglalkoztatás érdekében alkalmazzuk a ma már egyre inkább elterjedt számítógépes oktatóprogramokat (interaktív gyakorló, animrációs, új anyagot feldolgozó, ismeretterjesztő, kísérleteket szimuláló, tananyagrendezésre alkalmas programokat).

Értékelés

Az értékelés folyamatos, és természetesen elsősorban megerősítő jellegű. A gyerekek igénylik a visszajelzést, úgy tűnik, az értékelő jegyekhez is ragaszkodnak. A tanároknak joguk van dönteni az értékelés módjáról. Valószínűnek látszik, hogy témakörönként (kb. havonta) célszerű megállni, s a szaktanárnak személyre szabott szóbeli értékelést tartani arról, ki hol tart, miben fejlődött, mit kell célul kitűznie a következő időszakban. Negyed évenként kerül sor az elmúlt időszak komplex értékelésére, a további önfejlesztési szempontok megfogalmazására.
Az időszakos tantárgyi értékelések alapját a folyamatos aktivitás és valamilyen produkció képezi. Produkció lehet egy projektmunka tárgyiasulása, egy tén lazázó teszt, dolgozat, tanodai versenyen való szereplés.
A jutalomnak, a pozitív megerősítésnek legjobb fajtája az „önjutalmazás", (pl. a tanodai újságban, antológiában való megjelenés, eredményes szereplés egy tanodai versenyben, egy szépen elmondott vers közönségsikere, egy tanodai program segítségével elért iskolai siker, benevezés külső versenyre stb.). De részei eszköztárunknak a szimbolikus jelzések is, mint pl. a hagyományos plusz pontok. (Kerülendők a mínuszok, illetve az iskolában érvényes ötfokú minősítés). Egy-egy kiemelkedő órai teljesítményt jutalmazhatunk rövid szöveges bejegyzéssel az osztálykönyvbe (egy külön e célra rendszeresített, szép kötésű könyvbe, az „iskolakrónika" lapjaira). Végül jutalmazhatunk tárgyi ajándékokkal: játékkal, tollal, színházjeggyel,könyvvel, csoportokat tortával, kirándulással stb. S nem feledkezünk rmeg a dicsérő szóról s a megerősítés, az elismerés számtalan a metakommunikatív jelzéséről.
vissza a tartalomhoz

2. SZABADIDŐS PROGRAMOK

Az oktató munka mellett kiemelt feladat a cigány és az általános kultúrával kapcsolatos programok szervezése, a Tanoda falain belül és kívül egyaránt. A cél olyan közösséget formálni a gyerekekből, amelyben érték a tudás, és ahol cigány identitásukat vállalni tudják.
A szabacidős program keretét a hétvégi klub adja. Tudjuk, hogy a cigány gyerekek iskolai előmenetelének nehézségei nemcsak a tantárgyakban nyújtott teljesítménnyel mérhetők és magyarázhatók. Vannak olyan ismeretek, tudások, készségek, amelyeket a magyar átlaggyerek otthonról hoz, otthon megtanul. Az iskolában abból indulnak ki, hogy a gyerekek rendelkeznek már ezekkel az ismeretekkel. A Józsefváros cigány gyerekei azonban sokszor nem kapják meg otthon sem az ismereteket, sem a késztetést, hogy ezeket megszerezzék. A klub egyik célja ezen ismeretek játékos. szórakoztató formában való elsajátítása.
A Tanoda diákjai a heti tevékenységek folyamán optimális esetben közösséggé szerveződnek, amelyben a klub is szerepet játszik. Ez nagy eredmény és nagy felelősség. A gyerekek igénylik és szükségük van arra, hogy segítsünk szabadidejük okos eltöltésében. A közösségnek abban a tekintetben is szerepe van, hogy a gyerekek megtanulják és gyakorolják, hogy egyszerre cigányok és magyar állampolgárok, hagyományokat őriznek és elsajátítják a modern középosztály ismereteit. készségeit, értékeit és normáit.
A klub feladata az, hogy az eredményes iskolai es társadalmi előmenetel hátterét segítsen megteremteni: motiválja, ösztönözze a gyerekeket, fiatalokat új, modern cigány középosztályi identitás kialakítására. Nem szórakozóhelyet szeretnénk teremteni, hanem a Tanoda sajátos szempontú meghosszabbítását.
Azok a gyerekek, fiatalok, akik a klubot látogatják, mindennapjaikban nem középosztályi (pl. értelmiségi) értékek szerint élnek. A klub sajátosságát éppen az jelenti, hogy magukévá tegyék ezeket az értékeket. A klub tervezett tevékenységei kikapcsolódást jelentenek a mindennapokból. Mivel azonban a klubot látogató gyerekek, fiatalok mindennapjait nem az intellektuális tevékenységek képezik, kikapcsolódást éppen ezek jelenthetnek. A klubfoglalkozások időpontja minden hét szornbatján 2-5-ig van, ezt egészíti ki a színházlátogatás.

A klub tevékenységei

1. Ismerkedés művészeti ágakkal

A foglalkozások célja, hogy a gyerekek tanulják meg úgy rnegközelíteni a művészeti alkotásokat, hogy rájöjjenek, rni a szép, ráismerjenek önmagukra, tisztelni tudják társukat, tudják magukat belehelyezni a folyamatokba, növekedjen érzékenységük, a foglalkozások során ébredjen föl bennük magukban is az alkotás (esetleg művészi alkotás) vágya. Általánosságban is értékeljék mások és saját maguk kreativitását.
Irodalom: olyan művek összeállítása és közös feldolgozása, amelyek nem (feltétlenül) szerepelnek az iskolai tananyagban. A válogatásnak az is a célja, hogy a klub foglalkozásai ne kötődjenek szorosan az iskolai igényekhez, elvárásokhoz. A művek válogatása és feldolgozása olyan élmények közvetítésére alkalmas, amelyekkel ezek a gyerekek is találkoztak már a mindennapokban (pl. Petri, Ginsberg, Bari Károly, Eliot stb. versei, Emile Ajar, Ottlik Géza, Osztojkán Béla, Lakatos Menyhért stb. prózai művei.
Színház: a színházlátogatások célja - a műveltség növelésén kívül -, hogy a gyerekek ismerjék meg a közvetíteni kívánt értékek konkrét színhelyeit, lássanak és tanulják meg értékelni a teljes, felépített produkciót (előadást), és tanulják meg, hogyan viselkedjenek színházi környezetben. A színházlátogatást olyan beszélgetés, illetve heti munka előzi meg, amely összefügg a kiválasztott darabbal, s az élményekről, gondolatokról folytatott megbeszélés követi. A színház másik értelmezése szerint a gyerekekkel szituációs játékokat, helyzetgyakorlatokat játszunk. Ezek célja egymás és önmaguk jobb megismerése, a figyelem, koncentrálás gyakorlása, a testbeszéd fejlesztése.
Képzőművészet:a foglalkozások célja, hogy a gyerek:ek olyan alkotási folyamatban vegyenek részt, amelynek során megismerik saját kreativitásukat, maguk is létrehoznak rajzokat, montázsokat, festményeket, a rendelkezésre álló anyagoktól függően kerámiát, textiltárgyakat stb. Célunk továbbá a gyerekek vizuális készségének fejlesztése. A foglalkozásokat általában meghívott fiatal cigány képzőművészek vezetik. A képzőművészeti foglalkozások összefüggenek az irodalmi tárgyi foglalkozásokkal: montázsok készítése versekhez, illusztráció készítése a feldolgozott művekhez stb.
2. Újságszerkesztés, -készítés
A tanodai újság célja, hogy hírt adjunk tevékenységünkről, élményeinkről, gondolatainkról. Igen fontos feladata, hogy a gyerekek: írásbeli kifejezőkészségét javítsa.
Az újságot a klubot látogató legtehetségesebb, legszorgalmasabb és legmeghízhatóbb gyerekek közül választott szerkesztőbizottság szerkeszti, anyagait a klub tagjai írják, rajzolják.
Az újságban a foglalkozások alatt eIkészített rajzok, montázsok, versek, élmény-beszámolók stb. kapnak helyet. Állandó rovatuk van a riportoknak, amelyeket a gyerekek a Tanodában dolgozó felnőttekkel, a meghívott vendégekkel és egymással készítenek. Terveink szerint lesz vitarovat, hírrovat, levelezés, és ma még pontosan előre nem látható rovatok, amelyek a gyerekek érdeklődését kielégítik.
A Tanoda nemzetiségi prograrnja elsősorban szintén a klub keretében valósul meg. Az elterjedt néprajzi-történeti megközelítés helyett az életközelibb, a gyerekek identitásállapotát figyelembe vevő megközelítéssel próhálkozunk. Mi az „identitáskérdést" a gyerekek családjai felől közelítjük meg. mert nem gondoljuk, hogy valamilyen egységes cigányképet, egységes cigányidentitást kellene favorizálnunk. A keretprogramunk ehhez egy olyan kiállítás szervezése, illetve tanodai újságunk egy olyan mellékletének szerkesztése, amelyben a gyerekek bemutatjuk családjukat. Már a forrásgyűjtés is sok élményt nyújt. A gyerekek idős családtagjaiktól fotókat kérnek, és mindent leírnak, amit az azokon a szereplőkről megtudnak. Hang- és video-felvételeket készítenek családjuk, rokonságuk körében. Sok olyan dolgot tudnak meg legközelebbi hozzátartozójukról is - mondják -, ami eddig nem került szóba. Egy kicsit szélsőségesen fogalmazva: ezt a módszert jobbnak tartjuk a gyerekek önbecsülésének, önismeretének fejlesztésére m
int az indiai őshaza elhagyása után a cigányok vándorlási útvonalának vagy az ősi hiedelmeknek, hagyományoknak a bemutatását. Természetesen fontosnak tarjuk ezt is, de nemzetiségi programunk megvalósításának. egy későbbi szakaszában. Reményeink szerint a gyerekek e tágabb kitekintést maguk fogják kezdeményezni, mint ahogy a cigány nyelv oktatását is ők javasolták.
vissza a tartalomhoz

A képzés szerkezezte

A tanoda általános munkarendje:
Évre: augusztus 15-június 20. (nyári program: 2 hét)
Hétre: hétfő-csütörtök: 14.45-19.00
péntek: 15.30-18.00
szombat: 14-17.00
17.00-19.30 (rendezvények)

ÓRAREND: 1998/99 tanév 1. félév

Hétfő
történelem
14.45- 15.30 5. o. - 1 fő
15.30- 10.15 6. o. - 3 fő
16.15- 17.00 8. o. - 2 fő
17.15- 18.00 9. o. - 3 fő
Fizika
14.30- 15.15 6. o. - 1 fő
15.15- 16.00 8. o. - 1 fő
16.00- 16.45 11. o. - 2 fő
16.45- 17.30 10. o. - 1 fő
17.30- 19.00 12.o. - 1 fő


Kedd
Magyar
14.00-14.45 5.o. - 1 fő
14.45- 15.30 9. o. - 5 fő
15.30- 16.15 8. o. - 2 fő
16.15- 17.00 9. o. - 3 fő:
17.00- 17.45 10. o. - 1 fő
17.45-18.30 12. o. - 1 fő
Magyar
16.45-17.30 7-8. o. - 6 fő
17.30-18.15 9. o. - 1 fő:
Magyar
16.00- 16.45 9. o. - 2 fő
16.45- 17.30 6. o. - 3 fő
17.30- 18.15 11. o. - 3 fő
Német
14.45- 15.30 8. o. - 2 fő
Kémia
16.15- 17.00 10. o. - 1 fő
17.00- 17.45 9. o. - 3 fő
Szerda
Fizika
15.15-10.00 7. o. - 1 fő
16.00-16.45 8. o. - 1 fő
16.45-17.30 11. o. - 1 fő
17.30-18.15 9. o. - 1 fő
Történelem
16.00-16.45 6. o- - 1 fő
16.45-17.30 11. o. -2 fő
Angol
16.45-17. 30 9. o. - 2 fő
17.30-18.15 11. o. - 2 fő
Matematika
16.00-16.45 7. o. - 1 fő
16.45-17.30 8. o. - 2 fő
Tőrténelem
15.00-16.30 12. o. - 1 fő
16.45-17.30 9 o. - 5 fő
17.30-18.15 1l. o. - 1 fő
Német
14.30-15.15 9. o. - 2 fő
15.15-10.00 10. o. - 2 fő
Csütörtök.
Matematika
14.45-15.30 6. o. - 3 fő
15.30-16.15 7.o. - 2 fő
16.15-17.00 9. o. - 1 fő
17.00-17.45 11. o. - 2 fő
17.45-18.30 12. o. - 1 fő
Matematika
14.45-15.30 5. o. - 1 fő
15.30-10.15 8. o. - 2 fő
Matematika
15.15-16.00 9. o. - 2 fő
16.00-16.45 10.o. - 2 fő
Matematika
15.30-10. l5 7. o. - 1 fő
10.1 5-17.00 8. o. - 1 fő
17.00-17.45 9. o. - 3 fő
17.45-18.30 9. o. - 3 fő
Kémia
16.15-17.00 7. o. - 4 fő
17.00-17.45 8. o. - 2 fő
Földrajz
14.30-15.15 7. o. - 1 fő
15.15-16.00 8. o. - 2 fő
Tanulószoba: 19 gyerek
Házi tanítás: 19 gyerek heti 1 .x 45 perc
vissza a tartalomhoz

A program személyi felvételei

A foglalkozások vezetői

1. Olyan általános illetve középiskolai szaktanárok, akik a szaktárgyaikat magas szakmai színvonalon képesek oktatni.
Nyelvtanárok, számítástechnika-oktató.
Velük egyenrangú szerepet szánunk azoknak a céljainkkal egyetértő nern pedagógus személyeknek, akik speciális tudásuknál vagy személyiségüknél fogva alkalmasak a gyerekek pozitív irányú befolyásolására.
A jelentkezők válogatásánál az első rangú szempont a szakmai megfelelés, emellett azonban lényeges, hogy a cigány és a többségi kultúrában egyaránt otthonosan mozgó felnőttek legyenek a gyerekek környezetében. Nyitott, kreatív, empatikus, toleáns, szociális érzékkel megáldott emberekre van szükség. Tervezzük, hogy bevonjuk a program megvalósításába azokat a pedagógusképzéssel foglalkozó budapesti egyetemeket és főiskolákat, amelyek pedagógiai gyakorlati helyszínnek tekintenék végzős hallgatóik (esetleg a ciganológia szakkollégiumra járók) számára a Tanodát. Megfelelő előkészítéssel a hallgatók bevonhatók a tanoda teamjébe, így mind a tanodai foglalkozásokban, mind a házi tanításban részt vehetnének.
vissza a tartalomhoz

A tanoda tényleges munkaerőigénye

Egy programvezető, aki teljes munkaidőben végzi munkáját. Fő feladata a program megvalósításának irányítása, koordinálása, kapcsolattartás a Tanodába járó gyerekek iskoláival, családjaival, valamint a program menedzselése.
Két fő tanulószobát vezető pedagógus, aki heti négyszer két órában végzi munkáját.
Egy, a projektprogramot vezető szakember, aki heti három órában vezeti a foglalkozást, és hétvégén szintén három órában klubfoglalkozást tart.
Egy napi 6 órában foglalkoztatott admiytisztrátor valamint (6 órában foglalkoztatott pedagógiai asszisztens, aki biztosítja az „ügyeletet" a Tanoda nyitvatartása alatt (14-19 óra). ( Erre mindenképpen szükség van, mert .az
órarend szerinti tanodai foglalkozást vezető pedagóguson kívül jelen kell lennie egy felnőttnek, aki a Tanoda egyéb szolgáltatásait - könyvtár, szárnítógép, tutori rendszer stb. - igénybevevő gyerekek felügyeletét, segítését eIláitja.)
Ezenkívül szaktarnárok, házi tanítást végző pedagógusok. Létsuzámuk attól függ, hány órában vállalnak munkát.
vissza a tartalomhoz

Tutori rendszer

A tanulók szimpátia-megnyilvánulásai alapján - az igazgató közvetítésével - diák-tanár párok alakulnak ki. A tutor tartja a kapcsolatot a családdal, az általános iskolával, előkészíti az iskolaválasztást, tervezi és ellenőrzi a felkészülés ütemét.
A diák, a szülő , a tutor és az iskolai osztályfőnök négyes megállapodást köt egymással. Közösen fogalmazzák meg a gyerek teljesítményével, fejlődésével kapcsolatos elvárásokat, és ezt írásban rögzítik. A szerződés tartalmazza a Tanodába járás feltételeit. A tanuló köteles tájékoztatni tutorát iskolai tanulmányi eredményéről. A tutornak a tanítványa által választott iskola működéséről, követelményszintjéről részletes tájékoztatást kell adnia, fel kell hívnia a figyelmet a tanulók képességeihez mért, legoptimálisabb tanulmányi előrehaladást biztosítani tudó középiskolákra, illetve egyetemre, főiskolára. (El kívánjuk érni, hogy az iskolai osztályfőnököket mint patronáló tanárokat az iskola által igényelhető, a cigány gryerekek felzárkóztatására járó kiegészítő állami hozzájárulásból részesítsék javadalmazásban „tiszteletdíj, megbízási díj" formájában.)
vissza a tartalomhoz

A program tárgyi feltételei

A megvalósítás .helye: Budapest, VIII. kerület József krt. 2. IV./1. (egy 150 nm-es magánlakás bérlése). (1999 januárjától az új cím: VIII. kerület, József krt. 50. III./13.
,Szervezett forma: A programot a Józsefvárosi Tanoda Alapítvány működteti, valósítja meg.
vissza a tartalomhoz

Költségvetés, finanszírozás

A jelenlegi jogi szabályozás szerint a Józsefvárosi Tanoda normatív állami támogatást nem kaphat. Működését adományokból és támogatásokból kell biztosítania. Az első három évben a Soros Alapítvány jóvoltából - 1997-től 1999-ig támogatja a programot - a Tanoda működése minimális szinten biztosított. A normális működéshez viszont szükséges egyéb támogatások elnyerése is. A jövőre nézve és hosszú távra bíztató fejleménynek tekintjük a kormány 1093/1997. (VII.29.) számi határozatát és a cigányság élethelyzetének javítására vonatkozó, középtávú intézkedéscsomagot, melyben a Józsefvárosi Tanoda mint megszilárdítandó tehetséggondozó program van nevesítve.
vissza a tartalomhoz

Mellékletek

A továbbiakban közreadunk egy válogatást módszertani anyagainkból.
vissza a tartalomhoz

1. Projekttervek

AZ ÓKORI RÓMA

Segédanyagok: rajzeszközök, szakirodalom, filmek.

A projekt-résztvevői: 12-18 éves diákok; 1 projektvezető, 1 tanár.

.A projekt időtartama: 4 foglalkozás ( 1 foglalkozás 3x45 perc).

Költségek: rajzeszközök, festetlen vázák, tálak, vászonanyagok, másolópapír, útikötség, uzsonna.

Helyszín: Józsefvárosi Tanoda; Aquincum.

A PROJEKTEK ELŐKÉSZÍTÉSE:

A téma feldolgozási módjai az újságkészítés, vázafestés, tógakészítés, szoborcsinálás, maket- v. vázlatkészítés.

Az egyik csoport a római híreket állítja össze, vagyis az újságot készítik, a másik csoport a projekt képzőművészeti részével foglalkozik. A foglalkozásra szükséges egy fogalomtár és egy névjegyzék elkészítése, melyet a gyerekek használni fognak a foglalkozás alatt.

A képzőművészeti csoport fénymásolatokat kap, ennek alapján kell majd dolgozniuk. Feladataik: illusztráció, lepelfestés, vázafestés, szobor- és gyerekjáték-készítés agyagból, római „pénzverés", templomok kezdetleges vázlatai, építkezési tervek készítése.

A Római Hírek csoport tagjai közül ki kell választani egy politikai rovatvezetőt, egy tipográfust és egy általános hírekért felelőst. E három ember köré csoportosulnak a többiek, és dolgozzák föl a kapott információkat. A tipográfus feladata, hogy a képzőművészeti csoporttal tartsa a kapcsolatot. Ha esetleg illusztrációra vagy bármi másra szüksége van, jeleznie kell a csoportnak.


AZ ÚJSÁGÍRÁS MENETE:

1. foglalkozás:
Képzeletbeli utazás a Római Birodalom korába. Minden gyerek behunyja a szemét, és megpróbálja filmszerűen elképzelni azt a történetet, amit társa elmesél. Minden gyerek mond egy történetet az ókori Róma valamely eseményéről, amelyet fantáziája szerint kiszínezhet. A szemüket mindaddig nem nyithatják ki, amíg az utolsó történet is el nem hangzott.
Feladat: A következő alkalomra a jelentkező gyerek ez alapján egy alaposan kidolgozott történetet mesél el.
2. foglalkozás:
Felolvassuk egy szemelvényt, amelyben a korabeli árakról van szó . A gyerekek feladata, hogy minél több információt jegyezzenek le a hallottakból, majd nagyság szerint csoportosítsák a dolgok arát. Végül is a rendelkezésre álló információkból készíteniük kell egy apró hirdetést.
3. foglalkozás:
A diákok távirati stílusban íródott történetet kapnak. A csoportvezető dolga, hogy a történetet részletesen elmondja a csoportnak, illetve könyvet ajánljon, amelyben utána lehet nézni. Ebből kell majd cikket, interjút stb. írniuk. Riporterként kell megközelíteniük a történetet. A csoportvezető (-mesélő) buzdíthatja is a „riportert", hogry több oldalról közelítse meg az adott témát (Cicero halála - utca hangja, Cicero közeli hozzátartozója stb.)
Történetek.:
a) Hadjáratok. (I. e. 42. ősz - a macedóniai Filippi közelében. Caesar gyilkosainak [Marcus Brutus, Gaius, Cassius] legyőzése és kivégzése)
b) Cicero halála.
c) A második triumvirátus megalakulása. (Antonius, Lepidus, Augustus felosztja a birodalmat.)
cí) Pletykák. (Antonius és Kleopátra kapcsolata, Antonius házasságának felbomlása.
e) Kenyeret és cirkuszt a népnek. (Gladiátorjáttékok, színházi események stb.)
f) Római költők művei. (Ovidius, Horatius, Catullus, Vergilius.)
g) Vallási és egyéb ünnepek. (Bambusz ünnepe, áldozati ajándékok.)
h) Oktatás. (Interjú Ludi Magisterrel.
i) Római Híradó. (Gyilkosságokról, tűzvészről, csodadoktorokról stb.)
j) Apróhirdetések. (Csere, adásvétel.

4. foglalkozás:
Aqvincumi látogatás. A helyszínen a látogatókkal és a kiállítás személyzetével riportot lehet készíteni a római korról.
Csoportok felosztása: a hírlap elkészítésekor kétfajta hírcsoportot lehet megkülönböztetni. Az egyik a kül- és belpolitikai, a gazdasági hírekért felelős, a másik pedig a „lágyabb" hírekért, mint az irodalom, színházi események, pletykák, bűnügyi krónikák stb. Ezeket a csoportokat szükségesség és érdeklődés szerint kell kialakítani.
További történelmi témák feldolgozásra:
a) Boszorkányok - Szép Fülöp és a Templomos Lovagok - Az inkvizíció - Magyarországi boszorkányperek - Történelem, hiedelem, valóság - Egy boszorkányper bemutatása
b.) Józsefváros története - Hány híres személyiség lakta ezt a kerületet? - A Keleti pályaudvar története a világháborúk alatt - Híres utcák
Matematika:
a) Egyenletek: X akták - Az egy-, ill. kétismeretlenes egyenletek játékos ismertetése.
~) Mértékegységek: A diákok számolják ki Józsefváros területét, kerületét. Izgalmasabbá lehet tenni, ha kerületen belül számítanak ki adatokat, pl :Ügető, Kerepesi temető stb.
Irodalom
Nyugat - Magyar költők .a húszas-harmincas években. A Baumgarten-díj és József Attila. Versek az élettörténetek mögött. Ki kivel talalkozott, lehet kitalált, vagy meg nem történt irodalmi esemény feldolgozása is.
Kerepesi temető:
Kik nyugszanak a kerepesi temetőben? Milye nagy emberek? Ez a projekt összefolyhat a történelemmel, hisz politikai személyiségek is megelevenedhetnek egy szellemjárás erejéig. Viccesen szellemidézésnek is nevezhetjük vagy Kerepesi Kávéháznak.
Levelezések:
a) Mi történik akkor, ha Mikes Kelemennek egy ténylegesen létező
nagynénje van? Aki ráadásul válaszolgat is, és épp egy látogatás gondolata érlelődik benne, amit aztán meg is valósít.
b) Arany és Petőfi levelezései a szabadságharc alatt.
A történelem, irodalom, matematika és a Józsefváros-projekt több ponton is összeér, pl. Józsefváros története és a mértékegységek. Vagy híres utcák, híres (vagy hírhedt) emberek. Ezek a ,,találkozások" csapatmunkát igényelnek
vissza a tartalomhoz

2. Versenyek

Minden tanév második felében versenyt hirdetünk a diákok körében.
A meghírdetés és versenyfeltételek szórólapja:
.Általános versenyfeltételek:
 Mindenki jelentkezhet mindegyik versenyre.
 A jelentkezés, illetve részvétel iömagában 15 pontoto ér.
 A helyezéseknek rnegfelelő pontszámok (külön-külön minden versenyszámban):
I. hely 50 pont
II. hely 40 pont
II1. hely 30 pont
IV. hely 20 pont
V. hely 10 pont
 A versenyszámokban valamely különleges teljesítményt plusz pontokkal is díjazunk (ez hozzáadódik a helyezési pontszámhoz, de kaphat az is, aki nem ér el helyezést).
A,jelentkezési határidő minden versenyszámra egységesen: március 3. A,jelentkezéseket erre a célra elhelyezett dobozba kell bedobni.
 A verseny egyéni nyertesei (I-III. helyezett) azok lesznek, akik valamennyi versenyszámot figyelembe véve a legnagyobb összpontszámot érik el.
 A versenyben csoportos díjat is kiosztunk. Tekintettel arra. hogy a Tanodában három csoportban folyik az oktatás (6. osztály, 7-8. osztály, középiskolások), a versenyben is ezeket a csoportokat vesszük figyelembe. A nyertes, az átlagban legnagyobb pontszámot elért csoport lesz (az átlag azt jelenti, hogy a csoport tagjainak összpontszámait összeadjuk és elosztjuk a csoporttagok számával ).
 A versenyben hirdetünk egy kollektív díjat is, amelynek az a lényege, hogy ha az egész versenyt figyelembe véve valamennyi tanodásnak együtt sikerül 5000 pontot elérnie - az egész Tanodát érintő közös jutalomként -, mindenki részt vehet egy 10 napos nyári táborozáson. Ez csak akkor érhető el, ha szinte mindenki indul szinte valamennyi versenyszámban, mert a részvételért járó 15 pontokkal együtt sikerülhet csak az 5000 pontot elérni.


SZAVALÓVERSENY

Időpont: március 20 (péntek) 16 óra
Eredményhirdetés: a verseny után
Versenyfeltételek:egy Petőfi Sándor és egy szabadon választott vers előadása .
Javasoljuk, hogy figyelj a következőkre:
 korodhoz illő verset válassz
 látható Iegyen, hogy érted a verset, melyet pontosan (szöveghűen és kifejezően képes vagy előadni.
A zsüri tagjai: a Tanoda tanárai.
A felkészüléshez segítséget kérhetsz magyartanáraidtól.


KAZINCZY VERSENY

Időpont: március 13. (péntek )16.00
Eredményhirdetés: a verseny után
Versenyfeltételek:
 egy általad kiválasztott féloldalnyi regényrészlet, illetve a versenyen kiosztott szintén féloldalas szöveg felolvasása,
 az általad kiválasztott szövegben ne legyen párbeszédes rész.
,Javasoljuk, hogy figyyelj a következőkre:
 korodhoz illő szöveget válassz,
 látható legyen, hogy érted a szöveget, melyet folyamatosan, pontosan és kifejezően képes vagy felolvasni.
A zsüri tagfai: a Tanoda tanárai.
A felkészüléshez segítséget kérhetsz: magyartanáraidtól, a klubvezetőtől.


VERS ÉS NOVELLAÍRÁS

Leadási határidő: március 30.
Eredményhirdetés: április 6.
Verseiny feltételek:
 önállóan alkotott verssel és/vagy novellával lehet palyázni,
 lehet több alkotást is leadni, így nagyobb az esélyed, hogy valamelyik közülük díjazott lesz, mivel az alkotásokat külön bíráljuk el.
Javasoljuk, hogy figyelj a kővetkezőkre:
 olyan témát válassz, ami valóban érdekel, foglalkoztat
 próbáld színesen, választékosan kifejezni gondolataidat
 törekedj az önállóságra és eredetiségre,
 a novella legalább 2 füzetoldal legyen (figyelj a szerkezetre),
 a munkád esztétikai megjelenésére és a helyesírásra ügyelj.


NYELVTAN VERSENY

Időpont: március 6. (péntek) 16.00
Eredményhirdetés: március 13.
Versenyfeltételek:
 egy nyelvtani és helyesírási feladatokat tartalmazó feIadatlapot kell kitölteni (a feladatlarpok osztályonként, évfolyamonként különbözőek lesznek ).
,javasoljuk, hogy figyelj a következőkre:
 a feladatot többször olvasd el, értelmezd, a kérdésre válaszolj,
 ügyelj az olvasható írásra, munkádat a végén ellenőrizd.


FOGALMAZÁS PÁLYÁZAT

Leadási h atáridő: április 10.
Eredményhirdetés: április 17.
Versenyfeltételek:
 az iskolai fogalmazásokhoz hasonló írást kell készítened egy általad kiválasztott filmről vagy színházi előadásról.
,javasoljuk, hogy,figyelj a következőkre:
egy olyan filmet vagy színházi alkotást válassz, amelyről képes vagy véleményt alkotni,
 az a legfontosabb, hogy azt fogalmazd meg, mit nyújtott számodra (ha nem értetted, ha nem tetszett, azt is leírhatod, de mindenképpen meg kell indokolnod, hogy miért),
 fontos, hogy a filmet moziban, a színházi előadást színházban nézd meg, ebben segítségedre lehet a Tanoda klub programja.


TÖRTÉNELEM VERSENY

Időpont: május 8. (péntek) 16.00
Eredményhirdetéps: a verseny után
Versenyfeltételek:
 egy történelmi regény vagy monda ismerete, melyről szóban, számot kell adni a zsűri előtt (á Tanodában külön polcra tesszük azokat a a könyveket, amelyekből választhatsz).
Javasoljuk, hogy figyelj a következőkre::
 a művet figyelmesen olvasd el,
 helyezd el a megfelelő történelmi korban, keress kapcsoIatot a valós történelmi események és a műben megfogalmazottak között,
 alkoss egyéni véleményt a műről.


ANGOL VERSENY

/Időpont: április 24.(péntek) 16.00
Eredményhirdetés: a verseny után
Versenyfeltételek:
 angol tudásszintednek megfelelően egyrészt minél több mindent el kell mondanod magadról, be kell mutatkoznod (hobbi, érdeklődés, család, iskola, barátok stb.), másrészt egy képről kell beszélned
Javasoljuk, hogy.figyelj a következőkre:
 tekintettel arra, hogy lehetőséged van előre felkészülni (a képet is megkapod) érdemes leírnod a bemutatkozás és a képismertetés szövegét,melyet angoltanárod átolvashat, kijavíthat, tanácsokat adhat (nyelvhelyesség, kiejtés stb. ).


MATEMATIKA VERSENY

Időpont: március 27. (péntek) 16.00
Eredményhirdetés: április 3.
Versenyfeltételek:
 osztályodnak, évfolyarnodnak megfelelő feladatsor megoldása (alapműveletek, gondolkodtató feladatok).
Javasoljuk, hogy figyelj a következőkre:
 a példát többször olvasd el, értelmezd,
 figyelj az olvasható írásra, munkádat a végén ellerizd,
 munkád számításai legyenek áttekintletők, mert nemcsak az eredményt pontozzuk, hanem a folyamat részeredményeit is figyelembe vesszük.


FIZIKA VERSENY

Időpont: április 3. (péntek) 16.00
Eredményhirdetés: a verseny után
Versenyfeltételek:
 egy fizikai kísérletet kell bemutatnod, és el kell mondanod, hogy ez a kísérlet milyen fizikai tételt bizonyít.
Javasoljuk, hogy figyelj a következőkre:
 nem az a lényeg, hogy minél eszközigényesebb fizikai kísérletet mutass be, hanem az, hogy érthetően és pontosan meg tudd magyarázni azt a jelenséget, amit kísérlettel bemutattál,
 amennyiben mindenképpen szükséged van valamilyen eszközre, jelezd, és ha tudjuk, beszerezzük.


RAJZ ÉS MONTÁZSVERSENY

Leadási határidő : március 30.
Eredmértyhirdetés: aiprilis 6.
Versenyfeltételek:
 egy vagy több rajzzal, festménnyel, montázzsal lehet pályázni, tetszőleges témában,
 az alkotás nagysága nincs megkötve,
 elkészítheted otthon vagy a Tanodában is.
Javasoljuk, hogy figyelj a következőkre:
 törekecíj az eredetiségre, szép kivitelezésre,
 akkor készítsd el az alkotást, ha igazán van hozza kedved és türelmed,
 érdemes több munkát is beadni, mert külön-külön pontozzuk őket,
 adj címet a munkádnak (.a hátoldarára írd a neveddel együtt).

INTERJÚPÁLYÁZAT
Leadási határidő :március 30.
Eredményhirdetés: április 6.
Yersenyfeltételek:
 a Tanoda valamely felnőtt tagjával kell interjút készítened,
 adj címet az interjúnak.
Javasoljuk, .hogy figyelj a következőkre:
 tapasztalatszerzés céljából érdemes elolvasnod egy-két interjút újsá gokból,
 az interjúkészítésnek sok-sok szabálya van, amit Te nagy valószínűséggel nem ismersz, de ez nem baj,
 kérdéseid legyenek eredetiek, és arra vonatkozzanak, amire valóban kíváncsi vagy,
 figyelj a válaszokra, mert új kérdésekhez vezethetnek.

FOTÓPÁLYÁZAT
Leadási határidő :: április 10.
Eredményhirdetés: április 17.
Versenyfeltételek:
 családodról, barátaidról, iskoládról és szűkebb környezetedről készített fotókkal pályázhatsz,
 a fotózáshoz szükséges eszközöket mi biztosítjuk.
Javasoljuk, .hogy_figyelj a következőkre:
 a fotózásnak megvannak az alapvető szabályai, melyeket mindenképpen meg kell ismerned, mielőtt elkészíted fotóidat,
 tervezd meg, mik lesznek fotóid témái, törekedj arra, hogy a fotók bemutassák életed legfontosabb szereplőit és helyszíneit,
 törekedj az eredetiségre és egyszerűségre.

A BEIRATKOZÁSKOR, A TANÉVKEZDÉSKOR A DIÁKOK AZ ALÁBBI ADATLAPOKAT TÖLTIK KI:
TantárgyÉv végi osztályzatokJavítási szándék félév végére
Magyar irodalom
Magyar nyelvtan
Történelem
Matematika
Fizika
Kémia
Biológia
Földrajz
Számítástechnika
Idegen nyelv
Rajz
Technika
Ének-zene
Testnevelés
Foglalkozás - és tanárválasztás

NÉV:..................................................................

ÉVFOLYAM:................
MAGYAR IRODALOM
Tanár neve
Tanár neve
MAGYAR NYELVTAN
Tanár neve
Tanár neve
Tanár neve
TÖRTÉNELEM
Tanár neve
Tanár neve
MATEMATIKA
Tanár neve
Tanár neve
Tanár neve
Tanár neve
FIZIKA
Tanár neve
Tanár neve
KÉMIA
Tanár neve
FÖLDRAJZ
Tanár neve
Tanár neve
NÉMET
Tanár neve
ANGOL
Tanár neve
Tanár neve
TANULÓSZOBA
Tanár neve
Tanár neve
KLUB
Klubvezető neve
PROJEKT
Tanár neve
Tanár neve
Tanár neve

A felsoroltakon kívül egyéb:
Józsefvárosi Tanoda Alapítvány
1088 Budapest, József krt 2. IV./1.
Tel/Fax: 313-92-75

Kedves Szülök! Kedves Tanodások!
Közeledünk az első félév feléhez, mindenképpen fontosnak tartjuk, hogy pontos képünk legyen az ide járók iskolai osztályzatairól. Most még nincs késő változtatni, javítani vagy a jó jegyeket megtartani, rnegerősiteni.
Kérem, hogy töltsétek ki az alábbi táblázatot, a lehető leghamarabb hozzátok vissza, és
adjátok le nekem vagy Pósch Ildikónak.
Budapest, 1998. november 2. Szőke Judit
Név:.....................................................
Évfolyam, osztály:................
Tantárgy
Szeptembertől kapott osztályzatok
témazáró dolgozatokat bekarikázni
Magyar irodalom
Magyar nyelvtan
Történelem
Matematika
Fizika
Kémia
Biológia
Földrajz
Számítástechnika
Idegen nyelv
Rajz
Technika
Enek-zene
Testnevelés
vissza a tartalomhoz
3. A diákok családi háttere, szocializációja

A diákok családi hátterének, és szocializációjának, időtöltési szokásainak megismerésére töb lehetőség van. Ilyen eszköz lehet a gyerekekről készített rövid esettanulmány, illetve az időmérleg-készítés.
vissza a tartalomhoz

PÉLDÁK AZ ESETTANULMÁNYRA:

NÉV - 18 éves fiú.
Szüleivel és két testvérével él, édesapja munkanélküli, édesanyja és nő vére konyhára dolgozik, húga még tanul. 1993-bari sikeresen részt vett az általunk meghírdetett tanulmányi versenyen, ezért el tudott jönni nyári táborunkba. Ősztől járt cigány klubunkba, folyamatosan kapcsolatban álltunk vele. Segítségére voltunk pályaválasztásában, támogutásunkkal bjutott a Huba utcai Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskolába. Az első év elvégzése után azonban abbahagyta az iskolát, és pincérként helyezkedett el. Amikor értesítettük a Tanoda beindulásáról, esélyt látott rá, hogy segítségünkkel elvégezze a középiskolát, és beiratkozott a Dugonics András Gimnáziumba. Első évét elfogadták, így jelenleg ll. osztályos. A tanodai foglalkozásokat folyamatosan látogatja.
NÉV - 16 éves lány
Édesanyjával, nevelőapjával és őccsével él együtt, másfél szobás lakásban. Édesanyja GYES-en van, nevelőapja munkanélküli, öccse kisegítő iskolába jár. 1994-ben vett részt először tanulmányi versenyünkön és táborozott velünk, azóta.folyamatos kapcsolatban állunk. Ekkor 7. osztályos volt, de szeretett volna továbbtanulni. Lehetőségeit nem ismerte, ezért segítségére voltunk a középiskola mcgválasztásában. 8. osztályban .házi tanításban részesült, hogy a fölvételi vizsgára megfelelő felkészültséggel rendelkezzen. Kö zépiskolába való bekerülésekor a CSZMMK ösztöndíj-támogatását intéztük neki, segítségünkkel részt vesz a Soros Alapítvány által támogatott „patronáló tanár" programban. Jelenleg a Leöwey Klára Közgazdasági Szakközépiskola II. osztályos tanulója. A tanodai foglalkozásokat rendszeresen látogattja, célja a sikeres érettségi vizsga után felsőfokú oktatásban részt venni.
NÉV - 19 éves lány
Jelenleg férjével él együtt egy szoba-konyhás lakásban, de amikor 1993-ban édesanyja felkeresett bennünket, még vele és két testvérével élt. Édesanyja egycedül tartotta el őket, takarítónőként dolgozott. Édesanyja anyagi segítséget kért a tankönyvek beszerzéséhez, majd az iskola végzéséhez támogatást, mert lánya több tantárgyból is bukásra állt. Akkor I. osztályos volt a Vendéglátóipari és Kereskedelmi Szakközépiskolában. Tanulmányai végzése alatt, folyamatosan segítettük a .házi tanítással és ösztöndíj-támogatásának intézésével. Érettségi vizsgájára ugyanaz a tanár készíttette fel, akivégig tanította. Idén sikeres érettségi vizsgát tett, de az 5. évre (technikum) későn adta be a jelentkezését, ezért csak a jövő tanévben kezdheti el.A Tanoda programjában pedagógiai kisegítőként közreműködik.
NÉV - 17 éves lány
Szüleivel és két testvérével él együtt egy kétszobás lakásban. Édesanyja ápolási segélyen van nővérével, édesapja nyugdíjas, öccse tanul. 1995-ben édesapja révén került velünk kapcsolatba, akinek nyugdíjkérelmét intéztük. Így derült ki, hogy a lány középiskolába jár, akkor kezdte meg tanulmányait a Petrik Lajos Vegyipari Szakközépiskolában. Segítségére voltunk abban, hogy tankönyveit meg tudja vásárolni, illetve a későbbiek folyamán .házi tanításban is részesült. Jelenleg III. osztályos, tanulmányait sikerrel végzi, szándékában áll továbbtanulni. A tanodai programokon rendszeresen részt vesz.
NÉV - l6 éves lány
Édesapjával él együtt, aki tüdőbetegsége miatt leszázalékolt. Nagyanyja gondoskodik róluk, mivel azonban a város másik felében lakik, nem tud elég időt, fordítani rá. Nyolcadik osztályos korában édesanyja elhunyt, ez teljesen megváltoztatta a kislányt. Járni kezdett ugyan egy gimnáziumba, de már félévben több tantárgyból megbukott, a második félévben pedig jóformán be sem járt az iskolába, súlyos magatartás problémák jelentkeztek nála. Nagyanyja ösztönzésére idén jelentkezett a Móricz Zsigmond Közgazdasági Szakközépiskolába. Egyik osztálytársa hozta el a Tanodába szeptember végén, azóta ,folyamatosan jár- a foglalkozásokra. Kapcsolatban állunk a nagyanyjával, aki gyakran érdeklődik róla, mert fél, hogy megint krízisbe kerülhet. A kislány azonban ezt az iskolát rendesen végzi, igen jó (négyes-ötös) tantuló. Vele a tanórai foglalkozásokon kívül egyedi esetkezelést is alkalmazunk heti egy alkalmommal.
Diákjaink délutáni időtöltési szokásainak megismerésére alkalmazhatjuk az időmérleg-készítés módszerét is:
vissza a tartalomhoz

PÉLDÁK AZ IDŐMÉRLEGEKRE (mikor, mit, miképpen)

NÉV - (13 éves)
Felvétel időpontja: 1998. május 27.
Időmérleg: kedd
7.00-7.45 Felébredtem, megmosakodtam, , felöltöztem, elindultam iskolába. Magamtól ébredek, mert korán,fekszem le; legkésőbb 10-kor, legtöbbször anyukám már fenn van.
8.15-14.00 Beértem az iskolába, előtte vettem csokit (40 Ft), nyalókát (30 Ft, rágót (20 Ft); 6 óránk volt: ének (lyukas), matek (3), irodalom (lyukas), nyelvtan (házi feladatot ellertőriztük), rajz (helyettesítés) és tesi óra, elindultam az iskolából a Tanodába. Nálunk fél 9-kor kezdődik a tanítás (IX. Lenhossék u.. Ált. Iskola)
14.45-17.30 Útközben találkoztam a Gy.-vel, és beszélgettünk, Tanodában matek- és nyelvtanórám volt, ittam teát, hazaindultam D.-vel, az unokatestvéremmel. Lányokról beszélgettünk; Zsuzsa nénivel tanultuk az elforgatást és tükrözést, nyelvtan volt Judit nénivel.
18.00-20.00 Hazaértem, megírtam a dolgozatoz (3.o.) a reformkorról, magnóztam, ettem (félvágott, zsömle, paprika, paradicsom, kóla), tanultam egy kicsit a fizikát (átolvastam minden leckét egyszer, kb. 20 perc, bepakoltam. Anyu és apu elmentek, a D. szüleit vitték haza; én nem mentem, mert történelemből dolgozatot kellett írnom.
20.00-21.30 Fürödtem, néztem a tv-t (Gálvölgyi show), Szüleim hazaér-keztek.
21.30 Lefeküdtem, hamar elaludtam. Van külön szobám, egyedül alszom.

NÉV - (14 éves)
Felvétel időpontja::1998. május 28.
Időrnérleg: szerda
7.00-7.45 Felébredtem, felöltöztem, beraktam a kontaktlencsét, megmosakodtam, fésülködtem, bepakoltam, elindultam az iskolába. A nővérem ébresztett.
7.45-13.00 Beértem az iskolába, beszélgettem a barátaimmal; 5 órám volt matek, biológia, irodalom, nyelvtan, testnevelés; közben ettem (vittem szendvicset, és vettem egy sonkás szendvicset és kólát), hazaindultam. Irodalomból,felmérést írtunk, testnevelésórán végig kosaraztunk.
13.15-15.20 Otthon megfürödtem, ettem (nem emlékszem), zenét hallgattam; P. ,feljött .hozzánk, utána elindultunk a Tanodába együtt. P, nem tudta, hol a Tanoda, és megmutattam neki.
16.00--17.00 Tanodában irodalomóra volt. Egyedül voltam a Fenyő tanár úrral, egy mai modern notellát olvastunk.. Andrassew Iván: Csapdalakó ; ,jó volt az óra, össze tudtam hasonlítani a régi és az új novella`jellemzőit. 17.30-20.00 Először .hazamentem, után a sétáltunk K.-val a Népszínház utcába, utána elmentünk a K.-ékhoz. A Tanodában ismerkedtem meg a K.-val, azóta.jóban vagyunk.
20.10-20.40 Otthon ettem (kakaót, valamilyen kenyeret), tanultam egy kicsit kémiát dolgozatra. Az összefoglalást (1,-5 oldal) olvastam el többször.
20.40-22.00 Tv-t néztem, beszélgettünk Gy-vel. Összevissza kapcsolgattam a tv-t, nem emlékszem mit néztem.
22.20-23.00 Levetkőztem és leféküdtem, elaludtam. Külön szobában alszom, általában nehezen alszom el.


Függelék

FREDERICO GARCIA LORCA PROJEKT A JÓZSEFVÁROSI TANODÁBAN
Mi a haszna, értelme? Miért van helye a Tanodában?
 Kiemelten foglalkozott a cigány népköltészettel.
 Cigányul is megjelentek Mo.-on a versei.
 Világirodalmi rangú alkotó.
 Erőteljes érzelmi hatást tud kiváltani.
 Rokonszenves, színes egyéniség.
 A vele való foglalkozás sokféle tantárgyi tudásra és sokféle képesség fejlesztésére ad lehetőséget.
 Különböző érdeklődésű gyerekek bekapcsolhatók a munkába, egyéni feladattal.

Mely műveltségterületek (tantárgyak és egyéb) kapcsolhatók be a projektbe?
 Irodalom (spanyol, cigány és magyar - a halálára reagáló, hasonló sorsú Radnóti révén).
 Történelem (életének fő tartalma a baloldali politikai mozgalmakkal is összefüggő avantgárd művészet, fő helyszíne a köztársasági Spanyolország, halála a polgárháborúval függ össze, a spanyol fasizmussal).
 Művészettörténet - a szürrealista művészet megközelítésre ad alkalmat (Lorca rajzolt is, Dalival jóban volt, Picasso többszörösen is „képben van": a bika- témával, a polgárháborúval stb. Miro is spanyol és szürrealista).
 Zene - a Lonca által gyűjtött cigány dalok révén.
 Tánc - verseire, zenéjére koreográfia, ritmus improvizáció készíthető
 Rajzolás, montázs készítés stb.
 Földrajz- Lorca szülőföldjének megismerése ( a versek nagy része tájjellegű.)
 Spanyol nyelv - műfordítás-elemzés, egyáltalán a műfordítás fogalma, mibenléte.
 Cigány nyelv- az írásbeliség problémái, a cigányság a világban.
 Magyar nyelv - killönböző kommunikációs készségek (beszéd, írás, szövegértés).
 Színjátszás, versmondás, irodalmi műsor rendezés (ezek minden jól ismert hozadékával a beszédtechnikátó l a kooperációs készség fejlődéséig.
 Film - videóra vitt Lorca-darabok, körültekintően kiválasztott Bunuel filmrészlet (Bunuel Lorca barátja volt, érdekesek a visszaemlékezései).
 Néprajz-a folklór fogalma, a gyűjtő munkája, népszokások (a bikaviadal Lorca rnunkásságában kiemelkedő téma.
 Pszichológia- S. Freud, mint a szürrealista asszociációs technika inspirálója, a tudatalatti felszabadítója.
 Filozófia (a nemzet fogalma, korszerű értelrnezése
. A projekt munka időtartama
Kb. 2 hónap, még decemberben el kell kezdeni - vége a jubileumi évnek ! (Szül. 1898. június.)
Tevékenységi formák
Ismerkedés a szürrealizmussal - szürrealista alkotások létrehozása.
 Színes fotó vagy realista kép (reprodukciójának) szétnyírása - új szürrealista kompozícióba rendezése (előtte persze Picasso, Chagall, Dali, Miro, Lorca képek).
 Francia dadaista-szürrealista művészek játékait játszani („előkelő ho1test"játék, irodalmi szekreter, azaz közös versírás, asszociációs játékok, szóláskeverés).
 Szürrealista sajtómontázs készítése (Újságcikkek szavaiból).
 Képvers készítése - saját mű, vagy létező vers képverssé alakítása (előtte megnézzük Apollinaire kalligrammáit és más képverseket).
Ismerkedés Lorcával:
 illusztrációk a versekhez (különböző technikákkal)
 verstanulás, versmondó verseny
versmegzenésítés, Lorca- dalok megtanulása
mozgás-koreográfiák készítése versekre.
Mindezekből egy műsor összeállítása, rendezése (a ruhavarrástól a meghívó tervezésig százféle feladat).
 Kiadványszerkesztés.
 Ismerkedés a spanyol tájakkal, a spanyol történelemmel (köztársaság, poIgárháború).
 Idegenvezető játék (esetleg diaképek segítségével) - Andalúzia, Granada, Madrid, esetleg Barcelona (Picasso, Dali miatt).
 Tárlatvezetés - festmények bemutatása (előtte képleírás irásban, színes képeslapok alapján).
Előzmények, előfeltételek
Ez a projekt illeszkedik a korábbi, főleg művelődéstörténeti projektjeink sorába. Időben eljutottunk a 20. századig.
A montázskészítésben, kiadványszerkesztésben több éves gyakorlattal, hagyományokkal rendelkezünk (ld. újságkészítés).
Művésztanárok (költő -, zenész-, képzőművészféle van, de kellene a mozgáshoz értő szakember is, illetve cigányul tudó művész: Choli Daróczi vagy Nagy Guszti)_
Szükséges kellékek
Könyvek:
 Lorca-kötetek ( néhány van a Tanodának, de szerezni kell pl. dráma kötetet, Cigány Lorcát, prózai műveit (pl. amiben bikaviadalról, a nacionalizmusról, a cigány folklórról ír).
 Radnóti kötet (1. ecloga, Frederico Garcia Lorca halott... >.
Bunuel visszaemlékezései.
 Képzőművészeti albumok: Miro, Picasso (Guernica, Bikaviadal, S.Dali, Chagall (van a Tanodának).
 A szürrealizmus.
 Spanyolország útikönyv, képesalbum stb.
 Lukácsy: Költészet és játék.
 Apollinaire: Kalligrammák.
Egyéb ísmerethordozók:
 Paco (,spanyol gitárművész) Lorca cigány dalait játssza.
 Lorca saját maga zongorázik (rádiófelvétel).
 Lorca-lemez (Idegennyelvű Könyvtár, Molnár utca ).
Eszközök:
 színes (főleg zöld) kartonok, filctollak, festékek, ecsetek, ragasztók, ollók
textilek (filc, színes szaténféle stb.)  virágok.
Egyéb:
 színes újságok, képeslapok, reprodukciók
 napilapok.
Mit szeretnénk elérni? (Pedagógiai célok)
 Rászokjanak a könyvtárhasználatra.
 Fogékonyak legyenek a (-modern) művészetre.
 Érezzék meg a cigány kultúra „nemzetköziségét".
 Egy alkotó munkásságán keresztül lássák meg az összefüggéseket a történelem, az egyéni sors és az alkotó rnűvészete között.
 Legyen egy (újabb) élményük arról, hogy egy megkezdett munkának szép közös alkotás a produktuma.
A projekt munka során létrejött produktumok
 Szürrealista antológia vagy a Tanoda Lap külön száma, illetve melléklete (versekkel, képversekkel, Lorca- illusztrációkkal, rnontázsokkal stb.).
 Versmegzenésítések kazettán rögzítve.
 Dekorációs tablók (plakátok, montázsok).
 Zenés, koreografált irodalmi műsor és/vagy színdarab ( esetleg A csodálatos Vargáné) bemutatója meghívott vendégeknek (szülők, testvérek, rokonság, alapító, kuratórium, Soros György).
 Díszletek az előadáshoz.
 Filmkészítés (a projekt készítésének folyamata vagy az erre alkalmas jelenetek, játékok, tárlatvezetés, improvizáció,versmondás stb. felvétele és összevágása. De a legjobb az lenne, ha mindkettő, tehát benne lenne hogyan készült és az is, hogy mi sült ki belőle („weerk", ilyet már csináltunk).
A munka értékelése, jutalmazása
 Bekerülés az antológiába, illetve az újságba.
 A legjobb tablók (plakátok, montázsok stb.) állandó helyet kapnak a Tanoda falán, esetleg bekeretezve.
 A színjátszókat, legjobb versmondókat filmre, magnókazettára vesszük archiváljuk, illetve: lemásoljuk nekik, hogy hazavihessék. Ha nagyon jól sikerül, benevezzük az Országos Diáknapokra, illetve a csurgói Diákszínjátszó Fesztiválra. Esetleg vendégszereplés a Berzsenyiben, a Zöld Kakas Líceumban, a Vajdában.
 A legtöbbet dolgozóknak utazás Spanyolországba. (?)
 Lorca-kötet.
A munka szervezése, fázisai
A projekt foglalkozások péntekenként délután vannak 15 órától l8 óráig (6-kor be kell fejezni, mert sokan mennek a tini-diszkóba).
 december: három foglalkozás
 január: négy foglalkozás
 február: egy foglalkozás, illetve bemutató.
Ezenkívül egy alkalommal közös könyvtárlátogatás (Kertész u.), utána már egyedül, a vállalt feladattal kapcsolatosan (a könyvtárossal beszélni!).
December.' a hiányzó kellékek beszerzése az erre vállalkozó gyerekekkel, a pedagógus-team kialakítása.
 bevezető foglalkozás:
 ismertetni a projekt lényegét, megindokolni, hogy mi miért van
 nem közösen választunk témát (jubileumi év, stb.)
 ismerkedés a szürrealizmussal (lásd fent tevékenységi formák
 2.-3. foglalkozás:
 ismerkedés Lorcával (lásd fent tevékenységi formák ).
Január:
 1.-2. foglalkozás ua.
 3. foglalkozás: irodalmi műsor rendezése, próbája
 4. foglalkozás: az objektivációk végső formába rendezése, próba. Február.' '
 1. foglalkozás: a munka közös értékelése
 2. foglalkozás: bemutató.
A részletes foglalkozási terveket (vázlatokat) a projektben résztvevő pedagógusokkal együtt készítjük el, figyelembe véve a gyerekek feladatvállalásait.


Trencsényi Borbála - Szőke Judit
vissza a tartalomhoz
ISSN 1219-5278
ISBN 963 9049 21 2
Dr. Szőke Judit, 1998
Kiadja a Soros Alapítvány
Felelős kiadíó: a Soros Alapítvány igazgatója
Készült a Szalai Műhelyben,
1184 Budapest, Üllői út 290.


Kiadványok