Soros Alapítvány Évkönyv 1989
Nyomtatóbarát változat

<<Tartalom
<<Előző fejezet
Egyéb társadalomtudomány


Budapesti Könyvszemle Egyesület

Az új könyvismertető folyóirat, a BUKSZ naprakész, színvonalas szakmai kritikákat közöl elsősorban a Magyarországon folyó társadalomtudományi kutatómunka eredményeiről. Szeretnék, ha fontos szakmai-módszertani kérdésekben vita alakulna ki, ezért teret adnak a megbíráltak válaszának is. A támogatást a megjelentetési költségekre kapták.
1 millió Ft

ELTE ÁJTK Római jogi Tanszék

1989 nyarán 10-1O amerikai és magyar diák cseréjére került sor jogi szemináriumon való részvétel céljából. A magyar diákok az amerikai alkotmány meghatározott részeit tanulmányozzák, különös tekintettel az elnöki hatalomra, a Kongresszus szerepére és a bírói függetlenségre.
10 db repülőjegy Budapest— New York— Budapest

Fehér M. István

A pályázó M. Heidegger születésének 100. évfordulójára egy Budapesten rendezendő nyugatnémet—magyar filozófiai szim-pózion szervezésére kapott támogatást.
252.000.- Ft

Földvári Sándor

A pályázó egyetemi hallgató az Egri Főegyházmegyei Könyvtár cirillbetűs nyomtatványainak bibliográfiáját készíti.
75.000.- Ft

HOLMI irodalmi folyóirat

A HOLMI időszaki irodalmi művészeti, társadalomtudományi folyóirat világnézetre és pártállásra való tekintet nélkül a mai magyar szellemi kultúra csúcsteljesítményeit szeretné együttesen reprezentálni. A folyóirat beindításához kapták a támogatást
1.600.000.- Ft

JÁTÉ Ikonológiai Munkacsoport

Az egyetem Ikonológiai és Hermeneutika! Kutatócsoportja szimbólumszótárt készít a magyar történelmi és szakrális jelképek önálló gyűjtése alapján. A szótár elektronikus adathordozón tárolt kéziratának nyomdai előkészítéséhez, a személyi és dologi kiadásokhoz járul hozzá a bizottság.
600.000.- Ft

Jelenkor Kiadó

A harminc éwel ezelőtt vidéki kiadványként indult irodalmi és művészeti folyóirat, a Jelenkor, jelentős szerepet játszott a kor színvonalának megfelelő, európai szemhatárú gondolkodás megteremtésében, a kortárs képzőművészeti törekvések fogadtatásában. A kiadó a folyóirat profilját követő könyvkiadói tevékenységet is végez. Irodalmi, képzőművészeti és filozófiai tárgyú kiadványok tiszteletdíjára kaptak támogatást.
500.000.- Ft

Kapitány Éva

A pályázó 1987 — 88-ban nemhivatalos vagy félhivatalos társadalmi eseményeket fotózott egy leendő nyitott archívum alapjainak lerakása céljából. Az elkészült dokumentációt az Országos Széchenyi Könyvtár rendelkezésére bocsátja. Az anyag archiválásával kapcsolatos személyi és dologi kiadásokra kapott támogatást
200.000.- Ft

KLTE Finnugor Tanszék

Az egyetem Magyar és Finnugor Nyelvtudományi Tanszéke az 1990 augusztusában megrendezendő VII. Nemzetközi Finnugor Kongresszus programjának megjelentetésére kapott támogatást a Bizottságtól.
100.000.- Ft

Kocziszky Éva és Vajda Mihály

A JÁTÉ Német Tanszéke Martin Heidegger születésének 100. évfordulóján szimpóziumot szervezett. A konferencia szervezési költségeihez az Alapítvány is hozzájárult.
120.000.- Ft

Kovács Ákos és Sztrés Erzsébet

A pályázók a Magyarországi tetoválások c. kutatásuk folytatásaként a szovjet láger- és börtönfolklórral foglalkoznak. A sztálinizmus jelenségeit vizsgálják kultúrantropológiai megközelítéssel.
180.000;- Ft

Lelkes György

A Magyar történeti helységnév-azonosító szótár fő célja a történelmi Magyarország régi és mai neveinek azonosítása, e helységek 1910. évi lakossága statisztikai adatainak közlése. A művet a szerző Alapítványi támogatással készíti elő kiadásra.
70.000.- Ft

Limes-könyvek Szerkesztőbizottsága

A Limes könyvek célja, hogy interjúk, dokumentumok, dokumentum értékű emlékiratok, naplók és a rendelkezésre álló sajtóanyag alapján hiteles képet nyújtsanak az erdélyi magyarság 1918 utáni történelméről, a magyar—román viszony XX. századi alakulásáról. A támogatás két évre, 12 szám kiadására, és a szerkesztő ösztöndíjára szól.
1.080.000.- Ft

Magyar Shakespeare Bizottság

Jan-Kott, a világhírű lengyel — amerikai Shakespeare-kritikus vállalkozott egy 4 hetes Shakespeare-kurzus vezetésére. A támogatás a vendégtanár itt-tartózkodásának költségeit fedezi.
100.000.- Ft

Magyar—Angol Baráti Társaság

Az újra megalakított társaság zenei estet, képzőművészeti kiállítást, valamint magyar és angol írók műveiből álló irodalmi estet szervez.
300.000.- Ft

MTA Filozófiai Intézet Lukács Archívum

A pályázó intézmény Lukács Györgyről szóló tanulmánygyűjteményt ad ki. A kötet a Budapesti Iskola négy tagjának (Fehér Ferenc, Heller Ágnes, Márkus György, Vajda Mihály) tanulmányait tartalmazza, melyekből képet kaphatunk a szerzők Lukácshoz fűződő viszonyáról és filozófiai útjuk alakulásáról is.
300.000.-Ft

MTA Irodalomtudományi Intézet

Az Intézet Reneszánsz Kutatócsoportja 1990-ben nemzetközi kollokviumot rendez „Mátyás király és a középeurópai humanizmus" címmel, Mátyás halálának 500. évfordulója alkalmából. A nagyszabású rendezvény költségeihez kaptak támogatást.
100.000.- Ft

MTA Irodalomtudományi Intézet

Az Intézet Modern Magyar Irodalmi Főosztálya és a párizsi CNRS évek óta együttműködik a nemzetközi avantgárd kutatásban, ennek keretében rendezték meg a II. Magyar—Francia Avantgárd Napokat Budapesten.
115.000.- Ft

Napra-forgó Joginformatika és Kiadó Kft.

A pályázó a Beszélő c. folyóirat megjelent számainak jegyzetekkel ellátott, kézikönyv jellegű kiadására kapott támogatást.
1.500.000.- Ft

Szegedi Móra Ferenc Múzeum

A nagymúltú szegedi zsidó polgárság XIX—XX. századi tevékenységének bemutatására a szegedi múzeumban konferenciát szerveztek, melynek anyagát egy tanulmánykötetben jelentették meg a szervezők.
180.000.- Ft

Szőke György

A szerző a Revue Psychoanalytic szerkesztőség felkérésére József Attiláról szóló tanulmányt írt. A támogatást a francia fordításra kapta.
9.000.- Ft

Szűz Mária Kegy- és Emléktárgy Gyűjtemény

A gyulai egyházi közgyűjtemény a magyar és a világegyház Mária tiszteletének legjellemzőbb darabjait mutatja be. A gyűjtemény keretében össze kívánják gyűjteni a Magyarországon 1950 előtt működött női és férfi szerzetesrendek tárgyi emlékeit, dokumentumait
153.000.- Ft

Vajda Mihály

„Az orosz szocializmus Közép-Európában" című könyvének szaklektorálására kapott támogatást
1.500.- dollár forinttérítés nélkül

Vértes Edit

A pályázó több mint negyed százada foglalkozik hagyatékban maradt osztják gyűjtések kiadásával. A támogatást Pápay József, a KLTE tanszéke alapító professzora ceruzával írt osztják nyelvi hagyatékának megmentésére kapta.
50.000.- Ft

Várszegi Tibor

A pályázó tanulmánygyűjteményt szerkeszt a mai magyar alternatív színházi törekvésekről, az erdélyi, szlovákiai, vajdasági és nyugat-európai magyar csoportok, színházak előadásaira is reagálva. A kötetet alapítványi támogatással adja ki.
180.000.- Ft

Ybl Miklós Építőipari Műszaki Főiskola

A főiskolán működő Hegyalja Csoport Tokajhegyalja volt mezővárosainak építészeti, városépítési hagyományait kutatja, és az eredményekkel igyekszik elősegíteni az érintett nyolc település fejlődését A támogatás a modellkísérlet vezetőinek ösztöndíját és egyéb költségeket foglal magában.
240.000.- Ft
Következő fejezet >>
Tartalom>>