Soros Alapítvány Évkönyv 2001
Nyomtatóbarát változat

<<Tartalom
<<Előző fejezet
Innovatív pedagógiai módszerek a roma gyerekek nevelésében, oktatásában

19 815 596 Ft

Ebben a programban az Alapítvány olyan programokat támogatott, amelyek alternatív pedagógiai elemeket, módszereket, gyakorlatot honosítanak meg a roma gyerekekkel való foglalkozásban, segítik a cigánygyerekek óvodai és iskolai sikerességét. Olyan óvodák, általános iskolák, középiskolák, kollégiumok, roma kisebbségi oktatási intézmények, alapítványok, szakmai közösségek, önkormányzatok, kisebbségi önkormányzatok, egyének pályázhattak, akik kiemelten fontosnak tartják a roma gyerekek iskolai sikerességét, az alábbi területeken:
1. a roma gyerekekkel való foglalkozás és a cigánygyerekek óvodai és iskolai sikerességét elősegítő alternatív pedagógiai elemeket, módszereket, gyakorlatot meghonosító programok;
2. a kis-, és középső csoportos korú roma gyerekek óvodai foglalkozásokon való részvételét - különösen az ellátatlan területeken - saját lakókörnyezetükben biztosító programok (kihelyezett foglalkozások), amelyek lehetővé teszik a későbbi integrált óvodai nevelésben való részvételt;
3. a szociális okból fogyatékosnak minősített roma származású gyermekek általános iskolai integrált oktatását célzó programok; az Integrált nevelés problémáinak megoldásához kistérségben, szolgáltatói centrumokban vagy centrumokon keresztül hozzájáruló programok.

Az Alapítvány előnyben részesítette az óvodás- és kisiskolás korú gyerekekre vonatkozó programokat, illetve azokat amelyek területi önkormányzat és/vagy kisebbségi önkormányzat közoktatási intézmény, és magánszemély közötti együttműködési vagy társulási formában kerülnek lebonyolításra (több lábon álló formációk).

322 pályázat érkezett amelyből 110 részesült támogatásban.

Támogatott pályázatok

1. sz. Általános Iskola, Mezőberény
Integrált nevelés, oktatás a beilleszkedés, a felzárkóztatás, továbbhaladás, illetve tehetséggondozás területén
325 000 Ft
I. sz. Napköziotthonos Óvoda, Ercsi
Cigány gyermekek óvodai fejlesztése és az iskolai sikeresség megalapozása innovatív pedagógiai módszerekkel
160 000 Ft
II. sz. Óvodai Igazgatóság, Szolnok
Óvodán kívüli programok szervezése, cigánygyermekek felzárkóztatásának, beilleszkedésének elősegítése
160 000 Ft
Alapítvány a hatvani I. István Iskola támogatására, Hatvan
A hátrányos helyzetű cigánygyermekek integrálása korszerű módszerekkel az általános iskola 1. és 2. osztályában
510 000 Ft
Alsónemesapáti Napköziotthonos Óvoda, Alsónemesapáti
Cigány származású óvodás kisgyermekek eredményes iskolai életre való felkészítése
50 000 Ft
Általános és Zeneiskola, Mátraderecske
Személyiségközpontú pedagógiák módszertani bemutatása, fejlesztése, a tapasztalatok elterjesztése Heves megye oktatási intézményeiben
Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda, Tereske
Komplex prevenciós személyiségfejlesztő program
100 000 Ft
Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda, Újszentmargita
Interkulturális oktatással kombinált magyar nyelvi felzárkóztató program alsó tagozat számára
160 000 Ft
Általános Iskola, Bagamér
A szociális okok miatt megkésett, illetve egyenetlen fejlődésű, hátrányos helyzetű roma gyerekek iskolakészültségének elérését célzó program
100 000 Ft
Általános Iskola, Bogyiszló
Roma származású gyerekek részképesség-gyengeségének kezelésére megkezdett pedagógiai program folytatása, eszközigényének megteremtése
800 000 Ft
Általános Iskola, Fülöp
Egész tanéven át tartó programsorozat roma gyermekek számára
80 000 Ft
Általános Iskola, Lajosmizse
Iskolanyitogató címmel előkészítő program 5-6 éves roma tanulók számára Általános Iskola, Mindszentgodisa
Tanulásban akadályozott roma származású gyermekek oktatását, nevelését, fejlesztését segítő program
110 000 Ft
Apáczai Csere János Általános Iskola és Óvoda, Ózd
Roma gyerekek anyanyelvi és vizuális fejlesztése, óvodai és iskolai sikerességének elősegítése és megalapozása
60 000 Ft
Apponyi Téri Óvodai Munkáltatói Körzet 12. sz. Tagóvodája, Szentes
Roma gyermekek fejlesztése és felzárkóztatása
100 000 Ft
Attila úti Napköziotthonos Óvoda, Nagykanizsa
A gyermekekhez közel álló művészeti tevékenységeken keresztül megvalósítandó program
130 000 Ft
Becsehelyi Általános Iskola és Óvoda, Becsehely
Pedagógiai fejlesztő program roma gyerekeknek
30 000 Ft
Bercsényi utcai Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde, Csongrád
A kisebbségi identitástudat fejlesztése
50 000 Ft
Bózsva-partl Óvoda, Mikóháza
Roma származású óvodás gyermekek képességfejlesztése, szocializációjának elősegítése a testi nevelés és a bábjáték segítségével
150 000 Ft
Csépány-Somsály ÁMK Somsály úti Óvodája, Ózd
Tanulási zavarok megelőzése óvodai nagycsoportos foglalkozásokon
200 000 Ft
Csépány-Somsály AMK Somsályl Tagiskolája, Ózd
Az integráltan oktatott tanulók számára felszerelések, anyagok, kellékek beszerzése, a szociális hátrányok csökkentése
340 000 Ft
Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Szakiskola, Pécs
Hidak címmel alternatív módszerekkel segítő program roma gyermekeknek
350 000 Ft
Debrecen Megyei Jogú Város Gyermekek és Anyák Védőotthona, Debrecen
Innovatív pedagógiai módszer a roma gyerekek felkészítésére a későbbi integrált oktatásban való részvételükhöz
200 000 Ft
Dőry Ferenc Körzeti Általános Iskola és Óvoda, Girincs
Roma gyerekek művészeti fejlesztése, tehetségének kibontakoztatása, egyéni képességeinek erősítése
200 000 Ft
Epreskerti Óvoda, Békés
Ismerkedés a bennünket körülvevő világgal, beszélgetős teadélutánok szervezése roma festőművész segítségével
110 000 Ft
Gandhi Közalapítványi Gimnázium, Pécs
Integrált epochális tantervek kidolgozása
400 000 Ft
Gárdonyi Géza Általános Iskola, Napköziotthonos Óvoda, Halmaj
A gyerekek együttnevelése, a néphagyomány ápolása, a nevelés feltételeinek javítása, a gyerekek sokoldalú, együttműködésen alapuló fejlesztése
200 000 Ft
Gárdonyi Géza ÁMK Csemetekert Óvodája, Pátka
Óvodáskorú roma gyermekek beóvodázásának elősegítése
218 000 Ft
Gróf Széchenyi István Általános Iskola, Jászkarajenő
6-7 éves roma gyerekek iskolai életre való felkészítése, részképesség zavarral küzdő roma tanulók fejlesztő foglalkozásai
120 000 Ft
Gyermekkert Óvoda, Pásztó
A lelkileg egészségesen fejlődő gyermek az óvodás kor végére nyitott érdeklődésével készen álljon az iskolába lépésre
130 000 Ft
Győri kapui Napközi Otthonos Óvoda, Miskolc
Innovatív módszerek a cigánygyermekek felkutatása, felzárkóztatása érdekében a pedagógusok és gyermekvédelem összefogásával
128 000 Ft
Hangonyi György Általános Iskola, Hangony
Foglalkozások szervezése a cigány származású nagycsoportos óvodások részére
121 219 Ft
Hétszínvirág Általános Iskola, Marcali
A kistérségi regionális iskolaszövetség további működése, hétszínes centrum kialakítása, működtetése
600 000 Ft
Heves Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Eger
6-7 éves, óvodába nem járó roma_tanulók iskola-előkészítő csoportja
250 000 Ft
Hódmezővásárhely Napfényes Észak utcai Óvoda Alapítvány, Hódmezővásárhely
Cigány gyermekek fejlesztése, játékok és otthoni szabadidő hasznos kitöltését célzó munkalapok segítségével
80 000 Ft
Igazgyöngy Alapfokú Művészeti Iskola, Berettyóújfalu
Roma gyerekek vizuális képességfejlesztése, a Nyitott Műhely program keretében
750 000 Ft
Iskolaszolgálat Teleki Blanka úti Óvoda Tagintézménye, Pécs
Az óvoda és a roma családok együttműködése a mentális nevelés területén
170 000 Ft
Játékkuckó Óvoda, Varsány
Az óvodába nem járó óvodáskorú gyermekek otthonaikban történő fejlesztése, a roma kultúra és a gyermekek egyéni sajátosságainak figyelembevételével
550 000 Ft
Kálmánczhelyiné Szőllősi Ildikó, Baja
Programok hátrányos helyzetű és állami nevelt roma fiatalok részére
300 000 Ft
Kalocsa Város Óvodája Bem Apó utcai Tagóvoda, Kalocsa
Roma gyermekek beilleszkedése, felzárkóztatása családjaik segítségével, saját hagyományaik megtartásán keresztül
50 000 Ft
Kalocsa Város Óvodája Újvárosi Tagóvoda, Kalocsa
Roma gyermekek beilleszkedésének, felzárkóztatásának segítése különféle tevékenységformák, módszerek alkalmazásával, családtagjaik bevonásával
50 000 Ft
Karaván Művészeti Alapítvány, Budapest
Színész- és zenés-színész képző stúdió roma és egyéb hátrányos helyzetű gyerekek számára
400 000 Ft
Katona József úti Óvoda Menház úti Tagóvodája, Gyöngyös
Roma gyermekek felzárkóztatása érdekében végzett nevelömunka feltételeinek, hatékonyságának javítása
250 000 Ft
Kertvárosi Általános Iskola, Kiskunhalas
6-10 éves roma gyerekek integrált oktatása
277 000 Ft
Kertvárosi Óvoda, Nagykanizsa
A roma kisebbséghez tartozó gyermekek iskolai életmódra való felkészítése
200 000 Ft
Kistelek Városi Önkormányzat Petőfi utcai Óvoda, Kistelek
Az óvodáskorú gyerekek integrált nevelése
60 000 Ft
Konrád Ignác Körzeti Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda, Kétújfalu
Az óvoda és a roma családok együttműködésének kialakítása, elmélyítése
230 000 Ft
Kossuth Lajos Általános Iskola, Tiszafőldvár
Hátrányos helyzetben lévő roma gyermekek komplex személyiségfejlesztése, a társadalomba való sikeres beilleszkedésük elősegítése
80 000 Ft
Körösi Csorna Sándor Általános Iskola, Tatabánya
Pedagógiai innováció támogatása a roma gyerekeket nevelő-oktató intézményekben
200 000 Ft
Körzeti Általános Iskola, Baktakék
Sikeres tanulási utat segítő, komplex mentálhigiénés fejlesztést magába foglaló iskolaotthonos program
250 000 Ft
Körzeti Óvoda Pálháza, Tagóvoda Kovácsvágás, Kovácsvágás
Innovatív pedagógiai módszerek a roma gyermekek nevelésében, oktatásábanhelyi adottságokra támaszkodva
283 000 Ft
Községi Óvoda, Nagysáp
A részképesség zavarral küzdő roma gyermekek sikeres fejlesztése és felzárkóztatása
75 000 Ft
Kunhegyes Város Óvodai Intézménye, Kunhegyes
Olyan helyi pedagógiai módszer alkalmazása, amely integrált nevelési formában segíti a roma gyerekek beilleszkedését a többségi társadalomba
72 000 Ft
Kuti István Általános Iskola, Miskolc
A Lépésről Lépésre iskolai program eszköz- és berendezés szükségleteinek biztosítása az új belépő osztályokhoz
290 000 Ft
Micimackó Óvoda, Szigetvár
Roma gyermekek célirányos óvodai fejlesztése, a szülőkkel való szorosabb partnerkapcsolat kialakítása
90 000 Ft
Mindent az Egészségért Alapítvány, Budapest
A Koszorú Óvoda körzetébe tartozó roma óvodás és kisiskolás gyermekek fejlesztése
140 000 Ft
Napköziotthonos Magánóvoda, Hejőszalonta
Innovatív pedagógiai módszerek a roma gyerekek nevelésében, oktatásában
100 000 Ft
Napköziotthonos Óvoda és Gyermekjóléti Szolgálat, Párád
Tanulási képességek fejlesztése, potenciális tanulási zavarok korai kiszűrése, korrigálása, hiányok pótlása
150 000 Ft
Napköziotthonos Óvoda Tagóvodája, Jászladány
Cigánygyermekek integrált nevelése magyar és enyhén sérült gyermekek csoportjában
100 000 Ft
Napköziotthonos Óvoda, Babócsa
Innovatív pedagógiai módszerek a roma gyerekek nevelésében, oktatásában
50 000 Ft
Napkóziotthonos Óvoda, Barna
Az óvoda tárgyi feltételeinek javítása, képességfejlesztő és egyéb eszközök beszerzése, amelyek tovább segítik a felzárkóztatást
80 000 Ft
Napköziotthonos Óvoda, Berekböszörmény
Érdeklődést felkeltő eszközök és anyagok kérése a különböző, elsősorban ábrázolás-tevékenységek motiválására
50 000 Ft
Napköziotthonos Óvoda, Borsodbóta
Óvoda-iskola és szülők együttműködése különös tekintettel a roma gyerekekre
130 000 Ft
Napköziotthonos Óvoda, Borsosberény
Innovatív pedagógiai módszerek a roma gyermekek nevelésében, oktatásában
80 000 Ft
Napköziotthonos Óvoda, Budapest
Roma gyerekek prevenciós és korrekciós nevelésének elméleti és gyakorlati háttere
250 000 Ft
Napköziotthonos Óvoda, Budapest, VIII. Bláthy Ottó u.
Innovatív pedagógiai módszerek a roma gyerekek nevelésében, oktatásában
140 000 Ft
Napköziotthonos Óvoda, Budapest, VIII. Lőrinc pap tér
Egyéni fejlesztő, felzárkóztató program a prevenció és korrekció módszereivel
150 000 Ft
Napköziotthonos Óvoda, Bükkaranyos
Óvodai környezeti nevelési programra épülő, roma gyerekek felzárkóztatását segítő kihelyezett foglalkozások tárgyi ellátottságának biztosítása
200 000 Ft
Napköziotthonos Óvoda, Bükkösd
A szociális hátrányok mérséklése a tolerancia képességének kialakítására, egymás kultúrájának, szokásainak megismerésére
80 000 Ft
Napköziotthonos Óvoda, Cered
A Medvesaljai csodás világ helyi óvodai nevelési programhoz óvodai taneszközök biztosítása
100 000 Ft
Napköziotthonos Óvoda, Csenyéte
Hátrányos helyzetű gyerekek felzárkóztatása, fejlesztése
350 000 Ft
Napköziotthonos Óvoda, Domaháza
Cigánygyerekek matematikai gondolkodásának fejlesztése Montessori pedagógiai módszerekkel, elemekkel
270 000 Ft
Napköziotthonos Óvoda, Fülöp
A roma származású gyerekek fejlesztése az óvodában
84 000 Ft
Napköziotthonos Óvoda, Gödre
A gyermekek és családjaik szociális helyzetéből adódó hátrányok enyhítése
180 000 Ft
Napköziotthonos Óvoda, Györszemere
Roma gyerekek tanulási hátrányainak leküzdése, sokoldalú képességfejlesztés, egyéni differenciált feladatadás, esélyegyenlőség biztosítása
100 000 Ft
Napköziotthonos Óvoda, Hajdúszovát
Tehetségfejlesztő szakkörben, integrált nevelés keretében folyó sokoldalú személyiségfejlesztés
50 000 Ft
Napköziotthonos Óvoda, Istvándi
Nyelvi hátrányok ellensúlyozása a cigány kisebbség kultúráján keresztül oktatástechnikai eszközök segítségével
85 000 Ft
Napköziotthonos Óvoda, Kisvaszar
A cigány származású gyermekek felzárkóztató nevelése
200 000 Ft
Napköziotthonos Óvoda, Kunszentmiklós
3-4 éves roma gyerekekkel alternatív óvodai foglalkozások, amelyek sikeresebbé teszik a későbbi integrált óvodai nevelésben való részvételüket
270 000 Ft
Napköziotthonos Óvoda, Kurityán
Óvodáskorú roma gyermekek beilleszkedését, érzelmi-értelmi-erkölcsi fejlesztését segítő hosszú távú programok kidolgozása
80 000 Ft
Napköziotthonos Óvoda, Liget
Újfajta kapcsolatrendezés a családokkal annak érdekében, hogy egyre inkább részesei, alakítói lehessenek gyermekeik fejlődésének
160 000 Ft
Napköziotthonos Óvoda, Mátraverebély
Roma gyermekek érzelmi, értelmi nevelésének elősegítése az óvodai nevelés keretében az egyéni képességeik figyelembevételével
50 000 Ft
Napköziotthonos Óvoda, Mohóra
Egészséges, harmonikus személyiségfejlesztés, szociális és értelmi érettség kialakítása a sikeres iskolai beilleszkedéshez
85 000 Ft
Napköziotthonós Óvoda, Nagycsécs
Cigánygyermekek óvodai neveléséhez fejlesztő pedagógiai program
100 000 Ft
Napköziotthonos Óvoda, Pánd
Pedagógiai program integrált neveléssel, egyéni felzárkóztatással és a helyi sajátosságok figyelembevételével
100 000 Ft
Napköziotthonos Óvoda, Rudabánya
Anyanyelvi nevelés
120 000 Ft
Napköziotthonos Óvoda, Sárkeresztúr
Kis- és középsős roma gyermekek óvodai foglalkozásokon való részvétele
300 000 Ft
Napköziotthonos Óvoda, Szirák
A cigánygyerekek felzárkóztatása, iskolai előkészítése a helyi óvodai programon belül, cigány folklór ápolása
100 000 Ft
Napköziotthonos Óvoda, Szúcs
A vizuális nevelés segítéséhez műhelysarok létrehozása
50 000 Ft
Napköziotthonos Óvoda, Taktaszada
Roma gyermekek felzárkóztatása, szintre hozása, iskolára történő előkészítésük
200 000 Ft
Napköziotthonos Óvoda, Tiszacsege
Roma származású gyermekek tevékenységek által integrált fejlesztése, identitástudatuk támogatása, esélyegyenlőségük megteremtése
150 000 Ft
Napköziotthonos Óvoda, Versend
Felszerelések, anyagok, kellékek beszerzése
220 000 Ft
Napköziotthonos Óvoda, Zsadány
Innovatív pedagógiai módszerek a roma gyermekek nevelésében, oktatásában
50 000 Ft
Napsugár Óvoda, Bátonyterenye
Hátrányok mérséklése, tehetségek ápolása
200 000 Ft
Óvoda, Nagylóc
A kommunikáció fejlesztésének lehetőségei, változatos módszerek és eszközök biztosítása, együttműködés a családdal
120 000 Ft
Önkormányzat, Hegyszentmárton
Roma származású gyermekek anyanyelvi nevelése
300 000 Ft
Összevont Napköziotthonos Óvoda, Borsodnadasd
Roma gyerekek komplex felzárkóztató programja az eredményes neveléshez
100 000 Ft
Összevont Óvoda, Zsáka
Innovatív pedagógiai módszerek a roma gyerekek nevelésében, oktatásában
50 000 Ft
Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda, Ózd
Játszódélutánok leendő roma óvodások óvodai környezettel való megismertetéséhez, az óvodai beilleszkedés megkönnyítése érdekében
200 000 Ft
Piros Óvoda, Dunakeszi
Innovatív pedagógiai módszerek a roma gyerekek nevelésében, oktatásában
60 000 Ft
Pólya Zoltán, Bicske
Csenyéte CD megjelentetése
507 377 Ft
Sarkad Városi Önkormányzat 5. sz. Óvodája, Sarkad
A cigánygyermekek óvodai nevelésének hatékonyabbá tétele
200 000 Ft
Százszorszép Óvoda, Dombóvár
Felzárkóztató program cigány és hátrányos helyzetű gyerekek fejlesztésére
100 000 Ft
Szent Márton Óvoda, Alsószentmárton
Beás-magyar kétnyelvű óvoda nevelési programja
400 000 Ft
Tündérkert Óvoda Koszorú úti Tagóvodája, Nyíregyháza
A szociálisan hátrányos helyzetű roma származású gyermekek beilleszkedésének segítése és felzárkóztatása, illetve a cigány családok szemléletformálása
100 000 Ft
Tűndérkert Óvoda, Nagyhalász
Roma gyerekek nevelése megújuló pedagógiai módszerek alkalmazásával az iskolaérettség tükrében
80 000 Ft
Újvárosi Óvoda, Győr
4-6 éves roma gyermekek komplex korai fejlesztése a B. Sindelar fejlesztőprogram alapján
100 000 Ft
Vasgyári Óvoda, Miskolc
Képességfejlesztő program a cigánygyerekek szociális hátrányainak leküzdésére, felzárkóztatásukra, tehetséggondozásukra
205 000 Ft
Viola utcai Óvoda, Kalocsa
Boldog gyermekévek az óvodában — zökkenőmentes, kudarcmentes iskolakezdés
50 000 Ft
Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Budapest
A Zöld Sziget, mint alternatív pedagógiai módszer a roma gyerekekkel való foglalkozásban
70 000 Ft
Következő fejezet >>
Tartalom>>