Soros Alapítvány Évkönyv 1989
Nyomtatóbarát változat

<<Tartalom
<<Előző fejezet
Történelem, politikatudomány és régészet


Bibó István Szakkollégium

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Jogi Karának hallgatói a támogatás segítségével nyugati tanulmányutakat tehetnek.
18.000.—USD

Clio Műhely

A háromtagú kutatócsoport a XIII—XVI. századi magyar történetfilozófia európai kapcsolatainak kutatására kapott támogatást.
550.000.— Ft

Európa Kutató Csoport

A10—12 fős kutatócsoport a nemzetállamok, társadalmi mozgalmak és identitáskeresés alakulását tanulmányozza Kelet-Közép-Európában 1945 után. A kutatócsoport működésének személyi és dologi kiadásaira kapták a támogatást.
750.000.— Ft

Fülöp Mihály

A Francia Külügyminisztérium II. világháború utáni anyaga 1979-től vált hozzáférhetővé a külföldi kutatók számára. A pályázó 8 hónapot töltött a párizsi békeszerződésekre, a nagyhatalmak közép- és délkelet-európai politikájára vonatkozó forrásfeltáró munkával. Mosta kolozsvári francia konzul jelentései (1944—48) alapján készülő két diplomáciai szöveggyűjtemény fordítására és szerkesztésére kapott támogatást.
500.000.— Ft

Gaál István

A pályázó a Zengővárkonyban feltárt neolitikus temetőben talált kerámia-leletek fejdolgozását, kiértékelését végzi. A munka költségeihez kapott támogatást.
70.000.— Ft

Gesztelyi Tamás

A pályázó az „Egyházak, vallások Magyarországon" c. kiadvány szerzői tiszteletdíjaira fordítja a támogatást.
80.000.— Ft

Haraszti György

A pályázó magyarországi levéltárakban és más közintézményekben őrzött, a történeti Magyarország zsidóságával kapcsolatos hazai források ismertető-repertóriumát szerkeszti, valamint a Magyar Zsidó Oklevéltár név- és helymutatóját készíti a Bizottság döntése alapján.
Havi 9.000.— Ft, 1989—1991 és 165.000.— Ft dologi kiadásokra

JÁTÉ ML Tanszékcsoport

A pályázók kortörténeti archívum létrehozására, az alternatív mozgalmak dokumentumainak gyűjtésére és kiadására, valamint a 80-as évek ifjúsági mozgalmainak dokumentálására kapták a támogatást.
549.000.— Ft

Kársai László

A tervezett dokumentumkötet „A vádirat a nácizmus ellen. Dokumentumok a magyarországi zsidóüldözések történetéhez" c. sorozat negyedik kötete lesz. A kötet a budapesti zsidóság történetére vonatkozó legfontosabb dokumentumokat tartalmazza az 1944. október 15-től 1945. február 13-ig terjedő időszakban.
Havi 9.000.—Ft (1989—1991)

Kenedi János és Simó Sándor

A pályázók életút-interjút készítenek Heitai Györggyel, aki 1946-ban a Külügyminisztérium párttitkáravolt, majd koncepciós perben elítélték, 1956-ban Nagy Imre külügyminiszter-helyettese volt, jelenleg az USA-ban él. Az interjú dologi kiadásaira és az útiköltséghez kaptak támogatást.
5.000.— USD forinttérítés nélkül

Kokas Károly

A pályázó László Károlynak, Kossuth egykori titkárának és kísérőjének kiadatlan naplófeljegyzéseit rendezi sajtó alá egy diákmunkaközösség segítségével. A Bizottság átvállalta a munkával kapcsolatos személyi kiadásokat.
85.000.— Ft

Magyar—Csehszlovák Történész Vegyesbizottság

A vegyesbizottság magyar—cseh—szlovák tárgyú történeti kiadványsorozatotjelentet meg a Bizottság támogatásával. A sorozat folytatásához, a Hungaro-Bohemicoslovaca c. kiadvány költségeihez kaptak újabb összeget
400.000.— Ft

Miklós Zsuzsa

A pályázó régész az Őcsény-Oltoványi középkori vár feltárását végzi. Az ásatások befejező munkálatait alapítványi segítséggel végzi.
130.000.—Ft

MTA Judaisztikai Kutatócsoport

A kutatócsoport Komoróczy Géza professzor vezetésével alapítványi segítséggel feldolgozza az Ószövetségre vonatkozó nemzetközi tudományos szakirodalmat az elmúlt kb. 40 évből, valamint megkezdi a hazai zsidó folyóiratok feldolgozását, és levéltári források alapján elkészíti a magyarországi zsidóság történetének „cross indexét". A munkához szükséges szövegszerkesztő program megvásárlásához kapták az újabb támogatást
960.— USD forinttérítéssel

Nyilvánosság Klub Országos Egyesület — Budapest

1957-ben és 1959-ben magyarul csak néhány száz példányban jelenhetett meg „A magyarországi rádióadások könyve", amely minden szót tartalmaz 1956. október 23-tól november 9-ig a rádióban elhangzott A kötetet a Nyilvánosság Klub a Századvég-füzetek mellékleteként újra megjelenteti, ehhez kaptak kölcsönt
1,5 millió Ft

Órai History Archívum

A több éve folyó program keretében mintegy 250 életút-interjú készült el a közelmúlt történelmének „másodvonalbeli" szereplőivel. A program ötödik évében további interjúk készítéséhez adott támogatást a Bizottság.
1.900.000.—Ft

Petőfi Kör Tudományos Emlékülés

A Petőfi Kör 1955 - 56-os működésének tárgyilagos elemzésére, nyilvános megvitatására a megváltozott politikai légkör miatt csak 1989-ben kerülhetett sor. A tudományos emlékülés költségeit a Bizottság vállalta.
60.000.— Ft

Stark Tamás

A pályázó „A magyar zsidóság szétszóródása 1945 — 1948-ig" témájú hároméves kutatásra kapott ösztöndíjat
Havi 9.000.—Ft (1989—1991)

Szentirmay László

Szentirmay László és Cudenus János könyvet írnak a magyarországi arisztokrácia H. világháború utáni sorsáról. Vizsgálják, hogy tagjai, leszármazottai hogyan illeszkedtek be Magyarország vagy más országok társadalmába.
Havi 5.000.— Ft személyenként (1989—1990) és
360.000.— Ft dologi kiadásokra

Tudósítások Lap- és Könyvkiadó Kft.

A pályázók kiadják a Nagy Imre per dokumentációját és Molnár Miklós egy könyvét A kiadás költségeire kölcsönt kaptak.
400.000.— Ft

Történeti Interjúk Tára

Az Országos Széchenyi Könyvtárban működő videotár videokazetták és mechanikus alkatrészek vásárlása céljára kap támogatást
16.400.— USD forinttérítéssel

Varga László

Ösztöndíjából „A magyar zsidóság társadalomtörténetéről 1735 -1945" c. tanulmánykötetet készíti el
Havi 11.000.— Ft (1989—1991) és
30.000.— Ft dologi kiadásokra
Következő fejezet >>
Tartalom>>