Soros Alapítvány Évkönyv 1990
Nyomtatóbarát változat

<<Tartalom
<<Előző fejezet
SZOCIOLÓGIA ÉS NÉPRAJZ56-os Intézet
Elengedhetetlenül szükséges az 1956. október 23. és november 4. közötti történések minél pontosabb feltárása, az előzmények dokumentált feltárása és a forradalmat követő évtizedek társadalomtörténetének vizsgálata. Ali megyében folyó levéltári kutatás személyi és dologi kiadásaira, valamint megbízási díjakra kaptak forinttámogatást. A kutatócsoport munkájában részt vesz K. Barth berlini történész, akinek az 56-os forradalom keletnémet kihatásai kapcsán végzett forrásfeltáró és elemző munkájához dollártámogatást ítélt meg a Bizottság.
2.735.000 - Ft, és 10.000 USD

Fodor Andrea és Kovács Zsolt
Mivel jelenleg nincs kellő részletességű, magyar helységneveket is tartalmazó térkép Erdélyről, ezért a két pályázó egy olyan térképet kíván elkészíteni, ahol az összes település román, magyar ill. német neve is szerepel.
200.000 – Ft

Forray R. Katalin és Répássy Helga
Az „ Öregedés falun" tárgyú nemzetközi találkozó megrendezéséhez, szervezéséhez kaptak forinttámogatást.
254.000 – Ft

Fridii Judit
A hospitalizált pszichiátriai betegek jogi helyzetének szociológiai aspektusú kutatását végzi.
448.000 – Ft

Hoóz István
A Statisztikai Hivatal 1893. január 31-én az egész országra kiterjedő, teljeskörű összeírást hajtott végre a cigány lakosságról, s az így kapott adatokat 1895-ben tették közzé. A kötet hasonmás kiadását a JPTE Népesedéselméleti Munkaközössége, a tartalmi összefoglalást pedig a pályázó vállalja.
500.000 – Ft

Interetnikus Munkacsoport
(vezető: Erdélyi Zsuzsanna)
A pályázó kutatási területe a vallásos népköltészet archaikus műfajai: népi imádságok, Mária líra-epika, vallási színjátszás, s mindezeknek a közege, a népi vallásosság. E műfajok eredete a késő középkor szakrális, nemzeti nyelvű közköltészetében keresendő. E kutatáshoz kaptak támogatást.
666.000 – Ft

Károssy Csaba
Az egykor gazdaságilag és etnikailag is egységes Őrség falvainak lakossága jelenleg nagymértékben csökken. A gazdasági és társadalmi leépülés okainak felmérésére öt évre szóló kutatási programot szervez a Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola Földrajz Tanszéke, az MTA Regionális Kutatások Központja, valamint az MTA Szoliológiai Kutatóintézete. A kutatások költségeihez járul hozzá az Alapítvány.
300.000 – Ft

Kemény István és munkatársai
Gazdasági rendszerváltásunkhoz elengedhetetlenül szükséges lenne, hogy ismerjük a nemzeti vagyon értékét. A berendezések gyors avulása miatt ennek a nemzeti vagyonnak legérté-kállóbb része a föld, a telek, a termelési- és tartózkodási helyek Ugyanakkor ezek értékelése végezhető el a legegyszerűbben, a legolcsóbban és a legbiztonságosabban. A kutatás fő célja, hogy az első lépést megtegyük ebbe az irányba. A 12 fős kutatói csoport ösztöndíjakra és dologi kiadásaira kapott támogatást.
1.100.000 – Ft

Ladányi János és Teplán István
A pályázó szociológusok a nyaralóépítések társadalmi összefüggéseit kutatják.
200.000 – Ft

Leié József
Szülőfalujának, Tápénak tárgyi és szellemi hagyományait gyűjti, s az anyagokból falumúzeumot kíván létrehozni.
Havi 7.000 - Ft ösztöndíj, két évre

Lőwy Lajos és Kovács Péter
A pályázók Zemplén Megye zsidó mártírjainak névsorát állítják össze, és fotódokumentációt készítenek a tárgyi emlékekről.
150.000 – Ft

Magyar Szociológiai Társaság
„A Társadalom válaszai a válságra" című konferencia hét külföldi előadójának személyi költségeihez járult hozzá az Alapítvány.
42.000 – Ft

Országos Közművelődési Központ
A központ országos reprezentatív szabadidő vizsgálatot végzett. A kutatás matematikai feldolgozásának költségeihez járult hozzá az Alapítvány, valamint „A közösségek hálózata a budapesti értelmiségiek körében" című vizsgálat befejezéséhez.
1.000.000 – Ft

Pacsuné Fodor Sári
1440 és 1543 között Palotán ferences kolostor működött. A kolostor fennmaradt írásbeli anyagát, a kolostor életét, s a benne folyt oktatást, nevelést kutatja a nyugdíjas tanárnő.
24.000 – Ft

Református Sajtóosztály
A magyar lakosság múltjának mindmáig legalaposabb, legrészletesebb összefoglalását adja Haraszty Károly 1931-ben megjelent, „Adalékok az ungi református egyházmegye történetéhez" című munkája. A reprint kiadásra igényt tartanak a szlovákiai és kárpátaljai magyar művelődési szervezetek, de a hazai történetírás, egyháztörténet művelői is haszonnal forgathatják.
200.000 - Ft
Következő fejezet >>
Tartalom>>