Soros Alapítvány Évkönyv 1989
Nyomtatóbarát változat

<<Tartalom
<<Előző fejezet
X. sz. melléklet


TÁRSADALOMTUDOMÁNYI ÖSZTÖNDÍJASOK

A nyertes neve
Ösztöndíj
Ft/hó
Dologi
Ft
A pályázat tárgya
Andrássy Mária
5 000
24
0
A magyar tört. elmúlt
40 — 50 évében szerepet játszó személyek életútja
Bakó Tihamér *
0
0
56 000
Krízis öngyilkosság
(tanulmányok) elmélet,
diagnosztika, terápia
Balázs Eszter
8 000
24
0
Tanulmány Justus Pálról
Balázs Géza
7 000
12
0
Politikai szleng, jelszavak, politikai graffiti, politikai vicc
Beck László
8 000
12
0
Társadalmi mozgalmak Békés, Csongrád és Hajdú-Bihar megyében 1 956 — 57-ben
Benkő Mihály
7 000
18
0
Az ősmagyarság lélekhiedelemmel kapcsolatos temetkezési szokásai
Bindes Ferenc
5 000
12
0
A győri egyházmegye napjai és plébániái 1946—66
Bognár András
6 000
12
60 000
Bács-Kiskun megye
földrajzi nevei
Bojtár Endre
10 000
24
0
Bevezetés a baltisztikába c.
könyv megírása
Boós Tibor
6 000
18
0
A személyközpontú közvetítő bíráskodás a polgári peres eljárásban
Csizmadia Ervin
8 000
18
50 000
Az ellenzékiség kialakulása
és fejlődése Magyarországon.
Csákó Mihály *
8 000
12
0
Munkásérdekvédelem
a piacgazdaságra való
átállás időszakában
Dávid János
7 000
12
100 000
u. a.
Diósi Ágnes *
8 000
24
0
Szociográfia a holocaust utáni magyar zsidóságról
Dobos Ilona *
6 000
12
0
Magyar történeti mondakatalógus, magyar-zsidó folklór
Dobozyné Erdélyi Zsuzsa *
5 000
12
60 000
A vallásos népművészet
archaikus műfajai
Fehértói Katalin *
0
0
30 000
Kora-árpádkori személy- és helynevek összegyűjtése
Fekete Judit*
6 000
12
0
A gazdaságiránydói magatartás és kisvállalkozás
Foki Ibolya
7 000
24
0
Az anyaország és a határokon kívüli Mo. kapcsolata a XIX. sz. 2. felében
Gyenes Antal
7 000
24
0
'Életutam’
Gyurgyák János *
8 000
24
0
Az ideológiák történeti típusai
Győri György
8 000
12
0
'Megmeneküléseim története' — szociográfia
Gábor Anna*
8 000
12
45 000
Zsidó népi építkezési, település és gazdaságtörténeti kutatás Északkelet Magyarországon.
Haiman György
7 000
18
50 000
A nagyszombati Jezsuita Akadémia nyomdája
Hajnalné Orosz Katalin
6 000
18
0
Humán reform Galgahévízen, mentálhigiénés állapotfelmérés 45 családban
Havas Gábor
5 000
12
0
A Református Diákok Soli Deo Glória Szövetsége történetének megírása
Hetesi Erzsébet *
0
0
60 000
Munkatáborok az azovi és a donyeci hátságon —emlékirat-könyv
Hörcsik Richárd *
5 000
12
0
A Sárospataki Református Kollégium gazdaságtörténete
Kapás István
7 000
12
0
Társadalmi elidegenedés és elmebetegségek, terápiás módszer
Karasszonné Bodó Zsuzsanna
7 000
12
0
Az erdélyrészi Fehér vármegye történeti földrajza (XIV—XV. sz.)
Kengyel Miklós *
7 000
12
0
A tárgyalótermi magatartás és kommunikáció empirikus vizsgálata
Kiss Olga
5 000
12
0
A hagyomány tudományban betöltött szerepének vizsgálata
Kiss Tamás
8 000
12
0
Az ökológiai gondolkodás elemzése
Kovács Ilona
6 000
24
0
II. Rákóczi F. kiadatlan és francia kéziratainak kiadásra előkész.
Kulifay Albert
5 000
12
0
A Református Diákok Soli Deo Glória Szövetsége történetének megírása
Könczei György
7 000
24
0
Önsegítő mozgalmak a magyar egészségügyben
Kónya Anikó
5 000
12
0
Kép, szó és érzelem az emlékezetben
Majsai Tamás *
7 000
24
0
A protestáns egyházak és a zsidókérdés a XX. századi Magyarországon
Maksay Ferencné
7 000
12
48 000
A parasztság életformái a XIV— XV. sz. Mo.-on
Molnár Adrienn
8 000
24
0
Az 1956-os vidéki munkástanácsok főbb szereplői és eseményei
Molnár Judit
7 000
24
100 000
Zsidóüldözés és deportálás története az V. szegedi csendőrkerületben 1944
Nagy Péter Tibor
6 000
24
48 000
Értelmiségi érdekszervezetek a két vh. közötti Mo.-on — közalkalmazottak
Nyírő András Németh László
6 000
12
0
A magyar politikai elit 1948-tól
Nádasdy Zoltán
5 000
12
0
A győri egyházmegye papjai és plébániái 1946—66
Pünkösti Árpád * Radnóti Sándor
0
0
120 000
Formai és tartalmi jegyek szerepe a szavak vizuális felismerésében
Rekettyés Mária
5 000
06
18 000
Rákosi Mátyás és környezete
Régheny Tamás
8 000
24
0
A múzeum kultúrtörténeti státusza,művészetfilozófiái helye
Rémiás Tibor
8 000
12
0
A Thurzó család története
Révész Mária
5 000
12
0
A humánökológia és az ökológia gondolati struktúrájának különbségei
Schreiber Rózsa
6 000
24
50 000
Miskolc 18. sz-i társadalma a feudális kori összeírások alapján
Solt Ottília
7 000
24
30 000
Pécs hatalmi elitje a polgári korszakban
Szabó Lívia
0
0
140 000
Bronzkori temetők Budapesten (III. kér. Vörös Hadsereg útján)
Szabó Miklós
12 000
24
0
A mo-i szegénység 1945 utáni története, életmódja és perspektívája
Szabó Máté
8 000
24
30 000
'Nyugaton dolgozó magyar exportmunkások', szociográfia
Szakadat István
8 000
24
0
1956. utáni mo-i politikai-gazdasági-társadalmi rendszer
Szakadat László
6 000
18
0
A társadalmi önszerveződés új tendenciái Magyarországon
Szalai Erzsébet
5 000
12
125 000
A magyar politikai elit 1948-tól
Majsai Tamás *
5 000
12
0
A magyar politikai elit 1948-tól
Maksay Ferencné
8 000
24
150 000
Nagyvállalatok gazd-i és pol-i eszközeivel kapcsolatos ideológiák
Szécsényi Tibor
8 000
24
0
A gazdaságelméletek szerkezete c. monográfia
Tatár György *
0
0
15 000
Az öröklét gyűrűje c.könyvének nyelvi-stilárisjavítása német kiadáshoz
Vajda Ágnes
6 000
12
60 000
A humán evolúció biológiai és társadalmi sajátosságai
Vágvölgyi B. András
7 000
12
0
A magyar politika nyugati sajtóvélekedések tükrében 1953—63 között
Zeke Gyula *
8 000
24
0
Magyar zsidóság a polgári modernizációban a dualizmus korában
Ö. Kovács József
6 000
24
0
A zsidóság a Duna—Tisza köze .XIX. sz-i várositárs.-nak polgárosodásában

A *-gal jelölt pályázók korábban már részesültek támogatásban

Megjegyzés:
Az ösztöndíjak összege 1990-től 20 %-kal, a dologi támogatások összege pedig 10 %-kal magasabb az itt közöltnél.
Következő fejezet >>
Tartalom>>