Soros Alapítvány Évkönyv 1989
Nyomtatóbarát változat

<<Tartalom
<<Előző fejezet
AZ MTA — SOROS ALAPÍTVÁNY BIZOTTSÁG DÍJAI
Történész díjak:

RÁNKI GYÖRGY DÍJ
100 000 Ft

GERGELY ANDRÁS történész
Gergely András a fiatalabb történész-nemzedék tagja, a történettudományok kandidátusa. A magyar történettudomány korszerűvé válásának valamikor elsőrendű terepe volt a reformkor kutatása — az első modern szövegkiadásokkal, résztanulmányokkal, máig érvényes földolgozásokkal. Az utóbbi harminc évben azonban a történettudomány elhanyagolta azt a korszakot, melyben először merült föl Magyarország európai betagozódásának máig érvényes kérdése. Gergely András azon kevesek közétartozik, akik ezt az időszakot vizsgálják, az elődök magas színvonalán, gyakran a legújabb módszerekkel. Már 1972-ben, igen fiatalon publikált első könyve, a Széchenyi eszmerendszerének kialakulása is maradandó eredményeket hozott: az ifjú s a Hitelt író Széchenyi megismerésekor elhanyagolhatatlan.
Gergely 1987-ben megjelent tanulmánykötete (Egy nemzetet az emberiségnek) egyformán mutatja meg a szerző alapos felkészültségéts kutatásainak sokrétűségét, módszereinek változatosságát A kötet tanulmányainak első csoportja teljes képet nyújt a magyar liberalizmus, a nemzetté válás, az érdekegyesítés történetéről. Gergelytől idegen mindenféle előítélet: megértő portrét képes rajzolni Széchenyiről, de Kossuthról is; Batthyányról, de Eötvösről is. Már e kötetben olvashatunk a szerző további kutatásaiban előtérbe kerülő reformkori s 48-as kulcsfiguráról, István nádorról.

SZŰCS JENŐ-DÍ]
100 000.- Ft
GYŐRFFY GYÖRGY történész
Győrffy György, a történettudományok doktora, az MTA Történettudományi Intézetének nyugalmazott tudományos tanácsadója, ma élő legkitűnőbb Árpád-kori történészünk. Ót évtizedes munkássága során jelentős monográfiákban dolgozta fel a magyar honfoglalás történetét, a vármegyék és az államszervezet kialakulását, majd összegezve a részlettanulmányokat, István király életét és a 10 kötetes Magyarország történetében az Árpád-kor első két évszázadát A munka, amely a hazai és külföldi szakemberek és tudományos egyesületek legmagasabb el ismerését váltotta ki, biztos alapokra helyezi a XI—XIII. századi magyar történetet, és nélkülözhetetlen kézikönyve lesz mindazoknak, akik a középkori Magyarország történetével foglalkoznak.

Irodalmi díjak:

WEÖRES-DÍJ
250 000.- Ft

ORBÁN OTTÓ költő
Nemzedéke kiemelkedő egyénisége, aki három és fél évtizedes folyamatos költői működése során irodalomtörténeti értékű életművet hozott létre, amely a klasszikus lírai hagyomány és a modern, kísérletező poézis érdekes és egyéniségére szabott szintézise. Ezt a szintézist a lírai kifejezés magas rendű virtuozitása, fölényes forma-és anyagkezelés jellemzi, továbbá — mondanivalóittekintve — a szegények és szenvedők világlátásának, humánumának nagy erejű megszólaltatása. Személyesség és intellektuális elvonatkoztatás és az úgynevezett objektív líra lehetőségeiből összefont versbeszéde egyszerre groteszk és ironikus; és sötétentragikus atmoszférájával hiteles módon fejezi ki a 20. századi kelet-közép-európai értelmiségi ember belső világát, életérzését, történelmi sorsát és filozófiáját.

KOSZTOLÁNYI-DÍJ
250 000.- Ft

RÁBA GYÖRGY költő
Régebbi verseit mindig éber elemző értelem, a tiszta gondolat szenvedélye feszttette. A negyvenes években lírájában a történelem, a második világháború drámai tapasztalatai, lét és ember, erkölcs és ösztönök mindig újraélhető és újraértelmezhető kérdései sűrűsödtek. A hatvanas években költészete iránya, a versről való elképzelése megváltozott. A fogalmak, a gondolatok helyét a tárgyak foglalták el. Versei elvontabbak, talányosabbak, többértel-műek lettek. Előadása hézagosabb, váratlan nyelvi és képi elemekkel hökkent meg. Régebbi lírája áttetsző/némi túlzással: racionális. Most viszont közvetlen kapcsolatban van az érzékelhető világgal. Most a jelképszerű tárgyakkal, a világ részleteivel, analógiákkal fejezi ki magát, nem egyszer az éber álom határán. A tárgyával érzékenyen azonosuló, mégis mindig a maga határozott szemléletét mutató tanulmányaiban, monográfiáiban a Nyugat nagyjainak műveit elemzi. Értekező művei a költői érzékenység és a tudós pontosság nagyszerű ötvözetei.

KRÚDY-DÍJ
250 000.- Ft

NÁDAS PÉTER író
Elbeszélései, regényei, színdarabjai a kortársi magyar irodalom időtálló értékei. A Kulcskeresőjáték novellái, a Biblia c. kisregénye, az Egy családregény vege és az Emlékiratok könyve az elbeszélés ősi varázsát eredményesen ötvözi ka posztmodern prózakísérletek újításaival. Hangjával és szemléletével Nádas Péter a közelmúlt évtizedekben "jelentős szerepet játszott a magyar próza irodalomtörténeti fontosságú megújításában. A magyar irodalom fejlődésére, útjára és a fiatalabb írónemzedékre gyakorolt hatásának egyik forrása az emberi élet, a történelem és a politika úgynevezett kényes és tilos kérdéseinek elemző ábrázolása; az igazság megtalálását és megalkuvás nélküli kifejezését szolgáló írói erkölcs.
Az Irodalmi Kuratórium a támogatás új formájaként eddigi munkásságuk figyelembe vételével egységesen havi 10 000.- Ft ösztöndíjat ajánlott fel 1 éves időtartamra fiatal íróknak és költőknek.

Albert Gábor
Károlyi Gsaba
Babics Irma
Kiss Anna
Bertók László
Krasznahorkai László
Buda Ferenc
Rakovszky Zsuzsa
Ferenc Győző
Szijj Ferenc
Következő fejezet >>
Tartalom>>