Soros Alapítvány Évkönyv 1987
Nyomtatóbarát változat

<<Tartalom
<<Előző fejezet
II. MELLÉKLET - TÁRSADALOMTUDOMÁNYI ÖSZTÖNDÍJASOK 1987-BEN


A nyertesek neve
Az ösztöndíj
A pályázat tárgya
havi összege
(Ft)
időtartama
(hónap)
Babits Antal
8.000,-
18
Lexicon Triplaris: teológiai alapfogalmak három hasábos szótára
Banó István
7.000,-
24
A magyar népdalszövegek számítógépes katalógizálása
Barta Anna
5.000,-
12
Gyermekkori autizmus kutatása
Bányai László
6.000,-
12
Kínai igazgatási reform
Benedek László
5.000,-
24
Játék az emberi közösségekben, terápiás kutatás
Benyó Bertalan
6.000,-
12
A közlekedéshálózat-fejlesztési döntések
Bereczkei Tamás
3.000,-
12
Biológiai evolúció és emberi természet
Bilecz Endre
8.000,-
12
A mai magyar társadalom önszerveződési kísérleteinek elemzése
Bognár László
7.000,-
12
Fenomenológia és ontológia
Bodnár Mária
108.000,-
dologi kiadásokra
A későrézkori badeni kultúra dunántúli lelőhelykataszterének elkészítése
Borsi-Kálmán Béla
5.000,-
18
Hajnal István: Kossuth-emigráció Törökországban
Brestyánszky ilona
7.000,-
24
A magyar zsidóság művészeti kincsei
Clamar Lajos
7.000,-
12
Ikonográfiai kutatások
(már részesült támogatásban
7.000,-
12
Ikonográfiai kutatások)
Csoma Zsigmond
5.000,-
24
Izraelita kolóniák a dunántúli szőlő-borvidéken (18-20. sz.)
Dabóci Mária
5.000,-
12
Bölcseleti emberkép, erkölcs, erkölcsi értékek
Dávid Géza
5.000,-
24
Magyayrország demográfiai viszonyai a török hódoltság korában
Dénes Iván Zoltán
5.000,-
24
A magyar liberális politikai gondolkodók értékvilága
Dobozyné Erdélyi Zsuzsanna
5.000,-
24
Vallásos népköltészet archaikus műfajai
+ 100.000,-
dologi kiadásokra
Feiszt György
6.000,-
18
A dualizmus kori Magyarország társadalmi elitjének polgárosulása
Fekete Judit
5.000,-
12
A gazdaságirányítói magatartás és a kisvállalkozás
Ferge Gábor
10.000,-
12
Az arisztotelészi filozófiai terminológiája
(már részesült támogatásban
8.000,-
24
Az arisztotelészi filozófiai terminológiája)
Ferkai András
7.000,-
24
Eszmei irányzatok, ideológiák a két világháború közötti magyar építészetben
Fülöp Gyula
5.000,-
24
A dunaújvárosi avarkori település és temetője
Gábor Eszter
20.000,-
dologi kiadásokra
Villa és városi palota Budapesten a századfordulón - feldolgozás
(már részesült támogatásban
8.000,-
24
Villa és városi palota Budapesten a századfordulón- feldolgozás)
+ 70.000,-
dologi kiadásra
Gadó György
7.000,-
18
Politikai eszmeáramlatok a magyar zsidóság időszaki sajtójában
Galasi Péter
4.000,-
24
A korrupció mikroökonómiája a szocializmusban
Horányi Özséb
40.000,-
dologi kiadásokra
Képekkel kapcsolatos elméleti kutatások-tanulmányok
(már részesült támogatásban
7.000,-
12
Képekkel kapcsolatos elméleti kutatások – tanulmányok)
Hörcsik Richárd
5.000,-
18
A Sárospataki Református Kollégium gazdaságtörténete
Kertesi Gábor
4.000,-
24
A korrupció mikroökonómiája a szocializmusban
Klaniczay Gábor
5.000,-
12
Monográfia a magyarországi és európai szentkirály - kultuszokról (középkor)
Kosján lászló
6.000,-
18
A dualizmus kori Magyarország gazdasági – társadalmi elitjének polgárosulása
Markó Péter
6.000,-
12
Egy kisváros hatalmi viszonyainak empirikus szociológiai vizsgálata
Merényi Zsuzsanna
5.000,-
12
Sztehlo Gábornak a Pax Magyar Szociális Alapítványban végzett munkája
Mándoky Kongur István
6.000,-
24
A magyarországi és balkáni kunok nyelvi, történeti és néprajzi emlékei
Nemes Nagy József
2*4.000,-
18
A második gazdaság földrajza Magyarországon kutatómunka és tanulmány
Peternák Miklós
8.000,-
12
Új képfajták – Bevezető egy általános képelmélethez
Pál Lajos
5.000,-
18
Hajnal István: Kossuth – emigráció Törökországban
Pünkösti Árpád
5.000,-
24
Rákosi Mátyás és környezete
Repiszky Tamás
7.500,-
24
A Jászi és Madzsar család története
Roboz István
6.000,-
12
A cseszlovákiai magyar polgári pártok az 1920-as években
Sándor István
5.000,-
24
A magyar néprajz kibontakozása a felvilágosodás tudománytörténeti mozgalmában
Somkuti Gabriella
5.000,-
18
Az OSZK 1867-1918 közötti történetének megírása
Somlai György
6.000,-
24
Egy 16-17. Századi enciklopédista misztikus dalok magyarázatának fordítása
Stipta István
5.000,-
12
A polgári helyi önkormányzat megteremtésére irányuló törekvések Magyarországon
Szabó József
5.000,-
24
A magyarországi nyelvjárásszigetek vizsgálatának tanulságai
Szabó Zoltán
7.000,-
12
A magyar filozófia “felnőtté válásának” kora
Szalai Pál
7.000,-
24
1943. 07. 25. – 1944. 03. 19. között megjelenő főbb magyar sajtótermékek elemzése
(már részesült támogatásban
7.000,-
12
A “Haladás” című hetilap elemzése és tanulmány)
Szegő György
6.000,-
24
Építészet – antropológiai önálló kutatás
Szidiropulosz Archimedesz
5.000,-
24
A magyarországi görög emigráció helyzete
Szigetiné Galántai Erzsébet
5.000,-
12
Magyarországi középkori latin nyelvű okleveles források
Szilágyi Júlia és társai
100.000,-
dologi kiadásokra
A hosszantartó és vitalitás – veszélyeztetettséget jelentő társadalmi diszkrimináció hatása a túlélők gyermekeinek lelki életében
(már részesültek támogatásban
4* 5.000,-
24)
Szilágyi Sándor
8.000,-
24
Bibó István kéziratos hagyatékából két gyűjtemény kiadásra előkészítése
Szlávik Gábor
5.000,-
24
A császárkori politikai ellenzék létrejötte
Szolnoky Erzsébet
5.000,-
24
Karitatív és szociális tevékenységgel foglalkozó szerzetesrendek a 20. században
Takács Péter
5.000,-
24
Paraszti vallomások a Mária Terézia – féle úrbérrendezés idejéből
Tánczos Éva
5.000,-
24
Közüzemi díjak fizetésére képtelen családok szociológiai vizsgálata
Tömpe Zoltán
6.000,-
12
Az informatizálás társadalmi, gazdasági hatásai és hiánygazdasági korlátai Magyarországon
Tüskés Gábor
27.000,-
dologi kiadásokra
Laikus szervezeti formák a 17–18. Század vallási életében
(már részesült támogatásban
6.000,-
18
Laikus szervezeti formák a 17–18. Század vallási életében)
Udvari István
5.000,-
24
Paraszti vallomások a Mária Terézia – féle úrbérrendezés során
Uhrmann Iván
5.000,-
24
A korai Athén történetének egyes kérdései
Ujlaky István
6.500,-
12
Cornelius Nepos és az egykorú római történetírás történelemszemlélet
Vargha János
8.000,-
24
Az ökoloógiai válság egyes társadalmi problémái
Viga Gyula
5.000,-
24
Migráció és árucsere – kapcsolatok Észak – Magyarországon
Vigh Károly
6.000,-
24
Bajcsy – Zsilinszky Endre publicisztikájának összegyűjtése
Vörös Vince
8.000,-
24
A paraszttársadalom mozgalmai, pártküzdelmek
Zielbauer György
6.000,-
19
A magyarországi németség 20. Századi történetének néhány kérdése és az asszimiláció
Következő fejezet >>
Tartalom>>