Soros Alapítvány Évkönyv 1991
Nyomtatóbarát változat

<<Tartalom
<<Előző fejezet
FÜGGETLEN ÖKOLÓGIAI KÖZPONT (FÖK)

A FÖK 1989. szeptemberében kezdte meg munkáját, mint a Kelet-Európai Független Környezetvédelmi Alapítvány titkársága. A FÖK alapításához a Soros Alapítvány készpénzzel, a Közművelődési Információs Központ pedig természetben (irodahelyiség és szolgáltatások biztosítása) járult hozzá. Tíztagú természet- és társadalomtudósokból álló kuratóriuma (elnöke dr. Sólyom László alkotmánybíró) felügyel programjainak működésére, és dönt a beérkező pályázatok ügyében. Jelenleg a FÖK-nek három teljes- és egy részmunkaidős munkatársa van, számos kutató, tanár, diák dolgozott a szervezetnek önként.

1. Környezetvédelmi pályázatok

A FÖK kuratóriuma 1991-ben is meghirdette környezetvédelmi pályázatát. A kuratórium elbírálta a beérkező 171 pályázatot, és a Soros Foundation — Hungary, New York által nyújtott 50.000 US dollárból 43 kedvezményezettnek, többségükben magyarországi környezetvédelmi szervezetek, természetvédelmi programok, valamint néhány kutató számára szavazott meg támogatást. Három esetben kézirat leadásához kötötte a támogatást, egyszer nyújtott valutatámogatást forintbefizetés nélkül.
A Manchester-i Egyetem Environmental Biology tanszékére 1991-ben is pályázhattak magyar hallgatók Master's Degree megszerzése céljából, az útiköltséget a Soros Alapítvány fedezte. A szakmailag ígéretes jelentkezőket a FÖK kuratóriuma szűrte meg. Közülük csak egy felelt meg a nyelvvizsgán és kezdte meg tanulmányait: Bácskai Zsolt mérnök. A Manchester-i pályázatokat a továbbiakban a Central European University fogadja.

A FÖK 1991-ben harmadik alkalommal válogatta ki annak a nemzetközi természetvédelmi tanulmányútnak a magyar résztvevőit, melynek során 1989-ben New Englandban, 1990-ben pedig Magyarországon dolgoztak együtt amerikai, brit, kanadai és más környezetvédők. 1991-ben Skóciában vizsgálták az ottani természetvédelmi problémákat, FÖKént az erdőpusztulás mértékét, a visszatelepítés és a környezet-barát települések kialakításának esélyeit. Öt fiatal magyar környezetvédő, nevezetesen Horváth Ágota, Kovács András, Rieth István, Schád Éva és Vali Péter számára a FÖK fedezte az útiköltséget.

2. Környezeti nevelés

A Szitakötő Klub holisztikus, kreatív természetismereti foglalkozásokat tart 10-14 éves gyerekeknek 1989 ősze óta. A klub új típusú, a játékosságot, kooperációt előtérbe helyező szakköri munka kísérleti műhelye. A tagság nyitott, kéthetenként találkoznak, tereptanulmányokat folytatnak, kirándulnak, olykor a családokkal együtt. A klub tagjai mindkét Föld Napja aktív résztvevői voltak. 1991-ben a Klub egy sztereomikroszkóppal gazdagodott.
A FÖK rendhagyó tanári továbbképző sorozata harmadik éve folyik. Az 1989/90-es tanévben az ökológiai oktatás új útjait kereste, az 1990/91-es tanévben az európai országok környezeti nevelési gyakorlatával foglalkozott. Az 1991/92-es tanévben a természetismereti és a környezeti-környezetvédelmi nevelés feltételeit megalapozó eszközöket, annak élményközpontú mozzanatait veszi sorra a 10 előadás: az önismereti és közösségfejlesztő tréning, a szimulációs játékok, a terepgyakorlat, a változó szövegkörnyezetben való gondolkodás gyakorlása a tantárgyközi merev korlátokat és a porosz oktatási hagyományt kísérli meg lebontani.
A FÖK képviselői részt vettek Bécsben az Arge-Umwelterzie-hung által szervezett Kelet-Európai Környezeti Nevelési Konferencián. A FÖK továbbiakban partnerként közreműködik az általuk magyar nyelven megjelentett környezeti nevelési tanári segédkönyv magyarországi elosztásában, a környezeti nevelésben érdekelt tanárok osztrák tanulmányútjának megszervezésében.

A FÖK a Magyar Természetvédők Szövetségével karöltve dolgozott a WWF-UK által támogatott Magyar Környezeti Nevelésért Alapítvány felállításában, részt vesz annak kuratóriumában, továbbá egyik házigazdája volt a MKNA Visegrádon tartott Környezeti Nevelési Konferenciájának. A továbbiakban együttműködik a konferencia döntése szerint különféle tanári segédkönyvek kimunkálásában.
A FÖK 13 alkalomból álló környezeti nevelési speciálkollégiumot szervezett az Eötvös Kollégiumban, melyet különféle tanárszakos kollégisták és más egyetemek hallgatói is látogatnak.
A FÖK környezetvédelmi népfőiskola programjának kifejlesztésére kapott támogatást az Országgyűléstől. Az előkészületek két településtípusban: a Dörögdi Medence öt kis falujában, valamint egy kisvárosban, Sátoraljaújhelyen folynak. Az általános tematikát a helyi földrajzi és környezeti sajátosságokhoz kellett adaptálni, az új föld-, tsz- és privatizációs törvények és a várható környezet- és természetvédelmi törvények nyújtotta lehetőségeket vizsgálni, a lehető legtöbb helyi előadót megtalálni. Mindkét —10 illetve 11 foglalkozásból álló — sorozat 1992 elején indul.

3. Ültess fát utódaidnak!

1991. március 16-án Göncz Árpád köztársasági elnök sokszáz ember jelenlétében elültetett egy hársfát a nagymarosi Duna-parton, s ezzel a nyilvánosság előtt is megjelent az Ültess fát utódaidnak! program, mely az American Forestry Association által elindított Global ReLeaf akció része. A FÖK-nek az induláshoz szükséges anyagi támogatást a The Germán Marshall Fund of the United States biztosította. Az első év fontosabb eredményei a következők:
A FÖK faültető pályázatot hirdetett, melynek szponzorai közé Budapest Főváros Önkormányzata is belépett, így összesen 20 környezetvédő csoport, lakóhelyi egyesület vagy iskola kapott anyagi támogatást és szakmai segítséget, hogy nagyvárosi lakótelepen vagy kis faluban a helybeliek bevonásával faültetést szervezzen, vagy a településhez közeli elhagyott területen az egykori erdő helyreállításával próbálkozzon.

Kéthavonként jelenik meg az Ültess fát utódaidnak! hírlevél, amely beszámol a fákkal és erdőkkel kapcsolatos akciókról és egyéb környezetvédelmi híreket juttat el közeli és távoli településekre.
A program keretén belül ígéretes oktatási anyag készült. Az 1992-ben megjelenő ötlettár bemutatja, hogy milyen sokféleképpen (mitológiai, művelődéstörténeti, gazdaságtörténeti, erdőgazdasági, esztétikai összefüggésben) jelenhetnek meg a fák az iskolai tananyagban.
1992. januárjában 12 ország természetvédőinek részvételével Budapesten kerül megrendezésre a European Global ReLeaf Workshop. Ali Kelet-Európából és 7 Nyugat-Európából érkezett résztvevő az Ültess fát utódaidnak! eredményei alapján ismerkedett a Global ReLeaf koncepcióval.

4. Fenntartható közösségek

A Fenntartható Közösségek Intézete (Vermont, US) a FÖK közreműködésével két kisvárost, Mosonmagyaróvárt és Sátoraljaújhelyét támogatja környezetbarát akcióterv kialakításában. A program lényege a környezeti kockázati tényezők becslési módszerének magyarországi alkalmazása, a helyi társadalom érdekcsoportjainak a döntésekbe való bevonása. A FKI technikai, anyagi és oktatási/képzési támogatást nyújt, a FÖK koordinálja a tevékenységet, valamint széleskörű nyilvánosságot szervez az eredmények elterjesztéséhez.

5. Zöld Könyvtár

A könyvtár állománya FÖKépp angol nyelvű környezeti nevelési művekkel gyarapodott, többek között a WWF-UK révén. Számítógépes feldolgozásuk, indexelésük folyamatban van. A nyelvi gát azonban komoly akadályt jelent és felmerül néhány mű lefordításának, adaptálásának igénye.
Az USIA vándorkönyvtárának utolsó állomása Magyarország. A csaknem 400 kötetes, néhány klasszikust is tartalmazó állományt a FÖK könyvtárában helyezték el, az ünnepélyes megnyitón a sajtó és a környezetvédelmi szervezetek meghívása népszerűsítette e könyveket.

6. A környezetvédelmi jogalkotás előkészítése

A FÖK tevékenységével hozzájárult ahhoz, hogy az Országgyűlés Környezetvédelmi Bizottsága független jogászcsoportot bízott meg az új magyar környezetvédelmi törvény tervezetének kidolgozásával.
A csoport vezetője dr. Sajó András. A csapat tagjai között dolgoztak a KTM és a FÖK munkatársai is. A FÖK szervezte meg a tervezet 2. szövegváltozatának társadalmi és szakmai vitáit: negyven szervezet és egyén számára bocsátotta vitára a 200 oldalas tervezetet, majd külföldi szakértők (3 amerikai, l német, l holland, l az EK képviseletében) kétnapos munkaülését szervezte meg.

7. Információ, kapcsolatok

A FÖK a pályázati kereteken túl egyéb formában is nyújt környezetvédelmi szervezetek számára szolgáltatásokat (fénymásolás, terem, könyvek kölcsönzése, külföldi meghívások). A FÖK a Föld Napja Alapítvánnyal együtt meghatározója volt a Föld Napja rendezvényeknek, országos sajtó- és információs központként működött, felhívásokat és körleveleket adott ki, plakátok, jelvények, könyvek, trikók elosztási központjaként működött. A FÖK 1991-ben fenti programjain túl számos külső rendezvényen vett részt. A II. Magyar Ökológiai Kongresszus egyik programja volt a környezetvédő szervezetekkel való találkozó, ennek a FÖK volt a házigazdája. Az Ültess fát...! programvezetője a Los Angeles-i nemzetközi, a városi zöldterületekkel foglalkozó kongresszuson számolt be munkájáról. A FÖK képviselőjét meghívtak az ENSZ Környezet és fejlődés című világkonferenciára készülő Nemzeti Bizottság tagjai közé.
Következő fejezet >>
Tartalom>>