Soros Alapítvány Évkönyv 1987
Nyomtatóbarát változat

<<Tartalom
<<Előző fejezet
TÖRTÉNELEM
Hanák Gábor

94 536 dollár forinttérítéssel 1986-ban
13 000 dollár 1987-ben

Történelmi videotár

A Budapest Filmstúdió vezetője az első évben komplett videofelvevő és editáló berendezést kapott, hogy történelmi interjúkat készítsen a közelmúlt sorsfordulóinak tanúival. Az interjúk az Országos Széchényi Könyvtárba kerülnek. A második évben a pályázó videokazetták vásárlására kapott támogatást.

Oral History Archivum

750 000 forint 1985-1986-ra
1 500 000 forint 1987-1988-ra
5 300 dollár és 35 200 forint 1987-ben

Életútinterjúk a történelem “második vonalába" tartozó személyiségekkel (ötéves program)

Az első évi 40 után a második évben 42 interjú készült el, és további 25 van készülőben. Az angliai és franciaországi interjúk, amelyekre az archívum két munkatársa 1987-ben dollártámogatást és útiköltséget kapott, szintén elkészültek.

R. Várkonyi Ágnes

600 000 forint 1987-ben két évre

Erdély 17. századi történetének kutatására

A pályázó az ELTE Bölcsészettudományi Karán az erdélyi fejedelemség és a magyar királyság történetének összehasonlító vizsgálatával foglalkozó kutatócsoportot vezet. Erre a munkára kapott támogatást a bizottságtól. Ennek java részét az öt történész munkatárs és a munkában részt vevő diákok ösztöndíjára fordítja.

A debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Történelmi Intézete

150 000 forint 1987-ben

Az Erdély-konferencia kötetére

Az Erdély történetéről 1987-ben rendezett konferencia vitaanyaga az egyetem gondozásában jelenik meg.

A Magyar—Csehszlovák Történész Vegyesbizottság magyar tagozata

250 000 forint 1987-ben

Négy kiadványra

A kiadványok a magyarországi szlovákok és a szlovákiai magyarok történetével kapcsolatos dokumentumokat és tanulmányokat tartalmaznak. A sorozatot a bevételekből a jövőben is folytatni kívánja a vegyesbizottság magyar tagozata.

MTA Történettudományi Intézet

20 000 dollár forinttérítéssel 1986-ban két évre

Magyarország Történelmi Atlasza

A támogatást az atlaszhoz kapcsolódó helynév- és statisztikai adatanyag tárolását és feldolgozását szolgáló professzionális számítógép és szoftver megvásárlásához adta az alapítvány.

MTA Történettudományi Intézet

1 125 000 forint 1986-ban három évre

Angol nyelvű antológiasorozat

A pályázó évente négy alkalommal megjelenő angol nyelvű folyóirat kiadásához kapta a támogatást. Az új folyóirat a nagyközönséghez szóló tanulmányokat, dokumentumokat, statisztikákat közöl, elsősorban a Duna-völgyi népek történetének tárgyköréből.

MTA Történettudományi Intézet

100 000 forint 1987-re

A Zsigmond-konferencia költségeire

A pályázó Luxemburgi Zsigmond király trónralépésének 600. évfordulója alkalmából 1987 júliusában nemzetközi értekezletet rendezett. A bizottság támogatása tizenhárom csehszlovákiai és egy jugoszláviai történész itt-tartózkodását fedezte.

Kalocsai Múzeumbarátok Köre

300 000 forint 1987-ben

Népesedéstörténeti kiadványra

Dr. Gyetvai Péter kalocsai katolikus pap 30 évi kutatómunka eredményeként írta meg “A tiszai korona-kerület településtörténete" című 500 oldalas művét. A tanulmány és a hozzá kapcsolódó adattár hatalmas tabló a Jugoszláviához tartozó Bácska 18-19. századi népesedéstörténetéről. A támogatás a magánkiadásban megjelenő mű nyomdaköltségének egynegyedét fedezi.

Kiss Z. Géza

80 000 forint két évre 1985-ben
91 000 forint két évre 1987-ben

Ormánságkutatás

Egy forrásismertető tanulmány már 1986-ban elkészült. Az anyag az ormánsági falvak életéről tudósít a 19. század elejéről. A második beszámoló szerint a pályázó feltárta a vajszlói uradalom iratanyagát, tanulmányt írt az uradalomról és a 19. és a 19. század fordulójának ormánsági változásairól.

Református Sajtóosztály

392 000 forint 1987-ben

Református egyesületek történetének feldolgozása

A pályázó 800 oldalra tervezett könyvet készül összeállítani tanulmányokból, visszaemlékezésekből és levéltári dokumentumokból. A támogatás háromnegyede a szerzők honoráriumát fedezi.

ELTE ókori történeti tanszék

50 000 forint 1985-ben
80 000 forint 1987-ben

Polányi Károly műveinek kiadására

Az egyetem kiadásában jelenik meg egy négy kötetre tervezett válogatás Polányi Károly életművéből “Egy gazdaságelmélet küszöbén" címmel. A bizottság 1985-ben a ll. kötet költségeire nyújtott támogatást (Cikkek a Bécsi Magyar Újságban). A kiadvány igazolta a várakozásokat, megjelenését széles körű érdeklődés kísérte. 1987-ben a bizottság az I. kötet megjelentéséhez járult hozzá, amely a Kanadában elhunyt társadalomtudós magyarországi publicisztikáját tartalmazza.

Goldmark-alapítvány

1 350 000 forint 1985-ben három évre

A magyar zsidóság történetének kutatása

A Goldmark-alapítvány szervezésében Ránki György professzor kezdeményezésére három kutató gyűjt anyagot a magyarországi zsidóság integrálódásáról (Bencze György), a második világháború éveiről (Schmidt Mária) és a hazai zsidóság demográfiájáról (Zeke Gyula). 1987 végéig a munkacsoport 800 ezer forintot használt fel a keretből.

Schmidt Mária

22 047 forint 1987-ben

Vendégkutatói út Jeruzsálembe

A magyar zsidóság huszadik századi történelmével foglalkozó kutató a jeruzsálemi Yad Vashem Intézettől kapott meghívást. A támogatás az útiköltséget fedezte.

Ember Mária

231 000 forint 1987-ben

A náci koncentrációs táborokról szóló emlékezések feldolgozása

A pályázó munkatársaival együtt azokat a jegyzőkönyveket dolgozza fel kötetté, amelyek a Deportáltakat Gondozó Országos Bizottság vett fel a háború után a lágerekből hazatértekkel. A támogatás egyharmada dologi költségek fedezését szolgálja.

Surányi András

591 000 forint 1985-ben három évre

A székely szombatozók történetének feldolgozása

A pályázó a közösség II. világháborús holocaust-drámájáról és a mai diaszprórák kultúrájáról készít írott dokumentumgyűjteményt és video-dokumentációt. A videotechnika hátterét a Balázs Béla Stúdió adja. A bizottság a kutatás személyi és dologi kiadásaira (anyaggyűjtési munka, szakértői tiszteletdíjak, utazási költségek) adott támogatást.

Dr. Zimányi Vera

20 000 forint 1986-ban
20 000 forint 1987-ben

Ruszt hagyatéki leltárainak feldolgozása

A pályázó Ruszt mezőváros 17. és 18. századi hagyatéki leltárainak feldolgozására vállalkozott, s ehhez számítógépes programot készíttetett. A támogatása programozó (Hermann Tamás) munkadíját fedezte.

Bitskey István

40 000 forint 1988-ra

Művelődéstörténeti tanulmány olasz fordítása

A pályázó a római Collegium Germanicum—Hungaricum magyarországi diákjainak történetét dolgozza fel. Mintegy 800 magyarországi hallgató végezte itt stúdiumait. A római egyetem kiadja a kéziratot, s a bizottság az olasz fordítás költségeit vállalta magára.

Lenkei Júlia

72 000 forint 1988-ra

A magyarországi mozdulatmű vészét történetének feldolgozása

Ez a művészeti ág a húszas, harmincas években virágkorát élte Magyar-országon. A pályázó az utolsó élő tanúkat és a szétszóródott dokumentumokat kutatja fel. Egy évre havi 6 000 forint ösztöndíjat kapott azzal a feltétellel, hogy szerződést köt valamelyik kiadóval a készülő mű megjelentetésére.

Dr. Dienes Gedeon

1023 dollár 1987-ben

Tánctörténeti értekezlet

A kutató a Tánctörténeti Társaság értekezletén vett részt a Kaliforniai állambeli Irvine-ben, és az útiköltséghez, valamint a kinttartózkodáshoz kapott támogatást az alapítványtól.

Dr. Gellen József

900 dollár 1987-ben

Emigrációkutatás

A pályázó az első világháború előtti magyar emigráció történetét tanulmányozta az Egyesült Államokban: elsősorban egyházi anyakönyvekből gyűjtött adatokat.

Bujtás László

1800 dollár 1987-ben

Hollandiai levéltári anyagok másoltatására

A szegedi József Attila Tudományegyetem irodalomtörténet szakos előadója a 16-17. századi holland-magyar kapcsolatok történetét kutatta hollandiai tanulmányútján. A támogatást arra kapta, hogy a felkutatott levéltári forrásanyagot mikrofilmre másoltassa és hazahozza Magyarországra.

Érszegi Géza

4000 dollár 1986-ban
1000 dollár 1987-ben

Vatikáni levéltári kutatásokra

Az első évben az Országos Levéltár munkatársa feleségével együtt kutatott római levéltárakban középkori magyar egyházi dokumentumok után. A második évre a munka befejezéséhez kapott támogatást.

MTA Szociológiai Intézete

600 000 forint 1986-ban két évre

Fejlődéstanulmányok

A bizottság a “Fejlődéstanulmányok" című sorozat három kötetének megjelentetésére adón támogatást. Az első a világgazdasági válságjelenségekről, a második különféle jövőképekről és világmodellekről közöl írásokat, a harmadik pedig a militarizmusról. Az első kettő már megjelent, a harmadik nyomdában van.

Kákosy László

20 000 dollár 1984-től 1988-ig

Thébai ásatások

Az egyiptomi ásatásokhoz nyújtott évi 5000 dolláros támogatás forint-ellentértékét az első két évben az Innovációs Alap, a második két évben a Magyar Média fedezte. Az 1988. évi támogatás forintfedezete “lapzártáig" még nem volt meg.

Gaál István

200 000 forint 1986-ban két évre

Szociálarcheológiai kutatás

A Szekszárdi Múzeum munkatársa egy hatezer éves település feltárásához kapott támogatást. A feltárt csontvázakból életkorra, nemre, betegségre és rokonsági kapcsolatokra is következtet. A támogatás a költség csaknem kétharmadát fedezte. Az anyag feldolgozása még folyik, a pályázó két amerikai régésszel közös könyvet készít 1988-ban az eredményekről.

Csemiczky Ödönné dr. Tóth Ágnes

445 000 forint 1986-ban három évre

Zalavári kutatás

A pályázó zalavári ásatásaihoz és a feltárt anyag monografikus feldolgo-zásához kapta a támogatást. Dr. Tóth Ágnes a hatvanas évek óta vezeti a zalavári ásatásokat, amelyek 9-11. századi leletek alapján hivatottak rekonstruálni a település létrejöttét.

Dr. Gabler Dénes

60 000 forint 1987-ben

Régészeti tanulmány angol fordítására

A szóbanforgó monográfia a Duna felső szakaszán, Ács-Vaspusztán feltárt római katonai tábor adatait dolgozza fel. A kiadásra az oxfordi British Archeological Reports vállalkozott. A támogatás egy részét famaradványok biológiai elemzésére kapta a pályázó.

Dr. Erdélyi István

36 000 forint 1987-ben

A magyar őstörténet régészeti katalógusára

A pályázó vállalta, hogy elkészíti a honfoglalás előtti évszázadból származó magyar leletek katalógusát és tanulmányt ír hozzá. A támogatást fényképezésre, rajzoltatásra és gépelésre adta a bizottság.
Következő fejezet >>
Tartalom>>