Soros Alapítvány Évkönyv 1987
Nyomtatóbarát változat

<<Tartalom
<<Előző fejezet
IFJÚSÁGÜGY (öntevékeny ifjúsági kezdeményezések)


EF-lapok

400 000 forint 1987-ben

Három 1988-as lapszám megjelentetésére

A diáklap anyagi okokból a megszűnés küszöbén áll. A támogatást azért kérte a szerkesztőség, hogy legalább a már megszerkesztett számok megjelenhessenek. A bizottság viszont csak azzal a feltétellel adta meg a támogatást, hogy a szerkesztőség meg tudja szerezni a fennmaradáshoz szükséges pénzalapokat.

Egyetemi Lapok (az ELTE lapja)

486 000 forint 1987-ben

Műszaki felszerelésre, honoráriumokra

A diáklap az utóbbi években létrejött és aktivizálódott diákkörökre támaszkodva jobb grafikai és tartalmi minőségben kíván megjelenni. Ehhez kapott támogatást a bizottságtól.

Medvetánc

1 516 000 forint 1986-ban három évre

Szerkesztési, kiadási költségekre

A budapesti bölcsészkari társadalomelméleti folyóirat a műszaki színvonal emeléséhez, valamint egy kétrészes angol nyelvű antológia kiadásához kapott támogatást. Hat szám a korábbiaknál jobb kiállításban jelent meg 1986-ban és 1987-ben.

Aetas (a szegedi történész hallgatók lapja)

378 000 forint 1987-ben két évre

Kiadványok megjelentésére

A támogatás egyharmadát a diákfolyóirat előállítására, kétharmadát négy forráskiadványra fordítják.

Budapesti Egyetemi Könyvtár tanácsadó szolgálata

300 000 forint és 4000 dollár 1986-ban
150 000 forint 1987-ben

Egyetemközi nyári szemináriumra

Az első évben több tanfolyam és egy ausztriai út költségeit fedezték a támogatásból. A második évben a Pécsett rendezett nyári tanfolyam költ-ségeihez járult hozzá a bizottság. A résztvevők Jugoszláviába is ellátogattak, és Horvátországban, valamint Szlovákiában a magyar kisebbség művelődési központjait keresték fel.

ELTE természetvédelmi klub

190 000 forint

Kiadványokra, rendezvényekre

A mintegy négyszáz tagú klub “Természetvédelem" című kiadványára, a Greenway nevű nemzetközi környezetvédő információs hálózat rendezvényeinek költségeire és a Szársomlyó-hegy természetvédelmi területén rendezett szakmai táborok szervezésére kapta a támogatást.

ELTE közművelődési szakcsoport

440 000 forint 1987-ben

Négy társadalomtudományi kiadványra

A sorozatban megjelenő kötetek a következők: 1. Mauzóleum (válogatás a halál témaköréből), 2. Politikai ökológia, 3. Feminizmus, 4. Az erőszaknélküliség. A támogatás afféle forgótőke: a bevételekből fedezik a következő kötetek költségeit.

Eötvös Kollégium

évi 1 503 000 forint és 3 000 dollár 1986-ban és 1987-ben

Öntevékeny képzési programokra

A támogatásból a pályázó szaktanárokat alkalmazott, a nyelvoktatást fejleszti, könyvtárát bővíti, pályázati díjakat és külföldi tanulmányutakat fizet.

ELTE Jogász Társadalomtudományi Szakkollégium

1 200 000 forint 1986-1987-re
650 000 forint 1987-ben

Intenzív önképző program

A két évre szóló támogatásból a diákok “Századvég" című kiadványsorozatukat jelentették meg, szakdolgozatokat adtak ki, könyveket, folyóiratokat, fénymásoló gépet szereztek be. Az utólag adott 650 000 forintból 250 000-rel a bizottság angol nyelvtanfolyamra fizette be a kollégium diákjait, további 400 000 forint pedig négy tanulmánykötet kiadási költségeit fedezi.

Rajk László Közgazdasági Szakkollégium

1 917 000 forint 1986-ban három évre és
2 500 dollár 1986-ban két évre

Intenzív önképzés

A forinttámogatást a kollégisták lakitelki alkotóházuk fejlesztésére és tanfolyamok, táborok költségeire fordítják. A dollártámogatásból könyveket vásároltak.

Erdei Ferenc társadalompolitikai kör

120 000 forint 1988-ra

Önképző rendezvényekre

A budapesti általános iskolai tanárképző főiskola hallgatóinak köre szemináriumokat, előadásokat szervez, eddig be nem mutatott filmeket vetít le és vitat meg, továbbá angol nyelvtanfolyamot rendez.

Budapesti Református Teológiai Akadémia

150 000 forint

Diákszemináriumra

Az öntevékeny diákcsoport a jugoszláviai magyarlakta területeken tervezett szociológiai kutatásához, ormánsági néprajzi-történeti táborokhoz és néprajztudományi előadásokhoz kapta a támogatást.

JATE Móra Ferenc Kollégium

720 000 forint 1985-1987-ben és
2 800 dollár 1987-ben

A kelet-európai kultúra tanulmányozására

A pályázók kiscsoportos foglalkozásokra, nyelvtanulásra, szomszéd népek kultúrájának tanulmányozására, kiadványokra költötték a támogatást. A dollártámogatást arra kapták, hogy Jugoszláviában anyagot gyűjtsenek egy vajdasági magyar írókkal készülő interjúkötethez.

Szegedi társadalomtudományi diákkör és az egyetem dokumentációs és információs bázisa

300 000 forint 1986-ban
400 000 forint 1987-ben két évre

Önképző programokra

A társadalomtudományi kör előadások költségeire, a diákok öntevékeny tudományos munkájára, pályázati díjakra, három történeti-politikatudományi kiadványra kapott támogatást, a dokumentációs bázis pedig az első évben könyvbeszerzésre, a másodikban anyagi költségekre és dokumentátor alkalmazására.

A szegedi József Attila Tudományegyetem Galiba köre

200000forint 1988-ra Társadalomtudományi rendezvényekre

Ez a szegedi diákcsoport 1987 februárjában jött lére, társadalomtudományi előadásokat, vitaesteket rendez, átvette a jogi kari újság szerkesztését, s tagjai dolgozatokat készítettek társadalomtudományi témákról.

A szegedi József Attila Tudományegyetem angol tanszéke

100 000 forint

Irodalmi szöveggyűjtemény megjelentetésére

A szegedi egyetem bölcsészettudományi karán fiatal oktatók vezetésével ikonológiai és hermeneutikai kutatócsoport működik. Tagjai készítik el a szöveggyűjteményt, mely a klasszikus hermeneutika! szakirodalom legfontosabb szövegeit tartalmazza. Ezek magyarul még nem jelentek meg.

Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem bölcsészeti szakkollégiuma

600 000 forint 1987-ben két évre

Intenzív önképzésre

A szakkollégium előadássorozatokat, szakköröket és műhelyeket szervez. A támogatást tanárok, meghívott előadók tiszteletdíjára, nyelvkurzusok költségére, könyvvásárlásra kapta.

Határ (debreceni folyóirat)

125 000 forint 1987-ben

A lap kiadási költségére

A Határ irodalmi és társadalomtudományi jellegű írásokat, valamint szépírói próbálkozásokat ad közre. A támogatást a példányszám emeléséhez, a terjedelem növeléséhez, valamint néhány különkiadvány, az úgynevezett Határ-füzetek megjelentetéséhez kapta a szerkesztőség.

Németh László Szakkollégium (Szombathely)

1 066 000 forint 1987-ben

Önképző programokra

A szombathelyi tanárképző főiskola hallgatói tizenöt tanulmányi szakcsoportot, diáklapot, valamint az országban működő társadalomtudományi szakkollégiumok számára rendezendő nyári tábort kívánnak fenntartani a támogatásból.

Magyar Közgazdászhallgatók Egyesülete

85 000 forint és 2000 dollár 1987-ben
150 000 forint 1987-ben

Nyári szakmai gyakorlatokra

Az első évben nyári gyakorlatra érkező külföldi diákokat fogadtak és nemzetközi közgazdász diáktalálkozók magyar küldötteinek költségét fizették a támogatásból. A második évben a forinttámogatást az 1988-as európai és észak-amerikai közgazdász diákkongresszus költségeihez kapták, a dollártámogatás egyharmadát fénymásológépekre, kétharmadát a közgazdász hallgatók nemzetközi egyesületének bostoni világkongresszusán részt vevő magyar küldöttek ott-tartózkodására fordítják.

AIESEC

5000 dollár 1986-ban
5000 dollár 1987-ben

Magyar diákok fogadására

A közgazdász hallgatók nemzetközi szövetsége évente több magyar egyetemistát fogad nyári gyakorlatra. Ennek költségeihez járult hozzá az alapítvány.

IAESTE - Hungary

3 000 dollár 1985-ben
15 000 dollár 1986-ban három évre

Nemzetközi diákcsere

A támogatás segítségével megtöbbszöröződött a nyári gyakorlatra külföldre utazó műegyetemisták száma. 1984-ben a harmincat sem érte el a számuk, 1985-ben ötvenhatan, azóta évente száznál is többen utaznak 8— 12 hetes üzemi gyakorlatra. A támogatást a műegyetemi hallgatók nemzetközi egyesületének (IAESTE) tagdíjára, a vele fenntartott kapcsolatokra, nagyrészt azonban a gyakornokok külföldi zsebpénzére fordítják.

ELTE pedagógiai tudományos diákkör

51 600 forint

Nyugat-európai tanulmányútra

Tíz egyetemi hallgató és két oktató tett tanulmányutat az NSZK-ban és Dániában. Pedagógiai intézményeket látogattak meg, konzultációkat folytattak pedagógusokkal, egyetemi oktatókkal és egyetemi hallgatókkal, továbbá anyagot gyűjtöttek diákköri dolgozatokhoz. A támogatás a vasúti jegyek árát fedezte.

ELTE BTK régészeti diákkör

100 000 forint 1987-ben

Olasz-magyar ásatási diákcsere

A támogatás felét Magyarországra látogató olasz diákok itt-tartózkodására, másik felét tfz, Olaszországba utazó magyar diák és egy kísérő tanár vasúti jegyére költőnek. Norma városába látogattak és megállapodtak, hogy a jövő nyártól magyar diákok vállalkoznak a város ókori temetőjének feltárására.

Budapesti Műszaki Egyetem Építészmérnöki Kar

380 000 forint 1987-ben

Grúziái, örményországi műemlékkörút

A támogatás a 14 napos út költségének felét fedezte. A tanulmányúton 35 műmlékvédelmi szakmérnök-hallgató vett részt, s az utazást alapos előkészítő munka előzte meg: a résztvevők külön erre a célra kiadványban dolgozták fel a felkeresendő műemlékek adatait.

Nemzetközi Fizikus Diákkonferencia Szervező Bizottsága

54 000 forint 1987-ben

A második fizikus diáktalálkozóra

A budapesti ELTE Természettudományi Kar fizika szakos hallgatói nemzetközi fizikus diákszervezet létrehozásán munkálkodnak. Ebből a célból 1987-ben már másodízben rendeztek nemzetközi találkozót Magyarországon. Addig is, amíg a szervezet megalakul, több külföldi egyetemmel megállapodtak abban, hogy magyar fizika szakos hallgatók külföldi kutatóintézetekben vendégszerepelhetnek. A támogatás a találkozó költségeinek nagyobbik felét fedezte.

ELTE Ságvári Endre Gyakorlóiskola

178 000 forint 1988-ra

Diák önképzőkörökre

A támogatást a biológiai és a fizikai diákkör, valamint a történelmi várakkal foglalkozó önképzőkör működéséhez adta a bizottság.

Csepeli iskolás flotta

685 000 forint 1987-ben

Evezős programok felszerelésére

A 350 fős közösség a Duna holtágában tart fenn csónakházat és szervez közösségi programokat. A támogatást a felszerelés bővítésére, elsősorban a csónakjavító műhely berendezéseire kapta.
Következő fejezet >>
Tartalom>>