Soros Alapítvány Évkönyv 1990
Nyomtatóbarát változat

<<Tartalom
<<Előző fejezet
EGYÉB TÁRSADALOMTUDOMÁNY


2000 Irodalmi és Társadalmi Havi Lap
A 2000 című Irodalmi és Társadalmi Lap 1989 áprilisában indult. A folyóirat a kényes irodalmi ízlésű közönség olvasmánya kíván lenni. A művészi érték szempontjából sohasem engedett. A politikai leleplezések konjunktúrája idején a 2000 épp ellenkező irányban indult el. Szenzációk helyett elemzéseket közölt. Ahelyett, hogy valamely párt erőforrásaira és olvasórétegére támaszkodott volna, meg kívánta őrizni függetlenségét. Külső segítség nélkül azonban a 2000 nem maradhat fenn. A lap további biztonságos megjelentetésére kapták a támogatást.
1.500.000 – Ft

Dr. Barta Györgyi
A pályázó G. Benko könyvét fordítja magyarra, mely a tudományos parkok és a technopoliszok földrajzáról szól. Megismerhetjük belőle a világ fejlett részein felépített és tervezett tudományos parkokat, melyek a szerző szerint új ipari térségek kialakulásához vezetnek.
296.350 – Ft

Budapesti Könyvszemle Egyesület
A BUKSZ negyedéves kritikai folyóirat, nemzetközi mintái a New York Review of Books, a Times Literary Supplement és a Liber. Jelentősége nemcsak a tekintélyes szerzőgárdában rejlik, hanem abban is, hogy alkalmat nyújt az elmúlt két évtized legfontosabb, de politikai okok miatt akkor nem értékelhető műveinek és szerzőinek bemutatására.
2.000.000 - Ft

Clio Műhely
A XII-XVI. századi magyar történetfilozófia európai kapcsolatait vizsgálja a Műhely három tagja az Alapítvány ösztöndíj-támogatásával. Működésük váratlan külföldi érdeklődést váltott ki, ezért munkájuk további folytatásához ösztöndíjukat egy évvel meghosszabbította a Bizottság.
Személyenként havi 8.400 - Ft ösztöndíj, 12 hónapra

Dénes Iván Zoltán
A pályázó egy nemzetközi érdeklődésre számot tartó, kilenc tanulmányt tartalmazó kötetet fordít angolra. A kötet címe: „Szabadság és nemzet. Liberalizmus és nacionalizmus Közép- és Kelet-Európában". A kötet fordítására, valamint a Stanford Egyetemre való kiutazásához kapott támogatást az Alapítványtól.
120.000-Ft

ELTE BTK Filozófia Tanszék
Ez év májusában egyhetes bentlakásos tanfolyamot szerveztek konferencia jelleggel Visegrádon, ahol a filozófiaoktatók eszmét cserélhettek a liberalizmus témaköréből. Az előadók egész hetes részvételét biztosította az Alapítvány a támogatással.
40.000 – Ft

ELTE BTK Filozófiai Tanszékcsoport
A mára már hagyományossá vált magyar-holland filozófustalálkozók sorában az idén az 5. találkozó került megrendezésre hazánkban. Az utazási költségeket a vendégek fizetik, a találkozó lebonyolítási költségeihez járultunk hozzá.
200.000 – Ft

ELTE BTK Folklór Tanszék
A világhírűvé vált, magyar származású amerikai nyelvész, Sebők Tamás 70. születésnapjához kapcsolódva nemzetközi szimpóziumot szerveznek Budapesten. A találkozó megrendezésének költségeire kapták a támogatást.
100.000 – Ft

ELTE BTK Folklór Tanszék
Róheim Géza magyar származású, világhírű pszichoanalitikus és antropológus volt, de idehaza sem életében, sem halála után nem kapta meg a kellő elismerést. Most, születésének 100. évfordulója tiszteletére nemzetközi konferenciát szerveznek. A külföldi vendégek itt-tartózkodási költségeihez járult hozzá az Alapítvány.
65.000 - Ft és 3 db repülőjegy

Hessky Pálné
A pályázó egy olyan gyűjteményes nyelvészeti kötetet szerkeszt, amely az általános- és germanisztikai nyelvészet főbb témaköreiből merít. A szerkesztési költségekre kapott támogatást.
46.000 – Ft

HOLMI Irodalmi Folyóirat
A folyóirat 1989 októberében indult különböző világnézetű, stíluseszményű magyar és külföldi szerzők közreműködésével. Kritikai rovatuk előítéletek nélkül működik, gyakran közölnek kiadatlan szövegeket. Az idei támogatást a lap egy évi megjelentetésére kapták.
1.500.000 – Ft

Dr. Józan Péter
Útiköltség- és napidíjtámogatást kapott a Nemzetközi Epidemiológiai Társaságtól, hogy részt vehessen Los Angelesben a szervezet XII. Tudományos Találkozóján.
1.500 USD

JPTE Irodalomtudományi Tanszék
A tanszék ez évben nemzetközi konferenciát szervezett „Holocaust a művészetben" címmel. A témákban előadásokat és összesítő vitákat rendeztek, s az ülésszakok mellett irodalmi és zenei műsorokat is adtak. A konferencia dologi kiadásaihoz járult hozzá az Alapítvány.
250.000 – Ft

JPTE Uralisztikai Szeminárium
A Kollégium szeretné kiadni azokat az idegennyelvű, nemzetközi szerzőgárdát felvonultató kiadványait, valamint történetileg értékes, tudománytörténeti munkák reprint sorozatát, amelyek ma már beszerezhetetlenek. A kiadványok terjesztésének elősegítésére kapták a támogatást.
121.000 – Ft

Kázmér Miklós és társai
A pályázó az első magyar családnévszótár összeállítására vállalkozott. A mű sajtó alá rendezéséhez szükséges segéderők dotálására kapott támogatást.
170.000 – Ft

KLTE — ELTE
1991-ben Debrecenben konferenciát tartanak a 'Budapesti Iskoláról'. A konferencia fórumot kíván nyújtani annak megvitatására, hogy mi volt a 'Budapesti Iskola', mit képviseltek tagjai, hogyan viszonyultak Lukács Györgyhöz, a marxizmushoz, a nemzetközi és magyar kulturális élethez. Mint ismeretes, az Iskola prominens képviselőit Lukács halála után — egészen 1989-ig — a hivatalos kultúrpolitika kiszorította a. magyar szellemi életből, a nyilvánosság fórumairól. A konferencia megrendezéséhez kapták a támogatást.400.000 – Ft

Közép-Európa Társadalomtudományi Klub
A Klub 1980 óta működik a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen. Az 1990/91-es tanévben továbbra is folyamatosan hívnak meg külföldi írókat, tudósokat, közéleti személyiségeket. Idén Közép-Európa jövőjéről terveznek nagyszabású konferenciát a legnevesebb szakértők (pl. Milán Kundéra, Timothy Garton Ash) részvételével.
100.000 – Ft

Kritika Szerkesztősége
Havonta megjelenő kulturális és társadalomelméleti, politikai réteglap. A mai magyar értelmiségi sajtón belül olyan orgánum, amely rovataiban valamennyi művészeti ág újdonságait szemlézi. A lap további biztonságos megjelenése érdekében nyújtott támogatást a Bizottság.
1.000.000-Ft

Külföldi Diákok Szolgáltató Tanácsa
Októberben Washingtonban 15 magyar jogászhallgató számára szemináriumot tartottak az amerikai jogrendszerről. A résztvevők találkoztak kongresszusi képviselőkkel, a Legfelsőbb Bíróság bíráival és más bírókkal, az Igazságügyminisztérium tisztségviselőivel, jogászprofesszorokkal, valamint vállalati jogtanácsadókkal. Az Alapítvány hozzájárult a magyar látogatók fogadásának költségeihez.
5.000 USD

MTA Regionális Kutatások Központja
A társadalmi-gazdasági innováció, valamint a modernizációs lehetőségek térségi-területi vizsgálatához kapott egy számítógépet a győri központ.

Múlt és Jövő folyóirat
A folyóirat folytatása és újrakezdése az azonos néven 1911-1944 között megjelent zsidó kulturális folyóiratnak. Reprezentatív lapja kíván lenni mind a magyar, mind a magyar zsidó kultúrának. Nemzetközi funkciót is ellát: a szerteszét szóródott magyar zsidóságnak nyújt kapcsolatot az óhazával, illetve felkutatja és publikálja elszármazott tudósaink, művészeink munkáit.
1.500.000 – Ft

Országos Lelkipásztori Intézet
A Katolikus Akadémiát a katolikus egyház felnőttoktatási központja, az Országos Lelkipásztori Intézet szervezi, felügyeli és működteti. Az Akadémia 1990/91. évi Társadalomtudományi Tagozata 2 kétnapos konfernciából, és a segédanyagok felhasználásával időközi egyéni tanulásból áll. Az oktatási és szeminárium-vezetési feladatokat négy magyar társadalomkutató és alkalmanként két külföldi előadó vállalja. Az előadók, a tolmácsolás és a segédanyagok költségeit támogatja az Alapítvány.
660.000-Ft

Pannonhalmi Bencés Gimnázium
A nagy hagyományokkal rendelkező gimnázium 1989-ben ünnepelte fennállásának 50. évfordulóját. Ennek tiszteletére egykori és mai tagjaik írásaiból tanulmánykötetet adnak ki. A kötet kiadásához kaptak hozzájárulást az Alapítványtól.
300.000 – Ft

Polinom Kft
Férge Gábor által fordított Arisztotelész „Metafizika" c. művének és a hozzá kapcsolódó jegyzetek, kommentárok kiadásához kaptak támogatást.
1.000.000-Ft

R. L. Roberts
Az amerikai költő-műfordító magyar költők műveit fordítja angolra. Itt-tartózkodási költségeire kapott ösztöndíjat.
70.000 – Ft

Társadalomtudományi Társaság
A Társaság eredetileg 1901-ben alakult meg, az akkori haladó értelmiséget tömörítve, s mostani újjáalakulásával ennek hagyományait folytatják. Céljuk a társadalomtudományi szemlélet terjesztése, elfogadtatása, népszerűsítése, kritikai szempontjainak érvényesítése. E célok megvalósítása érdekében rendszeres előadásokat, vitaüléseket tartanak, publikációs lehetőségeket biztosítanak.
800.000 – Ft

Valóság társadalomtudományi folyóirat
A folyóirat pályázatot hirdet speciálisan a Valóság számára elkészítendő tanulmányokra, esszékre. Elsősorban az 1989-90-es évek Közép-Európája történelmi fordulópontjának legkülönfélébb szempontú elemzését megkísérlő munkákat kívánják díjazni. Az írások honorálására kapták a támogatást.
1.500.000-Ft

Zsidai Ágnes
Horváth Barna jogszociológus 1934-ben megjelent „Recht-soziolgie" című munkájának fordítása és kiadása rendkívül időszerű. Részben tudományos-szakmai szempontból, mivel hozzájárulna a magyar jogbölcselet megismeréséhez, részben morális kötelességből, hogy magyar nyelven is hozzáférhetővé váljék.
520.000 – Ft
Következő fejezet >>
Tartalom>>