Soros Alapítvány Évkönyv 1986
Nyomtatóbarát változat

4. TÖRTÉNELEM (továbbá politológia, régészet)


<<Tartalom
<<Előző fejezet

4.1. Az MTA Történettudományi Intézete 1986-ban 20 000 dolláros támogatást kapott az Alapítványtól (forint-térítés ellenében) Magyarország Történelmi Atlaszának elkészítéséhez, pontosabban a hozzá kapcsolódó helynévés statisztikai adatanyag tárolását és feldolgozását szolgáló professzionális számítógép és szoftver megvásárlásához.

4.2. Hanák Gábor történész, a Mafilm Budapest Stúdiójának vezetője 94 536 dollár értékben kapott videó felszerelést történeti értékű „videó emlékiratok" (interjúk) elkészítéséhez. Az interjúkat a történelmi sorsfordulatok tanúival készítik. Az interjúk megőrzését és feldolgozását a Széchényi Könyvtár Magyarságkutató Csoportja vállalta. A dollártámogatás forintellenértékét a Művelődési Minisztérium fedezi.

4.3. A Művelődéskutató Intézet „Oral History" csoportja az első évi 750 000 Ft után a második évre 1,5 millió forint támogatást kapott. Egy év alatt 40 interjút készített „a történelem második vonalába" tartozó személyiségekkel. A második évben 60-65 interjút tervez, némelyiket közösen készíti Hanák Gábor videó-dokumentációs csoportjával. A szereplők beleegyezése esetén közzé is tesznek majd egyes interjúkat.

4.4. A makói József Attila Múzeum 405 000 forintos támogatásban részesült, hogy kiadhassa Erdei Sándor válogatott munkáit (novellák, tanulmányok, cikkek, kritikák, dokumentumok) az író születésének 70. évfordulója alkalmából.

4.5. Az MTA Történettudományi Intézete 1 125 000 forint támogatást kapott egy évente négy alkalommal megjelenő angol nyelvű folyóirat kiadásához. A folyóirat kiadását indokolja, hogy a történeti kutatás jelentős magyar eredményei kevéssé válnak nemzetközileg ismertté, az Acta Historica a nagy szakmai cikkek megjelentetésére koncentrál és terjedelmi korlátok miatt keveset tud közzétenni. Az új folyóirat szélesebb közönséghez szóló tanulmányokat, dokumentumokat, statisztikákat közöl majd, elsősorban a Duna-völgyi népek történetének tárgyköréből. A Bizottság három évre adott támogatást a kiadvány elkészítésének munkálataihoz.

4.6. Az MTA Történettudományi Intézete 1986-ban 30 000 forint és 2 000 dollár támogatást kapott magyar történetírók tanulmányainak amerikai megjelentetéséhez. A New York-i Columbia Egyetem Kelet-KözépEurópai Intézete új sorozatot kíván indítani, amelyben fiatal magyar társadalomtörténészek egy-egy tanulmányát jelentetné meg angol nyelven. A tá-mogatás a fordítást, a szerkesztést és a terjesztést hivatott segíteni.

4.7. A História című folyóirat Szerkesztősége 300 000 forint támogatást kapott egy olyan angol nyelvű kötet kiadásához, amely a lapban a nemzetinemzetiségi kérdésről megjelent cikkeket tartalmazza. A kötet a honfoglalástól a felszabadulás utáni évekig a magyar nemzeti történelem számos vitatott kérdését tárgyalja.

4.8. A Magyar Nemzetközi Filológiai Társaság és a Hungarian Studies 36 000 forint támogatást kapott, hogy 1986 szeptemberében a bécsi Hungarológiai Kongresszuson a nem magyar résztvevőknek kiossza a HS 85/2-es számának egy-egy példányát, a Bizottság ajándékaként. 200 példány utánnyomását fedezték a támogatásból.

4.9. A Közgazdasági Egyetem Középés Kelet-Európai Kutatási Központja 19 825 forint támogatást kapott 1986 decemberében rendezett konferenciájához. Ezen megvitatták az előző értekezlet anyagából készült tanulmánykötetet és előkészítették az 1989-re tervezett újabb közös kiadványt, amelynek tárgya a rétegződés és a rétegtudat Középés Kelet-Európában a 19. században. A szűkkörű kétnapos tanácskozás összesen 30 000 forintból jött létre.

4.10. Batári Gyula könyvtáros egy évre havi 7 800 forint ösztöndíjban részesült, hogy feldolgozza a magyarországi természettudományos szaksajtó 1779 és 1867 közötti történetét. Az ösztöndíj időtartamára munkaviszonyát szünetelteti.

4.11. Dr. Bujtás László Zsigmond, a szegedi egyetem munkatársa 1800 dolláros támogatást kapott hollandiai tanulmányútjához, amelyen a XVIXVIII. századi holland—magyar szellemi-vallási-művelődési kapcsolatokat kutatja.

4.12. Dr. Kiss Z. Géza pécsi egyetemi docens második éve részesül összesen 80 000 forint összegű támogatásban az ormánság életéről szóló múlt századi levéltári források összegyűjtéséhez. Az első évben elkészült egy forrásismertető tanulmány, amely az ormánsági falvak századelejei mindennapjairól tudósít.

4.13. Gál Éva történész, a Budapesti Történeti Múzeum munkatársa 800 dolláros támogatást kapott bécsi levéltári kutatásaihoz. A 18. századi magyar értelmiség történetéhez gyűjtött anyagot. A munkát saját költségén kezdte meg, s a támogatást egy hónapos bécsi tartózkodásra kapta, forinttérítés nélkül.

4.14. Egyed Ilona, a Gondolat Kiadó szerkesztője egy évre 60 000 forintos ösztöndíjban részesült, továbbá angliai tanulmányútjához 31 000 forintos támogatásban (a repülőjegy ára), ott-tartózkodásához pedig 800 dollár öszszegű hozzájárulásban. Kutatásának tárgya Pulszky Teréz munkássága. Az 1848-49-es szabadságharc kiemelkedő politikusának, Pulszky Ferencnek felesége jelentős fordítói és irodalmi örökséget hagyott hátra, s ez a hagyaték eddig jórészt feldolgozatlan volt.

4.15. Dr. Zimányi Vera történész, egyetemi tanár egy kétéves program első évében 40 000 forintnyi támogatást kapott, Ruszt mezőváros XVII-XVIII. századi hagyatéki leltárainak feldolgozására. A támogatás a számítógépes feldolgozás programozójának (Hermann Tamásnak) díjazását szolgálja.

4.16. Surányi András filmrendező 1985-ben három évre 591 000 forintos támogatást kapott a „székely szombatozók" történetének feldolgozásához. Különösen a közösség II. világháborús holocaust-drámájáról és a mai diaszpórák kultúrájáról készít írott dokumentumgyűjteményt és videó dokumentációt. A videó-technika hátterét a Balázs Béla Stúdió adja. A Bizottság a kutatás személyi és dologi kiadásaira (anyaggyűjtési munka, szakértői tiszteletdíjak, utazási költségek) adott támogatást.

4.17. A Bizottság javasolta az Alapítványnak, hogy 1988 őszéig évi 5 000 dollárral (összesen 15 000 dollárral) járuljon hozzá Kákosy László thébai ásatásaihoz. Az Alapítvány forint-térítés ellenében 1984-ben és 85ben is évi 5 000 dollár-támogatást nyújtott Kákossy professzor ásatásaihoz.

4.18. Csemiczky Ödönné dr. Tóth Ágnes 1986-ban három évre 445 000 forintos támogatást kapott zalavári ásatásaihoz és a feltárt anyag monografikus feldolgozásához. Dr. Tóth Ágnes a hatvanas évek óta vezeti a zalavári ásatásokat, amelyek IX—XI. századi leletek alapján hivatottak rekonstruálni a település létrejöttét.

4.19. Dr. Gaál István régész a Szekszárdi Múzeum munkatársa 1986-87-re 200 000 forint támogatásban részesült egy őskori (6000 éves) közösség településének és temetőjének feltárásához. A feltárt csontvázakból életkorra, nemre, betegségre és rokonsági kapcsolatokra is következtet. A vizsgálati eredményeket számítógépen feldolgozzák és a pályázó ettől a módszertől történetfilozófiai eredményeket vár a neolitikum koráról.
Következő fejezet >>
Tartalom>>