Kiadványok
Nyomtatóbarát változat
Cím:
Soros évkönyv 1986
Szerző:
Sorozatcím:
Soros évkönyvek
A kiadás helye:
Budapest
A kiadás éve:
1987
Kiadó:
Soros Alapítvány
Terjedelem:
118 oldal
Nyelv:
magyar
Tárgyszavak:
évkönyv, pályázat, ösztöndíj, támogatás
Állomány:
Soros évkönyvek
Megjegyzés:
Annotáció:
ISBN:
ISSN:
1216-8521
Raktári jelzet:
E

Soros évkönyv 1986

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA- SOROS ALAPÍTVÁNY BIZOTTSÁG
1985—1986

AZ ALAPÍTÓ NYILATKOZATBÓL
…Az Alapítvány célja, hogy támogassa a magyar társadalom kibontakozását. Mint külföldi, nem tudom és nem is tartom feladatomnak meghatározni, hogy ez miben áll. Úgy vélem azonban, hogy a kulturális és a tudományos élet gazdagodása és sokszínűsége mindenképpen hozzátartozik. És az Alapítvány éppen arra törekszik, hogy bővítse a kulturális alkotómunka, a közművelődés az új kezdeményezések lehetőségét.
... A részvétel lehetősége mindenki előtt nyitva áll, és Bizottság nem írja elő, hogy a pályázók mire vállalkozzanak, hanem éppen a beérkező javaslatok alapján alakítja ki programját. ... Mindenesetre nem költségvetési intézményeket szeretnénk támogatni. A nagyközönség segítségére van szükségünk: az Alapítvány sikere a pályázók ötletességén, a magyarországi társadalom fogadókészségén múlik.
Soros György
A Magyar Tudományos Akadémia — Soros Alapítvány Bizottság

Soros György
elnök
Kulcsár Kálmán
társelnök
Vásárhelyi Miklós
az elnők személyes képviselője
Tardos József
a társelnök személyes képviselője
Hankiss Elemér
Vályi Gábor
Vámos Tibor

Irodalmi Kuratórium
Társadalomtudományi Kuratórium
1986-ban
Vészi Endre elnök
Eörsi Gyula elnök
Almási Miklós
Gyenes Antal
Domokos Mátyás
Hoch Róbert
Orbán Ottó
Lukács József
Török Endre
Szűcs Jenő
Az MTA-Soros Alapítvány Bizottság Titkársága

Kardos László
Quittner János
Debreczeni Júlia
Geszti Judit
Radvánszky Katalin
Forgács Pál
Jombach Márta
Betlen János
Jogtanácsos: Dr. Dornbach Alajos


Postacím: 1525 Budapest, Pf. 34.
Bankszámlaszám: M N B-232-90174-3540

A SOROS ALAPÍTVÁNY IGAZGATÓTANÁCSA

Soros György
elnök
Philip Kaiser
William D. Zabel
Wassily Leontieff

IRODÁJA
Mária Lonyai
ügyvezető igazgató
Mary Morell
igazgató helyettes
Bea Kiss
pénzügyi vezető


Az MTA-Soros Alapítvány Bizottság történetéből

A Bizottság 1984 májusában jött létre, az alapító szerződés szavai szerint azzal az általános céllal, hogy elősegítse a tudományos és kulturális fejlődést Magyarországon, valamint előmozdítsa a magyar kultúra nemzetközi kapcsolatainak fejlődését. Az alapító elképzelése az volt, hogy évi 1-2 millió dollárt szán erre a célra, a programok gyors fejlődése nyomán azonban 1987-re az Alapítvány már csaknem hárommillió dolláros költségvetést tervez.
Mint a jelentés pénzügyi mellékletéből kiderül, a Bizottság az elmúlt másfél évben több mint 100 millió forint értékben ítélt oda támogatáso-kat. Az adatok tanúsága szerint ez az országos mércével mérve nem nagy összeg egyes szakterületeken, kiváltképp a társadalomtudományokban igen jelentős mértékben növelte az alkotómunka rendelkezésére álló pénzforrásokat. Ugyanez a könyvimport-program és a kulturális intézmények számára behozott fénymásológépek esetében is elmondható.
Kezdetben egyetlen általános pályázatot hirdetett meg a Bizottság, s ennek keretében dollár- és forint-támogatásra egyaránt lehetett pályázni, azzal a kikötéssel, hogy kivételes esetektől eltekintve a dollártámogatás nem ingyenes: az összeg forint-ellenértékét be kell fizetni a Bizottság titkárságának számlájára, s erről a számláról utolja át a titkárság a forint pályázatok nyerteseinek a támogatást. Természettudományos, orvosi és műszaki célokra csak térítéses dollár-támogatás jött szóba, a haszonelvű vállalkozásokat és a hazai találmányok ügyét pedig a pályázati feltételek eleve kizárták.
Ezek az alapelvek a továbbiakban is érvényesek maradtak, közben azonban a beérkező pályázatok ismeretében a Bizottság pontosabban körvona-lazta programját, s ennek alapján bizonyos tevékenységekre külön pályázatot írt ki. A Bizottság már 1985-ben meghirdette szépirodalmi és társada-lomtudományi ösztöndíj-pályázatát, s az elbírálást mindkét esetben külön testületre, úgynevezett kuratóriumra bízta. Az ösztöndíj havi összegének felső határát a Bizottság 1986 végén 8000 Ft-ról 10 000 Ft-ra emelte.
Ugyancsak 1985-ben hirdette meg a Bizottság, hogy támogatást nyújt külföldi szakmai értekezleteken résztvevő fiatal magyar szakembereknek az utazáshoz vagy az ott-tartózkodáshoz. Egyúttal támogatást ajánlott fel a külföldi szakmai folyóiratokban szokásos közlési díjak fedezésére is. Az Alapítvány ezen kívül támogatást ajánlott fel azoknak a fiatal szakembe-reknek is, akik a dubrovniki egyetemközi továbbképző központ kurzusain kívánnak résztvenni.
1986-ban azután számos új pályázati lehetőséggel bővült a repertoár.
Mindenek előtt az Alapítvány és a Művelődési Minisztérium pályázatot hirdetett amerikai (indokolt esetben európai) tanulmányutakra megalapozott szakmai háttérrel és programmal rendelkező szakemberek részére. A jelentkezések elbírálására az Alapítvány és a Minisztérium megállapodása alapján külön bizottság alakult, s a döntést az Egyesült Államokban az Alapítvány által létrehozott bizottság hozza meg.
Az Alapítvány 1987-re külön keretet nyitott továbbá egy olyan pályázat céljaira, amelynek értelmében fiatal természet- és társadalomtudományos kutatók, akik külföldi intézmény meghívását élvezik, 2-től 14 hétig terjedő tanulmányúthoz napidíjat vagy útiköltség-támogatást kaphatnak.
Még 1986 tavaszán fiatal diplomásoknak 10 hónapos oxfordi ösztöndíjat ajánlott fel az Alapítvány, 1987-re pedig emellé újabb lehetőség társult:
doktori címmel rendelkező vagy kandidátusi értekezésükön dolgozó fiatal szakemberek hat hónapos oxfordi tanulmányútra pályázhatnak.
A pályázati lehetőségeket a jelentés mellékletében foglaljuk össze.

A TITKÁRSÁG 1985-86. ÉVI JELENTÉSE

Az első jelentés az 1985 április végi állapotokat rögzítette, 1986 elején azonban az Alapítvány és a Bizottság költségvetése egyaránt áttért a naptári időszámításra, ezért 1986 derekán nem készült jelentés. Most tehát az elmúlt másfél év eseményeiről számolunk be: a jelentés az ügyek 1986. december 31-iki állását tükrözi.
1985. április vége óta a Titkárságra 2350 pályázat érkezett (az első évben, 1984-85-ben 313), s a kérések közül a Bizottság, illetve az egyéb elbíráló testületek 801-et teljesítettek. A beadott és az elfogadott pályázatokat foglalja össze kategóriánként az alábbi táblázat:

beadott
elfogadott
Általános pályázat:
853
275
Társadalomtudományi ösztöndíj:
366
98
Irodalmi ösztöndíj:
320
97
Konferencia-részvétel:
489
260
Közlési díj:
34
29
Dubrovniki kurzusok:
4
3
Amerikai ösztöndíj:
253
28
Oxfordi ösztöndíj:
31
11
Összesen:
2350
801

A továbbiakban az általános pályázat keretében elfogadott 275 programról, továbbá az Alapítvány és magyarországi intézmények között létre-jött megállapodások keretében megvalósuló programokról számolunk be. A többi támogatás nyerteseink névsorát mellékletben közöljük.
A Bizottság a nyilvánosság előtt kívánja végezni tevékenységét; így kívánja a pályázati rendszer tisztasága és működésünk hatékonysága is. Megfordult hát a fejünkben a gondolat, ne ismertessük-e, legalább címszavakban, azokat a pályázatokat is, amelyeket a Bizottság, az Alapítvány vagy a különböző különbizottságok elutasítottak. Számos pályázónk azonban azt kérte, hogy az ő esetében ettől tekintsünk el, s úgy gondoltuk, ennyivel tartozunk nekik, ha már nem tudjuk teljesíteni a pályázatban foglalt kérésüket. Mindenesetre a Titkárság egyetlen kivétellel mindenféle adatról készséggel ad (adott is már) felvilágosítást az érdeklődőknek, mindenek-előtt a sajtónak. Ez az egy kivétel pedig a pályázatok értékelésére felkért szakértők neve és állásfoglalása.
Az áttekinthetőség kedvéért ezúttal is tartalmuk szerint igyekszünk csoportosítani a programokat. A csoportosítás több esetben vitatható, mert az egyes kategóriák átfedik egymást. Ha tudományos igénnyel léptünk volna fel, egy-egy pályázatot gyakran több rovat alatt is meg kellett volna említenünk. Megjegyezzük még, hogy a jelentés arról tájékoztat, mekkora összeget ítélt oda egy-egy pályázónak a Bizottság. Mint a pénzügyi elszámolásból kiderül, ez nem mindig esik egybe a már kifizetett összeggel, mert a támogatást a Titkárság gyakran részletekben utalja ki és a pályázókkal kötött szerződés nem egyszer feltételhez (nevezetesen a program időarányos teljesítéséhez) köti a következő részlet átutalását.

TARTALOM
1.
Vezetőképzés
2.
Könyvtárak (továbbá egyéb közgyűjtemények)
3.
Fénymásológép-program
4.
Történelem (továbbá régészet, politológia)
5.
Szociológia (továbbá néprajz)
6.
Közgazdaságtan
7.
Zenetudomány
8.
Lélektan (továbbá pedagógia, mentálhigiéné)
9.
Egyéb társadalomtudomány (irodalomtudomány, filozófia)
10.
Közoktatás, iskolaügy (benne zene- és nyelvoktatás)
11.
Magyar-amerikai kulturális kapcsolatok
12.
Ifjúságügy (öntevékeny ifjúsági kezdeményezések)
13.
Közművelődés
14.
Előadóművészet (színház, zene, tánc, báb)
15.
Vizuális művészet (film, fotó, képzőművészet)
16.
Építészet
17.
Természettudomány
18.
Egészségügy
19.
Egyéb
MELLÉKLETEK
I.
Pályázati lehetőségek
II.
A társadalomtudományi ösztöndíjasok névsora
III.
Az irodalmi ösztöndíjasok névsora
IV.
Külföldi konferencia-részvételhez adott támogatások…
V.
Közlési díjakra adott támogatások
VI.
Dubrovniki ösztöndíjasok
VII.
Oxfordi ösztöndíjasok
VIII.
A tanulmányútra szóló Soros-ösztöndíj nyertesei
IX.
A fénymásológép-program kedvezményezettjei
X.
Pénzügyi adatokKiadványok