Soros Alapítvány Évkönyv 1986
Nyomtatóbarát változat

10. KÖZOKTATÁS, ISKOLAÜGY


<<Tartalom
<<Előző fejezet

10.1. A Törökbálinti Kísérleti Iskola (forint-térítés ellenében) 15 398 dollár értékben másológépet és videó-berendezést kapott az Alapítványtól anyanyelvi-kommunikációs és képességfejlesztő programjaihoz, amelyek az országban fokozatosan terjednek és kerülnek egy-egy osztály, iskola tantervébe. A program az általános iskola teljes tananyagrendszerét újjal helyettesíti, a másológép kis példányszámú, de jó minőségű tankönyvek, munkafüzetek, jegyzetek, propagandaanyagok elkészítéséhez szükséges. Videó-berendezésre azért van szükség, mert a program egyik eleme a fotózás és videokészítés kísérleti tanítása Ragályi Elemér operatőr irányításával. A videó a képességfejlesztés más területeit is segítheti (művészeti nevelés), továbbá pedagógusképzés céljait is szolgálja.

10.2. A Szentlőrinci Kísérleti Általános Iskola 1985-ben öt évre 655 000 forint támogatást kapott egy új programjához, a táboriskolához. Az orfűi tó partján építettek egy 60 gyerek befogadására alkalmas önálló iskolai tábort, amelyet nemcsak nyári táborként, hanem iskolai év közben is használnának, 5—10 napos turnusokban. A program célja a tanulás és a gazdálkodás összekapcsolása. A támogatást felszerelésre, utazásra, élelmezésre, valamint nevelők díjazására fordítják.

10.3. A dobszai iskola 1986-87-ben hátrányos helyzetű falusi gyerekek öt éves felzárkóztató programjának második évére kapott 100 000 forintos támogatást. Az első évben a hátrányos helyzetű tanulókról alapos felmérés készült, a pedagógusokat felkészítették a feladatra és némi fejlődést is elértek tudásszintben és attitűdben. A foglalkozások 3 csoportban folytak, de 1986—87-től már 5 csoport van. Képességfejlesztő játékfoglalkozásokat is bevezetnek, továbbá bővítik a prgram személyzetét: iskolai gondozónővel, családsegítő szakemberrel és szakkörvezetőkkel.

10.4. Az Egyetemi Könyvtár tanácsadó szolgálata 1986-ban 300 000 forint és 4000 dollár térítésmentes támogatást kapott „Egyetemközi nyitott egyeteméhez". Ennek az a célja, hogy egyetemi hallgatókat jövendő népművelői feladatokra készítsen fel. A támogatást egy előadás-sorozatra és százhúsz egyetemi hallgató nyugat-magyarországi és ausztriai útjára költötték.

10.5. A Pécsi Egyetem Tanárképző Karának Nyelvi és Kommunikációs Intézete 1986-ban 39 000 forintos támogatásban részesült, hogy hat heti időtartamra meghívja és irodalomtörténeti előadásokra felkérje Kibédi Varga Áront, az amszterdami református egyetem francia irodalmi tanszékének vezetőjét. Az egyetem a szállásköltség (5000 forint) fedezését tudta vállalni, a Bizottság az útiköltségre és a vendégprofesszor tiszteletdíjára adta a támogatást.

10.6. Pataki János matematikus 1986-ban két évre 432 000 forint támogatást kapott a matematika tagozatos iskolák tevékenységének vizsgálatára. Tanulmányozza a tehetségkiválasztási és felvételi módszereket az iskola és a környezet kapcsolatát, az iskolán kívüli matematikai képzést, a tananyagkészítés és a tanítás módszereit, a számítástechnika oktatását. A munka eredményeként módszertani ajánlásokat dolgoz ki. A támogatás havi 8000 forint ösztöndíjat is tartalmaz.

10.7. A Középiskolai Matematikai Lapok szerkesztősége 1986-ban 450 000 forint támogatást kapott egy számítógép megvásárlásához. A gépet a lap szerkesztéséhez és a diákok matematikai feladatmegoldó-versenyének nyilvántartásához használják.

10.8. Tíz budapesti matematika-szakos hallgató összesen 150 000 forint és 2000 dollár összegű támogatást kapott, hogy az oslói egyetem vendégeként tíz napos tanulmányutat tehessen Norvégiában.

Zeneoktatás

10.9. Budapesten a Mókus utcai Ének-Zene Tagozatú Általános Iskola második éve részesül 200 000 forintos támogatásban, hogy megvalósítsa a „Budapesti Énekesiskola" elnevezésű kísérletet. A kísérlet célja az, hogy a magyar hangversenyéletbe szervesen kapcsolható gyermek énekesgárdát neveljenek ki. A gyerekek a délutánonkénti ún. műhelyfoglalkozásokon vesznek részt, ezeket hivatásos előadóművészek vezetik. Az első tanévben a növendékek 8 hangversenyt tartottak.

10.10. Ifj. Sapszon Ferenc karnagy 1986-ban egy évre havi 8000 forint ösztöndíjat kapott egy kórusénekes-képzési rendszer kidolgozásához. A budapesti Kosciuszko Tádé utcai általános iskolában kíván nyolc osztályos kórusiskolát létrehozni, s vállalta, hogy egy év alatt összeállítja a felvételi és a képzési rendszer anyagát.

10.11. Jeney Zoltán, Perényi Miklós, Dobszay László és Kroó György három évre 3 000 000 forintos támogatást kapott, hogy létrehozza és elindítsa útjára a „Zenekari Műhely" nevű továbbképzési központot. Itt fiatal művészek, művésztanárok és végzés előtt álló zeneművészeti főiskolai hall-gatók kapnak intenzív képzést. A cél zenekari előadóművészek képzése a legjobb hazai hangszerjátékosok, a világban szerte élő magyar származású tanárok, vendégprofesszorok segítségével. A műhely tagjaiból vonószene-kar alakult. A támogatás a műhely állandó tagjainak, és a vendégtanárok-nak a díjazását fedezi.

10.12. A kecskeméti Kodály Zoltán Zeneiskola 1985-86-ban 500 000 fo-rintos támogatást kapott hangversenytermének felszerelésére. Ebből egy csembalót és egy zongorát vásárolt, továbbá kiegészítette orgonáját egy új regiszterrel.

Nyelvoktatás

10.13. Az 1985. évi 27 000 dolláros program után 1986-ban az Alapítvány további támogatást adott a középiskolai kísérleti angol nyelvoktatási programhoz, amelyben tizenöt középiskola vesz részt. A 69 000 dolláros támogatásból xerox-gépet vásárolt (4000 dollárért, a Bölcsészettudományi kar Angol Tanszékének), 30 000 dollárért videó-nyelvoktatási programokat vett a videomagnetofonnal felszerelt iskolák számára, továbbá fedezte tizenöt nyelvtanár angliai tanulmányújának költségeit:

10.14. A középiskolai videós nyelvoktatási kísérletben résztvevő tanárok 1986 júniusában utaztak Angliába, hat hetes továbbképzésre. A Bizottság eltekintett attól, hogy az ország különböző részein tanító pályázók összesen 98 000 forintos ellenértéket fizessenek az útiköltséghez adott támogatás fejében (2000 dollár).

10.15. A Bizottság 1986-ban 434 658 forintot szavazott meg tíz budapesti angol szakos egyetemi hallgató és két oktató amerikai útiköltségére. Az lowa állam-béli Graceland College hívta meg őket négy hónapos tanulmányútra két csoportban. Az Alapítvány fejenként 400 dollár költőpénzt adott a tanulmányút résztvevőinek, és más támogatásban is részesítette a programot. A támogatás teljes összege 15 590 dollár volt. A jelentkezők közül a Bölcsészettudományi Kar Angol Tanszéke és a hallgatók képviselői közösen választották ki a résztvevőket.
Az 1987-es évre a Bizottság 600 000 forint támogatást szavazott meg a Bölcsészettudományi Kar Angol Tanszékének a Graceland-program folyta-tására. Ezúttal is vállalta, hogy fedezi a kiutazó magyar diákok útiköltsé-gét. Az amerikai fél javaslatára a program 1987-ben diákcserévé fejlődött s a Bizottság egy amerikai tanár és hat diák Budapesti tartózkodásának költségeit is vállalta. Különben a cserében résztvevő magyar diákoknak kellett volna ezt az összeget előteremteni, és ebben az esetben esetleg kívül rekedtek volna a programon azok a magyar hallgatók, akik rossz anyagi körülmények között élnek.

10.16. Szó van róla, hogy az Alapítvány a felnőttoktatás támogatásába is bekapcsolódik. Erre a célra az 1986. évi költségvetés 75 000 dollárt irányzott elő, de csak ötezer dollár talált gazdára: a Babilon nyelviskola videófelszerelést kapott, forint-térítés ellenében.

10.17. A pécsi Janus Pannonius Tudományegyetem tíz diákja összesen 150 000 forint támogatást kapott amerikai tanulmányújának útiköltségéhez. Az Alapítvány összesen 1500 dollár zsebpénzt adott a pécsi diákoknak.

10.18. A debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Gyakorló Gimnáziuma 1986-ban 50 000 forint támogatást kapott, hogy nyári nyelvtanulási tábort szervezzen az UNESCO-hoz társult hazai iskolák tanulói részére. A júniusban 45 diák részvételével tartott 2 hetes angol tábor-tanfolyamon a gimnázium tanárain kívül három amerikai tanár is vezetett foglalkozásokat.

10.19. Matheidesz Mária gimnáziumi nyelvtanár 1986-ban két évre 216 000 forint és 250 dollár támogatást kapott, hogy továbbfejlessze „Nyelvi játékok az angol nyelv tanításához" című tanári kézikönyvében közölt módszerét. A dollár-támogatás két oktatási játékokkal foglalkozó nemzetközi szervezet tagdíjának fedezésére szolgál. Ennek fejében a pályázó hozzájut a szervezetek kiadványaihoz.
Következő fejezet >>
Tartalom>>