Soros Alapítvány Évkönyv 1986
Nyomtatóbarát változat

<<Tartalom
<<Előző fejezet
II. sz. Melléklet


A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI ÖSZTÖNDÍJASOK NÉVSORA

Név
Az ösztöndíj
Dologi kiadásra
A pályázat tárgya
havi összege
idő-
tartama
(Ft)
(hónap)
(Ft)
Bacsó Béla
6.000
12
  Hermeneutika és esztétika
Bakos Gábor
35.000
egy
összegben
  A magyar gazdaságpolitika a külkereskedelmi elmélet fejlődése.
Balassa Iván
5.000
24
  A tokaj-hegyaljai szőlőművelés (néprajzi kutatás)
Balázs Ilona
6.000
12
  Az ausztromarxizmus társadalompolitikája
Benyó Bertalan
7.000
12
  A tervezési-döntési rendszer kérdései
Bercsi János és
6.000
24
85.000
  Mentálhigiénés szolgáltatás munkásszállásokon
Néveri Emese
6.000
24
85.000
Berényi Gábor
6.000
12
  Immanuel Kant három művének lefordítása
Blasszauer Béla
5.000
12
  Az orvos-beteg kapcsolat humanizálása
Bognár Gusztáv és
6.000
24
  A megszervezett bizalom (öntevékenységen alapuló és horizontálisan szerveződő kis közösségek)
Telkes János
6.000
24
Bognár Szabolcs
6.000
18
  Szociografikus tanulmánykötet a gyermek-ifjusági-és családvédelemről
Boronkai Iván
5.000
18
  II. Pius pápa önéletrajzi művének teljes, kritikai kiadása
Bosnyák Sándor
7.500
12
12.000
  Hiedelem és történelmi mondák gyűjtése
Bónis Ferenc
5.000
12
  Mosonyi Mihály és a magyar zenei romantika kérdése
Bábolnay Tamásné sz.
Orosz Lívia és
4.000
18
  10-14 éves cigánygyermekek iskolai beilleszkedésének és helyzetének vizsgálata
Kozéki Béláné
4.000
18
Bárdosi Edith
6.000
18
  A zamárdi avar-temető –régészeti kutatás
Bíró Endre
5.000
12
4.500
  A hatóság c. monográfia elkészítése
Bíró Dávid
5.000
12
  Férfi és nő a mai magyar társadalomban
Cserményi Vajk
6.000
18
  A római-kori bronzplasztika pannóniai emlékei
Diósi Ágnes
5.000
24
  Cigány anyanyelvű közösségek (néprajzi gyűjtő-munka és szociográfia)
Endreffy Zoltán
7.000
6
  A természetért való felelősség (ökológiai tanulmány)
Enyedi Sándor
7.500
12
  Az erdélyi magyar színjátszás
Ernyey Gyula
8.000
12
  A forma mibenléte és változásai az ipari forma- tervezésben
4.000
12
Fehértói Katalin
7.000
24
  A korai Árpád-kori személy- és helynevek össze-gyűjtése
Fekete György
6.000
18
  Az oktatásfejlesztés társadalmi- gazdasági inform. rendszere
Ferge Gábor
8.000
24
  Az arisztotelészi filozófia terminológiája
Fröhlick Ida
7.000
18
12.000
  Az autoritás historizmusa – népi historizmus (Történelmi hagyományteremtés az i.e. VI. században)
Fél Edit
4.000
18
  Az átányi társadalom átalakulása. Mezőkövesdi paraszti műveltség
Gyekiczky Tamás
6.000
24
415.000
  A munkaszervezet és munkafegyelem társadalmi folyamatai az 50-es évek Magyarországában
Gábor Anna
5.000
18
30.000
  Zsidó népi építészeti emlékek
Heltai Gyöngyi
6.000
18
  Bulgakov színháza
Herner János
7.000
12
  XVI-XVII. sz.-i politikus főurak tisztségviselő nemesek és értelmiségiek pályája
Hetényi Varga Károly
5.000
12
  A Magyar Katolikus Egyház a II. világháborúban
Horváth András
6.500
12
  A magyar külpolitika főbb törekvései Kánya Kálmán külügyminisztersége idején 1933-38.
Horváth Emília Zsuzsa
6.000
12
  A magyarországi pünkösdi mozgalom története
Horváth Pál
5.000
18
  A neotomista mozgalom fejlődése és a transzcendentális neotomizmus kialakulása
Dr. Horváth Pál
6.000
18
  A Libertas Magna Chartája
Horányi Özséb
7.000
12
  Képekkel kapcsolatos elméleti kutatások
Jankovits Katalin
5.000
18
  A dunántúli későhalomsíros kultúra fejlődése
Kengyel Miklós
5.000
18
  Jogérvényesítés a polgári igazságszolgáltatásban
Kereskényi Miklós
5.000
24
  A Harruckern uradalom – üzemtörténet, társadalomtörténet – a XVIII. században
Kiss György
5.000
12
  A magán autonómia érvényesülési területei a munkajogban
Kovalcsik József
6.000
24
  Demokratizálódási folyamatok és a közösségi művelődés szinterei a mai Magyarországon
Kovács András
6.000
24
  A narratív források feldolgozásának módszertana
Kovács László
7.000
12
  Palatics-kódex anyagának elemzése
Kovács Péter
5.000
24
  N.H. Estei Hippolit (egy reneszánsz főúr Magyarországon
Kozma Huba
6.000
24
40.000
  „… hogyan akar élni ez a nép?” (Faluszociográfia)
Kunt Ernő
7.000
24
  Vizuális antropológiai kutatás
Kőrösi Antalné
Dr. Ember Ildikó
7.000
18
  A XVII. sz-i holland és flamand festészet magyarországi emlékei
Luft Ulrich
5.000
18
  Az óegyiptomi ünnepnaptár kialakulás
Mellár Tamás
6.000
12
  A szocialista gazdaság makroegyensúlyi viszonyai
Márkus István
7.000
24
  Agrárszociológiai tanulmányok
Novák István
5.000
6
  A polgári eljárásjogi felelősség
Oláh Attila
6.000
18
  A szorongás és leküzdésének lehetőségei
Pataky Dénesné
Brestyánszky Ilona
6.000
12
65.000
  Budapesti zsinagógák története és művészettörténeti elemzése
Petschnig Mária Zita
8.000
12
  A lakosság jövedelme és reálérték-tartalmának kutatása
Pikó Gábor
6.000
18
  A teokratikus eredetű despotizmus felbomlásának főbb formái
Pomogyi László
5.000
12
  Cigányság és cigánykérdés a burzsoá-kori Magyarországon
Rainer M. János és
6.000
12
15.000
  Filmszociológiai kutatás
Kresalek Gábor
6.000
12
15.000
Rosonczy Ildikó
6.000
18
  Orosz források az 1849-es erdélyi hadjáratról
Ruszoly József
5.000
24
  A mo-i választási rendszer 1848/1861-1875.
Sas Péter
6.000
18
  Erdély művelődéstörténete a XX. Század első felében
Saád József
7.000
12
  A Horthy-korszak társadalomkutatási irányai, műhelyei
Siklódi Csilla
6.000
18
  Az alföldi neolitikum és rézkor település és társadalomtörténeti kérdései
Siklósi Gyula
6.000
18
  Székesfehérvár középkori és török-kori építészettörténete
Steiger Kornél
7.000
24
  A presókratikus görög filozófusok
Szalainé Simkó Hilda
6.000
12
  Pedagógiai-pszichológiai kutatás általános iskolások körében
Szentpéteri József
6.000
18
  Archäologische Denkmäler in Mitteleuropa (a Kárpát-medence 567-895. közötti leletei)
Szilágyi Júlia és társai
(Cserne István,
Pető Katalin,
Szőke György)
5.000
18
  A hosszantartó és vitalitás társadalmi diszkrimináció hatása a túlélők gyermekeinek lelki életében veszélyeztetettségét jelentő
5.000
18
5.000
18
5.000
18
Szinai Miklós
5.000
12
  A magyar ellenforradalmi rendszer kezdete (1919-1921)
Szirmai Gábor
7.000
18
  Autisztikus és egyéb beilleszkedési zavarokkal küzdő gyerekek (óvodai kísérlet)
Szórády István Ödön
4.800
10
  Badacsony vizuális szennyeződései
Sárdy László
7.000
12
  Speciális részvénytársaságok infrastrukturális fejlesztési célra
Tamási Péter
6.000
22
50.000
  A tudománnyal kapcsolatos feszültségek társadalomfejlődési háttere
Tatár György
6.000
12
  A görög filozófia története
Tihanyi Endre
7.000
11
  A sárospataki Népfőiskola története
Tüskés Gábor
6.000
18
  Laikus szervezeti formák a XVII-XVIII. sz. vallási életében
Török Katalin
6.000
18
  Nemesi életmód és értékrend a XVII-XVIII. században
Tóth Károly Antal
6.000
18
  A kissebségek helyzetének rendezetlensége az emberi jogokkal összefüggésben
Tóth László
5.000
12
  Társas kapcsolatok és a társadalmi nyilvánosság, egy Heves megyei község vizsgálata alapján
Ugró Miklós
7.000
24
  A magyar katolikus bázisközösségek Bulányi György vezette szárnya
Ungvári Gyuláné
6.000
18
  A piackutatás műhelyei
Varga Béla
6.400
18
  Települési tőkeképzés, tulajdon, önkormányzat
Vargyas Péter
5.000
24
  Ókori keleti gazdaságtörténet
Vass Erzsébet
5.000
24
  A Tiszántúl úthálózatának kialakulása
Vidovszky Gábor
5.000
6
  A Magyar Pszichiátriai Társaság megalakulása
Virágh László
5.000
18
  Állami szabályozás és hagyományos paraszti gazdálkodás felbomlása
Vörös Antalné
Vass Ildikó
6.000
24
  Szociológiai kutatás a magyar mezőgazdaság szocialista átszervezéséről
Váczy Péter
8.000
12
  A magyar koronázási jelvények mint ötvöstechnikai, művészettörténeti és történeti probléma
Vági Ferenc
7.000
24
80.000
  A mezőgazdaság szoc. rendszere és működése hazánkban
Vásáry István
6.000
18
  Kunok, kipcsakok, tatárok
Weisz János
20.000
egy összegben
  Adorno kritikai társadalomelmélete
Zoltán András
6.000
12
  A magyar nyelv szláv jövevényszavai
Zsolnai László
5.000
24
  A gazdaság ökológiai és humán szemlélete
Zétényi Tamás
7.000
12
  Könyv a kísérleti/ált. pszichológiáról a fuzzy logic, mint rendező elv alapján
Ötvös László
5.000
6
  A kunmadarasi programmal kapcsolatos dokumentumok és vallomások összegyűjtése

Következő fejezet >>
Tartalom>>