Kiadványok
Nyomtatóbarát változat
Cím:
Soros évkönyv 1990
Szerző:
Sorozatcím:
Soros évkönyvek
A kiadás helye:
Budapest
A kiadás éve:
1991
Kiadó:
Soros Alapítvány
Terjedelem:
Nyelv:
magyar
Tárgyszavak:
évkönyv, pályázat, ösztöndíj, támogatás
Állomány:
Soros évkönyvek
Megjegyzés:
Annotáció:
ISBN:
ISSN:
Raktári jelzet:
E

Soros évkönyv 1990

Magyar Tudományos Akadémia - Soros Alapítvány Bizottság
ÉVKÖNYV
1990.
THE SOROS FOUNDATION — HUNGARY NEW YORK

IGAZGATÓI TANÁCS
George Soros
elnök
Philip Kaiser, William D. Zabéi, Wassily Leontieff
TITKÁRSÁG
Elizabeth Lóránt
igazgató

James McLain
programvezető

Éva Zorándy
program koordinátor

Charles Benedek
gazdasági vezető

888 Seventh Avenue New York, N. Y. 10106
Telefax: (212) 974-0367 Telefon: (212) 757-8560

Magyar Tudományos Akadémia - Soros Alapítvány Bizottság

Soros György
elnök

Enyedi György
társelnök

Vásárhelyi Miklós
az elnök személyes képviselője

Benda Kálmán, Gombár Csaba, Vámos Tibor
Dr. Dornbach Alajos
az elnök tanácsadója

TITKÁRSÁG
Kardos László
a Bizottság titkára

Quittner János
a Titkárság vezetője

Dr. Berzi László
jogtanácsos

PROGRAMVEZETŐK
Forgács Pál, Földvári Éva, Geszti Judit, Radvánszky Katalin, Rohonczi Edit, Vásárhelyi Judit

KOORDINÁTOROK
Bőszörményi Nagy Katalin, Kárpátiné Kútvölgyi Éva, Májerné Szlávik Erzsébet, Molnár Magdolna, Öllős Gézáné, Sándor Brigitta, Sellyéi Katalin, Tildi Zsuzsanna, Tóth Viktória
Budapest, I. Országház u. 9.
Postacím: 1525. Budapest, Pf. 34.
Telefon és telefax: 202-6211

A Bizottság munkáját ezévben is több kuratórium segítette. Ezek közül némelyik évek óta működik, más kuratóriumok tagjait egyes pályázati programra kéri fel a bizottság.
1990-ben az alábbi kuratóriumok működtek:

BÖLCSÉSZ KURATÓRIUM
Hanák Péter, Komoróczy Géza, Litván György (elnök), Radnóti Sándor, Rév István, Szilágyi János György, Szörényi László

ESZTÉTIKAI KURATÓRIUM
Lukács László, Poszler György, Török Endre

KÉPZŐMŰVÉSZETI KURATÓRIUM
Beke László, Hegyi Loránd, Kovalovszky Márta, Németh Lajos, Néray Katalin

SZÉPIRODALMI KURATÓRIUM
Domokos Mátyás, Lator László, Mészöly Miklós

TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KURATÓRIUM
Bihari Mihály, Juhász Gyula, Kiefer Ferenc, Király Tibor (elnök) Pataki Ferenc, Szentes Tamás

ZENEI KURATÓRIUM
Körber Tivadarné, Kroó György, Láng István, Soproni József, Strém Kálmán, Újfalussy József, Vargyas Lajos

KÜLFÖLDI ÖSZTÖNDÍJAKAT ELBÍRÁLÓ KURATÓRIUM
Buda Béla, Enyedi György, Flerkó Béla, Hermán Ákos, Marosi Ernő, Komoróczy Géza, Köves András, Nyiri Tamás, Rozs-nyai Bálint, Soós Gyula, Szentpéteri István, Vida Gábor (elnök)

A SOROS ALAPÍTVÁNY JÖVŐJE
Az MTA-Soros Alapítvány Bizottság 1991. tavaszán megszüntette működését, feladatát a Soros Alapítvány Kuratóriuma vette át. Alapvetően megváltoztatjuk működési módunkat, egyidejűleg új jogi és szervezeti keretek között dolgozunk.
Mostanáig főleg a beérkezett pályázatok alapján szabtuk meg, hogy mire költjük a pénzünket, ezentúl a Kuratórium dönti el, hogy mire szánja a pénzt és milyen feltétel-rendszer szerint. Bizonyos területeken, mint például a külföldi ösztöndíjaknál, megtartjuk a pályázati formát. Ilyen esetekben a feltételeket továbbra is nyilvánosan meghirdetjük.
A Kuratórium a jövőben nem fogad el olyan pályázatokat, amelyek nem illeszkednek az Alapítvány által konkrétan meghatározott és meghirdetett feltétel-rendszerbe.
Hogy mi késztetett erre a nagy változtatásra, azt már a tavaly megjelent évkönyv előszavában vázoltam. Filozófiámat, ami a jövendőbeli tevékenységben is irányít, egyrészt A lehetetlen megkísértése c. könyvemben, másrészt díszdoktori avató beszédemben fogalmaztam meg.
A jövőben működésünknek négy fő iránya lesz:

I. A múltbeli tevékenységünk folytatása:
Továbbra is fenntartjuk azokat a tevékenységeket, amelyeket a Kuratórium az új körülmények között is feltétlenül szükségesnek talál. Itt elsősorban a magyar kultúra értékeinek fenntartásáról van szó.
A Kuratórium esetenként fogja eldönteni, hogy milyen kezdeményezéseket kíván továbbra is támogatni, de 1991. május 13-i ülésén eldöntötte, hogy melyek azok a területek, ahol továbbra is tevékeny akar maradni. Ezek közé tartoznak az egyetemi szakkollégiumok, a kulturális értékű folyóiratok, a határokon túli magyar kultúra és különböző tudományos és kulturális programok, amelyek bebizonyították kiemelkedő színvonalukat. (Pl. Órai History Archívum, Képzőművészeti Dokumentációs Központ, Történeti Interjúk Videótára.) Nem zárkózunk el új kezdeményezésektől sem teljesen, ha azok nagyon Ígéretesek.
Folytatjuk a külföldi tanulmányutakon, konferenciákon való részvétel támogatását.
A belföldi ösztöndíjak helyett áttérünk kiemelkedő kulturális és tudományos teljesítmények díjazására.
Keresni fogjuk az útját, hogy miképp lehetne a legjobban elősegíteni a közoktatást az iskolákon belül és más szervezeti keretek között is.
Ugyanez vonatkozik a könyvkiadásra és szociális tevékenységre is.
Szakértőket kérünk fel arra, hogy dolgozzák ki működésünk kereteit ezekben a témákban.
Amennyiben úgy határozunk, hogy pályázati módszert alkalmazunk, annak feltételeit meghirdetjük.

II. Know-how:
Mint azt a díszdoktori avatóbeszédemben kifejtettem, a nyílt társadalom magasabb rendű és bonyolultabb rendszer mint a most összeomlott zárt társadalom és nehéz egy ugrással oda eljutni. Ezért van nagy szükség kívülről jövő segítségre. Megpróbálunk az új viszonyoknak megfelelő új módszerek bevezetésében közreműködni. Például dolgozunk egy programon, amelyik elősegíti a szív- és érrendszeri betegségek időbeli diagnosztikáját. Nagy fenntartással kezdek ilyen programokba, mert nem vagyok biztos, hogy az alapítvány erre hivatott, de nagy szükség van rájuk és ezért hajlandó vagyok megtenni a kísérletet. Csak, ha a siker igazol, fogjuk kiszélesíteni ezirányú tevékenységünket.

III. Kapcsolatok kiépítése a szomszéd országokkal:
Az elmúlt években egy alapítványi hálózatot hoztam létre, amely immár kiterjedt a volt szovjet birodalom majd minden országára és térségére. Magyarországon kívül alapítványaim vannak Bulgáriában, Csehszlovákiában (Prága, Pozsony, Brno), Lengyelországban, Romániában (Bukarest, Kolozsvár, lasi, Temesvár) és Oroszországban (Moszkva, Leningrád), Ukrajnában, Litvániában, Lettországban és Észtországban. Jugoszláviában most jön létre.
Minden Alapítvány saját maga alakítja ki érvényességi területét, de mindegyik kész egymással együttműködni. Ezért majdnem egyedülálló lehetőséget ad olyan tevékenységekre, amelyek az egész térségre kihatnak.
Már számos program működik, mely egyszerre több országot érint.

IV. Utód-alapítványok:
Alapítvány-hálózatunk lehetővé teszi, hogy új alapítványokat hozzak létre, amelyek az egész térséget fedik. Ezek közül a legfontosabb a Közép-Európai Egyetem. Ez olyan nagyszabású vállalkozás, hogy itt még a lényegét sem tudom összefoglalni, erről egy külön írást mellékelek. Az East- West Management Institute elsőrendű célkitűzése közép- és kelet-európai szakemberek külföldi képzésének szervezése. Ezeket nevezem utódalapítványoknak.
Mindebből látható, hogy tevékenységem a forradalmi időknek megfelelően rohamosan szélesedett.
Magyarországon lezártunk egy korszakot és megnyitottunk egy újat. A szervezeti változásokkal egyidejűleg új jogi keretek között dolgozunk.
Budapest, 1991. május 16.
Soros György
TARTALOM
1.
Közép-Európai Egyetem (CEU)
2.
Soros György díszdoktori székfoglalója
3.
Az MTA-Soros Alapítvány Bizottság dijai
4.
Hosszabb külföldi ösztöndíjak
5.
Konferencia és szemináriumi részvétel
6.
Rövid tanulmányutak
7.
Külföldi ösztöndíjat kiegészítő programhoz adott támogatások
8.
Nyári továbbképzés angoltanárok számára az USA-ban
9.
Egyetemi csereprogramok
10.
Középiskolai csereprogramok
11.
Egyéb csereprogramok
12.
Diákutazás '90
13.
A Soros Alapítvány dubrovniki kurzusai és konferenciája - Közép Európai Egyetem
14.
Education Abroad program
15.
Független Ökológiai Központ
16.
Demokratikus szervezetek támogatása
17.
Oktatási pályázatok
18.
Bölcsész reform program
19.
Társadalomtudományi hallgatói pályázat
20.
Képzőművészeti Dokumentációs Központ
21.
Angol nyelvoktatás
22.
Könyvtárak és egyéb nyilvános gyűjtemények
23.
Történelem, politikatudomány és régészet
24.
Szociológia és néprajz
25.
Vezetőképzés és közgazdaság
26.
Zene
27.
Lélektan, pedagógia és mentálhigiéné
28.
Egyéb társadalomtudomány
29.
Közoktatás, iskolaügy
30.
Magyar-amerikai kulturális kapcsolatok
31.
Ifjúságügy
32.
Közművelődés
33.
Előadóművészet
34.
Vizuális művészet
35.
Természettudomány
36.
Egészségügy
37.
Egyéb
MELLÉKLETEK
I.
Általános ösztöndíjasok
II.
Oxfordi ösztöndíjasok
III.
Egyéb külföldi ösztöndíjasok (Leuven, Rutgers, Indiana University, York)
IV.
Külföldi konferencia-részvételhez adott támogatások
V.
Rövid külföldi tanulmányúthoz adott támogatások
VI.
Külföldi ösztöndíjat kiegészítő programhoz adott támogatások
VII.
Nyári továbbképzés angoltanárok számára az USA-ban
VIII.
Diákcsere program
IX.
Choate Rosemary Hall — nyári program
X.
Open Door program középiskolásoknak
XI.
Northfield — Mt. Hermon School általános iskolásoknak
XII.
Diákutazás '90
XIII.
Dubrovniki Soros-kurzusok
XIV.
Esztétikai ösztöndíjasok
XV.
Társadalomtudományi ösztöndíjasok
XVI.
Tudományos közlemények külföldi megjelentetéséhez adott támogatások
XVII.
A xerox-pályázat nyertesei
XVIII.
Pénzügyi adatok

Kiadványok